הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

שבדהו רומה לא ,זוגא תניג לא

"רמה שבדה תדגא" לע הריקס
ןוקתיו רבליז רתסא
1994 רבמטפס ,"ביתנ" : ךותמ

םע ארוקה תא השיגפמ קקח רופלב לש שדחה ויריש רפסב האירקה
תישונא תוסנתהמ עבונה ,יתימאו קומע שגר לש םיעגר ,יפוי לש םיעגר
םע ויעגמב םדא לכל םירכומה םימוחתב ,םחונ הב שיו בואכמ הב שיש
.ויהולא םעו ותביבס םע ,ותחפשמ םע ,ותשא
םע .ונונגס אלא ,היגוסו תישונאה היווחה ימוחת וניא הז רפסב דחוימה
םלועמ םיחוקל םהלש הייתשה תוארמ ,םיינרדומ םירישה תויה
איה רפסב תיטאופה השיגה .היתורודל הקיתעה תידוהיה הקיטסימה
לע רתוול ילבמ םינושאר יכרדב הכילה :תיסאלק תידוהי השיג הסיסבב
ירישב ומכ אלש ,םנמא .ילסרבינוא תעב הב אוהש ,דאמ ישיאה לוקה
ילבמ קקח רופלב יריש בור תא םגרתל ,יתעדל ,רשפא יא ,יחימע הדוהי
םיגשומל עגונה לכב דחוימב ,תקהבומה םתועמשמו םתוכיא תא דבאל
.ידוהי יטסימה םירויצה םלועמ םיחוקלה םייוטיבו
טויפ" ארקנה ,הניר ותוחא דובכל בתכנש הפיהו ןיינעמה רישה ,המגודל
טויפה תנוכתמב בותכ רישה. (43 דומע) "התנותח םויב יתוחאל הבהא
םויב לודגה ןהוכה תדובע תא ראתמה ,םיארונה םימיל רוזחמבש םודקה
הלבקה ךורעל הזעה ידכ דע שפנה תומעפתה ןכ לע וב שי .םירופיכה
:לכמ שודקה םויב לודגה ןהוכל ותוחא ןיב תקיודמ
הלכ הארמ רוחצ ףינצב ןותנה רהוטכ"
הלכ הארמ התלמש ילושב בהז ינומעפכ
...."הלכ הארמ רוא תנבל החירז רהוזכ
הזרה עבמהמ תיטנתוא תוחפ אל איהש ,הגלפהה הלעמב האלה ןכו
םימייסמה םיטפשמל דע - תונורחאה םינשב הרישב לבוקמה ,קפואמהו
:הזה טויפ רישה תא
/ .תושט םהישארל םיהלא ירופיצ / . תולעמב תופחרמ ,תולוע תוליפת..."
"// .תאז לכ התאר ןיע ירשא / ןיע ירשא
תכלהמה םלוע תסיפתו ומצע תסיפת םיאטבמ קקח רופלב לש ויריש
ןמ ההובג תירסומ תינחור העיבתב האבה תידוהי הסיפת וז , תולודגב
ירבדכ .תימוי םויה וייח תיווה ךותב השממל ותלוכיב הנימאמו םדאה
וא רזומ הז ןיא ןכל ".םכיקולא 'ה ינפל םישודק םתייהו" - בותכה
היצרטסוליאכ ,"רהוזה" רפסמ תובר תואבומ רפסב תוארל ךיבמ
ןהשכ ,ררושמה לש "תוטושפ"הו תוישיאה ויתויווח רואיתל תבייחמ
םיילבק ןושל תועבטמב ןקלח ,דואמ יטורא ינשוח יפוי תוצלחמב תושובל
לע רתוול ילבמ ,דוסהו שרדה ,זמרה ךרדב םתועמשמ רשא םייטסימ
.טשפה
םירישה רישל םשוריפב ל"זח תרוסמ תא וירישב ךישממ ררושמה
םתזעהב םימיהדמ , םיינשוח םיטויפ לש ףסוא ליכמה ,יכ"נתה
איהש ,תיצראה הבהאה תמייק ,ימשגה םלועה ךותב .םתוירוקמבו
היווהב אלא ,הרופטמב קר רבודמ ןיאו ,תיקולאה הבהאה לש התומלגתה
.דחאכ ףונבו םדאב תימשגה הבהאה ךותב הגוזמה תינחור
הלודגה תודחאה לא םיעוגעגה תא םיאטבמ קקח רופלב יריש ,ןכאו
ףונה לא ,םדאה לא ,םירישב הבהא הברה שי ,ןכל .םלשה לא ,הדובאה
םייחה יסיסר תאו םירבשה תא תוחאל החוכבש הבהאה - 'ימצעה' לאו
.הקעזהו באכה םימייק הז לכ ךותב . המלש תחא תודחאל םיפיה
דיה רצוק ינפמ ,הדרח תררועמה הרכהה הבו הליפת תאשינ םיתיעל
.ותורשפאב ןימאהל ךישמהלמ תעדה תשלוח וא םלשה תא גישהל
תוארמהו /. היוחתשה .הליפנ ךכ רחאו / .םינוקיתו ,הליפת ךכ רחאו"
םינהוכ ומכ / םד יסיסע ריגמ ינא םינומיר ומכ / םיסיסר םיסיסר וישכע
"...הריש ריגמ ינא
דע הרישה ךתוכלמ םעמ ינחקית לא / תומולחב יילא הלגנה ייריש יהולא"
.(54 דומע ,ןומהה ךותב תוכלמ) ".תומ /
:רחא רישבו
לופא אלש / הקעמ יל תונבל יילע / םילהת ררושמ ינאש הלענ ןמז לכב"
".הליפנה דחפ לע הליפת ררושמ ינא ייתומולחב קרו // .םיאכבה קמוע לא
.(51 דומע ינחור הקעמ) //
ינמזב םירושק ,םירישה לש םרוביח ןמז ינויצמ םיברש , אלפ הז ןיא
"הלילה יצחב יהיו" -ל המודב ,והנשמל דחא םלועמ רבעמ יבצמב ,לובג
,לודג ןדבוא לש תורשפא םהב שי הלא לובג יבצמ .חספ לש הדגהה ןמ
לש ןמז ינויצ - המגודל .תומלועה דוחיא לש ,לודג ןוקית לש םג ךא
יאצומ" ,"תוצח תעש," "בירעמל החנמ ןיב" : רפסב םידחא םיריש
םוי ברע" ,"החירז תעש ,רקב תונפל" ,"תושמשה ןיב" , "תבש
-4 ץרמנ לופיט רדחב ובתכנ םירישה" ,"םירצמה ןיב ימי" ,"םירופיכה
".1987 ,ראורבפב 10
תא םיראתמה םירישה דחוימב םיפי ,תומעפתהו תולעתה יריש דצב
-שוחל חוכה תוחפל םהב רתונ םלועלש ,העיקשה יעגר תא ,הליפנה
,ימלשורי ףונב העיקש עגר םיראתמה ,םיפיה םירישה דחא .אטבלו
(66 דומע) "ןויצ רה דיל ןופיפעו דלי" ארקנ םוסק יריל םולח רויצבכ
:ותומלשב םויסל ואיבאו
קד טוחב קיזחמ ןטק דלי
.םודא ןופיפעכ שמשה תא
ןויצ רה לע זא תדרוי תובצע
.םולח לש םיליפרע
ןוטק דלי תועמד ולכוי םאה
העיקשה תא ,הליפנה תא עונמל
?ןופיפעה לש
באומ ירה תפטוע הכשח
-חולישה רפכ לעמ םיאשנתמה
.םייאמ ,םודק ןיד רזגכ תדרוי
דוע האור יניא הבעה הכשחב
ימצע תא
דוע האור יניא
.םלוחה דליה תא

חוכה ךר דליל ןיא
רעובה ןמזה אשמ ומכש לע תאשל
.תוכבל קר
.ררושלו

1994 רבמטפס , (רימש השמ תכירעב) תורפסל רודמה "ביתנ": ךותמ

קד טוחב קיזחמ ןטק דלי"
.םדא ןופיפעכ שמשה תא
ןויצ רה לע זא תדרוי תובצע
.םולח לש םיליפרע
ןטק דלי תועמד ולכוי םאה
העיקשה תא ,הליפנה תא עונמל
?ןופיפעה לש
באומ ירה תפטוע הכשח
- חולשה רפכ לעמ םיאשנתמה
.םיאמ ,םודק ןיד רזגכ תדרוי
דוע האור יניא הבעה הכשחב
ימצע תא
דוע האור יניא
.םלוחה דליה תא

חכה ךרה דליל ןיא
.רעובה ןמזה אשמ ומכש לע תאשל
.תוכבל קר
.ררושלו


.(1994 רבמטפס ,תרוקיבו תונמא ,תורפסל ביתנ)קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©