הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואתה תרישב תוהזו הנומא יטבל

26.2.1988 , "רבד" : ךותמ הרומ לאומש תאמ

:(םיריש) "ןיסחויה ץקב זאו" קקח רופלב
לצרה .'מע 96 ,1987 /ז"משת :םילשורי ,ת"בהלש תאצוה
:םילשורי ,ת"בהלש תאצוה :(םיריש) "תחכשנ הדועת" ,קקח
.'מע 96 1987 /ז"משת

דחא םרז :םינורחאה םירושעה לש הרישב םיטלוב םיירקיע םימרז ינש
שקבמו בזכא אל תורוקממ קנוי ,תורוקמה לא ,םישרושה לא רתוח
יוטיבל רורד ןתונ ,ןילוחה סנ תא ףינמ רחאה םרזה .היווהל תועמשמ
הב םישמשמ םזינודהו תונקפסש וז הריש .דרוסבא דע תויווהו תויווח
,תימוימוי ,אסיג דחמ תשטולמ ןושל לש םיליבשב תדעוצ היבוברעב
.אסיג ךדיאמ ,תינוליח
ירפס .ןושארה םרזה לש ןיינעמ "רוקיב סיטרכ" םה קקח רופלבו לצרה
תוהזה אשונ םע תטבלנ תודדומתהל רהוצ ףא םיחתופ םישדחה םהיריש
םיינחורה םירבשמה לומ דומעל עדומב הצורה הריש וז .תידוהיה
.ונלש רודב תידוהיה היווהה תאו ידוהיה דיחיה תא םיוולמה
שיש ןושל - המצע ןושלב עיתפמ ןוימד אצומ םיחאה ירישב ארוקש ימ
חא לכל שי הדימ התואב ךא ,םינוש תודהי תורוקמ לש טנגממ בוליש הב
םימעפל ,תיפא םימעפל) - רתוי הוולש הביתכ רופלבל .ולשמ דוחיי
יריל ,רתוי םלוה ,תונוש תובטקוא ןיב דדונתמ לצרה וליאו (תילידיא
תידוהי המשנ תלעב הרישש תדמלמ םתרישב האירק ,םוקמ לכמ .רתוי
תוהז לש םיטבל םג .םייאדו םייתד םירסמ רדשל חרכהב הכירצ הניא
לש בקונו יתימא קיפא תקזחב םה ימינפ ינחור ןחבמ םע תודדומתהו
.תידוהי הריצי
ימחר רחא הייהתה ,לוק תב רחא שופיחה קפס אלל איה ונרוד לש היעבה
ראשיהל ינויצה דרמה יאצאצ לצא םג דחפ שי .יהולא ןכות רחא ,לא
רועבל וקיספה אל םלועמ ךשמהה לש םינגה . םיהולא עבצאמ קיר םלועב
.תינאמוה תוינוליח ןעמל דרמהו קבאמה ילגד תוצוחב םיאשינ רשאכ םג
:ותוחמל ןתינש רבד וניא תובאל רשקה
תורמוסמ יילגר ךא /תרחא ץראל /טלמיהל ינא הצור םעפ לכב ךכו"
םישדחמ םהו /תופרשנ םירתבה ןיב יילגר רבכו /.תרפוע תוקוצי /ןמוקמל
/ םתמילגב הרושק הזוחא זא יתמילגו / .תופר םייתפשב /תירבה בוש
בכר קועצל /קנחנ ינא רשאכו /.ימעמ / םתכל דע םהמיע ךלוה ינאו
".בש וניא / םשארו ימיעמ םה םיכלוה /וישרפו לארשי
.(35 'מע ,"ןיסחויה ץקב זאו") "וישרפו לארשי בכר" ורישב רופלב רש ךכ
ןויסינה םצעב אוה באהו בסה תומד ךרד לארשי בכר לא בושל ןויסינה
תוברתה לש ןיסחויה ןליא ךרד ,ךיתובא תשרומ ךרד ךתוהז לע תוהתל
.רודל רודמ הריסמהו
בתוכ , 73 'מע ,("תחכשנ הדועת") "ןשעב תוחילס" לצרה לש ורישב
:ררושמה
.רוזחל /שח יניא /.ריכזמ ינא ייאטחש /יל המוד ייתובאב רבדמ ינאשכ"
תא תוחאל ךיא /עדוי יניאו םיקודס םיסרחה .שדח /הנוש יב והשמ
.תוקתוש תויווג / .םיליווג םיליווג .תובא תרוסמ / רסמ באל בא /.םילימה
/םילשוריב .םינשע ביבס ביבס םירהה /.רוסמא ימל /.רוזחת אל םחור
/.םיערקו /הנומאו הבהאו באכ אלמ יירמ /.רוסחו ךולה יחורו .יילגר
".םיהולא יניעב ןח אצמא םאה
ןה תובאה תא בבודל השקש ,עתפל העטקנ תורוד תב תרוסמש השגרה שי
רודב םילימה תא תוחאל השקש םושמ ןהו תוקתוש תויווגהש םושמ
אלמ ירמהש איה תיגארטה הריתסה לבא .תורודה קמוע תא דביאש
שי הדימ התואב ילוא ךא ,ןשעהו םיערקה איה הכובמה .הבהאו הנומאב
ןשע ,תונברוק ןשע :תינחלופ תידוהי היווהל םיזמר םיערקבו ןשעב
חסונ ,ןשעב תוחילס" ליבקמה רישב .תירב םישפחמה םירתב ,תונערופ
:ררושמה רש ןכא םדוקה רישה דצל עיפומה "'ב
םידודנ .הניש /אלל דומע יתוא הוולמ ןשע ותוא / .םינשע תלכת םירהה"
שח ינא /.ןשעה תא ינבל רוסמא םאה" :רישה ףוסבו ".םינ אלל
".ןשי תוצח ןוקית ומכ / .דומעה ירחא ךלוה שדחה ימלועו .רוצנכ
ןוויכ ןתיתש הליפתל ,תוצח ןוקיתל ,ןוקיתל ,םיפאוש ןכא םיערקה
ידודנ ולוכ אוהו דומעה רחא רבדמב ודדנ ויתובא .שדחה ומלועל הכרדהו
ךא ,הניש ידודנל אפרמ היהי ןכא תוצח ןוקית .ץק ןיאל הכובמ , הניש
םתוא :רתוי קומע רסמ ומיע אשונ תוצח ןוקיתש תורשפאה הרורב הילאמ
לש ויתובאש הניכשה תולג לעו שדקמה תיב ןברוח לע תוניקו םיטויפ
תא ךירדהל םיכישממ תוצחב םתנשמ םמוקב קועזל ועדי ררושמה
.ותחונמ
אקווד .םהיבס לע ררושל םישדחה םהירפסב םיברמ קקח רופלבו לצרה
םולחב םיבסה םע שגפמה .לפרעה תא ריאמה בהזה טוח איה בסה תומד
שגפמה תא םיריש דמצב ראתמ רופלב .םיחאה תרישב קתרמ אשונ אוה
רחא ההות אוה ןושארה שגפמב .ןויצ םכח םע ,קחצי אבסה לש ויבא םע
:םילשורילו לארשיל בסה לש תיחישמה הגרעה
ולקמו רבקנ םא לואשל / :יל רפוסש / ןוכנ םא ותוא לואשל הצור ינאו"
םיתיזה רה םלצ קוקח ולקמ לע םא / .םיתמה תייחתב םוקל לכויש /ומע
ךילגרו /ךכ רבקיהל תשקיב תמאב" :לאוש אוה ךשמהבו "הירומה רהו /
םלוחכ ןויצ זא יל רמואו /...תונושמ םיכרדב העתת אלש /תונופ םילשוריל
םע תרחא השיגפ" הוולנה רישב .(12 'מע) "םויה ברק יכ ןמא" : םולח
,םילב וידגב ,עורפ ושארו ףחי אוהשכ בסה הלגנ (29 'מע) ןויצ םכח
:ררושמה תא אריימ ליהבמה הארמה .םימורפ
הכרחנש /תוליגמה ופרשנש /תוכרבה ופרשנש /תובהל תכורח ותרות"
.(30 'מע) "תובא תדמח רפעל
לא ךרד שקבמ ררושמה .ארונה םארמל לשמנה איה תובאה תרות תשיטנ
:ליחנהל שיש תשרומ ול רסומ בסהו ,רבעה תוסירה
.םולחב רמא /םיפורש רבכ םיסקנפה /.םודהל בשיו דרי /ץראל ןויצ דרי"
לכ תא חק /םרו אשינ התאש יאשמ אש /ךורחה יקש תא ךבגל םיש
."הריש ךל אובתו חק / םרפא תא חרהו חק /םיסקנפה
:תוביוחמה םעו באכה םע רתונ ררושמה
תא אלממ דוע הפירש חיר /ייניעל קנחמ דוע רפא חיר זאמו /.ךלה ךכו"
/ .ואר אל ייניעו ךלה / .הנומא ישנא יריישמ דחא /ינממ ךלה ךכו / .ייריש
."אוהה הלילב הכרב יל לצא םא /עדא אלו
ימחר רחא שופיחל יעבט ךשמה איה תובאה תכרב רחא הריהנ התוא
רחא דימתמ שופיח שי ,םדאבו וגאב קר תדקמתמ הניאש ,הרישב .םימש
תא תככזמ וז תולעתה אקוודש קפס ןיאו ,םייטנדנצסנארט םימוחינ
.רישבש תינחורה היווחה תאו הייארה
םימליא םיפוצ ונא (75 'מע) "תוארל הכחמ ןיידע ינא" לצרה לש ורישב
הכוז ,םמיא לש היבא ,השבח קחצי .קחצי בוהאה בסה םע ימולח שגפמב
וינב תא ,וינבמ םיינש לכש בסה :םימואתה ירישב תנווגמ הראהל
לטלטיה בסה .1941 -ב דאדגבב וללוחתהש תויצאנה תוערפב ,םירוכבה
ירבד .םינש עבש רחאל םיררושמה םימואתה תדיל דע ןורבשל הנומא ןיב
ינש תרומת םיימשמ יוציפ םה םימואתה ינשש שרדמה תיבב םימכחה
תיב ילספסל ללמואה בסה תרזחל ךרדה תא םיללוס וחצרנש םירוכבה
.תסנכה
,םהרבאו ירונ לש םתומ רואיתל בחרנ םוקמ שי םימואתה ירפס ינשב
הלא םיריש .א"שת תועובשה גחה תויצאנה תוערפב ,םמא לש היחא
תוומ ,הלאכ תועווז תושחרתמ רובש רכנתמ םלוע לע רוצע יכב םייוור
ךרואל ינשה טוחכ רבוע תורודה תשרומלו רבעל סחיה .הקדצה אלל
תוברת איה תורודה תוברת םאה .םקמועלו קקח םיחאה לש םהיריש
?םייח תרותכ םושנל ,ןוצר יאב תאשל ,לבקל ,חוכשל שיש תירוטסה
הנומתל הכפוהו לא תיבב ןשיה בקעי םודקה באה תנומת תא חקול רופלב
:תיריש תיאובנ
ןמש ןיא .ישאר לע / םוקמה ינבאמ תחאכ /חנומ ייתושארמ רשא רכה"
/יתנשב זא חמוצ ינא ./םישודק םיכאלמו / םלוס ןיאו /חשה ישארל קוצי
ותרמצמ חמוצ ינא /תותובע זחואכ יילגרב זחוא אוהו /יבס לש ושארמ
.(15 'מע) "בצומ םלוס ומכ /ייתורישב יישרושב זחוא אוהו /ויתוליפתמ
ןיא ,קוצי ןמש ןיא ,ושאר לע רכה - ןבאה) םיבצמה ךופיה תורמל
ררושמל הנקמ בסה תומדב תוזחאיהה .השודק לש השגרה שי (םיכאלמ
לש השגרה שי אסיג ךדיאמ ךא תולענ תוינחור תוגרדמל עיגהל םלוס
הדבכ /ישאר לע ןבאהו" :רישה ףוסבו .הנממ חורבל השקש תותפליה
וז הנומת .דבכ אשמכ תספתנ תורודה םלוסל תודמציהה ."הבצמכ
די ביצמ ינא הנה" : רופלב בתוכ םש (7 'מע) "די ביצמ" רישב תחתופמ
".תודלות בתוכ ינא תססהמה ידיב /.רחמ םויל
לע שרדמה תא הריכזמה הנומתל ןאכ תוכפוה תותפליההו הנישה תנומת
סחייתמ ןכא שרדמהו) ושארל תחתמ תלפוקמ לארשי ץראו, ןשיה בקעי
(.לא תיבב בקעיל
ייתחתמ תלפוקמ /לבב ץרא עדוי ינא ,םילשוריב /ןשי ינאשכ תולילב ךא"
ךשומ ,ישאר לעמ /הלודגה הכימשה ךשומ ינא .הקיתע /הליגמכ רפסכ
".תרחא / ץרא לא ךשומו ךשומ .תרמגנ אל /הקעצכ ךשומו
תא ומע אשונ רופלבו (דיתעל) תחטבומה וצרא םלצ תא ומע אשונ בקעי
לומ ררושמה לש הדימעה תא ראתמ לצרה .(רבעב) ויתובא ץרא רכז
הב .םירובש םילכ ףוסיאב חרכה לש תיטסימ המישמכ ויתובא תשרומ
:תירשפא יתלב המישמהש שח אוה תעב
יבנעל תומורתל תללוצ יתמש /.םינפב רתונ לכה .יתיאר םימעפל"
.(79 'מע) "תורובה יסיסר ןכיה קרבה ןכיה /םילכ ירבש ףוסאל /תורואה
/יב ןיאו ראבה יפ לע הלודג ןבא" :ררושמה הדומ ריש ותוא לש 'ב קלחב
."םישחלה תוליפתה ,םינפב תועמקה לכ ,הל / לוכי יניא התוא לוגל חכ
אוה" :הפירשה ןמ לצומ דואב ,ףילחתב זחאיהל אלא הרירב ררושמל ןיא
/המישנב הלוחכ זחוא ינאו :ראבב ודרשש הבוטר ןבאלו בוקר ץעל קבד
וריחשה ביבס ביבס םישנאה יינפלו /,הבוטר הרק ןבאב ,בוקר ץע לש
דוסב עגונ ינא" :יוכיס שי תאז לכבו .(79 'מע) "םיבער םישאונ /םלוכ
".םיבערה ןכיה תומולחה יל ותמ םא עדוי יניאו /דוע בערו
הייארה .רבעה תורוסמ לש תיתימא האייחה חרכהב וניא רבעה םע עגמה
ירזיבאו ,תיגלטסונ תוקפרתהב רבודמש תעדוי ררושמה לש תחכופמה
הניא תובאה לש םייח תרות התוא .אדירג טושיקל םישמשמ רבעה
ררושמה .ךשמהל ,שוריפל ,רשפל החותפה הרות איה .תרמגומ המגוד
ןודינ אוה ,םהב רוחבל ןודינ אוה הדימ התואב ךא ויתובאב בוש רחוב
יתימא יוכיס לכו ולש ותלפמ איה ויתובא תלפמש שח אוה .םתוא שרפל
,"םיאלפנה םהיריש ימסק"מ בואשל חרכהה ןמ ןוזינ תועמשמ לש םייחל
.תפלוגמה םתוברתמ
תוחילשכ ,יאובנ וצכ ויתובא תשרומ תא רישל חרכהה תא לבקמ רופלב
חיר זאמו" :הפירשה חיר תא םושנל ןודינ אוהו (31 'מע) ןויצ בסה יפמ
."ייריש תא אלממ דוע הפירש חיר /ייניעל קנחמ דוע רפא
ימחר תא שקבמ ררושמה :הזופרומטמ הפירשה תרבוע לצרה לצא
ילב" :םוקמה ינבאל ,ומע תוברתל תורבחתהב לאה ידסחו םימשה
הרסח יתמשנ התיה / םימחרה ילב ,רבכשמ םינבאה ,הלאה תוחורה
תימינפה תויחהו תימינפה הריעבה ".תורואמ ןמשמ הקיר ,תורוניכ
ימחר ילב" :רישה םויסב ךכו .תידוהיה תוהזה אלל תוירשפא ןניא
"םליא יכ הפ דבכ יתייה אל /הפירשה ילב /םלש אל ןמזה היה םוקמה
.(29 'מע, לצרה)
םעפנ דמוע התאו לצרה רש ךכ - םלש אל ןמזה היה , םוקמה ימחר ילב
אלל המלש תוהז לש התורשפא יא תא תאטבמה וז האלפנ הרוש חכונ
ררושמה .(תניינעמ "םוקמ" הלמה לש תועמשמ - ודה) תיהולאה הנירקה
שאה רחא שופיחה .םליא אלא הפ דבכ היה אל הפירשה ילב יכ ,הדומ
,ןבומכ) הפ דבכ ,םגמוגמ עבמה םג ןכלו תימינפ הפירשל איבמ תיהולאה
ןמ לצינ ילוא התא זא :תונקירב תוראשיה לע ףידע הז תאז לכבו .(יאובנ
םע רשקתהל ,רוציל תלוכי רסח ,םליא ראשהל ךניד ךא השקה הפירשה
.החירבו "לפא ךסמ" לכ אלל ,ךתוהזו ךרבע
***
ןיסחויה תליגמ לש שגרמו הפי הכ דועית תוארל חור תוממורתה וזיא שי
.קוקח לכה ובש בהז רפס שיש ,ףלוח לכה אלש שיגרמ התא .תיקקחה
תרצויו תירבעה לש םינוש םידברמ תלטונ קקח םימואתה לש םתריש
.הזר ןושלל הטונש ,תינרדומה תירבעה הרישב תבכרומו הרישע תירבע
תודדומתהב םג אלא תבכרומ תירבעב קר רבודמ ןיאש ןיינעמ
הפוקתב והשמ הזו .ונתוהזו ונתשרומ םע תניינעמ רתוי תיגולואידיא
םתריש .תידוהי -תינויער הניחבמ םג הזר הריש םיפידעמ םיררושמ הבש
בתכ םולש ררושמהש שדח םרז לש ותישאר ןכא איה קקח םיחאה לש
.שדחו ןשי לש גוזימ תינרוצ הניחבמ הב שיו ,םינושארה ויצולח ןיב היה
- תיפוריאה הרישהמ הנווכב ומצע תא קתנמה םרז והז תירבעה תורפסב
השדחה היגולונכטהמ תדרחנו היגולוכיספהמ תקנויה תיאקירמא
ךותב הייחתל ומיקהל שיש רבעב ןיינעתהל ילב ינחור טלפמ תשפחמו
הטיסרבינואב תיברע תורפסו הפשל רוספורפ אוה בתוכה) .הווהה
- .26.2.88 "רבד" ךותמ- .(םילשוריב תירבעה


קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©