הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

"רמה שבדה" ירישו קקח תדגא

דניקטוג ימענ תאמ
1993, "הפוצה" : ךותמ

,םיררושמה -םימואתה - םיחאכ :העפותכ ונתוא והיז םינש קיפסמ"
ייריש תא תיטמוטוא וושיש ילב ,דבל יתוא וטפשיש הצור ינא וישכע
רופלב עובשה יל רמא ,תיעמשמ דח המינב לבא םעונב ,ךכ ".וירישל
(ת"בהלש תאצוה) "רמה שבדה תדגא" שדחה ויריש ץבוק תאצ םע ,קקח
םיבישקמ אל וליאכ היה המדנ תוירוביצה וניתועפוה תיברמב" :ףיסוהו,
תא ונחפיט םנמא .ונתויה םצע לש זוירוקב םידקמתמ אלא וניפבש המל
יכרב לע ונחמצ יכ ונתביתכב ןוימד םג שיו ,ריעצ ליגמ ונלש תוימואתה
."דרפנב יל וניזאיש העשה העיגהש יתטלחה לבא ,יתוברת םלוע ותוא
םימואתה רשאכ םצעב הלחהו םימי תכורא איה קקח םיחאה תדגא
."רעונל בירעמ"ל (10 ליגב) ,רעונ יבתככ וידחי ולבקתה וללה םיהזה
ימלועה ך"נתה ןתחל רופלב רחבנ 17 ליגב רשאכ םייפנכ החימצה הדגאה
םידיעמש יפכ ,תודחוימל ...ימלועה ך"נתה ןתח ןגסל - לצרה ויחאו
רופלב םיבייחמה תומשה ילעב םידליה .הדילמו ןטבמ ורחבנ ,םהיתומש
ובתכש אל .ףתושמב םירופיסו םיריש םינוש םינואטבל וחלש םג לצרהו
וחלש לבא ,ומצעל שיא ובתכ םה ,בושו בוש רופלב יינזואב שיגדמ ,וידחי
.דחי
דימ אצי אוהו "םימואת לזמב" ןבומכ וארק ןושארה םהיריש ץבוקל
ריש , לצרה ריש :ןיגוריסל וב וסיפדה םהיריש תא .יאבצה םתוריש ירחא
:םיינשל קלוחמ היהש "הבהאה תורוא" ץבוקה אצי ךכ רחא .רופלב
םיארוקה לבא .ומואת לש הינש הביטחו דחא חא לש הריש תביטח
תא יתארק :לאש ,היזיוולטב םתוא ןייאר ןורבע םרשכ םגו ולבלבתה
,תופתושב הריש בותכל ןתינ ךיא ןיבמ ינניאו םיפתושמה םכיריש
קרו ומצעל שיא םיבתוכ םהש ריבסהל בוש וצלאנ םיכובנה םימואתהו
.ףתושמב םיסיפדמ
"תולולכ רעי" :דבב דב ואציש םירפס דמצ םצעב היה ,ישילשה םרפס
וליג ,29 ליגל ועיגהשכ .לצרה לש "טקשה ןמ חקלינ םא"ו ,רופלב לש
ינש לש שדח לוגלגכ הספתנ תפתושמה םתדלוה :סומכ דוס םירוהה םהל
ויהש ועדי אל וליפא םהו דדגבב א"שת תוערפב וחצרנש םמא לש םיחאה
.םידוד םהל
בוש ובתכ זאו ,יתחפשמה םרבעל ,םהישרושל םריזחהש םלה רצי יוליגה
הדועת"ו רופלב לש "ןיסחויה ץקב זאו" :ליבקמב ועיפוהש תוריצי יתש
םהירוה תונע ,לבב תליהק תרוסמ ,קריעב תוערפה .לצרה לש "תחכשנ
םיצבקב יוטיב ואצמ הלא לכ ,-50ה תונש לש לארשיב םישדח םילועכ
,תפתושמ העפוה םימואתה וכרע בוש ,הנש ינפל .העיתפמ המצועב םהה
לש ץבוקה .םדוק וב ועגנ אלש אשונ ,םיידוהי - םייטילופ םירישב םעפה
."רעוב ריק לע תבותכ" לצרה לש הזו ,"תדלומ יריש" :ארקנ רופלב
,םידלי ירפס לע ףתושמב םהיתומש תא ומתח ףא םינשה תצורמב
הנהו ."יקסב'צידרב יקרפ" יתורפסה םרקחמ לעו "הל המדנ הלמרכ"כ
.דיחי תעפוה - (?ףוס , ףוס)
לע רבע םג אוה ,דימ הנע ןבומכ ?עדי ךיחאו :רופלב תא יתלאשש יעבט
הריגמב ןיא ולו ,יתלאשו יתרזח .ביתכ וא דוקינ םשו הפ ןקיתו ייריש
.סופדל ןכומ אל ןיידע לבא ,רופלב הנע ,שי ?שדח םיריש ץבוק

שדח גוסמ היווח
דמצמ תיצחמ אלו דיחי ררושמ לאכ קקח רופלב לא סחייתהל אופיא רתונ
- תיתורפסה הריירקה ירחא בקועש ימל שדח גוסמ היווח יהוזו ,םימואת
"רמה שבדה תדגא" ירישש דימ רמוא .םתודלי זאמ םיינשה לש תירוביצ
.יביל תא ושבכ ,(ס"דרפה ןמ םיריש" םג םיארקנה)
,טעמכ םהמ דחא לכל דימצהל ךרוצ שח רופלבש הדבועה תא יתבהא אל
לש תיאליעה תיטויפה המצועה - תחאה :תוביס יתשמ רהוזה ןמ הטטיצ
ונל המלו ,ויריש לש תירילה תויביסנטניאב הרחתמ -ילבקה טסקטה
?וזכ תורחת
תועפותה ןמ איה "רהוזה" לש היצזירגלווהו היצזיראלופופה - הינשהו
םימייקמ םניאש םישנא .תינוליחה תילארשיה תוברתב רתויב תונבצעמה
יקוספ טטצל םיעדויו "הלבקל םיגוח"ל םירהונ ,ג"ירתהמ ג"י וליפא
תעדוי ינאש ,קקח רופלב לש הרקמה הז אל .ןילוח לש םירשקהב השודק
תורוקמב ותואיקב תא םגו ונחלוש דיל ףדמ לע חנומ רהוזה רפס יכ
לכבו (?אל וא ימלוע ך"נת ןתח) ותביתכ לע ך"נתה לש הקומעה העפשההו
ידכ .תפסותה אלל םג םמצעבו םמצעל םידמוע ויה ,יל המדנ ,ויריש תאז
ובש המצועה ברו שודקה טסקטה לש ומעטב עדוי וניאש ימ תא םיעטהל
."רבדה תירחא" תאו "וטומה" תא טטצא ,רבודמ
ב"ע ו"סק רהוזה לש 'ג קלחמ קקח רופלב רחב ורפס לש וטומל
,םלועה רוא ,שודק דיסח" :(יבשת והיעשי 'פורפ לש ותכירעב הרודהמהמ)
".הלא םירבד בותכו רנ חקו ךלמה רצואמ הז קותמ רפס חק
לטנ" :רהוזה ןמ (ז"סק) אבה קוספה עיפומ ,ןורחאה דומעב ויריש םותבו
רנ האר הלילב .םוי ותוא לכ ,וב רשא תודוסב הארש המ הארו רפסה
ותוא חרפו םק ,םויה ריאה רשאכ .רקובה דע ןשיו המדרת וילע הלפנו
".ונממ רפס
לע תרבחמ"ו "החפשמה תרבחמ" :םיבושח םיקרפ ינש ונינפלש רפסב
לפיט רבכ קקח רופלבש "ןיסחויה תליגמ" אשונ לא םירזוח ,"באה תומ
םישרושהו (םינבה רודה לש) םילופכה םישרושה תריש יהוז .רבעב םהב
.(תובאה רוד לש) םיתורכה
ינא/ .../תרניכב ץיק תשפוחב וישכע" :ררושמה הדוותמ ,ומצע לע ורבדב
לע דימת חסופ" :םכסמו ."לבב תורהנ לע ינא /תונע יריש ,ןויצ ירישמ רש
לא ונליבומ אוה ומיאו ויבא לע ורבדבו ."תודלומה יתש לע /םימיה ינש
.ןויצ לש שבדה לש רמה קלחה לא ,ןואכידהו הלפשהה ,תורירמה תוזוחמ
"רואנה זטרוק"ש ינאידניאה ךלמל ויבא המודמ "יקטצא ליצאל הניק"ב
ליצאכ וצראב רג /ילש אבא" :תורכמב ךרפ תדובעל חלושו דבעשמ
וננודאל בהז הרוכ /המדאה ןטבב תורכמב דבוע אוה וישכע /יקטצא
תא ןבומכ דימ ריכזמה "יבא דבוא שיא" :רחא רישבו "..זטרוק
/שבדו באכ תבז ץראב / ויפוסיכב יבא דבוא ךכ לכ" :"יבא דבוא ימרא"
/םילודג םיארומו םיסנ ול ןיאו / .../הרוחש השק הדובעב טעמ יתמב רג
"...היליתפה וא /הנסה ךותמ שא תבלב
העפוה רבכ איה ,הזה רפסב , רובשהו רמה באה לש הינשה ותעפוה
ומכו "העבשה ירחא םיריש העבש" ול שידקמ רופלב .תוומה רחאלש
קחמיי אל" : קחמיי אלו חכשיי אל ויבא םשש ידכ לכה השעיש עבשנ
ורכז ,ומש " :ךכ םייתסמ רישהו "ורפע יבלמ חכשיי אל / ורתכ םכבלמ
."קקח דרומ ןב ארזע /קחמנ יתלב

הזע תישגר המצוע
תנועט , הנידע הריש ,"הבהאה תרבחמ"ב םיחתופ "רמה שבדה" יריש
תוליזהו תונפשוחה עקר לעש ,ינושל ןודיעב תנייטצמה ,הזע תישגר המצוע
םישרמה .דחוימב ונייצל שי ,םויה םיבתכנה הבהאה יריש ןושל לש
תא האיצוה גרבדלוג האל .ןומיד הזרתל רוזחמה אוה וללה םירישבש
יקלטיאל 17 -ה האמה ףוסמ הלוצא תב , ןומ יד הזרת לש התבהא תליהת
ונתחיש תעב יל רפסמה ,קקח רופלב .היפמ וליאכ הבתכש םירישב ,ריעצ
ספתנ ,גרבדלוג האלו עובלג רימא ירישמ עפשומו בהוא אוה המכ דע
,הילא אלא ,גרבדלוג ומכ ,היפמ אל בתוכ םעפהו ,הזרת לש התומדל
לש םחוכב ןאכ תנעטנ ותריש .התבהא אושנ יקלטיא ותוא אוה וליאכ
םוקר תומנוקו תועובש" :כ"הוי ברע לש "ירדנ לכ" תליפתמ םייוטיבה
"...התמועל וסרק יירוסיא לכ /.היניע תוטול םירסאו םירדנ /הפוג
:"םירישה ריש"מו לארשי םע לש ויתוליפת רודיסמ בוש ,רחא םוקמבו
תוקיתע תועבשה ךל תושעל יתאב /רוא תרטוקמ /רומ תפשוכמ" :דחי םג
.'וגו "תקלוד החנמ תרוטק /
תרבחמ" ירישב ןבומכ האלמ ררושמהו רישה תכאלמ לא תימצע תועדומ
לא יתריש יהולא" :המגודל תורוש שמח טטצא םהמ ,"הרישה תוכלמ
סגאל דעבמ םג /.קותמל שבדכ /שבדב בלחכ תודוסה יילא םיאב /שרחת
".הזה םוקמה סדרפ יכ תאז ןיא ./קוריה
ץרמנ לופיט רדחב היהשכ ררושמה בתכש םירישה ימעטל םיקזח תוחפ
תא תואטבמה תורושה דחוימב בלל תועגונ יכ םא) םינש שמחכ ינפל
תא רזחשל קר אלא ,דומלל וא אורקל היה לוכי אל הזכ בצמבש הדבועה
ינאש / םיאיבנה לש םיקוספה ךותמ" :פ"עב עדוי אוהש ך"נתה יקוספ
יב תעבוט םתעפי לכו ... /תפונ יחרפ ילא םיסמנ /ישאר ךותמ ארוק
".הרוא
השלח ,תיתרבחה התוחילשו התועמשמ לע "תובוחרב בהז תרבחמ" םגו
בוש טטצמו "תומליא תומשנ" בבודל קקח רופלב הסנמ ןאכ .רתיהמ
הירויד" :םירובשה םילכה ,םיינעה ךותב ןכוש םיקולאהש רהוזהמ
תגרוס לש םמויק תיצמת תא בבודמ אוה ".יריבת ינאמ ינהב אכלמד
דליו רלדנס ,םיזופת תופילקמ םיקתממ תרציימו תוקיתע תרכומ , טחושו
ימענ לש רישהמ והשמ ילואו ןאכ שי ינמרתלא והשמ ,םינופיפע סיטמה
והילאל םתדובע לש םוי םויב ,םיננוכתמה 'וכו יאנבה ,רלדנסה לע רמש
קחמ" :הנקתי םרטב לענה תא הקנמה רלדנסה ךכו .רשבמה אובלו איבנה
."בקעב קומע ןמטנש ךשוחה לכ שרג / הקבדש תירמוחה המהוזה לכ
םילימ הווט /םינידע הנתוכ יטוחמ תונבל תופיכ תגרוס" :תגרוסהו
."םישודק תומש ,תופחרמ
ריש ,תורפכ לש תופוע וילא םיאיבמש הז ,טחושה םלוכ לע הלוע לבא
ומת /תובוחרב התע םיארונ םימי" :ב"נשת כ"הוי ברעב בתכנש
/קושה ךותב דמוע בולעה טחושה /תובואהו הטלעה ומת ,תוחילסה
/.םדה תא תוכפוש וידי ךיא תוארל /םנומהב וילע םיאבוצ םישנא
".טעמ שדקמ הזה םיחבטמה תיבב /טחשי לעוגב /טחשי תובילעב
אב תידוהיה הטיחשה דגנ האחמ ריש הלילח והזש עגרל םתבשח םאו
בולעה הווהה תאוושהמ תעבונ לעוגהו תובילעה תשוחת :ןקתמו ךשמהה
וקסעתהש הלא םה שדקמה תיבב םינהוכ ובש ראופמה רבעל קושב
המלש ימיב" :םעפ דציכ רכוז ומכ טחוש ותוא :םימלשה רשב תנכהב
םויה ,הראפתב טחש זא "...דופאו טנבא ,ול הנוהכ תרטע /חבזמה לע דמע
.דובכ יאב

ךוניח" תא קקח רופלב ךרוע ,ויריש יצבוק תאצוהב קסוע ונניאש םימיב
תווצב רבח ,הנשב םיימעפ אצויה ךוניח יניינעל ןואטב ,"קרפה לע
תא זכרמו ךוניחה דרשמ םעטמ ך"נתו תורפסב םידומילה תוינכותל
,תיארקה הדעה ידליל תדחוימ םידומיל תינכת תנכהל תיצראה הדעווה
לע דומיל תרבוחל העצה ןיכה םג הנורחאב .שדח גוסמ ןיינעמ טקיירופ
תומישמל שיא ןקת לע ךוניחה דרשמב בשוי אוהש ךכ הנידמה ןונמה
רקיעב אוה ,וז המישרבש רחאמ .ךוניחב הילאוטקא יאשונלו תודחוימ
,ומואת תופתוש אלל רומאכ יאמצע ררושמו ,ררושמ לש ןקת לע ,דחוימבו
תדגא" יריש לכבש רתויב תופיה תוילמס - תוירילה תורושה ששב םותחא
הגופס /רתסנ יפוי הפוטע אמוג תסירע" :(ןבומכ ימעטל) "רמה שבדה
הטש רהנב /הטקש אמוג תסירע רהנה לא היתחלש /םינבל /םיסיקרנ רוא
".תולילו םימי רהנב /םינינפ ימ רהנב
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©