הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

המואת הרישב תקעוז האחמ

ןריש - קילמ תידוהי
(םיריש) קקח לצרה ,תחכשנ הדועת
.םילשורי ת"בהלש תאצוה
(םיריש) קקח רופלב ,ןיסחויה ץקב זאו
.םילשורי ,ת"בהלש תאצוה
----------------------------------------------------
1994 ראוני ,(6 )"םילג" :ךותמ

לש הרבעמ קלח תרזחשמו תראתמה ,תיפארגויבוטוא הריש ונינפל
לבוי תירק תנוכשבו הרבעמב םהילע הרבעש ,םתודליב רושקה ,םתחפשמ
.םילשוריב
ןייהו , ןייה לע שדקמ אוה / רוא תונש , יבא תא ףיקמ םיהלא ןבול"
אבס בכש / אנע רפכ תרבעמב באב העשתב" ;(לצרה - 74 דומע) "רוכיש
.(רופלב - 19 דומע) "םתחנו רזגנ ודעומ ,להואב
תישפנ ,תינפוג תוליפכ ךות תימצעה םתועדומ תא וחתיפ קקח םיחאה
הריש יצבוק איצוהל םיגהונ םה .ימלועהו יצראה ך"נתה ןודיחב הייכזו
םיריכמ םהינש .ויחא תא חא םילשהלו דחי םהיריש תא בותכל ,םימואת
ילואו ההובג תימצע תועדומ ילעב םהינש ,הלכשההו דומילה תובישחב
.רופלבו לצרה - ךכ לכ םיינויצ תומש םהל שיש הרקמ הז ןיא
- "תחכשנ הדועת" ,רופלב - "ןיסחויה ץקב זאו" - םיינשה לש םהירפסב
םימוד םירוביגהו םינכתה וליפא ;םיבורק םיאשונ םיאצומ ונא - לצרה
תונורכז םתוא ; םהינש לצא המוד תישפנה המינה .םהיתומשב םירזוחו
,םידרווה ימ לש םיענה םחיר ,רכוסב םישותכה םידקשה םעט ,םיינשוח
.םימוד םהירישב םיסותימה וליפאו ןמשב הלובט םחל תסורפ לש המעט
דבב דב ,וידוד תחצנהב דקמתמ לצרה :ינוש םג םהיניב שי ,הז םע דחי
.המדאה לא ,וישרוש לא ברקתמ אוהש לככ תיריל תויהל תכפוה ותריש
ותרישו וידודו וירוה ,ויבס תחצנה תא ותרישב דעתמ ,ותמועל ,רופלב
הלוע , היתונורכזב תרסייתמ , תקעוז ,תיתאחמו תיטאופ תויהל תכפוה
.תבאוכ האחמ םע תישיא הריש , תודועתה ךותמ תצבצבמו

.לבב ידוהי תאוש תא םהירישב םייח רופלבו לצרה
.קאריעב עריאש חצר ,םמא לש םירוכבה היחא ינש חצרמ םיעזעדזמ
םה , תוחילס ןיאו האופר ןיא / םינבל םיכירכת ימא ינפו גח םוי הז"
וינב תוממ םק ותנשמ םק אבס" וא ;(לצרה - 96 דומע) ".םינבה םיתמ
.(רופלב - 75 דומע) "וינפ הסכמ לבאהו /
םירופיס ירבשמ םיקנוי ,הדועת יריש בותכל םיינשה ולחה הז עקר לע
.תיטויפ היצטנמוקוד ןיעמ הרצונ ךכו םירמ תונורכזו
תוטלקה לע תכמתסמה האחמ ,השק האחמ דחמ הליכמ םתריש
ידוהי םלוע לע הניק - ךדיאמו ץראב םייחה קאריע יאצוי לש םהירופיס
.רכז ילבל ברחש ,קאריעב ,ראופמו רשואמ
אשי ךיא יכ ...ויתמ העלבש ץראה ןמ / ויהלא תא בזעש קידצה םק אלו"
.(רופלב - 76 דומע) "תורובש םימחרה יפנכו / תורישו תוליפת וילא
,ילא שירחת לא ... .חש השאר יכ יאר ,הרוראה לבב תב" רחא רישבו
.(לצרה - 61 דומע) "שרחנ ימע יכ םקנ חק
שומיש ידכ ךות ,םילשוריל םיעוגעגו הבהא יריש לע םיחסופ םניא םה
םתריש .תוניקהו םיטויפה ,תוליפתה ןושל ,םישרדמהו ך"נתה ןושלב
ל"זח ישרדמל הלודגה םתצרעה תשגרומו רודיסה ןמ תחמוצ וליאכ
.ללכב תינרותה תורפסלו
תולגה לש הדלות איהש ,הלודג הקעז םתרישב םיעיבמ רופלבו לצרה
םיכלמכ ,הקירפא ןופצמ ולעש םידוהי םתוא לע םירבדמ םה .ץראב
.םירורמו תובזכא יאלמ ,םילפשומו םיתוחנל ונצראב וכפהו ,םיכיסנו
לא הלע הלע / רוביד ותוא יפ לע ץרא התואמ / רואמ םהרבאכ יבס הלעו"
ףסכה תחשנו / וינפ הגנ לבאו / ותררש ול הדבאו... / תדלומ תמדא התוא
- 17 דומע) "ויתורצוא תא רכמ יבס לכר םיקוושבו / בהזה טחשנו /
םילימ ולא / תערקנ תור תליגמו טאל םיתמ םה" ,רחא רישבו .(רופלב
.(לצרה - 95 דומע) "תעשורמ ברחב / םיחושמ םישאר לע רפסל תולוכי
הפי תודלי לאו לבבב םיבוט םייח לא םיעוגעג יריש םג םהיריש ןיב
םידיחיה םיעבצה .םלוחו רעוב / דלי יתייה יאבצה רדווסב" :םילשוריב
לככ / המחלמב יתייה לייח יכ יתעדי אלו ...הקעז ויה הרוחשה ץראה לע
םיקוספ יב םיברוצ תולילב קר / .המ לע רכוז יניא / םיפלוח םימיהש
.(לצרה) "םינבל ח"יכ סנאילאב ,ספירגאב יתררושו יתדמלש המ / םינשע

םישנא ,הרואכל םיטושפ םישנא לש םיגהנמו תונומא םירוזפ םהירישב
הלבק ירופיסו תועמק ,תועבשה ,םישחל יגופס ,ךרד ירשיו םימימח
ךלגרב ינב הכה" ,(12 דומע, רופלב) "הרוחשו המודא וידב בותכש עמקו"
,(43 דומע,רופלב) "הערה ןיעה ךרדית : רומאו הכה / גדה לש וניע
הרימשל חלמ ירוריפ / יידגב לע חלמ הרזיפ יתודליב" רחא רישבו
םידש קיחרהל ידכ / תוליצמ ילגרל אמא הרשק יתודליב / הלוגסלו
.(רופלב - 44 דומע) "הלהבו

תמישרב םילולכ תויהל , קקח םיחאה לש הלאה הרישה ירפס םייואר
הרוזה רמוח םהב שיש ןוויכ ,רפסה יתבב תורפסה ירועישב דומילה ירפס
תאו םיקומעה םישרושה תא הלגמו לבב תולגב לארשי תשרומ לע רוא
.לארשי ץראל לבב תודהי ןיב רשקה

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©