הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תיריש תומלשו םייחה תומלש

ןוזנתנ הכלמ
,"רמה שבדה תדגא" קקח רופלב
.םידומע 110 , םילשורי ת"בהלש תאצוה
1995 טסוגוא ,"ןדריה" :ךותמ

. הריש יצבוק השיש הכ דע איצוה ,ררושמו רפוס ,רקוח , קקח רופלב
רפוסה לש ותריצי לע רקחמ רפס םסרפ ,לצרה ,םואתה ויחא םע ףותישב
.םידלי ירפס השולש ןכו "רוזח תועט" ןושלל ןוקיסקל ,יקסב'צידרב
םייס יאבצה ותוריש תאו ,רעונל ימלועה ך"נתה ןתח ,ותורענב
.טניו'גה םעטמ (א"כלא סרוק) ריכב לוהינ סרוק רגוב .תונייטצהב
שמשמ אוה .ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתו דומיל ירפס בתוכ , םויהו
.םירבעה םירפוסה תדוגא תלהנה רבחכ םג
בטיה םיעודי לצרה ויחאו ,(ימלועה ך"נתה ןתחל רחבנ רשא) רופלב
תרשפתמ יתלבהו הליעפה םתוברועמ םוש לע רקיעב ,תילארשיה הרבחב
יבתככ םיריעצ םירענ םתויה זאמ .ץראב םייטילופו םייתרבח םיאשונב
תונותיעה יבג לעמ םלוק תא עימשהל ולדח אל ,םירפוסו םיררושמ ,רעונ
.רבד םשל רבכ הכפה תפתושמה םתבוגתו ,תימויה
םהירפס ולחהשכו , תוקירבמה םהיתובוגת רחא יתבקע תובר םינש
יתסיפת םע דחא הנקב ולע דימת אלש םגה .בר ןינעב םיתארק ,עיפוהל
.יבל תא השבכ םתונכ ,תירישה וא תיגולואידיאה
וב םסרפ לצרהו "תדלומ יריש" ורפס תא רופלב איצוה םינש שולש ינפל
.םנכות תא םיריגסמ םהיתומש רבכו ,"רעוב ריק לע תבותכ" תא תינמז
.תילארשיה תואיצמה לע םיביגמה ,םיימויק םיריש
ינא וליאו .םימואתה ינשל תחא תבב סחייתהל םיטונה םירקבמ שי
.רופלב לש וירפסל קר ןאכ סחייתא
ןויערל ולוכ רכמתמה ,רסוימו בהוא ררושמ הלגתמ "תדלומ יריש"ב
שיגרמו ,לארשי םע לע תמייאמ תישממ תימויק הנכסש שח אוה .ינויצה
וקלש הלאל בישהל ידכ - עזעזל ,רענל ,עיתרהל :וילע הלטוה תוחילש יכ
.ןוחקיפהו תויפשה תא ,חורה ישנאו םירפוסה וירבחל רקיעבו ,"ןורוויע"ב
וקה לע" :רופלב בתוכ ,ןומצע יבצ ררושמל שדקומה םירישה דחאב
קתוש התא ךיא / : תושיגרה רסוח לע ןגרנ אוהו / ררושמה ידידי אצמנ
ול בישמו "?םינועמ שוריגו םיתב ץוציפ לע / םינבאה ידלי לש / םמד לע
לע דמועכ / ומע יסקנפב םשריי / םדבל ויביוא ימד האורש ימ" :רופלב
רהזי רפוסה ירבדמ חוקל ולש וטומה רשא ,רחא רישבו .(82) "םדה
ךליו אצייש .ולטלטל ידכ ןבא וב העגפ וליא היה בוט" : ,יקסנלימס
יפכ ,"בושחל ליחתיש םלש ראשיי ושאר םאו , ןבא ףוטחי ... םיחטשל
שיגרה חורה שיא" : רופלב בתוכ ,18.2.88 - ב "רבד" ןותיעב ומסרופש
.(83)"רכנתמ ,רז אוה .יילא / רבוד ותוא עמוש יניא . רחא/ וק לע אצמנ
, אוה ךופהנ .וירבדל ,בוטיק רוציל שקבמ רופלב ןיא , לכה תורמלו
."יחא ןיידע התא ,רקיה ידידי" ,חיש ודל חתפ רוציל האב ותריש
עצפנ ,רפסה תאצ רחאלש בוצע המכו ,"םינבאה ידלי"מ הדרח שי םירישב
: רופלב .ןורבחב ותויהב ושארב ןבא תעיגפמ רופלב לש לייחה ונב
חתונו ץרמנ לופיט רדחב ההש ונבשכ ,בקונ ריש תאז תובקעב םסריפ
.(19.11.91 הפוצה) ושארב
רופלב :תיריטאסה הידוראפה אוה תיטילופה ותרישב םירנא'זה דחא
לע ונממ אצויו ,"ףסכה שגמ" ןמרתלא ןתנ לש םסרופמה וריש תא לטונ
.לאמשה ישנא לש ךרדה ןדבוא תא אטבל ידכ ,תידוגינה היגולנאה ךרד
רפסב)"תיכוכזה שגמ" - ארקנה ,הז רישב עקושמ הבזכאה באכ לכ
לע / השובב ףטעית / תמדוא םימש ןיע רעסת ץראהו" :("תדלומ יריש"
/ םירעוב םיגימצמ / תמשונ ךא בל תעורק דומעת המואו / .םינשע תולובג
םיקובח םידמועה וישכעה ישנא לומ םלכית שובית איה //.םינבאו רטמו
הרענ ואצי דגנמ זא // .המילכמ / השפנ איה עדת אלו / םירזו םירצ םע
לומ לא םה ודעצי טא טאו / המואה זול םה יכ רמאנ םהילע /רענו
...האג לגרב ךסב םה םיסמור ... / הפיה לארשי ונחנא שפנ יפי / .המוחה
ימ ... ,עמד תפוטש המואה לאשת זא ...םמעמ ולביקש קיתע / ףסכ שגמ
, העורקה / םעה תודחא ונחנא הל ונעי םהו / ? םידלי םתא ימ םתא
.(74)"םידוהיה תנידמ לש / רובשה שגמה
ןמרתלא לש סומתירהו תוילקיסומה לע הרימשהו הרמה הינוריאה
.ותקמעהו רישה תמצעהל םימרות
אל םלוא .קקח לצרה לש ורפסל םג תינייפוא ידוהיה באכה םע תוהדזהה
לארשי תא םתבהא ,קקח םיחאה םמיע םיאשונ ידוהיה לש ובאכ תא קר
תוארל םהמ תענומ הניאו םהיניע תא תרוועמ הנניא תינויצה םתסיפתו
.רחאה לש ובאכ תא ףא קועזלו
םיירפכ םיברע ורבקש םילייח לע תונותעב המסרפתהש העידי תובקעב
בתוכ ,השענש עשפה דגנכ האחמ יריש םהינש ובתכ ,םראווצ דע רפעב
םישנא רפעב םתירכ ,קבאו / הפרח םיסוכמה םירעוכמה םתא" : :רופלב
םתחכשו / םימולש םקנ םקנ : םכבלב םתארק / .קדה לש םויאב םייח
/ ףס לא םתאבה םירעוכמה םתא /. םימימתו םיפחל דסחה תדימ
םישנא םכליבשב םה המ ... // קדצ אלל טפשמ /וניתב ףס לא ,םהיתב
... // .עצפכ חותפ םהיניעב םיהלא םלצו ...המדאב םירובק / רפעב םייח
התסוכש / שפנל חורל םיאור םכניאו / קבואמה רשבל םיאור םתא
.(63)"תטרש
םידוהיה בצמ ןיב וק ררושמה חתומ ,למרכה תורעי תפירש לע םירישב
ולש " ןימאמ ינא"ה תא אטבמו ,ויתורודל ידוהיה םעה לרוג ןיבל ץראב
תונוסאה לכ ףא לע , דורשלו רובגל ולש הדימעה תלוכיו ונסוח יבגל
וישרש / חורה הארוק ,הפירשה תא הכבת לא" :והודקפש תואלתהו
עוקבה עלסה ןמ ,הכורחה המדאה ןמ / םיפיו םיקזח קוריה לש םיקומעה
/ חלכ לחנב הטלעב םרוז / תורודה לכמ םידוהיה םישודקה יכבו ...//
.(15)"םילייאהו / םירשנה / םד םע םרוז
,ופסינש םידוהיה לרוגל ,האושה אשונל םג שדקומ דחוימ םיריש רוזחמ
לש ורוקיב תובקעב .וניאנידמ םיטקונ הב הרפכהו החילסה תוינידמלו
ןגב לייטמ" :ררושמה בתוכ ,לארשי תסנכב ,הסנלו ךל ,ןילופ אישנ
/ ולגרל וחנ םד לש םינש ףלא //.םודא חיטש /וילגרל שורפו םידרווה
םילשוריב רמא אוהו / .םידודג םידודג / וילגר לע םהישאר וניעשה םיתמ
שי םולחב קר . ךלש הינלופ לא רוזח ...םידוהיל תיב התייה ןילופ :
.(21)"החילסו הליחמ םיתמל
הריש יהוז ןמז ותואב :ללכה תריש איה הלא םירפס ינשב םיחאה תריש
הווהה לע הפיקשמ איה םלוא ,תואיצמל הדומצה תיוושכע תיטילופ
תיפוסוירוטסיה תועמשמ ךכב הקינעמו ןמז לש הקוחר הביטקפסרפמ
.תיוושכעה תואיצמל
,הפי ילילל םישדקומה - ומצע ריש ותואל םיחסונ ינש - םיריש ינש
הידגרטה תא םיאטבמ - ןונבלב ג"לש תמחלמב ל"ז ןנור הנב תא הלכשש
תורפסב חוור רבכש ,קחצי תדיקע ביטומ .ותישארמ ידוהיה םעה לש
תואיצמהש ,תינוימד היצאוטיס .ותופירח אולמב ןאכ הלוע ,תירבעה
בצמב םאה תאצמנ הנושארה היצאוטיסב - ביתכהל היושע תילאוטקאה
: וזה הארונה הידגרטב תיטסיטטס ךא איהו ,הבתכוה הידגרטה ,יביספ
....תומולא הדשכ םיתמה הדש םלאנ /תתתושה תנותכה לא החש םאהו"
."םדה תא קולל / לייאה אב רחאו / םדוהו םיתמה הגונל םאה וחתשתו
ופטלל הנב לא החוש םאהו" ,תיביטקא םאה תלועפ ,היינשה היצאוטיסב
תא דוקעתו דוקיתו / . םיתמה םד תא / קנחמ דע הוורש שודקה הדשב /
קולל / לייאה אב רחאו .םדוהו םיתמה הגונל וחתשתו / היתועורזב הנב
איה ,הנושארה היצאוטיסב תיביספ התויה םצעב :רמולכ ."םדה תא
דחא רבסה .היינשה היצאוטיסב תיביטקא תויהל החרוכ לעב תלבומ
"הלועל הלוע" איהו ,הייח ףא ומייתסנ ,הנב תליפנ םצעבש תויהל לוכי
לש אפיסב ארונה םזקראסה .יתצלפמ בצמה םירקמה ינשב .ומע דחיב
לש עוזעזה תא םיצעמ ,יארקמה רופיסל ךופיה הווהמה ,םירישה ינש
.תירישה היווחה
םא ."תדלומ יריש" םדוקה רפסהמ ותוהמב הנוש ,"רמה שבדה תדגא"
םיריש בותכל לוכי וניא יכ תושרופמ ררושמה ריהצה םדוקה ורפסב
,דבלב םייללכ םיריש אלא ,לארשי הנותנ ובש בצמב םיישיא - םייריל
םג ,הב שי באכ םגש ,התוהמב תישיא - תיריל הניה הרישה ןאכש ירה
.וידי תחת , ןמא השעמ , םיגוראו םיבולש םהו ,יפוי
אולמב ררושמ הלגתמ הבו ,דואמ השיגר ,המכח תיטסימ הריש יהוז
תוארמה תטילק ןיב האלפומה הגיזמה תמייקתמ הז רפסב .ותוקמע
,גציימכ קפס - רישה תכאלמל המוגרתו ,םינותנל הדוביע ,תיביטקאה
.האטבמ רפסה םש רבכש , הדגאכ קפס , יאליטרע רבדכ קפס
רפסמ תוטטיצה ףאו ,"ס"דרפה ןמ םיריש" רפסה לש הנשמה תרתוכ
ארוקה תא םיליבומ , ולוכ ץבוקה ךרואל םירישה תא םיוולמה רהוזה
םידבר םהב שפחל אלא ,דבלב ןוילעה םדבור לע אל םתוא תוארל
לא ההימכ שי םירישה לכב .םייסיפאטמו םייפוסוליפ רקיעבו ,םיפסונ
ימכ שח ררושמה .ותוא תבבוסה תואיצמה תודוס לא ,םירבדה שפנ
ילכיהב ןכשמ ול קקח אוהו ותדילב רבכ וילע הלטוה וז "תוכלמ"ש
יתדילב" :תוהולאהו המשנה תודוס תואלפומב ךלהמו שרוד - ס"דרפה
היתועמק / תורנכ םירהוז ימיא שאר לעמ / תורימשו תולוגסו תועמק ויה
/ םלועה ףוסמ / עמושו הפוצ ינאו / תופוח עבש היתולוגס / תורנ יל ויה
םירישה תונופצב זא יתרתפו / אוהה הלילב זא יתררושו ... ופוס דעו
/ אוהה הלילה םות דעו / אלפומה הדילה םולח תא / םיזורחה תמכוחב
." הלוכ / תוכלמה יתשבל
,השודקבש השעמ ררושמה האור ,תורחא תוכאלמב ומכ , רישה תכאלמב
םהמש םילכ ןה , םלוע תוגציימ תויתואה .םלועב אלמל וילעש והשמ
םוימויה תופילק ךותמ תוצוצינה תא םיטקלמ םירישה .םלועה בכרומ
שפחמ אוה . םתילכתו םייחה תועמשמ רחא שופיחה תא םיאטבמ םהו
תוצוצינה תומלגתה תא האור אוה ןהבש ,םילוש תויומד םוימויה ךותב
"תואספוקה תרצוי" איה וזכ . ויריש תא שידקמ אוה םהלו , םייהולאה
קושל ץוחמ תואלחנב םירצנ אסכ לע תבשויה ,הרהוז יהוזכו ,םירישהמ
הרהוז לש הישעמב .הביר םהמ ןיכהל ידכ םיזופת תפלוקו הדוהי הנחמ
(68) ,"הרהוז תרביג איהש יל תרמוא איה" , תגליע התפש רשא הטושפה
תעב ורזפתנש השודקה תוצוצינ רוריב תא ררושמה האור היתופילקבו
שדחמ רוציל ידכ ארובל ןבישהל דעונ םהב קוסיעה ."םילכה תריבש"
.תומלשה תא
תדגא )"תופילקמ תוביר תושעל הלוכי הנטק השיאש ןימאמ היה ימ"
.(68,שבדה
רתימ ךכ לכ הנושה ,הטושפה ,וז אקווד - "תופילקמ תוביר / תושעל"
רוביחו ףוס ןיא רוא ךוכיז לש אלפומה חוכה הב שי ,קושב םישנה
ונושבכ םהש םילודג םירותסמ - הילע עפושה יהולאה רואה לא התמשנ
תוינש תמייקתמ ןאכ םג , םידוגינ לע יונב ולוכ רפסהש םשכו .םלוע לש
רפסב רבכ ונחכונ ירהו ,הזל הז םידגונמו םירז תודוסיכ , ףוגהו המשנה
.ררושמה שפחמ םירבדה תמשנ תא יכ ,םדוקה
חנומה תא הל עבת ,טסק זועי רמתיא ררושמהש , תרחאה תוינשה לעו
תודלומה יתש לע / םימיה ינש לע דימת חסופ ' : קקח בתוכ ,"שרוש וד"
רופיצה קר" גרבדלוג האל תררושמה לש הרישל זמראכ םא ןיב ,"
ורישל וא ,"תודלומה יתש לש באכה תא תעדוי / םימשו ץרא ןיב תערקנה
ררושמה לש ורישל וליפא ילואו ,"תושבי יתש ןיב רופיצ" ןוטיב זרא לש
ןאכ יתיצחמ / .םימודק םימיב רתובש דליה ינא / זאמ" ,רסב בקעי
".םש יתיצחמו
, הריקעה באכ תא םצעב אטבמ , וז היגוסב ןדה , קקח לש ויריש רוזחמ
הצרא אבש ,ויבא לש וקלח תנמ ויהש ןובלעה תאו תוברתה ןדבוא תא
הכז ול ליפשמה סחיה לע בתוכ אוה . אתקימע אריבל אמר ארגיאמ לפנו
רבכש ,תטלשה תיברעמה הרבחה דצמ חרזמה תוצרא ילוע רתי וכז ולו
תא תוקנל וקורממ הצרא אבש ויבא תא וראתב ,הילע דמע ןוטיב זרא
.הללאבנ תיב תוארחמ
זטרוק" ידיב סמרנ ודובכש יקטצא ליצאל ויבא תא המדמ רופלב
(37) "?וישדקמו ויתונומרא לכמ / ליצאה יבאל וישכע רתונ המ" :"רואנה
םיינעה ירעמ / ןואמצו היצ ץראמ אב אוה ירהו" ,ףיסומ הרמ הינוריאבו
ופרשנ תורוקה וצפונ ... / םידוריהו םילשחנה תוירבדממ םידורמהו
,סמרנ םדובכ וב םלוע והז - "םירבש םירבש סרק ותיב / םירישה
.הרובש תקוש ינפב ובצינ םהו ,ץפונ םמולח ,הלזגנ םתוברת
? לאוג ןיאו ,הזכש הגרדמ לפשל עיגמ ויבא תא האורה ןב שוחל לוכי המ
תורירמה תשוחתו סעכה תא דילות רשא ,ומיע תטלחומ תוהדזהמ דבל
תבלב יתרעב / ויבואכמ תא יתעדיש ינאו" :חותפ עצפכ היהת םלועלש
ינפמ ותקעצ תא יתעמש / ויבואכמ תא יתעדיש ינאו / ויפוסיכ תא שא
תיווח לע ."ויתוקיתשמ יתלפנ / ויבואכמ תא יתבתכש ינאו / וישגונ
,הינוריאה הברמל .תונוש תוילע ינב ובתכ רוכינה תשוחת לעו הריקעה
:ולש הייאר תיווזמ ומצע רבד ותוא לע (ןילופמ אבש) רסב בקעי ףא בתכ
/ תונובלע םיריחשמ ימא לש ברחה היפב / רשבב עבט ןובלעה ץוק"
תא עבות רסב :"ןובשחב התוא תחקול אל תירבעה / םייניש םוקמב
ילגלג תחת ,םירחא םיבר ומכ ,הקחשנש ,תוברתה תרוקע ומיא ןובלע
.תינויצה הכפהמה
ומכ ,התוא ףא חילצמ ררושמה .ץבוקב ייניעב םיפיה םה הבהאה יריש
ןאכ םג ,לארשי ץרא ירישב ומכו .השודק לש הגרדל תולעהל ,הרישה תא
איהו" :הבהאה אשומ םע תילאטוט תוגזמתה - תילאטוט איה הבהאה
הלש חורה בשמ תא יתעדי” ,(13)" םולח ומכ הלואג ומכ / יב תחמוצ
/ .הטלעב יתוא םיאלמ ויה / התרדא ילוש הפוסה אובבו / .האב םרטב
יירסא לכ / .היניע תוטול םירסאו םירדנ / הפוג םוקר תומנוקו תועובש
ינא" : םג ןכו .(22)"התפוסב / יתחש יתיאג יתאלמ / התמועל וסרק
תויהל / ךתכלבו ךתבשב דימת ךב תויהל .../תבתכנ הליגמ ךל תויהל הצור
תוקוקח תויתוא / ךרשבב תויתוא ךב תויהל / תבכושו המוה תאו ךב
.(12)"ןבאב
ןמ החוכ תקנויו םזיאתנפב הגוזמ רופלב לש וירישב הבהאה ,וניארש יפכ
םייתוברת תורוקממ םיזמרא םיעקושמ םירישב .האירבה ןמ ,עבטה
,הליפתה ,ארקמה ירופיסב ,הקיטסימה יזרב דואמ איקב רופלב :םינוש
יוטיב ידיל םיאב הלאו ,תימלועה תורפסבו תונוש תויגולותימב ,הדגאה
תובר םימרותה ,(תיאכרא אל ךא) הרישעה הפשה םג ומכ , ותרישב טלוב
.םיירישה םיטסקטה תקמעהל

,"הבהאה תרבחמ" :ןה "רמה שבדה תדגא" רפסבש תורבחמה עבש
תומ לע תרבחמ" ,"תובוחרב בהז תרבחמ" ,"הרישה תוכלמ תרבחמ"
תועמשמ לע תרבחמ"ו ,"רובש רשג לע םיפוסיכ תרבחמ" ,"באה
."םייחה
הפי תיריש תומלשו - םייחה תומלש - תחא תומלש םצעב תווהמ ןה
.תשבוכו
)1995 טסוגוא "ןדריה")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©