הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תוחילשהו האובנה

לרוג ןתנוי תאמ
תחכשנ הדועת ,קקח לצרה
ןיסחויה ץקב זאו ,קקח רופלב
1989 ט"משת ץיק ,(ןועבר) "המואה" : ךותמ

האובנה דוסי רכינ קקח םימואתה ירישב הנושאר האירקב רבכ
.תוחילשהו
םה ;םתרישמ הלוע הנממ סונמ ןיאש תוחילשב תוקבדה תשוחת
וז תוחילש תיווחו החנזנש תוברתל ,םלענש רודל הפל תויהל םישקבמ
.םתרישב ינשה טוחכ תרבוע
םיחכומ םייתורפס תורוקמ ןיב ןיינעמה גוזימה אוה הז רמאמ אשונ
,ל"זח ,ארקמ) הינווגל תירבעה ידברל ןמרתלא ,קילאיב ,ג"צא - םיזומרו
םע הקבאמב תידוהי שפנ םע תודדומתה ךות הלא לכו ('וכו םישרדמ
.םתרישב תוחילשהו האובנה אשונ וא ןוזחהו רבשה ,הווהה תוקוצמ
רבק"ב .רופלב לש םיריש רפסמב העיפומ ותוחילשל ררושמה תושדקתה
תיאובנ השדקה הלולכ ובו "םד אשמ" עטקה עיפומ "1941 םיחא
.(50-51 דומע) תיטמרד
,דאדגבב א"שת תוערפב וידוד תומ תא רישלמ קמחתהל הסנמ ררושמה
אשמה אשית התא" :הביתכה תא וילע םיפוכו וילא םיאב םיתמה לבא
שאה תא אש / חופמכ ךיפב רשא תא אש / ןבת לאו עומש עמש / ןב
."חורה החיפהש
והיעשי)איבנל היעשי תשדקהמ ןושל ירכז םכותב םיאשונ הלא םיטפשמ
:תוחילשל המכסהל ותוא האיבמ ויתפש לע שאה תפצר תעיגנ קר .('ו
תליפתל החיתפה :הפוקש ןאכ הזימרהו . "קעצי יפו עקבת יתפש ינודא"
םיליהתמ הבואשה "ךתליהת דיגי יפו חתפת יתפש ינודא" הרשע הנומש
.א"נ
םע םולחב השיגפ תראותמ (29-31) "ןויצ םכח םע תרחא השיגפ" רישב
.ירישה ודועייל ותוא השידקמ רבעה ןמ השודקה תומדהו ,ובס לש ויבא
ול עידומ ןויצ וליאו "הליהקה יסקנפ" תא ןויצ םכחמ שקבמ ררושמה
:םרפא תא חירהל התעמ וילעו ,םיפורש רבכ םיסקנפהש
לכ תא חק / םרו אשינ התאש יאשמ אש / ךושחה יקש תא ךבגל םיש"
.(31 'מע) "הריש ךל אובתו חק / םרפא תא חרהו חק / םיסקנפה
.('ג קרפ) לאקזחי ידי לע הליגמה תליכאמ םידה הליכמ וז השדקה
ויפב תכפוה הליגמהו הרמה תונערופה תליגמ תא לוכאל הווצמ לאקזחי
םיסקנפה לש םרפא תא חירהל הווצמ ררושמה וליאו "קותמ שבדכ"
רוכזל שרדנ ררושמה .דחכנש רבעה תא רפאה ןמ ררועלו ,םיפורשה
.ריכזהלו
ץבוקב ןושארה רישב ךכ .ותרישב החיכש םייאובנ תוארמ לע תונעשיהה
יתוולשו") רבעה ןמ החירב לש עגרב ררושמל הלגתמ "תוומה םימ רוא"
איהשכ חלמה םימ הלועה תואלפ תומד ("תונורכזה תחכישמ יתחנו
:רסמ וילא תאשונ
תוא דועו תוא / תרוח הטמה תפילקב אוהו / דקש הטמ ודיב זחוא אוהו"
.(11) "תותואה הטמב תונבל תויתוא , תורחל / דקוש אוה תונבל תויתוא /
ותוהז תא תונבלו רבעה תא דעתל תירישה ותוחילש תא קנוי ררושמה
הימרי תשדקהב דקשה לקמ הארמ :םודק הארמ ךותמ תיתוברתה
קחשמ ןאכ .תיאובנ תלוכיל תותואה דחא אוה דקשה לקמ םש .איבנל
"תותוא - תויתוא" :הלש םיעמשמה ינשב "תוא" הלימב ררושמה
באמ תורודה תשרומ תלחנה יעצמאל ךפוה הטמה .תיריש הרימא התואב
לע רבוע רוא ...תוומה םימ הטמה יל ריבעמ אוה" :רודל רודמ ,ןבל
."תויחה יתופכ
ילוא" :האלה וריבעהלו הטמה תא שירוהל תוביוחמה תא אטבמ םויסהו
."יינבל שירוהל / ץראב תורפל / ייחב רוא / דיפל הטמה יל היהי
הקזח תיטסימ השוחת םהב שיו םימודק םייאובנ תוארמ םינועט םירישה
רוד ינא" :רישה ךלהמב עיפומ הלואגל זמר .אובל הבורק הלואג לש
:םולחב וילא הלגנה קושה תועמשמ תא ןיבהל ההות ררושמהשכ ,"תובא
ינאו / הבכת אל / םחבזמ לע דימת שאו / םינכוד תרושו תובא תרוש"
/ רימאמ רקויהש םיפורט םימיב / םש םירכומ םה המ / הפוצ ינאו המת
לע תססבתמ וזה הרימאה . (37)"הלואג ןיא ןיידעו הלודג הפצוחהו
רדסהו לדגת הפצוחהו רימאי רקויהש רודב קר אובי דוד ןבש שרדמה
תוארמבו םילמסב ררושמה שפחמ םירחא םירישב ומכו ךפהתי יתרבחה
.הבורקה הלואגה תותוא תא
לצרה תרישב תשבול תוחילש התואב שדקתהל ,שאב תעגל תוביוחמה
רתכב ,םהה ילחגב תעגל תובייח תופחיה ייתופכ" : םינוש םיסנאוינ קקח
המכ / ףכב העולק ישפנ ,יילא תאצוי םהה םימיה לש / םשפנ .דבאש / -
הרימאה .(37 דומע) "ףדרנ / לרוג ותוא ךשמה , ןורכיז : םייח ינא הצור
השמ לש תילרוגה הריחבהמו רתכהו םילחגה לע הדגאהמ תקנוי וזה
רתכבו םילחגב תופחיה ויתופכב עגונ ררושמה .םייתפשה יברוצ םילחגב
.ףדרנה לרוגלו ךשמהל הכוזו
הניצס ררושמה ראתמ "השחא אל ךנעמל" םיקרפה תעברא תב המיאופב
/ םיסדהה ןיב דמועה ךאלמה יילא אב" :רחא יאובנ בצמ הריכזמה
/ םישא יפכב ישפנ :יל רמאו / תטקוש הניאו תבשוי ץראה :ול יתרמאו
.(42 דומע) "השאה לש / השפנ תא בותכל ךבלב ןתאו
תאובנב םג .הלוע ,'א קרפ ,הירכז תאובנל תיניינעהו תינושלה הבריקה
איבמה ץראב רבשמ לש עגר םיסדהה ןיב ךאלמה תעפוה תלמסמ הירכז
לש היגולותימב קסוע המאופה לש הכשמה .הלעמלמ תוברעתהל
:תידוהיה הירוטסיהה
תאז םעו (42 דומע) "הילע םירצ םלוכו / שטינ ברק ,ץקו תועמד לגעמ"
םלשנ אלו / םתייו םתיי הזה תיבה לש רופיסה יכ" :םויקה חצנ תשוחת
.(43 דומע) םלועל
שדקמה תיבב םינהוכה ויהש םשכ, ותרישב תוחילש לעב אוה ררושמה
יתייהש ,הדובכו היפוי תא יתרכזש ינאו" :התראפת ימיב המואל םרישב
ידירש דיל / התע יתדמעש ,השדקמ ידגבב יתעגנש ינא ,הירישל / רוניכ
לבסהו רוצמה לומלו (44 דומע) "השחל ןוקצב הקעז יתעמש ,היתופלחמ
:ותיא האובנה תבהלו ררושמה דמוע
יחורב יתרצע אלו / םייתעבש שא ,הרקי שא התלע רופיסב יתעגנ תעו"
.(44 דומע " - ךיימדב ,ייח ךיימדב / הרק רשא יתבתכו
לאקזחיל יביטלרוק אוה (40 דומע) "םילמה תאו יתדלומ תאו" רישה
.ותאובנלו
עורזב" לאקזחי : ישפנה דבורה ךרד םילמס יוטיב ידיל םיאב רישב
לע אוביש רמה לרוגה תא למסמ ,('ד קרפ) "םיתובע" וילעו "הפושח
םעה ירפוס לומ דדוב ררושמה דמוע לצרה לש ורישב וליאו ,םעה
םעורזו הפושח / םתמשנ , םה ירמה תיב הלאה םישנאה" :ויגיהנמו
."םילמה תאו / וחכש םתיב תאו םמחל תאו / הבער
םויקה תורוקמ תא וחכש ,הפושח םשפנש ,םתשרומל םירכנתמה
ריש ותוא ךשמהבו .םה תולג ייח םתדלומב םהייחו םהלש םייתימאה
ינאשכ" :ירמגל הנוש יפוא לאקזחי לש תושביה תומצעה ןוזח לבקמ
אל ןיידעו ןאכ / יתדלונ אל .תומצעב יל הרש חורה / העקבה לא אצוי
עצפ איה הירוטסיה / .ךרוא וק אל ,הבהא ריש איה תדלומ / :ןאכ יתמ
.(40 דומע) "ךרוצ אל , ךשמנ
קר הלוכי איה ,םתוא ריעת אל םיתמב תבשונה חורה יכ עדוי ררושמה
םתמשנב ןיא" :ש תויהו הבהא ריש איה תדלומ ויניעבש ימ תא ריעהל
.הלואגל יוכיס םהל ןיא ."האירב לש / תובכש ,העמד לש םידבר
םימייק (46-51 םידומע) "םיקרפ 7 ,םילשורי אלמ לא" הרישב םג
.ןשיה תיבל תרחואמה הבישה לשמל ךכ .םיקהבומ םייאובנ םיביטומ
יתיב ילש יתיב" :ץורפ שדקמ רואיתל םיכפוה ,סרהה הארמל הבזכאה
הבזכאה תכפוה רישה ךשמהב .(7 ,'א היעשי תובקעב) "םירז תכפהמכ
הייפיצ לע רפוסמ הבש היעשי לש םרכה תריש חסונ תיאובנ הרישל
תריש אנ הרישא ול" :םישואבה ןמ הבזכא לעו םרכה ןמ םיבוט םיבנעל
:הבזכאה באכו "םרז יפי רכועה טלמה תא / קיתעה ןיי קיתמי ול .םרכה
דומע) "רזה / יתיב לע םיספטמ .םירמ םיבנע / יתוא םיפיצמ םיבר םימ"
.(51
.רישו ריש לכמ טעמכ הלוע איה .הקזח םילבוסה םע תוהדזהה תשוחת
םהידגב םע רועבל ןכומ ,'ה ךאלמ םתוא דקפ אלש ולא לא אב ררושמה
:םהיתומולח תא ףוסאלו
תא יתיאר / ותמש םישנאה תומולח תא יתפסאו / הרבעמב יתייה דלי"
'ה ךאלמו / םיחא / םיצבקתמ םה ימולחב" :ךשמהבו "הרבשנש םשפנ
.(77 דומע) "םיכובה לא אב אל

.(ט"משת ץיק ,"המואה" )קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©