הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

קקח תיבל הגאסה

הדועת יריש

יול הביבא
12.8.1988 ח"משת באב ט"כ ,62 ןדריה : ךותמ

רואל הנורחאב ואיצוה , םיררושמ ,םימואת םיחא ,קקח רופלבו לצרה
רופלב .1987 תבהלש ,"תחכשנ הדועת" ,קקח לצרה :הריש יצבק ינש
.1987 תבהלש תאצוה ,"ןיסחויה ץקב זאו" , קקח
"טקשה ןמ חקלינ םא"ו ,רופלבל "תולולכ רעי" - הלא םיצבקל םימדוק
םהיריש ומסרפ 1978 תנשב םידרפנ םיצבקב םהיריש תעפוהל דע .לצרהל
ןודיחב תפתושמה םתייכז םע היה ןושארה םמוסרפ .וידחי םהיתוריציו
(םיריש) "םימואת לזמב" :םהירפס .-1965ב רעונל ימואלניבה ך"נתה
יקסב'צידרב יקרפ ,1972 -ב (םיריש) "הבהאה תורוא רפס" ,1970 -ב
.1982 -ב (םידליל רפס) "הל המדנ הלמרכ"ו 1975 -ב (רקחמ)
רובעכ םתחפשמ םע הצרא ולעו 1948 -ב קאריעב ודלונ םימואתה
.המוד יתוברת עקרו המוד םלוע תנומת וגפסו דחי ולדג .םייתנש
- םתוהז תא דעתלו םתחפשמ לש ןיסחויה תליגמ תא בותכל ואב רשאכ
תא םרת םהמ דחא לכ יכ םיארמ םהיריש ירפס ךא ,המוד ןעטמ םע ואב
.ול תדחוימה תישיאה הייארה תיווז
לבב תלפוקמ/ םילשוריב ןשי ינאשכ הלילב" רופלב רמוא "הבצמ" ורישב
."הבצמכ הדבכ ישאר לע ןבאהו / ...הקיתע הליגמכ ייתחתמ
םתריש ימ לא םיברק ונאו ראבה יפ לעמ ןבא םיינשה םיללוג םתרישב
ילוג םמיע ואשנ קאריע ידוהי ברקב חוורה םודק סותימ יפ לע .םילולצה
לא תאלס" תסנכה תיבב התוא ועבקו שדקמה ינבאמ ןבא לבבל הדוהי
אבסה : "דימת ןבא" רישב ךופיהב עיפומ הז סותימל זמר ."יריבכ
.תילארשיה הרישה לתוכב "לבב ץראמ ןבא" ותיב ריקב עובקל םלוח
תונורכיז תועצמאב תידוהיה תוהזה םע תודדומתה םיגיצמ םירישה
.רבעה
לבבב םייחה תנומת תא םהירישב םיחאה םירזחשמ הלא תונורכז יפ לע
.תלמוסמו הרישע הייווה לפקמה ינונגס ןוכסיחבו תירויצ ןושלב
:עתפל הרעסה תצרופ םילקדה לצב םיננאשה םייחה תוולש ךות לא םלוא
לא באבש"ה .קאריעב א"שת תוערפב הזוע לכב הטהלתנ םידוהיה תאנש
.ריעה ידוהיב םורגופ ךרוע ידדגבה "ימואק
םע הרות דומללו תובא ירבק לא תולעל םידוהיה ינומה ואצי תועובשב
.םימואתה םא לש היחא ,םהרבאו ירונ םג ויה םיגגוחה ןיב .תובאו םיבס
.לארשי רבקל ואבוה אלו ואצמנ אל םהיתופוג .ורזח אלו ואצי
תאמ (1977) "םילואגו םילוג" - קאריע ידוהיב תוערפה לע תויודעה רפסב
עבש יכ ןייוצ ופוסבו ,םיחאה ינש חצרל דחוימ קרפ שדקוה היוות םהרבא
החפשמה .קקח רופלבו לצרה םימואתה ודלונ תוערפה רחאל םינש
םיינש , "םיחצרנה תומ לע םיימשמ יוציפ" םיינשה תדלוהב התאר
םיחאה ושקיב ובש רבעה לא ךורא עסמ לש ותישאר ןאכו .םיינש תרומת
תוומה תורצח לא הדירי תניחב ,תיתחפשמה ןיסחויה תליגמ תא דעתל
קלחל ךפהש הדיקעה סותימ תא ררושל ידכ םיפורשה םישרושה לאו
.םתוהזמ
.רבשהו תוישוקה לכ לע דוע הנוע הניא תילארשיה תוהזה ןכש
תועצמאבו תוערפה ןורכיז ,רבעה ןמ באכה תוקלצ םע םילתפנ םיינשה
.ותוללכב ידוהיה לרוגה םע םידדומתמ םה החפשמה לרוג לע הביתכה
המורת םג , תדחוימה תיתורפסה תוכיאל רבעמ ,ולא תוריציב שיש ןבומ
תידוהיה האושה לש הירוטסיהב עודי אל קרפ םידעתמ םה :תידועית
"הפוריא ידוהי תאוש" תא ונלצא ריכזהל םיברמ .תאזה האמב
בקע האושה ימיב חרזמה ידוהי לש םהירוסיי לע בותכל םיטיעממו
.םהה םימיב ברע תוצרא לע םיצאנה תעפשה
ץרא התואמ" ,וניבא םהרבא ומכ ,החפשמה התלע לארשי תנידמ םוק םע
הנועמה המשנה האצמ תולקב אלו (17 'מע,רופלב) "רוביד ותוא יפ לע
באכ"בו רופלב לש "תומשה תיראש" םירישה רוזחמב .הנוקית תא ןאכ
םלהל ,תואיצמל םיפוסיכה ןיב רעפל יוטיב ןתינ לצרה לש "תווקתה
.ץראה םע השיגפה
התיה םרקועל תמייאמ הפוס חורו שפרב םייוטנ הילהואש הרבעמב
תירבע םירבדמה םיאשנתמ םידיקפ םע םירבדב אובל שי .השק הסנרפה
היה השק .תרכנתמו הרק םילשורי םג .םימעט אללו םימחר אלל השק
טשפש ירחא (17 'מע ,םש) "ודוה תחשנו ,ץראל הלגש" ףוגה לש ונובלע
.ורועל ויהש תודומחה ידגב תא
ייוניע םה ףוגה ייוניעמ םישק םלוא ."וינפ הגונ לבא ,ותררש ול הדבא"
ויבאמ לביקש ןיסחיה תליגמ ודיב התיה ץראל בסה תולעב .שפנה
הפע ץראב לבא .(13 'מע ,רופלב) הלודגה תסנכה ינקז דע העיגמה
ףסכה ןועש תא .תוחרופ תויתואהו םיפרשנ םיליווגה ,תוחנאל הליגמה
,לצרה) םיחנוז וירפס תאו םיכיתמ ,תיתחפשמה ותשרומל למס בסה לש
.(58 'מע
םוקמ דוע ןיאש הרמה השגרהל , ינחורה ףצרב רבשל םיילמס םייוטיב
תוינידמו תויולגה ץוביק ךילהת .תורודה תוברתל תילארשיה הייווהב
תונבל ידכ ,תובאה תשרומ תא שטשטל ןויסנב םיוולמ ויה ךותיהה רוכ
.שדח והשמ
לש רוד היה רודה ."םיליווג אלמ ףוג" םדוקה רודבו םיבסב ואר ץראב
,ורבשנ םיסרחה ,שפנה תוראב ומתסנ .םיאיבנל רכז ןיא ,םיכובנ םידרומ
ןיב ,םינבו םירוה ןיב קתנ רצונ .הזוזמב קיזחהל תועדוי ןניא תועבצאה
.םישדחל םיקיתו

יתעמשש רחאלו יתונרקס תא הררוע םימואתה תרישב האירקה
.החישל םמיע שגפיהל יתכלה יתורפס ברעב םהירבדמ
,תינשוח תוהזל ןמיס היה אל" , םימואתה םירמוא ,"םימדוקה ונירישב"
הריזחה ונמצעל תועדומה םלוא .השדח ןיסחוי תליגמ בותכל ןוצר אלא
ונאב ןיאמ ,ונלש תיתימאה תוהזה יהמ ונלאש .יתחפשמה רבעה לא ונתוא
רוביחל , תובאה רוד םע שגפמל ונאיבה ימצעה דועיתה .םיכלוה ונא ןאלו
.תלשושה םע
.תישארה לא רשגה אצמנ ,ןיסחויה תליגמ ץק לש השגרה ךותמ אקווד
רישל תוביוחמל ונררועתה זא אקווד ,תושחכתהו קותינ ורצונשכ אקווד
.תילבב - תידוהיה ונתוהז םע דדומתהל תוביוחמ ,רבעה תא
לע תונעל הלוכי ןמז לש דממל םג תרשקנה תוהז קרש וסרג םיחאה
תוהז ,דבלב םוקמ לש תוהז .תידוהיה תוהזה תאז ןכלו - תוקפס
.רסחב הקול ,תילארשי
ביצי רוא שפחל םימואתה ומק ,"בוהצה ןמזה" לא םהיניע םיאשונה לומ
םה םימואתה לש רואה יעבצ .ףלחתמ רוא אוה רוזמרב בוהצה .רתוי
.רבעה חבזממ הבוהז - המודאה שאהו תונויצה לש ןבלהו לוחכה
םחליהל ןוצרו תוחילש לש שגרה ךותמ ובתכנ םישרושל הבישה יריש
הדועת דוס ריתהל" ארזע ןבא השמ יבר לש וירבד ; החכש לש המגמב
- ררושמה ביטומ .לצרה לש ורפסב הבישה ירישל וטומה םה "יבבל רס
תוהז לש התאלעהל עסמה תריש םהש ,םירפסה ינשב עיפומ חילשה
.םתובא לע םינב בל תבשהל איבהש עסמ ,תחכשנ
אלא ילמסהו יולגה דבורב קר אל םתרישב היוצמ תלשושה לא הבישה
תוניפ לכמ (תויזולא) םיזמראב הרישע םתריש :ינושלה דבורב םג
תורצואמ ,םייניבה ימי תרישמ ,הדגאה ןמ ,הנשמה ןמ ,ך"נתה ןמ :ןושלה
םיווהמ ,ימינפה ןכותה ןהו ,ינוציחה ןקנקה ןה .דועו הלבקהו תודיסחה
הריש וז .תבלושמ תירבע לש תבשחמ תכאלמ ,קתרמ ספיספ
אוה םתריציב ףלוחה טלובה וקה .דחי םג תימואלו תילאודיבידניא
.ירוטסה - ינחורה ףצרה לע רומשל ןוצרה
:תידוהיה תוברתה לש םימדוקה םיכבדנה לע ףסונ ךבדנ תונבל הנווכה
ראות איה תירבע תורפס" ,םירמוא םה ,"תירבע תורפס םיבתוכ ונניא"
ןוויכו ."ויתורודל לארשי םע תורפסל תכייש ונתריצי . קתונמו ריהי
רהוצ םהינפב תחתופ ,רעונלו םיריעצל םיביתנ המצעל תבתונ איה ךכש
.תודוסיה רבעל

.רפאה ןמ םיררועתמה םייח תשוחת השח ינא םתריש תא תארוק ינאשכ
ואב םהו - ונתוהז לש היתשה ןבא וז םצעב ; לבב ץראמ ןבא ולעה םה
הנוע הזש השגרה שי ,תוחפל ,יל .תושדחתהל הניפ ןבאכ התוא עובקל
תיזג ןבא התואב שי תוליצאו יפוי המכ .ונכותב םיבר לש ישפנ ךרוצ לע
.לארשי ץראל לבבמ הרזחב םימואתה םמע ואיבהש תימלשורי
.(12.8.88 ,ח"משת באב ט"כ ,62 ןוילג ,"ןדריה")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©