הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םיישיאו םייטסימ ,םייטילופ םימעט

'ץיברוג הצינ
___________________________________________________
:קקח רופלב
'מע 110 ,ג"נשת ,רמה שבדה תדגא
םידומע 96 ,1992 ,תדלומ יריש
םלשורי ת"בהלש תאצוה
1994 ראוני ד"נשת תבט /4ח"ס ,"םיינזאמ" : ךותמ

הוויה ,"תדלומ יריש" :קקח רופלב לש ורפס עיפוהשכ ,יצחו הנשכ ינפל
םינשה לש תילארשיה הרישה הדשב ןפוד תאצוי העפות רפסה
לע טעמכ בותכה רפס ,ונימי לש הנועטה תיטילופה תואיצמב .תונורחאה
אוה "תדלומ יריש" תמגוד רורב ימואל רסמ םע תיטילופה הרישה תרהט
הפוקתב יטילופ הריש רפס םוסרפב ץמוא תדימ תשרדנ ילואו ,רידנ יד
הטונ ךא ,הקיטילופמ תמלעתמ אל תיוושכעה תילארשיה הרישה הבש
.םירחא םינוויכל הרקיעב
,דחא יזכרמ אשונב ודקמתה קקח רופלב לש םימדוקה וירפס תעברא םג
, הדח היינפ שי ,"רמה שבדה תדגא" : ישישה שדחה ורפסב וליאו
,הז רפס .תירילה תישיאה הרישה רבעל , הרזח םג הקלחב הווהמה
וב הרישה ,ומדוקל דוגינבו ,םיאשונ לש ןווגמב קסוע ,םירחאה תמועל
ךא .תיטילופ תועמשמ תולעב תורהצהמ וא הקיטילופמ תלרטונמ טעמכ
תוסיפתה ןיב דירפהל ןתינ שממ אלש ןוויכ ,תגייוסמ וז העיבק
,ללכל וא טרפל תוסחייתה ןיבו ,ללכב םלוע תוסיפת ןיבל ,תויטילופה
.םירישב יוטיב ידיל תואבה
ןייפאמה וקה םג אוה ,םינורחאה םירפסה ינש יאשונ ןיב שגדומה דוגינה
םימעט ןיב "דחאמ" רפסה לש ומש ."רמה שבדה תדגא"ב הרישה תא
.הדגאב קר ילוא ירשפא תינמז וב םמויקש ,םתוהמב םידגונמ , םינוש
םיקימעמש לככ תררבתמה תועמשמ שי קקח רופלב לש וירפס תומשל
.םתנבהבו םתאירקב
לש ומש ,הטושפה תועמשמב תדלומ יריש םנמא םה "תדלומ יריש" םא
,הדגאל תואיצמ ןיב בולישה לע עיבצמ "רמה שבדה תדגא" ץבוקה
,"סדרפה ןמ םיריש" רפסה לש ינשמה ומש .םירישה תא ןייפאמה
רפסה תפיטע לע עיפומ "סדרפ" גשומה .הז בולישל ףסונ דמימ ףיסומ
,תואכרמ תפסותב ס"דרפ עיפומ רפסה תא חתופה ףדב ,תואכרמ אלל
.רפסה תא חתופה רעשב תומלענ הלאו
ןבומב םירבדה ןיבל םטושפכ םירבדה ןיב תודירפמ ןלוטיבו תואכרמה
.יטסימה

"רמה שבדה תדגא"ל "תדלומ יריש" ןיב האוושה יווק

.םהלש םירדגומה םיאשונב ,רומאכ , רקיעב אוה םירפסה ינש ןיב לדבהה
,ימואלהו יטרפה באכה יוטיב ןפואב לשמל ,ןוימד םהיניב םייק ,תאז םע
המוד ןפואב םיבצועמ ךא ,םינוש םיאשונל םיטוונמה יתרבחהו ישיאה
םישרושה שופיח ידכ ךות ,תורוקמה לא תוינפהה תועצמאב , ראשה ןיב
.םייוהיז וא
םיטלוב ךא "תדלומ יריש"ב םג םימייק םייטסימהו םיילבקה םיביטומה
ביטומ , ןכ ומכ ."רמה שבדה תדגא"ב םימייקה םיביטומ םתואמ תוחפ
ידודנ ,ותקעזו םליאה באכה ,"שאה" ,"םדה" ,הכשחה תמועל רואה
ינשב הרישה ךרואל םייוצמ ,דועו ררושמה לש ותוחילש ,ררושמה
.םיצבקה
םדה תא קועצל םליא / ךתיבב ןופס התא תושפנ תנכסב / םלוחה בקעי"
תויהל םיפאוש םימרענ / ןבאה יתב לע םיכתינ םינבא ילג / . םיפוקשמב
/ .שרקנ הכשחב , םינפה ןמ / לקנב החמנ ידוהיה םדה / .ןויצל / הבצמה
שרע ריש" ךותמ תיב והז .(56 דומע) ".שדח רוא הלעי ,בקעי ,טעמ דוע
."תדלומ יריש" רפסב ללכנה "בקעיל
םימוד םיביטומ רפסמ לש םגוצייל המגודכ ךא הלבקהכ קוידב אל
תא תומתוחה תורושב תוארל ןתינ "םליאה באכה תקעז" תא רקיעבו
: "רמה שבדה תדגא" ךותמ (101 דומע) , "רובש רשג לע" :רישה
/ רמה שבדה םיב / הקדה הממדב / הכוראה תודידבב הקומעה הכשחב"
."הכייא / ךילא קעוצ םדא
םא ןיב ,ובאכב דדובה םדאה תקעז יוטיב ידיל האב ולאה םירישה ינשב
,וביבס םד תובקעשכ ,םיביוא ידי לע םייואמ ותיב תוריק ןיב ןופס אוה
םלועב ןגומ אלו ףושח ,םייחה לש "רמה שבדה םי"ב יוצמ אוה םא ןיבו
הלואגלו רואל הווקת וב שיש םלוע .ןוקיתל ףאוש ךא ןקותמ וניאש
םג ,רוא לש תוצוצינ ובוחב ןמוטה ךשוח ,וב יוצמה ברה ךשוחה תורמל
,הלעיש שדח רואל הווקת שי ןושארה רישב .ןיעהמ םייומס םה םא
דצל .ערה דצל בוט םייקש ךכ ,תורירמה םע תוקיתמ תמייק ינשה רישב
,םיהלא ידי לע עמשיהל ולש הווקתה םג תמייק םדאה לש םינואה רסוח
.תדהדהמ הקעצה ינשה רישב ,תמליא איה הקעזה ןושארה רישב םא
:תועמשמה תבר האירקב ךפוהמב שומיש ידי לע גשומ המצוע לש טקפא
העיפומה םדאה לא םיהולא לש האירקה לא היצטונוקב !?"הכייא"
.תורוקמב
לשו ררושמה לש תוחילשה תשיפת יוטיב ידיל האב םירפסה ינשב
הל שיש הריש אלא ,ידוחיי ימצע יוטיב ךרדכ הריש קר אל .הרישה
אוה ררושמה דיקפת "תדלומ יריש"ב .ירסומו יתרבח ,ימואל דיקפת
תא חוקפל , ךושח לולסמב םיתיעל םיכלוהה ומע ינב ילגרל רנ שמשל
תא םמוקמב אטבל םיתיעל ,םהיתוקוצמב ןיחבהל םתוא דמלל , םהיניע
וא ,םהל םירסח ילואש םילכ ,ואטבל םילכה תא שי ררושמלש באכה
.תומליאה תררוש וב םוקמב ואטבל
שי ,"תדלומ יריש"ב יוטיב ידיל האבש הרורבה תימואלה הדמעה תורמל
תועדל םג ההובג תוסחייתה תלוכיו הבחר הייאר םג ליבקמב םהב
קר אל תוסחייתה שי ,רמולכ .רחאה לש באכל םגו , תורחא תודמעלו
ובאכל םג אלא ,םירישב רבודה לש יטרפה באכה םג אוהש ימואלה באכל
ומכ ריש .םייאמהו ביאכמה ביואה אוה הז הרקמב תלוזהשכ ,תלוזה לש
העידי תובקעב" עוריאל הבוגתכ בתכנש ריש אוהש ,"ץראה ןעמל"
אטבמ ,"םראווצ דע רפעב םיירפכ םיברע ורבקש םילייח לע תונותיעב
הווהמ הז ריש .םיברעב םידוהי ידי לע השענש ארונ השעמל קומע עוזעז
םיזכרתמה ץבוקב םירחאה םירישל ,םימייוסמ םינבומב ,הזית יטנא
ךא .ףרה ילב וב םיעגופה םיחצרמו םיביוא לומ ידוהיה םעה לש ובאכב
תינאמוהה חורה תמייק ,תורורבה תוינמיה תויטילופה תודמעה םע
רבעמ .הז רישב תשגדומו "םדל םד" ןיב הלידבמ הניאש ,תירסומה
דבב דבש ,איה תועמשמה ,הזה הזה םייוסמה רישה לש םייוסמה ונכותל
הגרד שי ,הנחמה שארב תכלל ודיקפתש ימכ ררושמל שיש תוחילשה םע
םעה לש וחורו וישעמ רהוט לע רומשל איהו תוחילש לש תוחפ אל ההובג
.ןחבמ תעשב םג
רבעמ אוה רשאב םדאכ םדאה לא תוסחייתהל ליבקמב , ןבומכ ,תאז
.האידיאל וא ןויערל ,םעל תונמאנ וא ,תונומא ,תויטילופ תוסיפתל
לכבו ןמז לכב תמייקה תישונאה הסיפתה יוטיב ידיל האב וז הדוקנב
,ומעמ ררושמה שרודש תימצעה תרוקיבל המגוד םג הווהמ הז ריש .בצמ
וז הדוקנב ולש תרוקיבה .םעהמ דרפנ יתלב קלחכ ,ומצעמ השעמלו
.ומע ינב דגנ םירחאה ישעמ לע ול שיש תרוקיבהמ תוחפ אל הפירח
,םירישב תופקתשמה תורורבה תויטילופה תודמעה תורמל ,ןכ ומכ
שי ,המלשה לארשי ץרא איהש וצרא לע ותוכזבו םעה תקדצב הנומאה
יריש"ב תיטילופה הרישה .תודגונמו תורחא תוסיפתל םג תוחיתפ
תיתימא תונוכנ ךותמ תורחא תוסיפת םע גולאידל חתפ הווהמ "תדלומ
,הנבהה .ויהי רשאכ תוקזח ויהי ,תודמעב תורצבתהל אלו תוברקתהל
ינשב תומייק ,האחמה דצל םדאה לש ובצמל ההובגה תושיגרהו הלבקה
.הנוש שובלב תועיפומ ןה םא םג םירפסה
תתמכ תספתנ הרישה ,"רמה שבדה תדגא"ב םגו "תדלומ יריש"ב םג
לע הריש" :הילע ךרבמ ררושמהש תידוחיי הלוגסכ ,סנכ , םיהולא
/ םדאל סנ איה הרישה" :(11 דומע) ,"תדלומ יריש" ךותמ ,"הרישה
תפוחב / החמש לכב רישל ביטימ היה אבס / .סנה לע תודוהל םדא ךירצו
ךלמ ,חישמ / תויהל דעונ ךלמה והיקזח : רמאו / .םדה לע הלימבו םינתח
לעו סנה לעו הריחבה לע / הריש רמא אלו אטחו / םדרנו .חישמה
רמוא ינא / .החכש לש תחא העשב / יתריש דבאא אל , אבס / .החישמה
,םירפסה ינשב םיעיפומ םייטאופ- סרא םיריש ".הרישה לע הריש
"תוכלמ םולח" .תולגתה לש תועמשמ שי ררושמכ ררושמה תיווחלשכ
"רבודה ינאה" .ררושמה לש ותוחילש תסיפת תא הפי ראתמה ריש אוה
רמול ליחתמ דליה הבש ,"דליה תאובנ"ב ומכש ,ומצע לע רפסמ רישב
יתדילב" :ררושמכ םלועל סנכנ אוה ךכ ותדיל םע הרישו האובנ ירבד
תליגמ םג / תורנכ םירהוז ימא שאר לעמ / תורימשו תולוגסו תועמק ויה
/ תובאה לש / תועבשהו תותואו םינפו רוחא הבותכ / םינופצ םינמיס
היתוחורו תיליל דגנכ / הלוגס ידיחיו םש ילעב ידי לע ונכוהש / תוהמאהו
תונויגש תוזה םא / רבדה היה לשמ םא עדוי ינניא / .הלבח יכאלמו
הפוצ ינאו / תופוח עבש היתולוגס / תורנ יל ויה היתועמק / .תורישו
/ גדה ןטב ךותב תועש רחאל /.. .ופוס דעו / םלועה ףוסמ / עמושו
/ תפשב ,העוקבה /םיה תפשב יתרבידו / השביל יתאצי ,תוחורהו
/ תורואו םימ יתיתשו זא יתלכא םינוערז / .םדה תפש / םיררושמה
םג העש התואב .תועובשהו / תועמקה תפשב תוארונו םיזר יתרבידו
,תואילפו / דערו םיבאכ התיה / האלמ ,יתארקל המק יתדלוי / ימיא
/ .תוכלמה יצח לא יתאב הלילה יצחב / .תוארל / תעדל היניע / תחתופ
המקר השעמ םידגב / דוחייבו השודקב ימיא ינתשיבלה ןמגרא ידגב
הררוש היריש תא / .הבכרמ השעמ רהוז ידגב / תישארב השעמ םידגב
/ האריב יילא הקעצ היתומולח תא / םיזעו םיאלפומ / הבהאב יילא
/ טוחש בהז טנבאו ישמ ידגב ינושיבלה / .םיזרה תמכחב ינא איקבש
זא יתרתפו / אוהה הלילב זא יתררושו / .טוחה םדוא תא יילעמ וריתה
םות דעו / אלפומה הדילה םולח תא / םיזורחה תמכחב םירישה תונופצב
.(52 דומע) ".הלוכ / תוכלמה יתשבל / אוהה הלילה
,תואיצמב ורקש םיעוריאל םיסחייתמ םירישהמ םיבר ,תדלומ יריש"ב
ומכ ,ילאוטקא רמוח ךותמ רקיעב םה תואבומהו םיטוטיצה ףאו
רפסמ ןה ןבורב תואבומה ,"רמה שבדה תדגא"ב .הבותכה תונותיעה
העבשמ בכרומ הז רפס .וילע ךמסנ םירישה ץבוק השעמלו ,"רהוזה"
:תומלש דחי םירצוי םירעשה תעבש .ומצע ינפב ילמס רפסמ - םירעש
,"הרישה תוכלמ תרבחמ" ,"החפשמה תרבחמ" ,"הבהאה תרבחמ"
לע םיפוסיכ תרבחמ" ,"באה תומ לע תרבחמ ,"תובוחרב בהז תרבחמ"
."םייחה תועמשמ תרבחמ"ו "רובש רשג

םייטסימה תוצוצינהו םירובשה םילכה

תועמשמה ןיבל וטושפכ סדרפה לש ותועמשמ ןיב ודירפהש תואכרמה ומכ
םינפואב "רמה שבדה תדגא" יריש תא אורקל רשפא ךכ ,תיטסימה
.םינוש
ררושמ אוה קקח רופלב .םייטסימה םידברה םנשיו טושפה דבורה ונשי
בלשמ הבר תונמאב .ותרישב םהב שמתשמו תורוקמב דואמ איקבה
ןיעל םיארנ םיתיעל הלאשכ ,תורוקמל תוזימרה תא םירישב ררושמה
םירישב שי .תורושה ןיב םיבהבהמו ןיעהמ םייומס םיתיעלו ,םישרופמו
,םינוש םישרדמל תויצטונוק וא תוזימר ,םינוש םיטנמלא לש בוליש
םהב אוצמל ןתינ ,ןכ ומכ .רודיסהמ תוליפת ,םייארקמ םירופיס ,תודגא
תורפסל םגו ,םע ירופיסל םיזמר ,תורז תויגולותימ ךותמ םיביטומ םג
ימאק לש ורפס תארשהב בתכנ ,"קקח וימי לכ" :רישה לשמל .הפי
.דחא טפשמ בתכ וייח לכש םדא לע רבדמה
תמייק י"ראה תלבקב :םירישב םימייקה םייטסימה םידברה לע דועו
ועקפ םלועה תא ארב םיהולאשכש ךכ לע תרבדמה תיסיסב הסיפת
ורזפתה ,ורבשנ םילכהשכ .ידמ שודג היהש יהולאה רוזיאהמ םילכה
הליטמ י"ראה תלבק .הלואגל םתולעהל היה םדאה דיקפתו ,תוצוצינה
לגוסמ ויתוליפתבו וישעמב ,וידי ומב .דיחיה לע הלואגל תוירחאה תא
.ןוילעה םרוקמל תוצוצינ תולעהל םדאה
רוזחמ תא חתופה רישב .ןיעל תוארנ תולוגס לעב דימת וניא הזה דיחיה
בטוח ,ררושמה אוהש ךשמהב ררבתמה ,"רשה ינא"ה , "תדלומ יריש"
,הלגנב םינבאו םיצע ששוקמה שיאה אוה ,ןכ ומכ .הלגנב "שאו תרוסנ"
.(9 דומע) "םיאבה םימיל דיגנ ררושמ" אוה רתסנב וליאו
הלואגל םרותה דיחיה תא אוצמל רשפא ,"רמה שבדה תדגא"ב
םישנאה ןיב ."תוקיתע רכממל תונח"ב ,"הדוהי הנחמל ץוחמ תואלחנ"ב
רהוזהו רואה םייוצמ ,העניצב םתכאלמ םישועה םויה ישק ,םיטושפה
השיא ראתמ (68 'מע) ,"הרהוז תרביג" לע רבדמה רישה .םירתסנה
גשומה ךפוה היפב יכ ,הלכשה תרסח וא תגליע םג הארנכ , היינעו הטושפ
הפשה ךא .תסרוסמו הכומנ הפש וזש תרביגל תרבג יסיסבה
הכאלמה ,םיזופתה ףוליק םגש ומכ הבושח אל הלש תיביטימירפה
התוהמ לע םידמלמ אל ,הב תקסוע איהש תימוימויהו הרוחשה
.תיתימאה
אוה הרהוז םשהש ומכ ,תילמס איה םיזופתה ףוליק תלועפ - ךפיהה
.הקוסיעו המש לש תוילמסהמ הז , והשמ דומלל ןתינ םאו .ילמס
"תואבוצה םישנ"המ התוא דחיימה והשמ שי וזה הטושפה השיאב
איהש תורמל .("'א לאומש"ב תורכזומה תורקפומ םישנל היצטונוק)
תוחילש רתסב תעצבמ וזה השיאה .ןהמ תחא אל איה ,ןהיניב תבשוי
.יהולאה רואה השעמל איה תופילקהמ הניכמ איהש הבירה .תיהולא
השוע תרחא השאו .תופילקהמ רואה תא טקלל החילצמ וזה השאה
יהוז ."הממדב םירוהט םיטוח הווט" תפסונ השיאו ,תואספוק םירישמ
םייתסמ רישה ."תורובש תויתואב ריש" :ארקנה רישב היוצמה תומד
אובי ןיאמ / : תורובש תויתואב הגרס / איה הנטק הפיכ לע" :תורושב
.(71 דומע) ".ירזע
תיעיברה תרבחמל ךייש ,םיארונ םימיב בתכנ ןייוצמכש , הז ריש
."תומליא תומשנ לע םיריש , תובוחרב בהז תרבחמ"
, הרישהו ררושמה דיקפתל רשאב ררושמה תסיפתל רשקתמ הז ריש
םילכה ביטומב הז ריש קסוע , ןכ ומכ ."תומליאה תומשנה" לש םירבודכ
התוא םיטקלמה םיטושפה םישנאבו םלועב תרזופמה השודקב ,םירובשה
ויתולוגס ןיב הקשה תדוקנ תמייק ,הז רשקהב .םהלש שדוקה תכאלמב
"תוכלמה לכיה"ל ותדיל םע סנכנש , הנוילעה תוחילשה לעב ררושמה לש
ןייפואמה ,רהוזהו ראפה לוטנ טושפה שיאה ןיבל ,תוכלמה ינממס לכ םע
יפויה .ותומליאבו תימוימויהו הטושפה ותכאלמב : רבד לש וכופיהב
,הז תא הז םימילשמה םידוגינ םה םג ינועהו תוטשפה ומכ רדההו
אקווד ,ןכל .ימינפה רהוזל ינוציח הווסמ תויהל היושע תוטשפהשכ
.תוחילשה ילעב תא ררושמה ההזמ הכאלמה ילעבבו םיטושפה םישנאב
אל אוצמל רשפא ,"הרות אצת םהמ יכ םיינע ינבב ורהזיה" :טפשמל
תננובתמה הקומעו השיגר הריש ,קקח רופלב לש ותרישב םיקוזיח טעמ
.תוינוציחה תופילקל דעבמ םירבדה לע

םירישה תפש
,תחלוק ,תינוגסס דואמ הפשה .ההובג יד הפשב בתוכ קקח רופלב
המ .תוטושפ תוירישה תוינבתה .דואמ תילמיסו םייומידב תלבותמ
אקווד ואלו םיינכותה םידברב איה תודקמתהה: ללכ ךרדב רסחש
םייוצמה םידברל המיאתמ םירישה םיבותכ הב הפשה .םירישה הנבמב
רופלב לש ותרישל דוסיה ינבא תא תווהמה תויסיסבה תושיפתלו םהב
רשפאש תומימת הברה שי הביתכה תפשב םגו םלועה תפקשהב .קקח
.תיתימא הנומא םע תוהזל
תרבודמ הפש הכותל תבברשמ אלש טעמכ ללכ ךרדבו גנלסמ היקנ הפשה
קקח רופלב - ךפיהה , םייאכרא אל ללכ הפשהו ןונגסה ,תאז םע .הכומנ
.תדחוימ הפש רצוי
ינש דצמ ,תורוקמה תפשל והשמב הבורקה ,ההובג , הפי הפש דחא דצמ
רואיתב ,שפנ תורעסב םייוור םירישה .תעצעוצמ אלו תינרדומ הפש יהוז
תונומתהו ,םיילמס תויהל םילוכיש םיינוציק יד םיבצמ לש תונומת
.המצועב תונועט ןה םגש ,םילימב ללכ ךרדב םיראותמ ולאה םיבצמהו
המימת הנומא תרודח הריש יהוז . תואיצמהו הדגאה ןמ שי םירישב
.ולבס םע תוהדזהו םדא תבהא הברה הב שי ךא תויניצ הב ןיאש

איהו קקח רופלבו לצרה לע (הסקוב ) תרגסמ תצבושמ רמאמה ףוגב )
(רמאמה ףוסב ןאכ תאבומ
_____________________________________________________
_____
קקח לצרהו רופלב
תא ומסרפ ,םיררושמה םימואתה ינש ,קקח לצרהו רופלב
םסרפ "תדלומ יריש"ל ליבקמב .תינמז וב םויה דע םהירפס
רפס אוה םגש ,"רעוב ריק לע תבותכ" ורפס תא קקח לצרה
םיריש םיחאה ובתכ ,ןיטולחל ירקמ ןפואב .יטילופ הריש
ושמתשה ףאו ,םיעוריא םתוא לע םיביגמה ,םהירפסב םיליבקמ
ןוימדה תא אוצמל ועתפוהו םימוד םייתרגיש יתלב םייומידב
הביתכה תונונגסב םירכינ םילדבה שי , תאז םע .הזל הז םיהדמה
הביתכ ןונגס שביג םהמ דחא לכשכ ,םימואתה םיחאה לש
ןושארה ורפס השעמל אוה "רמה שבדה תדגא" .ותוא דחיימה
.ויחאמ דרפנב עיפוהש ,קקח רופלב לש
_____________________________________________________
_____קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©