הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

לבסל דובכ תישונא האחמ

;1987 םידומע 96 ,תבהלש תאצוה ,םיריש ,"תחכשנ הדועת" ,קקח לצרה
1987 'מע 96 ,תבהלש תאצוה ,םיריש ,"ןיסחויה ץקב זאו" ,קקח רופלב
ןרמז תור תאמ
24.2.1988 , "הנחמב" :ךותמ

תודע ועדת וישכע / תוברח הכומ דלונש / שיא לש תודע ועמשת וישכע"
/ עימשא וישכע / תושק םינש עבש רחאל / ותוא ודלי תוערפהש / שיא לש
/ המקנ ףינהל יפב ברח ןיא / .רוחאל תודע / .רוד רחאל תודע / יתודע תא
רנכ / המודא תלכאמכ / יפב ייריש ןכ לע אשא / תודע תוחול ןכ לע אשא
.(52 דומע) ."המשנ
רפס ךותמ "רוחאל תודע" קקח רופלב לש ורישל השקו םלוה םויס
םיריש רוזחממ חוקל רישה ."ןיסחויה ץקב זאו" ולש שדחה םירישה
,קקח רופלב לש וידוד ינש וחצרנ ןהבש ,קאריעב א"שת תוערפ לע םיבאוכ
.ומא לש היחא
אוה ףא ליכמה "תחכשנ הדועת" קקח לצרה לש ורפיס רואל אצי ליבקמב
ידוהיב תויצאנה תויקאריעה תוגולפה לש תוערפה לע םיריש תביטח
.1941 -ב קאריע
קקח רופלבו לצרה םימואתה ודלונ , 1948 -ב ,תוערפה ירחא םינש עבש
םבס .םינבה ינש תומ לע םימשמ יוציפ וז הדילב התאר םתחפשמו
תדילב האר םירוכבה וינב תומ רחאל הריפכל הנומא ןיב דדונתהש
.ותנומאל בשו םיימשמ תוא םימואתה
ימו הזע תישגר המצועב םיבותכ קקח רופלבו לצרה לש םישדחה םהירפס
דע ותוא האיבמ ןוגיהו רבשה תומוהתל הלילצהש שיגרמ םהב ארוקש
תודהי לע הריש תויהל םיכפוה הניקהו הליפתה יריש .דער דע ,קנחמ
תורפס" ךכב תוארלו תועטל ןיאו .קאריע תודהי לש הרופיס - המלש
."תיתדע
הקתמהו היצזילאדיא לש בוטרוק םייגלטסונ םירישב שי םירבדה עבטמ
ובס תא "חתפת יתפש ינדא" ורישב ראתמ לצרה .רבעה תורוק לש
סחי ראתמ םג רישה ךא ,שבדב ויניע קיתממו םירופיסב ותוא ףיקמה
תדלומהו םייק האחמ לש דמימ םג .ותבסלו ובסל הביבסה לש רכנתמ
תא החודה ץראל ,תולגל םהל תכפוה תובאהו םיבסה ופסכנ הילא
ללש" :קושב לכורה בסה תא ראתמ רופלב .םהיכרע תא ,םתוברת
אוהו / וילע םידמוע ותוא םיפיקמ / םיטיע תדעכ / ותוא םיפיקמ םישנא
:ול רמוא בסהו , (21 'מע) " / ילש אבס אוהו / םיטוטרמס תמירעכ חנומ
'ה ללב םש ץראל / תומולחהו םימשה רעשמ ונילע / לבב לא לבבמ ונילע"
לבב םשה לש תועמשמה לפכל זמר ,ןבומכ שי ןאכו . (21 דומע) /"ומע תא
רעש" עמשמב לבב - ךרובמ םש דחא דצמ : םימודקה תורוקמב
לש יגולומיטאה ןורתיפה ינש דצמו (תידכאב "וליא בב") ,"םימשה
לדגמה ינוב תא לאה ללב םשש םושמ ךכ לבב הארקנ ויפל ,א"י תישארב
.המשנ תלוטנ הריגה ץראל הכפהש םיעוגעג ץרא .םידרומה
תא בותכל ובשי וליאכ םתחפשמ לש רבעה לע םיבתוכ קקח םיחאה
; םירבדה תא שח התא ךכ ןכאו ,המואה תודלות
תוביוחמה תשגרה םג וזו .ויתומולח לעו ונורבש לע ,םלש םע לע לשמ
.ךמצע תא ,ךתוהז תא שפחל ךרוצה ןמ תעבונה
םות לש הלדנ יתלב ןייעמ קקח רופלבו לצרה לש םהירפסב שיש קפס ןיא
םוקמה תא ,תיעקרקה תא קודבל םהירישב םישקבמ םהינש .הרעבו
. רבגתהל תלוכיהו באכה וחמצ ונממ
ומש םיבר אל .גרבדלוג האל לש "תודלומה יתש באכ" תא םירכוז ונלוכ
םירוקע לש רוד ,םלש רוד לש ותעדותב הקוקח הראשנש המוארטל םבל
ונא הזה ןואיתנפה ןמ תויומד לא טבמ ךרד .חרזמה תוצראמ םיטילפו
לע ,אפרמה לע ,היעצפ לע ,המצע תידוהיה העפותה לע דחוימ טבמ םיווח
.ןידה קודיצ

.(1988 ראורבפב 24 / "הנחמב" )
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©