הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

קקח רופלבו לצרה םיחאה םע יתורפס ברע

: םהירפס ינש תאצ םע
(לצרה) "תחכשנ הדועת"
(רופלב) "ןיסחויה ץקב זאו"

תניר ובא 'ח תאמ
1988 ראוני, "הכרעמב" :ךותמ

לצרה םירפוס - םיאנותיע - םיררושמה םיחאל הכרענ תיתורפס הגיגח
(לצרה) "תחכשנ הדועת" - םתריש ירפס ינש תאצ םע קקח רופלבו
.(רופלב) "ןיסחויה ץקב זאו"
לולאב 'כב) זזה םייח םש לע רפוסה תיבב םייקתה יתורפסה ברעה
, ןוטיב זרא יאנותיע ררושמ רפוסה לש ותייחנהב (20.9.87 - ז"משת
.םילשוריב הקיתעה ריעה לש ידוהיה עבורב "ןוירפא" ךרוע
הרישה לש התוהמו הנכות לע החיש קקח םיחאה םע להינש ,החנמה
:לאש ונימיב
הזש וא ינונגס םזינרדומ םע תודדומתה םכל ןיאש ןווכמ הז םאה
תיפיצפסה היווהה תא אטבמ ןונגסה םאה ?תלוכי רסוח טושפ
ןושלה עבטמ םע דדומתהל םיצור םכניא טושפש וא םכלש
עוציב תפשל רתוח תיביטקינומוק השיג שפחמש ימ .יוושכעה
...תיווה
תריבשל האיבה ךזו ןדיבאו יחימע לש תינרדומה הכפהמה :רופלב
השיג ךותמ םג ילוא .הרישל תימוימוי הפש תסנכהלו ירופטמה טפשמה
לע םג םימעפלו ,ורתיו לקשמו הזירח לע םג .רתוי תיתרושקת הריש לש
תורוצ תריבשמ ורבע ןדיבאו ךז לש םינוגיפאה רוד לצא .הידולמ
.ללכ תיריש תועמשמ ןיא ,ומשל ללמ וכפה רבכ םירישה ...םילכ תריבשל
יתעדל ,תיוושכעה עוציבה תפש תורמל ,יתרושקתה ןוצרה תורמל :לצרה
הכפה םייניבה ימיב ומכ .וילעבל קר ןבומה רוגס ןפוצל וז הריש הכפה
םיארוקו םיעמושה בושייה ןמ םישנאו ,תיטסיטילא הבכש תלחנ וז הריש
עגמו ישיא ןויסנ יפ לע יל הארנ .הנממ רוכינו קוחיר םישיגרמ וז הריש
טבמב תיארנה ונלש ומכ הריש אקוודש ,םייתורפס םיברעב להק םע
אקווד ,תקחורמ רתוי הרואכלו תיסאלקה הרישל רתוי הבורק ןושאר
.תובבל תחתופו תוציחמ תרבוש וז הריש
?תרקעמו תעקעקמ אל תיטילופהו תיתרבחה תוברועמה םאה
?דחא הנחמל תוכייתשה ?יתתכ רוגסמו ינוציח ץחל ךכב ןיאה
?הלבגה
לע קבאיהלו ןגהל תעדל ,הדמע טוקנל ונתוא םיכנחמ ריעצ ליגמ :לצרה
.תיטילופ תוברועמ לע הנעטב םיאב םירצויל אקווד הנהו .ךיתועד
ררבתמ ?םירצוי לצא הלוספ תיטילופ תוברועמ לכ םאה ,איה הלאשה
,בל ץמוא לש השעמכ ספתנ הז הלאמש זכרמה ןמ הרוק הזשכ .אלש
הנימי זכרמה ןמ אוהו ןכ השועה רצוי .ןש לדגמב תורגתסה יאכ ,ךרובמכ
?הפק יצח הת יצח תויהל !?הביטנרטלאה המ .יודינבו הליספב ןכתסמ
לש השפכההו יתכנוח םהילעש םיינויצה םיסותימה ץופינ יל עירפמ
.גשוהש המ ןוימטל דריי אלש .קבאיהל שי ךכ לע .דוסי תותימא
?םנופצמל םאתהב אטבתהל םירצויל רוסאש תעדה לע הלעי םאה :רופלב
םיניחבמ םניאש םירצוי שיו - םויה הסג הלמ איה תויטוירטפש ררבתמ
.ןאכ םויקל היציזופוא ןיבו ןוטלשל היציזופוא ןיב דוע
יפלכ תיתוברתה םכתדמע המ ?תידוהי הריש םיבתוכ םתא םאה
?תידוהיה תוברתה
תוהז .תידוהי תוברתל ךשמה תויהל ןוצרב לכ םדוק רבודמ :רופלב
.ןאכו םש ,לארשי ץראל הלוגה ןיב חתמה ןמיסב תדמוע ונרודב תידוהי
.הווהל רבעה ןיב ףצרה תא שפחל אלו וישכעבו ןאכב ראשיהל רשפא יא
אצומה תדוקנ - וניתופקשהב םג .החירב איה ידוהיה רבעל תושחכתה
םירבד תייארו רבעל רשקה סיסב לע תידוהיה תוהזה ךשמה :ונלש
.תירוטסיה הביטקפסרפב
?תיחרזמ הריש איה םכתריש םאה
.תוהז לש תולאשל תעגונ תישיא הריש התויה םצעמ תיריל הריש :לצרה
לש ןיינע הזו ,הקיטמית לש הלאש איה הרישה תויחרזמ לש הלאשה
תיב תוברתב ,םהלש םירמוחב םייחרזמ ןכא םירישה .ינוציח ןויפיא
םיעבצש רוסא תאז םעו היפרגויב יקרפב , םהב תעקושמה םירוהה
דצה םא . ןמזה םע ההוד ילקול עבצ .רישב םיטילש ויהי םיימוקמ
ךירצ .םימי ךרואל םויק וז הרישל היהי אל רקיעה היהי ירולקלופה
.ומצע רישה תויהל בייח רישה לש רסמהש רוכזל
?תידועית הריש איה םכלש הרישה םאה
ןמ םירבד הליצמ איהש הז ןבומב תידועית איה הרישה :רופלב
תוערואמ לש םוליצ אל םגו ירוטסה דועית הז ןיא לבא .החכישה
ףרצנ ,תואיצמה תפרצנ הרישה לש ףרצמה רוכב .םהש יפכ
ןתונ ררושמה :רמוא יתייה דחא טפשמב .רועיכה ףרצנ ,לבסה
.תועמשמ םירבדל

ןושלב םירבד שיחמהל הצור יתייה ,יתורפס , יריש דועית והזש ןוויכמ -
וא תיכוכז ירבש ףסואש ימ לש איה השגרהה הז גוסמ דועיתב .תייומיד
ילכה תא רזחשל וילע .םירבשה תא תוחאל וילעו ,ץפנתהש דכ ירבש
.דבאש
?תונויערל ,היגולואדיאל תוסיוגמ , ךתביתכב שיגרמ התא
לארשיב תורפסה לש שדח ןייפאמ איה הירוטסיההו רבעה תחכש :לצרה
ברק הדש תורפסה התיה רבעב .ידוהי יטנא ךלהמ הז .תשדחתמה
ינא .'וכו תורענתה ,ירמ ינצינ ,תוקוצמ תרבסהל םיקבאמ ושטינ וילעש
לא ,תמגרותמ תירבעכ תעמשנ הניאש תירבעה לא רוזחל תוחילש שיגרמ
.ימע תוברתמ תחמוצש תוהזה

העימשה גרבשריה ירש תרמזהו ףלרח יתור הארק קקח םיחאה ירישמ
.הריש יקרפ

.(1988 ראוני ,"הכרעמב")
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©