הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואתה תרישב ןילוחה שודיק

הרומ לאומש 'פורפ תאמ
קקח לצרה ,"תדלומ איה הבהא"
םידומע 128 ,1998 ,םילשורי ת"בהלש תאצוה
קקח רופלב ,"חורה בצמ רמוחה בצמ"
םידומע 128 ,1998 ,םילשורי ת"בהלש תאצוה

1999 רבמצד ,"םיינזאמ" :ךותמ

,לארשיב קאריע ידוהי לש תיתורפסה הריציה ירחא בקוע ינא םינש הז
קלח .הזורפהו הרישה םוחתב - לארשיב תורפסה ייחל םתמורת רחא
וליאו ,הצרא םתיילע םרט תיברעב ומסרפו ובתכש רחאל הצרא הלע םהמ
הנידמה רוד םהש םירצויה .הנידמה רוד ,ץראב רוד םה םירחא
.ךר ליגב הילא ולע וא ץראב ודלונ : ונייהד ,'תילארשיה הפוקת'ל םיכייש
ינור ,סה הרימא , רזוע יסוי ,קקח רופלבו לצרה םינמנ וז הצובק םע
םא - תפשכ תירבעה תא וקני הלא םירצוי .םירחאו דוד ןב הרעי ,קמוס
תילארשיה ךוניחה תכרעמ לש הדלות םה .תירבעב קרו ךא םיבתוכ םהו
.םתיבב םתויחרזמל ופשחנ הז םע דחיו ,תילארשיה הרבחה לשו
דהכ םלצא העיפומ קאריע ,םומעו קוחר דהכ םלצא העיפומ תויחרזמה
םלצא ררועמ הז רבעו ,העימש תודעכ העיפומ קאריע ,םומעו קוחר
.באכו עוגעג םג םימעפלו היתפמא
,קקח רופלבו לצרה לש םישדחה םהירפס תא ןוחבל ינוצרב הז רמאמב
.ך"נתה ןמו ץראהמ טלוב ןפואב תקנוי םתביתכש
תורפסב םיאורה ,הקירמאו הפוריא יאצוי ,םרוד ינב םירצוימ לידבהל
תוברתל קקח םיחאה םידמצנ , הארשה רוקמ תינקירמא - תיפוריאה
,םתביתכ רחא בקועש ימ .היתומוהתמ םיבאושו הקיני רוקמכ תידוהיה
תישאר זאמ םכרד וז ןכאש ,דיעהל לוכי ,םיעבשה תונש תליחתמ
יאדווב ,חורה יעדמב תירבעה הטיסרבינואה לש םיכמסומכ .םתביתכ
הפוריאב םייתוברתהו םיינחורה םימרזל תורפסה ידומילב םיחאה ופשחנ
תוברתה תורוקמ לע תויבקעב תנעשנ םתריש תאז לכבו ,הקירמאבו
המדנ םעפ אל .םיבר םייתרוסמו םייתד םיביטומ הנועט איהו תידוהיה
הנועט הכ הרוצב םיבתוכ םניא הפוריא ינב םייתד םירצוי וליפאש ,יל
.םיבתוכ םיינשהש יפכ ,תיתד
איה ןכלו ,ידוהיה םירפסה ןוראמ םיבר הכ םיזמראב היוור םתביתכ
ידבורב ךרוצה יד םיאיקב םניאש ,םיארוקה ןמ קלחל חונעפל השק
,ךכ םושמ ,ילוא .קוחיר רצוי וליפא הזו - תודהיה תורוקמבו תירבעה
ינרמשה םרזה ברקב אקווד רתוי הלק םיינשה לש םתולבקתה התיה
,עובמ) תודהיה תורוקמ לע םינומאה תע יבתכ ברקבו תירבעה תורפסב
קפס הרעה ןאכ ףיסוא , יל השרוי םאו .(יומיד ,חורה בישמ ,תוהמ
ןבומב , המידקה ליעל הרכזוהש תיתדה הביתכה :תיתרבח - תיטילופ
.תדלו תורוקמל הרזח תאטבמה ,תיחרזמ העפותכ ס"ש תא ,המ
לא ףסונ רהוצ ונל םיקינעמ קקח םיחאה לש םישדחה הרישה ירפס
םיארוקה רובע תונמדזה יהוזו ,םתריציב תפשחנה תירישה הסיפתה
.התוללכב םתריצי לע ללוכ טבמ ףיעהל
ךומס ,ח"שתב ודלונ םיינשה) תילארשיה הפוקתל םיכיישה , םירצויכ
ףצרל תונמאנ םילגמ םה ,(םייתנש ינב םתויהב הצרא ולעו ,הנידמה םוקל
ועיבה תיטסיצילבופה םתביתכב םג :יתוברת ינחורה ףצרלו ימואלה
השדח הלחתהלו ירוטסיהה ףצרה תעיטקל תודגנתה תחא אל םיינשה
,םילארשי םידוהי םיררושמ לש הלודג הצובק לומ .תילארשיה תוהזב
רורב ןפואב םתביתכב קקח םימואתה םיעיפומ ,םלועה יחרזאכ םיבתוכה
םויקה תויכשמהל תדמתמ תובייוחמ םילגמ םהו ,םידוהי םיררושמכ
.ידוהיה
יפויו רוא קינעהל תלוכיכ הרישה תא קקח רופלב ראתמ יטאופ סרא רישב
םויסב הטנאופה .ןכשמה תרונמ למסב זחאנ אוה יעבט ןפואבו - םירחאל
תא הרישה תא םישנאל תתל / הרשיה ךרדה תא יל הארה אנא" :רישה
(114 ,רופלב) "יכותבש /הרונמה תא םוי םוי תונבל /םיחרפהו רואה
גוז וראתב ,לשמל , ךכ . םיכ"נת םילמסב אוה ףא שמתשמ קקח לצרה
תשוחת ררושמה שח , םתאובנמו םתבהאמ הזל הז םיליצאמה םיבהוא
םבכרמ יל ולצא ולו" .הרעסב הלוע /םתבהא ,םתבהא" :תושדקתה
.(42 דומע) "שאה
םילימב םייתסמ , יהולאה שאה בכרבו תושדקתהה ילמסב ףופאה ,רישה
הלוע והילא תא האורה ,עשילא לש האירק התואכ ,"יתבהא ,יתבהא" :
הנועט הניאש ,האירק לכ ."יבא ,יבא" :קעוצו , המיימשה הרעסב
לש דחוימה ידוהיה ןפוצה תא חנעפל לכות אל , םייתד םילמס םתואב
.םימואתה יריש
השודק לש דמעמ ןתמ :םיינשה לש םתביתכ תא ןייפאמ תושדקתהה ןוזח
םיילבקו םייארקמ םיזמראב שומיש ךות תאז לכו ,הבהאל תיהולא הגרדו
הבהאה תולגתה :קקח רופלב לש "השא הארמ" רישב םג רבדה ךכ .
: שאב רעובה הנסה הארמל םש תלשמנ
ונניא הדגבו שאב רעוב הנסה / יילא התלגנ הנסה ךותמ שא תבלב"
/ ךבסב לודגה הארמה תא תוארל /ךזה הפוג יתזחא הב יתזחא / .לכוא
, דואמ קד ןילוחל השודק ןיב חתמה .(11) "ךרה דגבה רעבי אל עודמ
דמעמה ןוליח םושמ שי םייכ"נת םיזמראב שומישבו ,דואמ ריבש
המצעהל עיגמ הבהאה השעמ .ןילוחה שודיק םג ךא - שודקה יארקמה
אישב הבהאה תולגתהל למס אוה הנסה הארמו - השודקו בגש לש
.התמצוע
שומיש שי םיתעל .םירכומו םיפושח הכ דימת אל םייארקמה םיזמראה
תאו חתמה תא רצוי הזו תיארקמ הנומתב םינועטה ןושל - יפוריצב
השאל הביש לע ירוגלא רישב קקח לצרה בתוכ ךכ .קתרמה רשקה
הבישה רבדב םיזמרב ןועט ראותמה רשקהו) תובר םינש רחאל הבוהא
: (תולג תונש רחאל ץראה לא
.תומולחב םיתועיב תרכוז ,ייליממ יתירבמ חקל /ילש היה הנתשמה הפוג"
לא יתמק רקוב / .םילמס אלל ,ןמז אלל ,ןושל אלל התיה וליאכ / הב ואב
.(74 'מע) "הרמושלו הדבעל המדאה
- ןגל בושל הפיאשה תנומת קומע קומע הנומט 'הרמושלו הדבעל' ףורצב
םידממב ןעטנ ץראה - הבוהאה םע רשקה .ונשרוג ונממ ןג ותוא ,ןדע
יתירבמ" ףוריצב שומישה םג .הז ףוריצב שומישה תובקעב םיפסונ
:תבשחמ תכאלמ אוה "ייליממ
- תוהזבו תירבב הרושקה 'הלימ תירב' ומכ לובכו רכומ יוטיב תליטנ
םילמהו תירבה .שדחמ דבועמו קרופמ יוטיב , שדח יוטיבכ ותמיקרו
- תיזיפ תירב התואל ךשמהכ ,תוהז תריציל ךרדכ םינש רחאל תובש
.הלימה תירב
ורישב .רופלב לש וירישב םג םיאצומ ונא ארקמל תזמורמ תורבחתה
םלוסה םולח לשו וניבא בקעי לש יולג רוכזא םוש ןיא "םוקמה ינבא"
ינבאמ חקיו" םש רמאנ יכ ,רכוז ארקמה תא ריכמש ימ ךא ; לא תיבב
תישארב) "הצרא בצומ םלוס הנהו םולחיו ....ויתושארמ םשיו םוקמה
: חתופ רופלב לש ורישו .(11 'חכ
רופלב) "םולחה לא תורבוחמ ןדוע ייניע / םוקמה ינבא לע חנ בכוש ינא"
.(29
ץרא לע ידוהיה ןאשוקל רשקתמה ,הרותב חתפמ םולחכ הזה םולחה
/ ןמשה ץרא הסכי ךשוח דועב" :רישה ךשמהב זמרנ ,לארשי
/. םוקמה ינבא לעו / יילע הארנ ודובכו / רואה הלגנ יב ,םישנא לפרעו
טקלמ בחורלו ךרואל הב ךלוה / םולחה ךותב ץראב ןיינק השוע ינא
.(םש ,רופלב) "םוקמה ינבא תא ינולקצל
לפרעו ץרא הסכי ךשוח הנה יכ" יאובנה זמראה םג ןאכ טלוב ,ןבומכ
.( 2 ,ס והיעשי) "האריי ךיילע ודובכו 'ה חרזי ךיילעו ,םימואל


אצמנ םהב םגו , םוקמ יריש לש הביטח שי לצרה לש ורפסב םג
הנוכשהו תודליה יריש ןיב :יארקמה רבעלו ידוהיה ןמזל תורבחתה
:ורפס לש ירוחאה רעשב עיפומה ,'דוסה תוארמ' רישה תא אצמנ
."עוגעגבו יפויב ועגת לא / טלקמ ריע הניא תודליה"
,'המח ירהז ' ,ותודלי לש תסנכה תיבל הבישה יריש רוזחמב , לשמל וא
לצרה זחאנ הז רוזחמב .הדוהי הנחמ תנוכשב שמשה ינועש תיב
יא .ץומא ןב היעשי לש ונוזחב הדוהי ךלמ לש לצה ןועש תביש תנומתב
חתמב תראותמ הליפתה רוזחמ םעו רבעה םע םות דע רבחתהל תלוכיה
תורושה תוליפתה , יתייה הפ דבכ" :תושודקה םילימל ררושמה ןיב
.(63 , לצרה) "םירזגל יתמשנ / וערק
דוגינב , הפש - דבכו הפ - דבכל ותוא תכפוהה איה שדקתהל תלוכיה יא
.השמל
לדומכ ודימעהש , הלא לכ לומ .התוהמב תידוהי הריש וז ,רומאכ
קקח םימואתה םידימעמ , םיינקירמא םייפוריאה תורוקמה תא הארשהל
תוהזל ףרוע הנפמה הרישה לומ .םיידוהיה תורוקמה תא לדומכ
- תידוהיה תוברתה יכבדנמ ןושלה ינעטמלו םיידוהיה םילמסל ,תידוהיה
הרזחה .הקיניו ןעשמ רוקמכ רבעה תא קקח םיחאה לש םתריש הביצמ
לש ןמור והז .תקתרמ תיתורפס תואיצמל תכפוה ידוהיה םירפסה ןוראל
ןדיעב ,תואיצמה תבייוחמ התיה וזה הבישה יכ הארנו ,רבעה םע תמא
.ןונמהלו לגדל ךפה רבעל רוכינה ובש
וז הדמע .תימואל הדמע םג יאדווב תפקשמ םיינשה לש םתביתכ
רשקהב תחמוצה הריש יהוז .םינכתהו הפשה תריחב םצעב תפקתשמ
היומס הסרתה הב שי .תורודה תרוסמל תדמתמ תוסחייתה ךותמו ימואל
הזר הב ןושלה םגש ,וניתוזוחמב תרבחתמה תיטילופומסוקה הרישה יפלכ
.(םירקמה ןמ קלחב) תורוב ךותמ םגו רהצומבו עדומב םג השענ הז .הלדו
:"םוקמה ינבא" ורישב ךכל זמור קקח רופלב
/ םייוגה תישאר יבוקנ ייחא םידמוע /ילש סדרפב תיזה יצעל רבעמ"
רואל תוהכ םהיניע ,ילילא םרוא :םירזה /םימרזה תא הוואתב םיתוש
,םייותש םירוונוסמ .םשאר ררחסמ / םיקחרממ רוא לכ / .ילארשיה
םיבתוכה לע בתוכ לצרהו .(29 , רופלב) "םיקפוא ילוש לא / םשל םהיניע
/תויווג םיליווגה ,רובש םנורא" :תיתימאה תירבעה תא ושטנש
"םנדנמ תורוד /קיתיו ארקי ימ /קעצי ימ ,רישי ימ /םנ ומכ טינרבקהו
םירשקנ הליפתה ירסח םיחלמהו ןשיה טינרבקה תנומת ( .84 'מע לצרה)
רישל םג רושיק רישב שי העשב הבו ,איבנה הנוי לש ותניפס תנומתל
.עישומ אלל תרקפומ הינואהו ומדרנ םיחלמה .ןתנוי ןתנ לש תיגודה
ימניד בוליש תרצוי תילארשיה הרישל ארקמה ידבור ןיב רבחל תלוכיה
.יחו

ןמו םמצעמ םיררחוסמו םייותש םיבתוכה ,ליעל רופלב לש ורישב
לע /םיטש םיקירע , םייותש היחלמ" :לצרה לש ורישב ךכו ,םיקפואה
.םימואתה תרישב ינכותו ינושל ןוימד שי .(םש) "המד לע ,היקרוע ילחנ
ימי תרישב וחוורש םייריש םינבמל הברק שי םיינשה לש םתרישב
יולה הדוהי לש נויסנל המוד ןויסינ שי הז רישב ,לשמל ,ךכו ,םייניבה
יגולנא ןפואב ."םילג ומה" רישה תמגודכ םיב העיסנ ריש ןיעמ רבחל
.שדח םולח םימלוח תרבשנו תשטננה הינואה יצע תא לצרה לצא אצמנ
הווקת ןיב חתמה .היעסונב הטיבמה הינואה לע רש ל"היר :הוושנ םאו
לצרה .םימב תולטלטיהה ,םיב הרעסה ,םירישה ינש תא הוולמ הלצהל
רפסב) . תיוושכע ףא ילואו ,תיטילופ תימואל תועמשמ הז לכל ףיסומ
קקח םיחאה לש דפסמ יריש ,המגודל אצמנ ,ןושש ןמליס םכחל ןורכיזה
לבחו ,ונלש תורוקמה לש םימודק םידברב וחוורש דפסמ יריש חסונב
(.תושדחה םהיתופוסאל הלא םיריש ופיסוה אלש
בתוכ רחא רישבו ,שונא רוצי היה וליאכ תותה ץע לע ורישב בתוכ רופלב
.(41) "םייח חישב חפונ דרויה רואה" : 'ררועתמה חישה ןמז' לע אוה
המקר תוסכו ,ןגה שבל םיספ תנותכ" ג"בשר לש ורישב םיעגרל יתרכזנ
.םדא ינבכ םיצע םש םג ןאכ ."ואשד ידמ
רכינ קלחש) םילארשי םיימויק הריש ירפס ינש םיינשה ומסרפ 1992 -ב
,קקח לצרה לש ורפס , רעוב ריק לע תבותכ :(םייטילופ םיריש םהמ
רואל ואציש , םישדחה םירפסב םג .קקח רופלב לש ורפס ,תדלומ ירישו
תילארשיה תואיצמל תוסחייתמה תויריש תוביטח שי ,רבכמ אל
לומו םויקה תונכס לומ הרע תימואל העדות תטלוב ןאכ םג .תילאוטקאה
.םינשיה םיינויצה םיכרעל תושחכתהה
ומעל רוגינס ומצע האורה ,חילשה ררושמה לש יומידה םתריציב טלוב
הפיקת הדימע הלא םירישב שיו - קבאמ לש העשב רוביצ חילש - וצראלו
.תונויצה לע הנגהל
תינחור הבוגת קהבומב םה קקח םיחאה לש םיימויקה םירישה ירוזחמ
םישח םיינשה :תוחילש תשוחת םהב שיו ונרודב ןויצ תביש שומימל
רחאל תינידמה תידוהיה תונובירה לע ןגהל םיאבה רוביצ יחילש םמצע
תיאידיא תיתשת הל שיש ,תיריל הרישב רבודמ ..הכורא הכ תולג
התוברתלו תידוהיה היווהל תרכונמה הביתכה ילג לומ .הרורבו הקומע
לש םתריש תבצינ ( תיטנדקד הריש לש םינמיס שי הב םירכינ םיקלחבש)
תודמע לומ ;ילארשיה םויקה תוקוצמל היתפמא תאלמ קקח םיחאה
תודקירב קקח םיחאה םיביצמ , המשא תשוחת הלגמה תורפס לש ירי
תקדצב הנומא ןלוכ -לכש תודקירב ,דבור לע דבור תויונב תוידוהי
,הרישע תירבע הפשב ,תידוהי תוהזב קיזחהל חרכהב ,תונויצה
.דחי הלא לכל תובייוחמב
1999 רבמצד , "םיינזאמ" ,הרומ לאומשקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©