הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תומואת תוניק

דניקטוג ימענ
22.5.87 ז"משת רייאב ג"כ 'ו םוי ,"הפוצה" : ךותמ

ךדונ רפע דע ... / םימואת םיינש ודלונ םינבה תומל םינש עבש םותבו"
תבשויה ונתוחא הנה / םייחל ונמק יכ / רפע בכשממ ונילע יכ / םיקולא
...ונל ודלונ םימואת / םייתשה וניתומשנ בצעב תדלוי / םיינבא לע
(קקח רופלב)
**
תונש עבש וילע ואבו ... / וירוכב ונממ אשנ א"שת םירוכיב גח ותוא"
/ .תועובשה גח םרטו / .םינשה עבש תולככ , ח"שת תנשבו ... / רתסהה
,שפנ ינב ינש ודלונ הריכבה ותבלו / .םינבו םירוכב תלואג : חספה גח ליל
."םימותו םירואב 'ה והנע ומכ : דציר ובבל / .םימואת
(קקח לצרה)
**
םהילע הפכינ ישיאה סותימה .הרירב התיה אל קקח רופלבו לצרהל
תוליפכ לש בצמ םע ,הירוטסיהו תונויצ יסומע תומש םע : ןושארה םמוימ
ימלועה םג ךכ רחאו יצראה ך"נתה ןודיחב הייכז ירחאו תישפנו תינפוג
וחתיפ - הנידמה לש רתויב םימסרופמה םיהזה םימואתל םתוא הכפהש
.רתויב םיקוחרה היבטקל דע תימצעה םתועדומ תא םיינשה
.הקירילה תדלוהל רתויב הירופה עקרקה איה תימצע תועדומו
םיהזה םימואתה םירמוא שיו .םיררושמ ןכא םה קקח רופלבו לצרה
איצוהל - םהל עיתפמ גהנמ דוע .םיררושמ םג םהש םלועב םידיחיה
םיגהונ םה ךכו רבעב וגהנ ךכ .םיינש םיינש ,םימואת הריש יצבוק
לש ורפסו ,"ןיסחויה ץקב זאו" ,רופלב לש ורפס רשאכ הלא םימיב
.תחא הנועבו תעב ואצי ,"תחכשנ הדועת" ,לצרה
תוליפכה הקינעמ ,הריש ירקבמל קר אל ,םדאה עבט ירקוחו םיגולוכיספל
- םירפסה ינשב .תישונאה שפנה ירתסמ לע דומעל תרדהנ תונמדזה וזה
,םהיתומשב םירזוחה םימוד םירוביג , םימוד םינכת , םימוד םיאשונ
םידודה ,דרומ אבסהו ןותאכ אתבסה ,קחצי אבסהו החפות אתבסה
לש םילשוריו אנע רפכ תרבעמו קריע לש דדגב ,םהרבאו ירונ םיחוצרה
םיינשוחה תונורכזה ,תוממוקתהו הניק - המוד תישפנה המינה .תודליה
הלובט הסורפו רכוסב םישותכה םידקשה םעטו ןאחירה חיר - םימוד
םימקרנה םיסותימה וליפא - קותמ התו תלשובמ תפלו רתעז היורז ןמשב
םיחוצרה םידודה סותימ םלוכ שארב .םיפתושמ הלא םירישב
יתחפשמה לוכשל אפרמ ואיבהו םימואתה םיחאה תומשנל "ולגלגתנ"ש
לעו וילגר לע שיא םידמועה םיררושמ הלא ,תאז תורמלו - םתדלוה םע
.הזמ הז םינוש ,ויריש לעו ויזורח
.םהרבאו ירונ םייתדגאה םידודב דקמתה יטויפה ןוימדה - לצרה לצא
- לצרה לצא .םילוכשה םיבסהו םירוהה לע הלודג העירק ולוכ רופלב
םיצרפתמ םה - רופלב לצא ,עדומ קופיא לש דסב םירוסא תושגרה
הקיריל - לצרה .םימחר רסח בלגמב םהב ופילצהש םיסוסכ המידק
האירבה תודוסמ דחא יכ וקספש ל"זחו תיפא הקיריל - רופלב ,תיריל
תורמל ,תאזו .ורמאש המ ועדי - לכב םימוד םדא ינב ינש ןיאש אוה
וליאכ ,ותוא םייס ינשה טפשמב חתפ דחאשכ - םיינשה םע יתחיש תעבש
.והער לש ויתובשחמ תא שיא םה םיארוק
לטנו תומשה לש לטנה םע קקח רופלבו לצרה ודדומתה הנש םישולש
ונתנ םהידליל יכ דע ,ומינפה וליפא - ודדומתה קר אל .ההזה םתומואת
תומש וינב תשולשל קינעה לצרה .םמע תויחל לק אלש תומש ןכ םג
,רופלב ומואתל רשאו ,רתכ- םורילו זוע- רוניל ,חצנ- דוהיל : הלבקהמ
,ריאי -רואלהי ארקנ ןושארה (...תרחא רשפא יכו) םינב השולש ול םגש
.תובא - רודינא ישילשהו ןוני- דעירנ ינשה

לבב ידוהי תאוש
הנש םירשעו האמ ךשמל תילמס הריש סנרפל ידכ הזכ עקרב יד - ורמאת
אצי ,1977 תנשב ,קוידב םינש רשע ינפל .לרוגה הצר ןכ אל ךא .תוחפל
וארקשכ .דדגבב א"שת תוערפ תא ראיתש "םילואגו םילוג" םשב רפס
אלש השרפ ,םמיא לש םירוכבה היחא ינש חצר לע קרפ וב ואצמ - רפסב
.רבד הילע ועדי
רחא שולבלו רוקחל ,ןייארל םימואתה ולחה תונרקס יזוחאו םיעתפומ
םהל וליג ,ןיפיט ןיפיט ,האחמב טעמכ ,ןוצר ילב .יתחפשמה רבעה
ינשה רודה תא ולדיגש הפוריא תאוש ילוצינ ומכ .הרקש תא םהירוה
ךכ (?הכרה םידליה שפנ לע ונלבס תא ליטהל המל) תועווזה עדימ םיפח
ומילעה החפות אתבסהו קחצי אבסהו םימואתה ירוה ,הדיעסו ארזע םג
גח לש דחא םויבש הדבועה תא ,תיתחפשמה הידגרטה תא םיינשה ןמ
רבקל םג ,ואצמנ אל םהיתופוגו דדגב תובוחרב םהידוד וחצרנ תועובשה
ררושמה לש ודוד אוה הרקמב) דחא הייאר דע קרו ואבוה אל לארשי
.םהל עריאש המ רפיסו האר (הווקת חתפמ קייח באוי
וכרעש םדמ בוקעה םורגופה תא םיינשה םינכמ "לבב תודהי תאוש"
לש דנגוי רלטיהה) "ימואק לא באבש"ה רעונ ,םיקריעה םיטסישפה
ךא .ריעה ידוהיב - ינאליכ לא ילע דישאר אוה ,ארונה ילע דישארו (דדגב
ינב) םירענ םניא רבכש ,םיינשה םייתניב .רחואמה תא המידקמ ינא ןאכ
יבורק לכ תא ,תיזזת יזוחאכ ,םינייארמ (תוחפשמ ילעבו םישולש
יפמ םימשור ,באה תא םיטילקמ םה .םרבע תא םהמ ומילעהש החפשמה
הדועתל םתריגמב םירבטצמ םיסקנפהו םידודה םע םיבשוי ,םאה
.תחכשנ הדועת .המישרמ תירוטסה
הנניא וז" ,לצרה רמוא ,"תימואלה היפרגויבה לש המלשה ונכרע"
םעה תאוש יקרפמ קרפ דוע .תימואל הירוטסה אלא תיתדע הירוטסה
םלהב הקל ונלש תובאה רוד .ףשחנ אוה התעו םולע היהש ידוהיה
.םלאב אטבתהש םלה ,לארשי ץראל היילעהו לבבמ הריקעה םע יתוברת
."הפ םהל תתלו די םהל ביצהל ונאב םינבה רוד ,ונחנא
".ינחורה םכשמה תויהל םגו" :ךישממ רופלב
לש תיכוכזה ירבשמ" .הדועת יריש ובתכ לבא - הירוטסיה בותכל ולכי
הרצונ - םישקה תונורכזה לש ביטגנהמ" ,רופלב רמוא ,"םירופיסה
".תרכזמל תודע .תיטויפ היצטנמוקוד
קאריע יאצוי לש תוטלקיהה יבלשל ךייש דחאה .םתודעל םיקרפ ינש
םלוע לע הניק - ינשהו .השק האחמ תריש רקיעב יהוזו לארשי ץראב
.האוש תריש .ונניאו דבאש רשואמ ידוהי

תורוקמה ןמ תיעבט החימצ
םג וב ץביש - ידועיתה דמימל ולש ץבוקה לכ תא שידקהל ששחש לצרה
דקמתה רופלב .םילשוריל הבהא תריש לש קרפו הבהא יריש לש קרפ
.ויחאמ קדצ ךכבו ולוכ ץבוקה תא הל שידקהו תודעה תרישב
ץקב זאו"ב םגו "תחכשנ הדועת"ב םג : ורפסל המרת תודקמתהה
ןושל ,ך"נתה ןושלב ,וצרת םא יאקילאיב ,אלפנ ,יח שומיש שי "ןיסחויה
םיררושמל דוגינב .תוניקהו םיטויפה ,הליפתה ירפס ןושל ,םישרדמה
הצונבכ םשו הפ יכ"נת ץובישב םירדהתמה םירחא םיריעצ םילארשי
רודיסה ןמ יעבט ןפואב תחמוצ תירישה ןושלה הלא םיינש לצא - עבוכבש
דוסה .וניתובא ןושלל ,םירשעה האמה תיילוח ,האבה היילוחה ויה וליאכ
ך"נת יקרפ ,בר קשחב ,תולקב , הבהאב ודמל - םידליכ .דוס ונניא -
דחאמ - הלבקל הבהאו םירוהה ןמ וקני ך"נתל הבהא .הפ לעב םימלש
םימי תבשל םילגוסמ ויה , יל ורפיס - םיטנדוטס ויהשכ .םיבסה
לוגיר שלבב לידבהל רבודמ וליאכ ,עולבלו תימואלה היירפסב םימימת
ידכ אל עולבל ,ל"זח ישרדמ לכ ,טויפה יצבוק לכ ,רהוזה לכ תא ,חתומ
םשל אלא ,םימוכיס שרד הצרמהש םושמ וא תינוירנימס הדובע םייסל
.וללה תואלפנה תימראהו תירבעה ןמ האנההו גונעתה
- "הקיטאופסרא" םג םהל שי . םיבתוכ םהש הרישב בטיה רכינ רבדהו
תרישש ןכתיי אל" :רופלב רמוא .הביתכל עקרכ ,תחסונמ טויפ תרות
תוברת לע ןעשיהל רשפא יא ,הירוטסיהה ףצרמ קתונמב חמצת תמא
םגו רשפא יא .תיטנתוא תורפס רוצילו ,תרחא תורוד תרשרש ,תרחא
תרשרשב הילוח תויהל לוכי ינאשכ תרחא תרשרש יל המל ,ךירצ המל
אלש וא עדומב ,םויה תובתכנה הרישהו תורפסה לכ טעמכ ?ילשמ
".לארשי תנידמ לש היצזינויצ הד גישהל תוצמאתמ ,עדומב
?הדימע חוכ היהי סנס-ןונו שפר הלוכש תוברתל םאה" :ףיסומ לצרה
הריציב שדח לג לש ופיס לע ונחנאש ןימאמ ינא ?הקיטאופכ - הפשא
".ידוהי ואינה לגה ,תילארשיה
ןושלב הגופסה םתרישו תידוהי- ואינה תימואלה םתשיג תורמל ,בגא
םיריש .םייוחד םיררושמ קקח רופלבו לצרה ןיא - םהייומידו תורוקמה
םג ."הזה םלועה"ב וליפא ,"77 ןותע"ב ,"רמשמה לע"ב וספדוה םהלש
םירועריעה תדעו ר"וי היה רופלב .לגר תסירד םהל שי יתורפסה דסמימב
,"השגרה יל שי לבא" .תרוקיבה תדעו ר"וי - לצרהו םירפוסה תדוגאב
,לאמשה ינואטבל הנאת הלעכ םישמשמ ונחנאש" ,תוחכופמ רופלב רמוא
,קקח םיחאה , הנה : רמול םהל םירשפאמ ,םהלש ןרותה ינמיה ונחנא
"...ילצא םיספדנ ,הלאה םינמואלה

םיבאוכ םירבד לש תיטנתוא הקעז
.םמצע םירישה ןמ יתקחרתה םייתניבו תורפסה לש הקיטילופל יתשלג
תאז םירמוא ןכא םיינשהו ,תופירחב שיגדהל ךירצ .הקיטאופל רוזחנ
.יתדע - ילאקולה םרזל םיכייש םניא םישדחה םיצבקה ינשש ,הפ לעב
ןאכ םיעיפומ ןכא םיעבצו תוחיר , םילכאמש תורמל -ענענו גוחס יריש אל
.םיבאוכ םירבד לש תיטנתוא הקעז אלא -
רבכש םלאל ךפהש םלהה אוה ,לארשי ץראב תולגה באכ - ןושאר באכ
יאצוי לש םהינב וילע םידיעמ וישכעו הקירפא ןופצ יאצוי וילע ורפיס
וזה ץראב השענו - ךלמכ הלעש ובס תא רופלב ראתמ "תולג" רישב .לבב
:דבעל
.(17)"..רוביד ותוא יפ לע ץרא התואמ / ,רואמ םהרבאכ יבס הלעו"
קוקח ומשו "םיפי בהז יספ" םע "םיפוקש הנוהכ ידגב" אבסל ול ויה דועו
.תנותוכה שדב ומא ידי תמקיר ,"ףסכ לש תויתואב" םהב
?ושפנ תאשמ ץראב שדח הלוע השענשכ ול הרק המו
הגונ לבאו / ותררש ול הדבאו / תדמחנה תנותוכה דוע ול / התיה אלו"
תא רכמ יבס לכר םיקוושבו / בהזה תחשנו / ףסכה תחשנו / וינפ
."...בזענ איבנ ,הדבכ ונושל / ,בזכא תלוכרמ /,םילב םידגב / ויתורצוא
.לארשי ץראל בסה הלג ,רופלב בתוכ , לבב תולגמ
הנחמ קושב לפשומ בשוי ,שפוחמ ךלמכ בסה תא הארמ לצרה ומואת םג
תא םיבנוג םיבשהו םירבועה ,ההכ ויניע רואמ , םיציבב לכור ,הדוהי
.ובריקב ץמחנ ובלו האור דכנהו ,ויתועמ
םיכעכ לבוט אבסה הנה .רופלב לצא דחוימב םה םיבר דרומ אבס יריש
:רמואו חפ לפסמ םח (הת) יא'צ התוש ,חנאנ ,קנחנ ,םירמ
ונייה לבבב / חקלנ לכה ,דבא רבכ לכהש /חבתשיו לדגתיו ומש חבתשי"
."וימימ ןמ םעט אל / ילבב ןמ םעט אלש ימו / ילבב ןמ םילכוא
- אבסה תרחא הנומתבו
הניבגו לצב יחלפ ,הנומא יערק / וינתומ רוזאב דב תיקשמ איצומ"
: רמואו ויניש קרוחו ךשונו לכואו "...החולמ
..."לבב לא לבבמ ונילע"
.קלחו דח ךכ
ודכנל הארנ תילט שבל רשאכש "ונשאר תרטע אבס ןרמ" ותוא והזו
דריש ךלמ דוע ,קחצי אבס םג ונשי ."םימש שרופ"כ ,'רוא הטוע'כ
רק" : וליעמב לברכתמ ,רמאשכ אטיב המימתה ותלפשה תאש ,ותלודגמ
."שדוקה ריע םילשוריב
ינא יסקניפב /תומל ושפנ לאוש אוהו /דומלג אוהש האור ינא ויניעב"
." תודעל לכה םשור
?םכנורכזב הלוע ומאו ויבא לע וירישב קילאיב םאה

הרבעמ יריש
.הרבעמ יריש רבכ הלאו באה ויריש םג שיו בסה יריש ןאכ דע
:לצרה לצא הנה
/ ראבה לא םיילדו תואשמ המכ / ררקמה לא יבא אשנ חרק ישוג המכ"
."םירהה לא יניע אשא תליפתו / םירמ הרבעמ יריש ןיידע ויפב
:רופלב לש הרבעמהו
"...הרבעמל ךאובב ךילענ לש / הריחבה ץרא ךאובב ךלה ךילענ לש"
אבא תא ?ימ תא ועקת ,ררושמה בתוכ ,וזה הללמואה ,הבולעה הרבעמל
.לארשי ץראל הלעש
לאפר ןב דרומ ןב ארזע ינא / : רמאו םק / לבבמ ארזעכ , יבא הלע יראכ"
:ןבה דוע בתוכ ,הרבעמב ותלפשה לעו ."לבב ינואגלו םיארומאל רצנ /
."הקעצ קעצא ,העירק ערקא"
לאו לבב בוט לא היגלטסונ יריש םג שי וללה םירמה םירישה תמועל
אורק תעדוי הניא הרואכלש אמאה הנה ,םילשוריב תודליה תילידיא
,תולפת תונומאב העוקש "תיוויטימירפ" הרואכלו תיתבפלאנא ,בותכו
ןיעה דבאת ךכ" : רמאיו ולגרב הב הכיש תשרודו גד לש ןיע דליל תנתונ
ולש דומילה ירפס תא הפטעש אמאה וז לבא ".קד דע ךרדיתו הערה
ירפס וליפא המקר" י"שר בתכב ומש תא םהילע המקרו, דב תופיטעב
.(43)"ןובשח
תחפטמ תרשוק ,תוערה תוחורה דגנכ וידגב ןיב חלמ ירוריפ הרוז איה
תופילקה תא הריסמ" . "הראמ שרגלו םיקיזמ קיחרהל" השארל המודא
וניתואטח םוקמה ךכ /:םילימ ילב הלוק תשחולו/ לוחו םימב םילכה ןמ
.(45) "לוחמי
ורפיס ,"תועימק , םישחל ,תועבשה םיפקומ ונלדג ,הלבקה ךותב ונלדג"
הלמה חוכב ונימאהש םישנא ןיב ונלדג" .ונתחיש תעב םימואתה יל
,םילמב םיקחשמ ונחנא .המת ןמוא תנומא הרותה יקוספב ונימאהו
."םייחה תיצמת הלא ויה םליבשב - הרישב , םילמסב

לוכשה באכ
לצרה . לוכשה באכ חכונל םידמגתמ תודליה ירישו האחמה ירישש אלא
,תובוחרו תוניג ראתמ ,דדגבב םיריעצ םירוהכ ויתובס תא רזחשל חילצמ
,היצפיצנמא לש ךילהת .םינודעומהו הפקה יתב ,גגה תרוצו תיבה ירדח
הצפונש םירואנה םידדגבה םינכשב הנומאלו הלכשהל תורכמתה
לש הברעמב עריאש המל םואת ךילהת .תוערפבו תוחיצרב תימואתפ
: הפוריא
לע םירבדמ "ןיזאק לא" קושמ / ישמה רחוס תא שגופ היה תאזה הניגב"
/ .םירכשמ הפיטק יסוס / םילגנאה ימיב / דאדגבב וגהנש םיסוס יצורמ
/ ילע דישאר לש ויערופ ורהד ךכ רחאו / .םילע םילע הוואלקב םימעוטו
."ומידאה ישמה יעלותו
:דועו
/ םילע םילע .רוע תפולק הגוע / תועוסש םיידי / תופכו םירמת תופכ ןיב"
."ותמ וינב ינש / .םינש עבש יבס בש אל תאזה הניגל

:רחא רישב וליאכ םכסמ לצרה
."םריש תויהל / ןודינ ינאו"
:תורכומ תויטויפו תויכ"נת תוינבתב תשבלתמ הניקה רופלב לצא
,"םאל ודונ םמאל הכב וכב / םהל ודונת לא םיתמל וכבת לא"
- וא
ריעה החתפ ךיא / ףרש רשא הפירשה לע ייתובא ולילייו ןויכבי הז לילב"
הניק ןנוקיו הכבי / תוערפה לע ליליי ,וינב לע יבס ליליי ... / םיערופל הבל
."תועובשל
תא אש" :אשונ אוה ותעשב איבנכ ,וירוה לש םרבעל ,ותבוח ודועיי תאו
."לבב אשמ הזה אשמה תא אש / רמוא אוה אשמה
קלח םהב תוארל רבכ רתומ .תיאדיחי העפות םניא קקח םיחאה ,בגא
באוי ,םירמ הקבר ,אנתרב ןויצרוא ומכ םישנאש המגמ ,המלש המגממ
.םתריציב םיבצעמ םירחאו יבהצר םולש ,טסק זועי רמתיא ,קייח
)22.5.87 ,ז"משת רייא ג"כ ,'ו םוי "הפוצה")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©