הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

רמה שבדה תדגא

רטע ןב ר"ד תכירעב "ספיספ" רודמב העיפוה הריקסה

(6.8.1993) ג"נשת באב ט"י ,יתדה רוביצל ןועובש "ישישה םוי" :ךותמ

םמיב רוא הארש "רמה שבדה תדגא" קקח רופלב לש ישישה ויריש רפס
תדגא" - הז רפס .דחא אשונ ביבס ויה םימדוקה וירפס .וינכתב ןווגמ ולא
: תומילשה תא םיאטבמה םירעש העבש ילמס ןפואב ללוכ - "רמה שבדה
תרבחמ, תובוחרב בהז תרבחמ ,הרישה תוכלמ תרבחמ ,החפשמה תרבחמ
.םייחה תועמשמ תרבחמו רובש רשג לע םיפוסיכ
לא ההימכ שי םירישה לכב .באכהו תוידוגינה תא אטבמ הז רפס לש ומש
ארוק ררושמה .ררושמה תא תבבוסה תואיצמה תודוס לא ,םירבדה שפנ
תמליאה המשנה תא בבודמ אוהו ותוא בבוסה םלועה רשש הרישה תא
םהו , םוימויה תופילק ךותמ תוצוצינה תא םיטקלמ םירישה .םייחה לש
.םתילכתו םייחה תועמשמ רחא שופיחה תא םיאטבמ
ירפס םסרפל ,ימלועה ך"נתה ןתח היהש ימ , קקח רופלב גהנ הכ דע
-וב םהינש ומסרפ הנש ינפל .לצרה םואתה ויחא ירפסל תודימצב ויריש
קקח רופלב עיפומ םעפה .םייטילופ םיילארשי םיריש יצבוק תינמז
.דרפנב
ףוגב םיבלושמה םינוש םייטסימ תורוקממ הקיניה אוה ץבוקבש דוחייה
ירעש לכב ינשה טוחכ רבועה ביטומה תא אטבמ רפסה לש ומש .םירישה
.םידוגינה ןיב ,רמהו קותמה ןיב הדרפהל ןתינ יתלבה בולישה - רפסהקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©