הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

הנידמה םע ודלונש םימואתה

ןורו הניר

הנידמה םוק םע ודלונש ,קקח רופלבו לצרה לש ונימב דחוימה םרופיס
הקומע תוברועמב ,תיאלנ יתלב הדמתה ךות ,התוא םיוולמ םה זאמו
.םישעמבו םיעוריאב ,תובשחמב ,תוינכתב
(תואמצעה םוי ןוילג) 1978 ח"לשת רייא , "רעונל בירעמ" :ךותמ

ליעפ היהש , באהו הנידמה תדלוהל ךומס ודלונ קקח רופלבו לצרה
לצרה .םייתועמשמ תומש וינבל קינעה קאריעב תינויצה תרתחמב
:םטע ירפמ םידלי רישב תאז וראית ,םיהז םימואת םהש ,רופלבו
הנש התואב / .ח"שתב שממ שממ / (ךכ םתס אלו) דלוויהל ונטלחה"
/ !לאל הדות / - םייעובשב התוא ונמדקה ונאו / לארשי תנידמ םג הדלונ
רסומ םיפיטמ ונא / הרהזא ילבו - םימעפל םא , ןכ לע ואלפתת לא
"...הריעצה ונתוחאל
הלא , הנווכב וא הרקמב ?םתוחאל רסומ םיפיטמה םיינשה םה ימ
אלו לארשי תנידמל הז רישב ונווכתה םה םלזמל וא ילזמלו ,ילש םיחאה
.יל
םימסרפמ םהש םיברה םיבתכמה ןמ רקיעב ,רוביצב םירכומ םהיתומש
ירוטב העובק תחרוא איה "קקח רופלבו לצרה" המיתחה .םינותיעב
.תכרעמל םיבתכמה
וכז הרשע עבש ינב םתויהב .דיחיה םקוסיע הניא וז םתוליעפ ךא
רחאל .רעונל ימלועה ך"נתה ןודיחב םינושארה תומוקמה ינשב םיינשה
יעדמב ינש ראות ומייסו תירבעה הטיסרבינואב ודמל יאבצה תורישה
.תונייטצהב ,חורה
תורוא רפס" .דחא תרוקיב רפסו הריש ירפס ינש ומסרפ םה וז הפוקתב
תורחתב םייתורפס םיסרפב וכז ,"יקסב'צידרב יקרפ" ןכו "הבהאה
.תירבעה הטיסרבינואה םעטמ
ינש רואל ואיצוה םה :רופלבו לצרה ועיתפה בוש םירופס תועובש ינפל
ונתאמ דחא לכלש יל הארנ" :לצרה ריבסמ .דרפנב םעפהו הריש ירפס
ועיפוה וניריש ,הכ דע ונמסרפש םירפסב םג .ולשמ תיריש תוהז שי
ספתיהל םיברל המרג תפתושמה העפוהה ,תאז לכבו םידרפנ םירודמב
."םירישה ןיבש ןוימדל רקיעב
ןמ חקלינ םא" לצרה לש ורפס .םייפואב םעפה םינוש םישדחה םירפסה
רעי" רופלב לש ורפס וליאו ,םייריל םיריש לש ףסוא אוה "טקשה
תבכרומה תיטנמור - תירופיס תזורחמ ,תיטסימ המאופ אוה "תולולכ
.םינוש םירישמ
ריכזהל יתיצר וז הבתכ תאירק םדוקו םישדחה םירפסה תעפוה לגרל
,רבעשל םינ"כ םה רופלבו לצרהש ,םיקיתווה "רעונל בירעמ" יארוקל
.ינא םג ךכו
."רעונל בירעמ"ב תיתורפסה ונכרד תא ונלחתה ונתשולש
?ויחא תא ןייארל לק ימל , םצעב .רופלבו לצרה תא ןייארל יל לק אל
,םח הפק השיגמ אמאה .םירוהה תיבב ,ןולאסב ונלוכ םיסנוכמ וישכע
.יניצר בשוי רופלב .רונתה ןמ תויגועה תא האיצומ ,ונתוחא הנליאו
.תצק עשעושמ הארנ לצרה
םינותעב םירמאמו םיבתכמ תביתכב םג םיקסוע םתא :תלאוש ינא
םכתא עינמ המ .תיטילופ תוליעפב םגו םיריש תביתכב םג ,םינוש
?ךכ לכ בר ץרמב לועפל
ןעמל ,ובש בוטה לכ תא קיפהל יתעדל ,אוה םדא לכ לש ודועיי" :לצרה
הז .רתוי בוט ,רתוי הפי ישונא םלוע תריצי ןעמל םגו ,תימינפה ותחוור
."תמאה וז לבא , יוויאנ תצק עמשנ ילוא
,יתנוכש ןותיע ונדסי ,םחנמ תירק תנוכש ,ונירוגמ םוקמב" :רופלב
ןושארה רמאמה .םיבשותה לש םייחה תוכיא תא רפשל ותנווכש
הז טפשמ .'רתוי םיפי םייחה תא תושעל' : תרתוכה תא אשנ ונמסרפש
ונא םירמאמבו םיבתכמב .ונלש תוליעפה לכל 'וטומ' תווהל לוכי
ונא םירישבו ,תיתרבחהו תיטילופה םייחה תוכיא רופיש ןעמל םיקבאנ
."םירגתא םתוא ןעמלו ןוויכ ותואב יטתסא ןפואב עיפשהל ,ןדעל םיסנמ
,םיילאוטקא םיעורא לע "םיביגמ" תוחפו "םיררושמ רתוי" םתא םאה
.תלאוש ינא - ?ךפיהל וא
שיאל םדוקכ , יבש ררושמה תא ,יבש חורה שיא תא האור ינא ,השעמל"
תיכרעה הייארה ךותמ םינוזינ ילש םישעמה" .רופלב בישמ - "השעמה
."ילש ינחורה םלועה ךותמ .ילש
םיבתכמב ךכ לכ םיברמ םתא עודמו" :תיביטקובורפ תויהל הסנמ ינא
?עוצקמ וא ביבחת - םכיבגל הז המ ?םינותיעה תוכרעמל
ונניא .םירבד תונשל ,עיפשהל ,םיברועמ תויהל ידכ םיבתוכ ונא" :לצרה
םיוסמ עובשב םאש הצור יתייה אל .קוביד וא היססבוא ךותמ םיבתוכ
יתילחש ובשחיו ילרוגל וששחי םישנא ,וילע םותח ינאש בתכמ ועיפוי אל
ןימאמ ינא רשאכו ,רמול המ יל שי רשאכ בתוכ ינא .ימלועל יתכלה וא
."שחרתמה לע עיפשהל םייוכיס יל שיש
תעד בוציעב םיעיפשמ תכרעמל םיבתכמש שיגרמו בשוח ינא" :רופלב
."ונימיב לטובמ אל יטילופ חוכ איה להק תעדש יתיא ימיכסתו ,להק
םיבתכמהש יל םירמואה םישנא שי :תלאושו החישב תברעתמ הנליא
?זיגרהל םינווכתמ םתא םאה .םתוא םיזיגרמ םכלש
אלו ,ענכשל הנווכ ךותמ םיבתוכ ונא .תאז עומשל עתפומ יד ינא" :לצרה
,םיטנדוטסה ןואטיבב רקיעב ,רבעב ונמסרפש םירמאמב .זיגרהל ידכ
.סופמקב הררשש תיללכה הריוואל םיאתהש ,יביטקובורפ ןונגסב ונטקנ
הקיטסיצילבופב ונגציי ונאו , םיחותמ זא ויה ןימיהו לאמשה ןיב םיסחיה
ןכ םא אלא , וז ךרדב גוהנל אלש םילדתשמ ונא םויה .ןימיה תא ונלש
."יביטקובורפ ןפואב וירבד תא גיצמה םייוסמ בתוכל הבוגתב רבודמ
,הקיטסיצילבופבו הקיטילופב קר תקסוע ינאש , הארנכ , חונ אל רופלבל
רשפא הביתכב תורגבתה" :הרישה ירפס ןוויכל ןוידה תא םייסמ אוהו
ונרפס תא תרכוז תא םא .םירישב םג אלא ,םירמאמב קר אל תוארל
ינשה רפסב .דואמ םיוויאנ ויה וב םירישה - 'םימואת לזמב' ןושארה
ביט לש הלאש ןאכ ןיא .רתוי םילשב ויה םירישה , 'הבהאה תורוא רפס'
."הריציה חור לש אלא ,

תפתושמ הבהא

הרבחה" :תצחול הלאש הל שיש תתתואמו הפקה לפס תא החינמ הנליא
עירפמ הז יכ ,דחיב םידבועו םירצוי םימואתש בוט אל הזש תנעוט ילש
?םכלצא הז ךיא .תישיא תוהז תריציל
."הנממ םלעתהל רשפא יאש היעב וז" .לצרה הדומ - "היעב תמאב וז"
תא טילבהל תוסנל ונתוא דדועמ ,היעבה לש המויק םצעש בשוח ינא"
רפס תיב תפוקתב דציכ רכזיהל ימצעל השרמ ינאו .רופלב רמוא ,"ינושה
ינוציחה הארמב םג ינשל דחא םימודה ,רופלבו לצרה ובהאתה ןוכיתה
.הרענ התואב ,יפואב םגו
תיבב תיתחפשמ החוראל תויחאהו םיחאה לכ םיעיגמ יששה םוי ירהצב
- אצמנ םימואתה ןמ דחא קר רשאכש ,החפשמב אוה עודי ללכ .םירוהה
םירגתסמ םיינשה ,ומואת עיגמ רשאכ .תוישפוחב ותיא חחושל רשפא
,והער םע שיא ןמזה בור םיחחושמו "תימואתה הירוטירט"ב
לעמ םהל תופלוח" - ביבסמ תולהנתמה תויתחפשמה תוחישהשכ
ינש ןיב רשאמ רתוי בורק אוה םהיניב ישפנה רשקהש םג רורב ."שארה
,הרוק םימעפל .היתאפלט לש םיבר םירקמ ריכזהל אלש ,םיליגר םיחא
,םילימ רדס ותאוב ,טפשמ ותוא םירמוא םהש ,םהינש םע החיש תעב
םהינש :תילרוג הארנכ איה םהיניב "תוימואת"ה .תחא הנועבו תעב
.םינש 4 לש שרפהב ,(לירפאב 4) הנשב ךיראת ותואב םהיתושנ תא וריכה
.םינב ינש םהמ דחא לכל
.רונילו דוהיל - לצרה לש וינבו ,דעירנו רואלהי םיארקנ רופלב לש וינב
ינא ,"יתורפס ןויאיר"ל , הארנכ ,ןנוכתהש ,רופלבל חור תחנ םורגל ידכ
םרזל םיכייש םה םאו םתרישב ,םתעדל , דחוימ המ םתוא תלאוש
.םייוסמ
ונחנא .הרישב םייוסמ םרזל ונלש הרישה תא גווסמ יתייה אל" :לצרה
ןמ םיחמוצה ,םידוהי ונתויה םצעמ ךא ,תיריל הריש םיבתוכה םיררושמ
."תידוהי חרכהב איה ונתריש ,תידוהיה תוברתה
ונניאש ,תרמוא תאז ןיא ךא ,הינומרהל תפאוש ונלש הרישה" :רופלב
,תאזו הינומרהל הפיאשה תמייק זא םג .םיערקו םיעיקב לע םיבתוכ
תוכיישה שגר תא דבאמ םדאשכ .ףורצה ןבומב תיטסינמוה הייאר ךותמ
ףלסמ רוכינה .טסילאודיווידניאכ תויחל ול השק , םלועלו הרבחל ולש
.םתוא תוועמו םיישונאה םייחה תא
."רואה תא תולגל תרתוח ונלש הרישה
?םירמאמו םיבתכמ חוסינב םכלש תינויערה אצומה תדוקנ המו
.תינויצ - תידוהי :רמולכ ,תימואל איה ונלש טבמה תדוקנ" :רופלב
ךותמ איה םלוע לש ומורבש תולאשל ,תולודגה תולאשל תוסחיתהה
."תינויצה תמאה ךותמ ,ונלש תיווזה
ךא ,ונלש םינושה םילוקישו תואר תודוקנמ םימלעתמ ונניא" :לצרה
שי ...ולש תישרושה תודחאה תייאר ךותמ ,ידוהיה םלועה לע אוה שגדה
.הנכסב ןותנ תוצופתבו ץראב ידוהיה םעה לש ומויקש השק השגרה ונל
."ונל תפכא הזו
וב ,םיינשה ובתכש םידליל ריש םייסמה עטקב וז המישר םייסל יתרחב
תדלומוי ינפל םייעובש / הנש לכ םיגגוח ונא זאמ" :םמצע לע ורפיס םה
ונאשכ / .ונילע םג שממ רבוע / ונתוחא הנידמל הרוקש המו / .הנידמה
/ .תורצב הנידמה :םלוכ םיעדוי דימ / תורומרמצ םע םייניצר םיכלוה
לחאנ / .תחרופ הנידמה םגש ועדת / - תחנמ םיקחוצ ונתוא וארתשכו
תוארתהל ...ו / - הניגנמו קוחצ הברה הברה / תוחאה / הנידמלו ונל ונלוכ
."!תוחמשב

(78 תואמצעה םוי , "רעונל בירעמ")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©