הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תורודה תרוסמ חכונל הכובמ
םימואתה תרישב אשונכ

עשוהי ןויצ - ןב
1990 ויתס ,18-19 , " ןוירפא" : ךותמ

ילכ ךופהל הלוכי תורוקמה ןמו תרוסמה ןמ םיעקשמ םע תודדומתה
.הווהל רבעה ןיב חיש ודל ,תוהז לש םיטבל ףושיחל
לזרב ללהו ,תורפסה ירקבממ םיבר ודירטה השרומל הריש ןיב םיסחיה
ינב םיררושמ לש םסחיב ןויעו ןויד לש םיכרכ ינש ךכל שידקה וליפא
םויה תרצונה הרישה תיברמש , הדבועה לכל הרורב .תורוקמל ונרוד
לע - תפפור םתוברת תורוקמל םתקיזש ,םיריעצ םיררושמ ידי לע תבתכנ
הביתכב שיש , תוינשו תובכרומ התוא תרדענ םתביתכש אלפ ןיא ןכ
.םמע תדדומתמו םישרדמהמו ארקמהמ תקנויה
,רצויה לש יתוברתה ומלוע תא ןוחבל יתורפס ילכ אוה (היזולאה) זמראה
.תילארשיה ריציב םיידוהיה םיזמראה םילד תינושל הניחבמו
.םתערל רומש וניאש ,ינושל רשוע שי קקח רופלבו לצרה םימואתה לצא
הייתש לש גנוע תודהיה תורוקמ לע ןומאה ארוקל הבסמ םתרישב האירק
.הבוטה ראבה יקמעממ ,תירבעה לש םינוש םידברמ היוורל
הדועת לצרה לש ורפסב הליחת - דרפנב הריש לכ םע דדומתהל הסנא
םהירפס ינש ןיב ןוימד שי .(1987 ,"תבהלש" תאצוה ,םידומע 96) תחכשנ
.הנוש סומתירו םיינונגס דוחיי יווק םג שי ךא ,םישדחה

הווהב דיחיה תכובמ לומ תרוסמ - קקח לצרה לש וירישב ןויע
םה :תובאה רוד םע דדומתהל קקח םיחאה ינש םיסנמ םהירפס ךרואל
רייצל ןכו ,קזח םתוח םהילע ועיבטהש ,םיבסה תומד תא בצעל םיסנמ
שאונ קבאמ םילגמ ונא הלא תויודדומתה ךרדו - תותבסה לש ןתומד תא
.םתודהי לע ,םהישרוש לע ,םהלש םתוהז לע םיררושמ לש
ראתמ (64 דומע תחכשנ הדועת) "םיחוחה ןיב הנשוש" לצרה לש ורישב
.םלענ שדקמ לע תמלוחו םיכאלמ לע הידכנל תרפסמ אתבסה תא בותכה
םתואו , אתבסה התמ הבש ,םויסה תנצס תארקל הניכמ וז החיתפ
תוערפב ולטקנש הינב לאו תמש השיא לא עיגהלמ הדעב םירצוע םיכאלמ
:קאריעב א"שת
לכו ,הלעמל םהילא הלוע / התוא יתיאר הדיב התרותו התמש םויב"
השיאו ,םיכוב הינבו ,הדעב םירצוע םהו / ,הנטקה התמוק לומ םיכאלמה
תאז / םינבה לש םמא תאז ,הרקיה השוחכה השאה תאז / :םק קחצי
דעבמ לודגה הריש תא וחירהו םיכאלמה הב וטיבהו / .הרקענש יתמשנ
ילש : יבס רמאו / וכבו וכבו דבכה הנובצעב וטיבהו / ןטקה / הבלל
".אוה הלש םכלשו
אביקע יבר לא ךרד תסלפמה לחר תנומת תא הריכזמ וז תיטמארד הנצס
יבר לש תמסרופמה ותבושת תא ןבומכו - הדעב םירצוע וידימלתשכ
שודיחל השאה תקבאנ הבש ,וז תיגארט הנצסל תמדוק הז רישב .אביקע
הבלו ,הרעש תקרוס אתבסה תגצומ הבש ,תרחא הנצס , לעבה םע רשקה
תלאגנ לארשי ץרא לכ התיה ךיתורעש תרכמ וליא") הלעב ירבד ןיב ערקנ
וחצרנש הינב ינש ,תוצפנתמה שדקמה ינבא ןיבל ("הנש םייפלא ינפל
ןברוח ןיבל שדקמה לע םולחה ןיב ,הלואגו תולג ןיב חתמה .לבב ,םש
התומדל םיכאלמה תורכנתה ןיבל םיכאלמל הליפתה ןיב ,םולחה
תורוקמה ןמ הביאשה .קתרמ ספיספ םירצוי הלא לכ - השוחכה
.םודקה סותימל םירחא םייח הקינעמ
("הפצרה דע טעמכ עיגה הרעשו") היתורעש תקרוסה אתבסה תנומת
תא תונשל תונמדזהה התיה אביקע תשא לחרל :רבשה תדוקנ תא תרצוי
ךורכ לצרה לש ורישב וליאו ,היתורעש תריכמב הלעב ייחו הייח ךלהמ לכ
לש תונערופבו (התרק אלש) תירשפא הלואג לש הילשאב ביטומ ותוא
...הרותה רפס הידיב בזו") תפסכנ הרות התוא לע הביעמה האוש
.("ךל ימוד לא םיהולא ...לארשי תולוחב הפ םינשע הימשו
הנימאמ השא התואל תפסונ הכמכ םיכאלמה תורכנתה האב הזכ בצמב
,"בוהאה הכלמ" לש ורבקל בושל השקב התואב תעבומ התנומא תמצוע)
.("תוגרדמ האמ תולעמ ולשכ הילגרו" ,ךלמה דוד
םתואב הפוצ ררושמה :הרמ הילידיא איה רישה ףוסב הילידיאה
התרות לכ תא קונילו אתבסה ביבס תבשל התע םינהנה םיכאלמ
תא :ינא ןיבמ בטיה" :שובכ םעז לש תוקפואמ תורוש ויפבו ,ןואמיצב
.תורמ / הכובה תאו םיתוש םתא התרות
לחרו אביקע תנומתש ינוריא המכ ".תוגג האמ .תוגרעה לכ תאו
הלעבל םאה ןיב שגפמ תויהל תכפוה םהייחב תמא לש הנפמ הליחתמה
ליחנהל התכז אלש הרותה תא .תמאה םלועב ,םש םיתמה הינבלו
.התומ רחאל ליחנהל הסנמ איה ,הזה םלועב
.תירקיעה הרוביגל אתבסה תכפוה ,ג"ס , ב"ס תובותכמ רופיסב ומכ אלש
בוש תעגל ררושמה תא האיבמ שדוקמ תרוסמ םלוע ותוא רחא תוקחתהה
שדקמב") "הבכ רנ" רישב , לשמל , ךכ .שדקמ לש ביטומ ותואב בושו
- ךכו 35 דומעב ךכ) הבהא רישב ,לשמל ,וא (59 דומע ,"...רדוק ברח
תא שפחל איה המגמה .(39 'מע ,"רבוע לכ יניעל - רוויחה השדקמ"
לצרה בש רשאכש ,אלפ ןיא ןכ לע .ןילוחה תא שדקל ,ןילוחבש אלפומה
ומכ") תונומת רזוש אוה ,ותודלי לש הנשיה םילשוריב ותנוכש תא ראתל
:ןורחאה תיבב םייסמו (34 דומע ,"תרזוח הנומת ויה ומכ / תרגסממ ואצי
/ .רסח והשמ עדוי ינא /ריקב םיריהב םימתכ קרו טיבמ ינאשכו"
רואב זונגש המו / עוניאר תבית ומכ / ףתרמב םש יא תויובח תונומתה
תרגסמה ןמ תאצויה הנומתה ןיב קחשמל רבעמ ".רזוח וניא /םלועל
םיפוצ ונא ,עוניאר תביתמ דיאולולצ לש ףצרל תוכפוהה תונומתה ןיבל
."זונגה רואה" ביטומב ןיינעמ שומישב ןאכ
.םייח םסכ ,המשנל קלדכ אוה רבעה לש זונגה ורוא רחא שופיחה
:(37 דומע) "םיחתפנ םיעקפ תושדחתה" רישב שרופמב םירמאנ םירבדה
לש , תיווע לש /חיר ,הרק תוומ תניצ תבשונ םהה םימיה ןורכיש ילב"
הכ ינאו /ויתסה ןמ בער הכ ץעהו ...הרושב אל ,םייח אל ,הרהט תיב
".וילע תא התוש
תוהזלו דיחיה תוהזל הבישה תא רשפאמה ןפוצ ןיעכ אוה ןורכיזה
יתקיתש אוה ךפונ / םסקה תלמ אוה ךנורכיז" :וב היובחה תימואלה
.(54 'מע) "חרזמל , ךרואל יתרזח ,הרועפה
רחא אלא םמצעלשכ םיפונה רחא יבש תכלוה הניא םירישה תמשנ
טיבמ ררושמה .שדוקמה ןמזה דממ רחא ,םהבש ירוטסיהה קמועה
ןמ ירוטסה - ידוהי טירסת רבחל הסנמו לוכיבכ תירקמה תואיצמב
ילב / .םידע תורוש ,םינפ יוות ,םיפלוח תומש הברה ךכ לכ" : הרוקה
. יח ףצרל תונומתה תא רבחי ימ / .ךיראת
"ךישמי ימ .תועמשמה יכב תא ולרוגל דדובה הלעל ןתי ימ /
.(41 דומע)
.תיאובנ טעמכ תוביוחמל תכפוה וז הלאש
תינמז ובו הבוהא השאל רשומה "הבוהא הנומת ,הקיתע הנומת" רישב
תיטורא ,תנדועמ הרוצב הזב הז םיעלבנ םידברה ינש) המצע תדלומל
, ךחורב / לושמל דוע לכוא םא עדוי יניא" :ררושמה רמוא (והשמ
" .ךאלמכ תכלוה תא ,אבניהל
םע הבוהאה תומד תגזמתמ לצרה לש םידחא םירישבש ,אלפ הז ןיא ילוא
האובנה ירפסמ רכומ רנא'ז לש שודיח ,המואה / תדלומה תומד
םייתורפס םיעצמאו םייאובנ םילמס לש הזופרומאטמה לע .תיסאלקה
"םרכה תריש"ב שומישה ,לשמל הנה .דרפנ קרפ בותכל ןתינ םייכ"נת
תנתונה םיקרפ העבש תב המאופ) "םילשורי אלמ לא" לצרה לש ורישב
ררושמה לש "תרחואמ הביש" התואל דחאכ חכופמו שגרמ יוטיב
.(םילשוריב הנשיה ותנוכשל
הרישא ול :טעומב קיפסמ באכה" :לצרה בתוכ המאופה לש יעיבש קרפב
םימ ...םרז יפי רכועה טלמה תא / קיתעה ןיי קיתמי ול / םרכה תריש אנ
".רזה / יתיב לע םיספטמ .םירמ םיבנע / יתוא םיפיצמ םיבר
ללמואה דידיה לש ומרכ בינהש ,םישואב םיבנע םתואב שומישה
ותיבש שחה ררושמה :תבכרומ הרומת לש ךילהת רבוע ,'ה קרפ והיעשיב
םירמה ויבנע תא קיתמי וריש לש קיתעה ןייהש הפצמה ,וב דגוב ןשיה
.רזל ךפהש תיבה לש
תדלומ" :םיבאכב ךורכה אפרמ אוה רבעה תונורכזב טוטיחה יכ רכינ
"ךרוצ אל .ךשמנ עצפ איה הירוטסה / ךרוא וק אל ,הבהא ריש איה
.(40 דומע)
לש תירבעה תא החכשש ,רבעב הדגבש תילארשי הרבחה ברקב םייחה
ךכ לע רש לצרה .הקוצמו תודידב ררושמל םיבסמ , ףלקהו סרחה
שמתשמו (40 דומע) "םילמה תאו ,יתדלומ תאו" ורישב תוחנאנ תורוש
ינאשכ" :םהלש ישיא דוביע ךות ז"ל לאקזחי לש םיקוספב ךכ םשל
תומצעב אל ,(רעצה הברמל) "תומצעב יל הרש חורה / העקבה לא אצוי
,(יסופיט ילאקזחי יוטיב ,"ירמה תיב" ישנאכ םיראותמה םישנאה לש
תאו / וחכש םתיב תאו םמחל תאו / הבער םעורזו הפושח םתמשנ" ךכו
םיניינעמ רישב הליכאה ביטומו לאקזחיל האוושהה) " םילמה
.(םמצעלשכ
הייאר הב שיש ,םיקרפ העברא תב המאופ העיפומ 42-44 'מעב
הריש ,ינויצה - ינויקה ונבצמ לע תיריש תואר תדוקנמ תיביטקפסורטר
תונורכיזו םייממע םירופיס ,םישרדמ , ארקמ לש השיגר הגיזמ הב שיש
יתעגנ תעו" :לאקזחי ירבדמ חוקל וז הריש לש םויסה .םייפארגויב
רשא יתבתכו יחורב יתרצע אלו / םייתעבש שא ,הרקי שא התלע רופיסב
.(44 דומע) " - ךיימדב ,ייח ךיימדב / - הרק
,תיסינ תולגתה היהתש ,לאה עיפויש יוכיס - תרסח הייפיצ וזיא שי
הלאשמב ,הלאשב םיתיעל העיפומה הייפיצ ,רתסנ רשפ הזיא ףשחייש
קרבו /םימער אלמ לא /םימולע ייריש" :הבזכא לש השוחתב םיתיעלו
"דערש / רואה ןכיה ,רתסנש רשפה הפיא / סנ ןיא תורושה לכבו שא
.("תרחא ץראב ,תאזה ץראב םיתמו םייח" רישה ךותמ ,41 דומע)
שח ררושמהו ,עיפוהל ברסמ קרבה ךא ,םימחר אלו םימער אלמ לאה
:ומצעל עבשנ אוה .רשפה תא ,ףצרה תא שפחל ותוחילשו ותוביוחמ וזש
ןמ ונירוענ ושדחתי /:ךמש תב תא רתכ לע תורחל יתעבשנ ימדבו"
.("םיחתפנ םיעקפ , תושדחתה" רישה לש ומויס ,37 דומע) "ךשמהה
:הכובמהו םיקדסה תא אפרל ידכ תיהולאה תולגתהב הצור בלה לבא
ךות םג םיתיעלו ,(74 דומע) "ךינפ היא ...ךינפלמ בוט ןורכיזב ונרכז"
הילגרו הכופש / הפיטק התלמש .התיה הקעצכ" : האחמו ירמ לש םילימ
יהולא , םמד / אהו .הממיד .תוארל דרי / אלו ,התקעצכ ,העווזל תועורק
ראתמה "םיפטקנ םייח ,תוקותמ תוגוע" רישה ךותמ ,65 דומע) "תוחווצ
ןתינ .(דאדגבב 1941 תוערפב ישמה רחוס תשא יזייד לש התומ תא
יהולא ,םמד / הממיד םידמצב הינוריאה לעו חתמה לע םילימ ריבכהל
הביתה לומל תחצרנו תסנאנה יזייד לש התקעצ ,תואבצ יהולא / תוחווצ
.רישה ללחב תרסנמה "התקעצכה"
וליפא שיו) תורוקמה ןמ םיעטקב םישומישה תיברמב יכ ,רמול ןתינ
לע המאופב "ילאשת אלה ןויצ" יולה הדוהי יבר לש ורישב שומיש
,רבעה םלוע לומ הווהב דיחיה תכובמל םידע ונא (43 דומע ,םילשורי
הווהה ינב .םהיתוקוצמ לע הבושתלו אפרמל וכזש תורוד ,תרוסמה
/ .םמצעב םיפתרמ םירפוח םה התע .יתיב תא ואר םה" : ךכ םיראותמ
התע .קירה ןיבל / הכובמה ןיב .תוומה יעצפל גליעה ןמזה ןיב םיטטור
םיריסמ ,(38 דומע) "הדילה יעצפב / תורגבה יעצפ תא םיאפרמ םה
םיידיהו היתובקע לוק לוקה" :תיתימאה תוהזה תא םישפחמ ,תובכש
יילגר תואב ,לגר הלוע"כ שח ךובנה ררושמה .(36 דומע) ."הינב ידי
הצור אוהש תיבה ךא ,"תעגונה התבהא יתבהא / אוצמל בוש ,הילא
,םיה תפש לע קוצה הצקב / םלש םע ומכ לודג תיב" אוה ,וילא עיגהל
"ןוכשי דדבל םעה" תשוחת לש ילמס רואית - "תעקוש םי תפש
.יחצנה ידוהיה לרוגה תשגרהו
תיווז ךותמו הירוטסהה ךרואל ידוהיה לרוגה תא אטבל ןויסינ ותוא
,הלחמ וזיא" רישב ,לשמל , םיאור ונא ינויצה הווהב דיחיה לש הייאר
דבורל רבעמ ךא ,ומצעל הבהא רישכ דמועה ריש ,(39 דומע) "הלואג וזיא
שי ,תודפה האבשכ םג .הלואגו תולג לש ירוגלא דבור שחור ןוילעה
יתיכיח" :תולגהו הפרחה תונש לע הקעצל ,המקנל ,דרמל הקעז ררושמב
דומע) "הגונעה התלואג תא תדקופ הלחמ וזיא ... םיטפש ושעי היתפשש
אלש בצמ :(52 'מע) "התמדא תומלה ,העמדה ןמ ריש" רישב ךכו .(39
ידכ "התמ הפוקת ךותב" התוא דבאל הרזגה - חרכהה ,ותוא עונמל ןתינ
.גזמתמ לכה ?הבוהאה ,תדלומה וז םאה ."הרזחב המלש" הלבקל
העוצפ" :ל"זח ישרדממ םירכומה םייחישמ םיביטומ םיעורז הירואית
הריתמ ...האבו תהמהמתמ איה" ..."הרזו השובח ,םיאכלחה יקושב
."הליגמ תשחולו / תשבוחו
עקשו דרי דחא ילד" :דדוב שח תולגתה אלל םלועב לבוסה דיחיה לבא
ינא הדומ / .תוליפתה תא / תיעקרקה ןמ הלעיש / חישמ ןיא .תולוצמב
אוה הארנ וניאש חישמ שי םא ....הרוהט התיה / יב תתנש המשנ ךינפל
תובצע" רישה ךותמ טוטיצ ,45 דומע) " ונארא אלו אובי / ההתשי
אלו היתיי" יחישמ קוספ ותואל דה וב שיש ,"בוהא ףונ דיל תשאונ
.("הינימחא
הימוטוכיד התוא :עוסש הארמ ותוא שבול ידוהיה יחישמה חתמה
ןב חישמ) לאוג חישמ ןיבל (ףסוי - ןב חישמ) לבוס חישמ ןיב תידוהי
הייפיצה ."תווקתה באכ" רישב תבכרומ הרוצב םיאצומ ונא (דוד
,הרהטב םיפלוח םינש תואמ" :לבס לש אשמל תכפוה וזה העורקה
/ תווקתה באכ םבאכ לא ינננה ...םיקלחה ןיב חישו גיש ןיאו / םיכחמ
.(32 דומע) ".תובהלה םילבוסה םהידגב יב וזחאו


קקח רופלב לש וירישב - רבעה תרוסמל תיוושכעה תוהזה ןיב חתמה

ויוטיב תא אצומ רבעה תרוסמ ןיבל תיוושכעה תוהזה ןיב ינחורה חתמה
ץק" רישב . ןיסחויה ץקב זאו קקח רופלב לש ורפסב םיבר םירישב
וליפאו) יטמארד רואב רבעל תוביוחמה תראותמ "ןיסחויה
:(ילפורטסאטק
/ הטילפל רתונש שיאה אוה ינא יכ / הטלעב יתיאר ןיסחויה ץקב זאו"
ןמז תא בותכל יתמק / ...הדבאש הלבקה תלשלש תא ימע יתררצ
.(46 דומע) "ןיסחויה
רבעה ןמ תויומד םע שגפמה אוה ץבוקה ירישמ קלחב רזוח ביטומ
ולרוג תא רושקל ונממ תועבותו הווהב ררושמה תוולש תא תוריפמה
תרכונמ הנומתב חתופ (13 דומע) "ןיסחוי תליגמ" רישה .םלרוגב
בחרמב םיכלוה םה ךכ" :הילא הקיז לכ ררושמל ןיא לוכיבכש ,הקוחרו
- "הוונינמ ןבא טילבתב םידבע / יחרזמ חישמתב םיפחי םייובש / םחה
אוהו , ררושמה לש ויתובא תרייש איה תראותמה הצובקהש ררבתמ זאו
" .םכותב ךלוה ינאו / םיארנ תמאב םה ךכ" :הריישה ךותב אצמנ ומצע
לצא ."חיפס" ורופיסב קילאיב לש היזולא לע תנעשנ וז תימולח הנומת
תורייש םע דחי "לוח תדבכו הכורא ךרד" ךרואל ררושמה ררגנ קילאיב
ךלוה ינאו" :רופלב לצא) "תוריישה ךותב ינאו - דירי יבוש לש תורייש
.("םכותב
אצמנ , רופלב לש ומלועב םג ךכ "חיפס" לש םלועב ומכ יכ הארנ
:ומצעל ןושאר אוה ובש םלועה ,רחאה םלועב םגו תוריישב םג ררושמה
העות זאמ" :'ב קלח ןיסחויה רישב תמייסמה הרושה תועמשמ וז ילוא
תליגמ / וישכעמ לחה / בותכל ךרטצא יכ תאז ןיא ...השקה הפוסב ןיידע
.(13 דומע) "יב / הליחתמה / השדח הליגמ ןיסחוי
ררושמהשכ ,(32 דומע) "רדסה ץק" רישב תשחרתמ המוד תימולח היווח
ןמ ויתובא םע תפסונ רדס תדועסל םולחב שגפנ רדסה לילב ומצע אצומ
.רבעה
הב הפוצ אוהש תקחורמ הנומתכ הליחתב םתעפוה תראותמ םש םג
,("םילפא םיללצכ /םירתבה ןיב םירצ םירצ םילועשמב םיעסופ""
םודה דע לפונ / ינפ לע לפונ ינאו" : םהיניב עולק אוהש ררבתמ עיתפמבו
".םהיניב /
חוטבה הווהה לכו ,הדרח ררועמ הזה רזומה יטסילאירוסה שגפמה
,ולש ותיבב ךלהל ךפוה ררושמה .טטומתמו ריבש םואתפ הארנ ביציהו
רדסה ןחלושל ביבסמ" :ויתובא תרוסמל הקיזבו רבעב הדיגבה ללגב
/ בשא ןכיה ךלא ןכיה / ןאכ יל המ ינאו / ...ךבסב םיזוחא םישנא / ילש
".ויתובא ןחלוש לעמ הלוג ןב / ...חנאנ ךלה
אשמ רזוח דימ ךא ,ימיטפוא הליחתב הארנ תובאה םע בורקה עגמה
תופכ קשנאש הבר הבהאב יתוא םיקבוח " : דיבכהלו קיעהל רבעה
תא ץמאל ררושמה ןמ השירדה ".ישאר לע / תרפועכ תודבכה םהידי
אשמל תכפוה תובאה לש םהידי תופכל הקישנ לש יתרוסמה גהנמה
ליאל היזולא) "ךבסב םיזוחאכ" וראות רישה תישארב םאו . קיעמ
לש ותדקע תראותמ רישה ךשמהב הנה ,(ב"כ תישארב ,הדקעה תשרפב
תעשב / םהרבאכ הפיו יגיגח הארנש שיאו" :ויתובא ידיב ררושמה
םיילוש תרעהב ; "חשה יבג לע ןמוקיפאה תא / הדערב רשוק הדקעה
החפשמה ןקז רשוק ,לבב ידוהי גהנמ יפ לע" :קקח רופלב בתוכ רישל
ןיב רשקל למסכ ,החפשמב ךרה דליה לש ומכשל ןמוקיפאה תא
גהנמ לש וז תועמשמב תירוקמ הרוצב ןאכ שמתשה ררושמה ".תורודה
תודהיב ןמוקיפאב יקחשמה שומישה ןמ ןיטולחל תלדבנה) ןמוקיפאה
קחד דובאה ןמוקיפאה שופיח לש יזנכשאה גהנמה אקוודש לבחו ,זנכשא
לש קיעמה אשמל למס רישב ךפוה ןמוקיפאה (.ןאכ ראותמה גהנמה תא
תרישק .םלש בלב תובאה םע תירבה תא שדחל תלוכיה רסוחלו רבעה
ביטומ ,בגאו) .דוקעה לש ובגל םיצע תרישקל ןאכ הכפה בגל ןמוקיפאה
ודכנ תא קחצי אבסב דקוע םש ,"תובאה אשמ" רישב םג עיפומ הדקעה
. (!"תודוקע םייפתכ" םע רתונ אוה ץיקהבו ,םולחה ןמזב ררושמה
/ ישאר תא םהיתופכ ובזע רדסה ץק דע" :בקונו באוכ אוהרישה םויס
/ ימכשמ ןמוקיפאה לפנ רדסה ץק דע / תרפועכ דבכ רתונ ישארו
". - - - תרדאה הערקנ / - ילעמ העארקנו
תוא התיה ךלמה לואש לעמ תרדאה תעירק :הרורב איה ןאכ היזולאה
תוכלמה תמילג ןאכ םגש המדנו ,(ו"ט 'א לאומש) וילעמ ותוכלמ תעירקל
הלופכ תועמשמ אופא אטבמ "רדסה ץק" רישה םש .ררושמה ןמ תערקנ
לש תומייסמה תורושה .ליגרה רדסהו החונמה ץק ,רדסה ליל ץק :
םישקה םהיקוספ / דוע ינובזעי אל וישכע" :הז רסמ תומלוה רישה
ריכמש ימ ".תירחש לש / הניש ידודנ ןמז עיגה רבכש / תירב יקוספ
עיגה" ףוריצה רבעש הזופרומאטמל ובל םש ,חספ לש הדגהה תא בטיה
ידודנ ררושמל שי "עמש תאירק" םוקמב ."תירחש לש עמש תאירק ןמז
ותחונמ תא דורטל וקיספי אל רבעה ןמ תויומדהו ,ץיקהב תומולחו הניש
.הלא תומולחב
רופלב לש ותרישל ינייפוא ביטומ אוה םיתמ תובא תצובק םע שגפמ
.קקח
רוד - ינא" , (34) "וישרפו לארשי בכר" םירישב םג ראותמ המוד שגפמ
םירחא םירישב .(51) "םדה אשמ"ו ,(39) "תובא השעמ" ,(36) ,"תובא
םירומשה םיצרענ תובא םע עגמ ,תודדוב תויומד םע שגפמ םייקתמ
םירישב רבדה ךכ .עיפשמו קקוחמ דמעמ תולעב תויומדכ ונורכיזב
דארומ אבסה םע עגמ םיראתמה (18) "ןבה יבא"ו (22) "טעמ שדקמ"
ךכו ,קחצי אבסה םע (24) תובא אשמ" רישב שגפמה ךכ ,ותומ רחאל
םכח םע תרחא השיגפ"ו (27) "ןויצ םכח םע השיגפ" םירישה ינשב םג
.קחצי אבסה לש ויבא םע םולחב עגמ םיראתמה (29) "ןויצ
ףא ךכל ןתנ אוהו ,רבעה םע רשקל תובישח סחיימ ררושהש קפס ןיא
:1987 לירפא ,הכרעמב) תונויאר ינשב יתרהצה - יגולואידיא יוטיב
רבעה לש היצזילאידיא ןיב חתמ שי םירישב ךא ,(ח"משת ויתס ,המואה
תורבחתההו ,ונתשה הווהב תוביסנהש תחכופמ הייאר ןיבל ויתורוסמו
ינש ןיב רעפה תא ררושמה ראתמ "תובא השעמ" רישב .השק - רבעל
ראפ םיפוטע םהש יתבשח" :תואיצמה ןיבל בלה תולאשמ ןיב ,םיבטקה
לש רדוק רבע ראותמ ךשמהב " .הגונ / תוקיפמ ןמש תורונמ ירדחב /
םעפה וז ךא" : רהוז לכ אללו ןמש תורונמ אלל תוכושח תורעמ
תורעוב תושקה םהיניע / תורעמ רפעב הכשחב ובשי / םיתיארשכ
,קצומו ביצי םלועב תנעשמ שפחמש ימ :השק איה הבזכאה ".תורודמ
זחוא יתרמא ינאו" :םילק תונורתפ ןיאו ,ררופתמ לכהש םואתפ הלגמ
/ ורתונ ןושל ידבכ התעו / תומלענו תושרופמ םיעדויש / םיקוצכ םהב
".תומומע םהיניע התעו
השעמ) המימת תרתוכ הליחתב תיארנה ,"תובא השעמ" רישה תרתוכ
תפשחנשכ ,תינוריא תרתוככ ךשמהב הלגתמ ,(יתובא לע רפסל יל שיש
.("םינבל ןמיס תובא השעמ" םגתפה) תרתוכה הבאשנ הנממש היזולאה
יתובא לע / השעמ רפסמ ינא הנה :תכפוהמ הרוצב ךא , עיפומ םגתפה
ינמיסכ םיארנ םהו / תובואב ימע םה םיבשוי .םירמ /םיפנעל ויהש
אלפ אלו .םינבל ןמיס איה תובאה תרוסמש זמר םוש ןיא ".תובא
/ וידעומ ילב דדוב שיא / רפעה ןמ םק ינא" :השק אוה רישה םויסש
היזולאה הפוקש) " תובא השעמכ השעא םא עדוי ינניאו / תוברחב ךלוה
.(א"ל ,ד"י והיעשי ,"וידעומב דדוב ןיאו" קוספל
אשונ לע היצאירווכ םיארנ םיתמ תובא םע שגפמ םיראתמה םירישה
השקח םולח והזש המדנ םימעפל .םירזוח םיביטומ םהב שיו ,דחא
רישל החיתפב דיעמ ףא ררושהו ,בושו בוש ררושמה תא דקופו רזוחה
".םיאב םהשכ דימ םתוא ריכמ ינאו" : (34) "וישרפו לארשי בכר"
םשה תא אשונה ריש ףא שיו) לטנכו אשמכ תובאה תשורי לש ביטומה
בחר ירוטסה ןווג "וישרפו לארשי בכר" רישב לבקמ ("תובא אשמ"
לבסה םעו ידוהיה לרוגה לכ םע תוהדזה איה רבעה םע תוהדזהה - רתוי
ינוע יריסא תונועמ םהינפ / הלבקה תלשלש תא םה םיזחוא" :ידוהיה
" . לזואה יבג לע םלוכ תא אשונכ / הלחלחב סונל הצור ינאו / לזרבו
םיפוסיכה םע תוהדזה םג הכותב תנפוצ הלבקה תלשלשל תורבחתהה
, תדמתמ הייפיצ ,תורוד ךשמ ידוהיה םעה תא וקיזחהש םייחישמה
רישב םג ךכו ; "המהמתיש יפ לע ףא , ול הכחא םוי לכבו" תניחב
" .דימת םיכחמ / םיכחמכ םהו / םימליא ןורמ ינבכ ינפל םירבוע"
תובאה ןיב תירב ,םירתבה ןיב תירב לש שדוחמ סקט ראותמ רישב
ךשמהבו ".םירתבה ןיב / םירצ םילועשמב םירבוע" תובאה .ררושמל
בוש םישדחמ םהו / תופרשנ םירתבה ןיב ילגר רבכו" :ררושמה רמוא
רישב ".םתמילגב הרושק הזוחא זא יתמילג / תופר םייתפשב / תירבה
רישב םג רבדה ךכ .תרדאה תעירקל וא תירבה לוטיבל יוטיב ןיא הז
תביתכ תא חימצהש ,ךילהתה תא ראתמה (46 דומע) " ןיסחויה ץק"
.(ןיסחויה ץקב זאו ץבוקה םש באשנ ונממ) םירישה
הסנמ אוהו ,רבעה לא תוביוחמ ול שיש ררושמל קפס ןיא הז רישב
תא רואל איצוהלו ןיסחויה תליגמב "תומשה תויראש" תא חיצנהל
."םיתמ תונוראב ...הרומשה" ותשרומ
:םייסמה תיבב בותכ ךכו
/ הטילפל רתונש שיאה אוה ינא יכ / הטלעב יתיאר ןיסחויה ץקב זאו"
/ .הדרחב קירה יקית יתררצ ,הדבאש / הלבקה תלשלש תא ימע יתררצ
יתמש / הלחתהמ תומשה תיראש יתקקח / הלדבה ןמז תבש ץק ןמזב
הרומשה / םיטוח םיטוח יכותב המורפה / םיספה תנותכ תיראש יפוגל
".ןיסחויה ןמז תא בותכל יתמק /םיתמ תונוראב ימע

:םתריש לעו םיחאה ינש לע םויסל תודחא תורוש
םהיתויווח םלוע :אילפהל םתוא תמלוהה ןושל םהל ואצמ קקח םיחאה
םעה לשו החפשמה הליהקה לש הייתשה תוארממו תורוד תרוסממ קנוי
.ולוכ
תאטבתמה תועינצ - אסיג ךדיאמו ,םייומיד לש רשוע םנושלב אצמנ
לגעמ ןיב הענ םתריש .םייזכרמ םילמס לע ,םתוח - תולמ לע הרזחב
לבס לע לשמל אוה ףא ךפוה דיחיה לש ובאכ - םיברה לגעמל דיחיה
תושוחתמ תעבונכ תראותמ הליהקהו החפשמה לרוג לע הרישהו ,ללכה
יגאמ - יטסימ דה וליפא שיו) תוהדזה לש ,תוסיוגמ לש ,תוחילש לש
,םהרבאו ירונ םידודה תומשנ ,תומשנ יתשל לוגלגכ םימואתה תא רשוקה
.(קאריעב א"שת תוערפב וחצרנש
ירה ,םוימויהו ןילוחה , הווהה תריש תויהל תרתוחה הריש לש םימיב
םיערקה באכ תא םושנל הצורה , ןמזה יקמעמל ךתוא תפחוסה הריש ונל
םוי" לשו ןילוח לש תויווה ןיבל שדוק לשו המיא לש תויווה ןיבש
."תונטק
לש שפנה תומוצעתמ תבאושה שדוק תריש ונל ירה :ורמאיש ויהי
קילאיב לש םרוד תא וכירדהש ,שפנה יכלהמו םימודקה םינטייפה
תידוהי הרישכ תוטשפב וז הריש רידגהל ןתינ , רבד לש ותימאל .ג"צאו
הכפמה הזכש ןנערו לולצ םרז םג שיש בוט .תידוהי - ואינ הרישכ וא
.הימימ תא רישעמו תירבעה הריציה יביתנבקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©