הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תחכשנה תוהזה לא עסמ

יול הביבא
1989 ט"משת ץיק , 'ו "תוהמ" :ךותמ

יצבק ינש הנורחאל ואיצוה ,םיררושמ םימואת ,םיחא קקח רופלבו לצרה
:תחא הנועבו תעב הריש
.1987 ת"בהלש תאצוה - תחכשנ הדועת - קקח לצרה
.1987 ת"בהלש תאצוה - ןיסחויה ץקב זאו - קקח רופלב
רובעכ םתחפשמ םע הצרא ולעו ,1948 תנשב קאריעב ודלונ םיינשה
וגפס ,וקני אלא ,הז דצב הז ולדג קר אל קקח רופלבו לצרה .םייתנש
הייארה תיווז תא םרות םהמ דחא לכ .םלוע - תנומת דחי ובציעו
.ול תדחוימה תישיאה
לצרה םיררושמה לש םתוהזב ידוחייו שדח ןפ םיגיצמ םירישה ירפס ינש
ושיגדה תונורחאה םינשב םמיע תונויארבו םימוסרפב .קקח רופלבו
תומשה תאו ,הנידמה תמקהל ךומס 1948 -ב םתדלוה תא םיינשה
תרתחמב ינויצ ליעפ היהש םהיבא ידי לע םהל וקנעוהש םיינויצה
ונכנוח" : םיינשה ורמא "הכרעמב" ןותיעב םמיע ןויארב .קאריעב
לצרה - תומשה .תואמצעהו המוקתה ילמס ,םיכלהמ םילמס ונייה וליאכ
תדועתש ונשגרה .הנידמה תזרכהל ךומס ,1948 - הדילה ןמז ,רופלבו
וז תילארשי תוהזל .(1987 יאמ) "ונלש תוהזה תדועת איה ונלש הדילה
.םייתליהקה םישרושה ,ידוהיה דמימה :שדח דמימ ףסונ
ינאשכ הלילב " : (15 דומע ...זאו) רופלב רמוא "הבצמ" וירישמ דחאב
לע ןבאהו" ..."הקיתע הליגמכ ייתחתמ לבב תלפוקמ / םילשוריב ןשי
ונאו ראבה יפ לעמ ןבא םיללוג םתרישב םיינשה ."הבצמכ הדבכ ישאר
,קאריע ידוהי ברקב תחוורה הדגא יפ לע .םילולצה םתריש ימ לא םיברק
תיבב התוא ועבקו שדקמה ינבאמ ןבא לבבל הדוהי ילוג םמיע ואשנ
."יריבכ לא תאלס" תסנכה
אבסה : (19 דומע ...זאו) "דימת ןבא" רישב ךופיהב עיפומ וז הדגאל זמר
תלוכי אלל תמ אוה ךא ,"לבב ץראמ ןבא" ותיב ריקב עובקל םלוח
,"לבב ץראמ ןבא" םיווהמ וידכנ יריש ,ילמס ןפואב .ומולח םישגהל
תוהזה םע תודדומתה םיגיצמ םירישה .תילארשיה הרישה לתוכב
ינב לש תונורכז יפ לע ;רבעה תונורכז םע תודדומתה תועצמאב תידוהיה
ןתינ רויצה ךרד לע .לבבב םייחה תנומת תא םירזחשמ םה החפשמה
תלפוקמ תימלשורי ןבאשכ לבבב ונשי רופלבו לצרה לש םיבסה יכ רמול
תירויצ ןושלב םיראותמ םיגחהו תותבשה ,םוי םויה ייח .םשארל תחתמ
.םילמסב תזמורמה הרישע היווה לפקמה ינונגס ןוכסיחבו תיטויפ

םיפוקש הנוהכ ידגב ול ויה יבס"
תנותוכה שדב ומא ול המקרו
.(17 דומע ...זאו ,רופלב) "םיפי בהז יספ הלוכתה
ותנדע ימיב בסה גצומ ,(58 דומע) ,"יח שיא ןב" לצרה לש ורישב ןכו
."םיכובה - תנותכ ותנתוכ" :העיקשה ךילהתבו ,"םיספ ןרוטקמ"ב
תיתולגה היווהה ןיבו אבסה ןיב תצצוחו ףוגה תא תפטוע הנוהכה תנותכ
- םיגחה ,הלדבהה ,שודיקה ,תוליפתה .המינפ שפנב - תוכלמה .יח הבש
תוזחכ רבעה עיפומ םיפוסיכבו תומולחב .םייחה לש סומתירה םה
םיבוט םירשק םייקל תאז םע דחי הסנמ לבבב תידוהיה הליהקה .דיתעה
םייחהו הוולשה לא ךא .םמיע םרחסב ,םהיתוחמשב ,םינכשה םע
.הרעסה עתפל תצרופ ,םילקדה לצב םיננאשה
ףחצימה לפנו םיקוספ ושביו / ףא - ירחב וילע אב לפא םוי" :לצרה בתוכ
האלפנ ריע" :תרכענ הוולשה .(65 דומע ,הדועת) "ויתועבצא סוחסמ /
.(םש) "תממדימ
, זאו) ...לודגה טיעה זא אב / ןוויסב 'ה תבשב זא אבו" :רופלב לצאו
.(54 דומע
.קאריעב א"שת תוערפב קיפא האצמו הזוע לכב הצרפ םידוהיה תאנש
ידוהיב םורגופ ךרע "ימואק לא באבש"ה - דדגב לש יארלטיהה רעונה
(םמיא יחא) םהידוד ,לאירונו םהרבא םתיבמ ואצי תועובשה גחב .ריעה
ואבוה אלו ואצמנ אל םהיתופוגו וחצרנ םה .ורזח אלו - רופלבו לצרה לש
םילוג" קאריעב תוערפה לע תויודע רפס עיפוה 1977 תנשב .לארשי רבקל
,םידודה ינש חצר לע קרפ שי הז רפסב .הניוות םהרבא תאמ "םילואגו
רופלבו לצרה םימואתה ודלונ תוערפה רחאל םינש עבש יכ רפוסמ ופוסבו
: "םיחצרנה תומ לע םימשמ יוציפ" םתדלוהב התאר החפשמהו ,קקח
.םיינש תרומת םיינש
םיינשה ושקיב הז עסמב .רבעה לא ךורא עסמ לש ותליחת היה הז יוליג
תוומה תורצח לא הדירי תניחב ,תיתחפשמה ןיסחויה תליגמ תא דעתל
קלחל היהש הדקעה סותימ תא ררושל ידכ ,םיפורשה םישרושה לאו
.םתוהזמ יתוהמ
.תולאשה לכ לע הנוע הניאש תוהזכ התע הלגתמ תילארשיה תוהזה
םע ,יתליהק - יתחפשמה רבעב באכה תוקלצ םע םידדומתמ םיינשה
הביתכה תועצמאב .םאה יחא םידודה ינש ופסנ םהבש ,תוערפה ןורכיז
,ותוללכב ידוהיה לרוגה םע םיררושמה םידדומתמ , החפשמה לרוג לע
םתוכיאל רבעמ ,ולא תוריציב שיש ןבומ .תידוהיה םתוהז םעו
אל קרפ לש דועית ןאכ שי :תידועית המורת םג ,תדחוימה תיתורפסה
ימיב חרזמה ידוהי לש םהירוסיי קרפ ,האושה לש הירוטסיהב עודי
תעה בתכ) םימי םתואב ברע תוצרא לע םיצאנה תעפשה בקע ,האושה
הז אשונל תונוילג השולש רבכמ אל שידקה יבצ ןב די תאצוהב "םימעפ"
.(תונושה תוצראב ויטביה לע
םשפנ דוע לכ" המיאופהו ,רופלב לש ורפסב "1941 םיחא רבק" רעשה
חורה לעו ףוגה לש ורבש לע הניק יקרפ םה לצרה לש ורפסב "יב
:הרבשנש
בזענה קידצה הכה הכשחב הלילב"
בואכמ בזה והזח לע
ףורגא ץמקו עבשנו .רהנכ
ויהולאל בושי אל יכ
...רתסנה
תורישו תוליפת וילא אשי ךיא יכ
.(76 דומע ...זאו) "תורובש םימחרה יפנכו
לש םבס) םיחצרנה - יבא דביא תוערפה תובקעבש ררבתמ םירישה ןמ
וידכנ תדלוה .הריפכל הנומא ןיב ענ םינש עבשו , ותנומא תא ( םימואתה
:םירפסה ינשב ראותמ הז ךילהת .הנומאה לא הבישל תואה התיה
םינבה תומל םינש עבש םותבו"
.םימואת םיינש ודלונ
םחלה יתש תא ןחלושה לע םש אבס
ךר שחלב רמאו
.(93 דומע ...זאו) "םימחרה בא ךומכ ימ
תיראש" תא םפוגל םימש ,םיחצרנה רכזל תוביוחמ ךותמ םידכנהו
.(46 דומע ...זאו) "ןיסחויה ןמז תא בותכל" םימקו "םיספה תנותכ
רצוקל עדומ הדימ התואב ךא ,חצרב ,ןוסאב הפוצה דע ומצע שח לצרה
:ןמזבו םוקמב קחורמה בתוכה לש דיה
דומעל ...םש שממ תויהל .טרפ לכ תוארל / לוכי יניאו םהילע בתוכ ינא
,הדועתל תאז בותכ / !חבטא ,דוהאי אי .םכל תוומ גח ...םיחצורה ןיב
יתייה אל ינא :םש אוה ושפנב ךא .(94 דומע ...הדועת) "חכשת לא רבד
/ תוכפוה תוססוגה תורושה / תרגינ ,םשפנמ הדדנ / יחור ילוא , םש
.(95 דומע) .תרבחמל
התואמ" וניבא םהרבא ומכ ,החפשמה התלע ,לארשי תנידמ םוק םע
.(17 דומע ...זאו) "רוביד ותוא יפ לע ,ץרא
.היה ךכ אל ךא ,הנוקית לא בושל השקיב תכשוממה שפנה תגרע
"תווקתה באכ" רעשבו רופלב לש ורפסב "תומשה תיראש" רעשב
השיגפה םלהל ,תואיצמל םיפוסיכה ןיב רעפל יוטיב ןתינ לצרה לש ורפסב
:הנוהכה ידגב ומרפנ הרבעמה לא הלוגבש תיבהמ ךרדב .ץראה םע
תא / תוארל םילוכי ונניא התעו תומלוח תורושק םייניעב ןאכל ונאב"
.(70 דומע הדועת) ."ןאכ ונאשכ ונמולח
...זאו) םרקועל תמייאמ הפוס חורו שפרב םייוטנ הילהואש ,הרבעמב
,םיאשנתמ םידיקפ םע רבדל שי :השק הסנרפה התיה (41 דומע
.(69 דומע ... הדועת) "םימעט אללו םימחר אלל תירבע םירבדמה"
השק .(23 דומע ...זאו) תרכנתמו הרק ריעכ תראותמ איה םג םילשורי
תודומח ידגב טשפו ,"ודוה תחשנ"ו ,ץראל הלגש ףוגה לש ונובלע היה
םלוא ,(17 דומע ...זאו) "וינפ הגונ לבאו ,ותררש ול הדבאו" ורועל ויהש
,ןיסחוי תליגמ ודיב התייה בסה תולעב :שפנה ייוניע -ףוגה ייוניעמ םישק
הליגמה הפע" ץראב .הלודגה תסנכה ינקז דע תעגמה ,ויבאמ לביקש
.(13 דומע ...זאו) "תוחרופ תויתואהו" ,"םיפרשנ םיליווג"ה ,"תוחנאל
םיכיתמ ,ירמוח ףסכל םיכפוה ,ותשרומל למס , בסה לש ףסכה ןועש תא
/ םיצצונ אל ,םינכדועמ אל םיפד רוכמי ימ" .םיחנוז וירפס תא ךא ,ותוא
ילמס יוטיב והז .(58 דומע ,הדועת) "םיזזוב הל ןיאש / השודק תירבעב
תוברתל תילארשיה היווהב םוקמ דוע ןיאש השגרהל ,ינחורה ףצרב רבשל
םיוולמ ויה "ךותיהה רוכ" תוינידמו תויולגה ץוביק ךילהת .תורודה
ואר ץראב .שדח והשמ תונבל ידכ ,תובאה תשרומ תא שטשטל ןויסנב
םידרומ לש רוד היה רודה .(69, לצרה) "םיליווג אלמ ףוג" םיבסב
,שפנה תוראב ומתסנ ,החכשנ םיפוסיכה תד ,םיאיבנל רכז ןיא :םיכובנ
קותינ הז היה .הזוזמב קיזחהל תולוכי ןניא תועבצאה ,ורבשנ םיסרחה
.םישדחל םיקיתו ןיב ,םינבו םירוה לש תורוד ןיב
...הבראכ ונאב םינומה"
םהו ,ונאב בורקמ םישדח .םהיניעב
.(71 דומע ...הדועת) התושימ קלח
םג םתוברתו ,תרחא ץראמ ורקענ םה :לופכ רבשה היה חרזמה ידוהיל
ירישב / בזה םכמולח ובבוד אל" :תימיטיגל יתלב הכפהו הרקענ איה
.(57 דומע ...הדועת) "רפסה תיבב יתודלי
םינמז ואובי יכ הווקת שפנה יקמעמב התיה , לוכסתה תושגר ףא לע
.(59 דומע הדועת) "ורישיו ובושי דוע ךיתוחירו ךיתומולח לכ" :םירחא
ןובשחו שפנ לש םוי אובי"
דדבל ומצע ךותב םע היהי אלו
...ןוכשי
.(72 דומע ...הדועת) "הדוהיל םירבדו לארשיל םימיה ירבד אל
דעל וסכי אל הלאה םיצעה תא
.(36 דומע ... הדועת) "םידדונה תולוחה


ןמיס היה אל" ,םמיע יתחישב רופלבו לצרה ורמא ,"םימדוקה ונירישב"
תועדומה םלוא .השדח ןיסחוי תליגמ בותכל ןוצר אלא , תמדוקה תוהזל
תיתימאה תוהזה יהמ ונמצע תא ונלאש .ונרבעל ונתוא הריזחה ונמצעל
ונלש ימצעה דועיתה לש ךילהתה .םיכלוה ונא ןאלו ונאב ןיאמ .ונלש
ךותמ אקווד .תלשושה םע רוביחל ,תובאה רוד םע שגפמל איבה
ורצונשכ אקווד" ."רשגהו רשקה רצונ ,ןיסחויה תליגמ ץק לש השגרהה
;רבעה תא ררושל תוביוחמ ונשחו ונררועתה ,תושחכתהו קותינ ונלצא
."תידוהיה ונתוהז םע דדומתהל תוביוחמ
םיאשונה לומ ."הרסח תוהז איה (תילארשיה תוהזה) םוקמ לש תוהז"
רופלבו לצרה לש רואה יעבצ - ףלחתמה רואה - בוהצה ןמזה לא םהיניע
.דימתה לגדב םיעובטה ןבלהו לוחכה םה
ןוזחב,םולחב הרישב עיפומ ( ןמזה לש תוהזל) תלשושה לא רוביחל יוטיב
,דקש לקמ ודיב זחוא אוה :םיה ןמ בסה תומד הלוע - ןוזחב .,עדומב
.(11 דומע ...זאו) תושודקה תונבלה תויתואה תא ותפילקב תרוח אוהו
תוריפסה ןליא םיריוצמ התיזחבש תילטה תא ריזחמו בסה עיפומ םולחב
םולחב בסה עיפומ רחא רישב .(36 דומע ...זאו) םינקה תעבש תרונמו
.(24 דומע ...זאו) ןיליפתב ודכנ לש וידי תא רושקל
בצעל ידכ םדוקה רודה ינב לש םחורמ בואשל ןויסנה שגדומ לצרה לצא
לש ורבקל ותבס תא דליכ ךילומ ומצעב רכזנ אוה .הווהב ותוהז תא
:ולומ םיאתשמ םירזו ,ןויצ רהב ךלמה דוד
התגות לומ דעורה / ותבס תא ךילומה דליב ,םירזה ,וטיבה םה
לש םיברוצ םינמיס / שפחמ בוש לייטמ התע יב םיטיבמ םה ...תימולחה
דיפל אוה ררושמהש איה השוחתהו ,(62 דומע ...הדועת) "תימצע הרדגה
םיחילש ץורמ איה תורודה תרשרשו ,אבה רודל רואה תא ריבעמה
:תשרומה תלחנה ,דיפלה תרבעה לש ךשמתמ
,ויהש תובהל רוא ינא ינא"
ויחש תובא רוד ינא ינא
תולפא ויהש תובהל
תולכ דע ויחש תובא
.(36 דומע ... זאו) ובכש יתובא רוא ינא ינא
ןוצר ךותמ , תוחילש לש השגרה ךותמ ובתכנ םישרושל הבישה יריש
ריתהל" ארזע ןבא השמ יבר לש וירבד .החכיש לש המגמב םחליהל
.לצרה לש ורפסב הבישה ירישל וטומה םה "יבבל רס הדועת דוס
עסמה תריש םהש ,םירפסה ינשב עיפומ "חילשה ררושמה" ביטומ
,(תיתימאה תוהזה תדועתכ התייארו) תחכשנה תוהזה לש התאלעהל
םייק תלשושה לא רוביחה .םתובא לע םינב בל תבשהל איבהש עסמ
דמימב םג אלא ,ילמסהו יולגה דבורב קר אל רופלבו לצרה לש םתרישב
: הפשה ידבר לכמ (תויזולא) םיזמרהב הרישע םתריש .ינושלה
תורצוא ,םייניבה ימי תריש ,הדגאה ,הנשמה ,ך"נתה ןמ םיזמרה
הרישה לש ימינפה הכות ןהו ינוציחה ןקנקה ןה .דועו הלבקה ,תודיסחה
עקרקמ תחמוצה תילאודיוידניא הריש וז .תירבעב תבשחמ השעמ םה -
םתריציב רבועה וקה .תימואל הריש םג איה ןכ לעו תידוהיה שפנה
- ינחורה ףצרה לע רומשל ןוצרה אוה רופלבו לצרה לש םתוגהבו
תוברתה לש םימדוקה םיכבדנה לע ףסונ ךבדנ תונבל ,ירוטסיהה
תירבע תורפס" ,םירמוא םה , "תירבע תורפס םיבתוכ ונניא" .תידוהיה
."ויתורודל לארשי םע תורפסל תכייש ונתריצי .קתונמו ריהי יוטיב אוה
איהש ןוויכ ,רעונה - ינב תובבלל םג םיביתנ הל תאצומ איה ,ךכש ןוויכו
.ונדיתעבו םדיתעב רוזשה ,רבעה לא רהוצ םהינפל תחתופ
,תוינמיד ,המירז תואטבמו תוילנויצומא דואמ ןה תושוחתהו תויווחה
לכב עפומו םינווגל קרפתמה ביטומ ,שאה דוסיב םולג הז לכ .קבאמ
תועמשמ שי" ,רופלבו לצרה םירמוא ,"ונלש םייחל" .הרישה ידבר
תויווחה יוטיב ידיל ואב תיטרפה היווחה רואיתב ןכאו ."םמצעל רבעמ
.רודה לש
המלשה למסכ ,דדימו דדלא תומשה תא ופיסוה רופלבו לצרה תומשל
:ורישב רופלב רמוא .תודהיל תונויצה ןיב רוביחו
דימת ןבא איבמ יתייה ינא לוכי ול"
תיבה ריקב עבוק יתייה לבבמ ןבא
.ןאכ הנבאש
לזרב טרחב הילע בתוכו
.(19 דומע ...זאו) "לבב ץראמ ןבא
:לצרה עבשנו
םולשב יחונ / רדוקו ברח שדקמב הז תיבב"
ובושי דוע ךייתומולח לכ / רחא םלועב יחונ ,ילש הרקי אתבס
.(59 דומע) "רדונ ייניע רואב ינא הנה / ורישיו
הייחתל הניפ ןבא .לבב ץראמ ןבא םתרישב ולעה רופלבו לצרה
םתביתכ דצב ,םתריש .תימלשורי תיזג ןבא איהש תושדחתהו
.תידוהי תוהז תדועת ,דועייו דועית תניחבב איה - תיטסיצילבופה
)ט"משת ץיק ,תידוהי הריציל תע בתכ , 'ו "תוהמ")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©