הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םהילע ובתכנש םירמאמו קקח רופלבו לצרה לש םיפתושמ םירפס

1970 ,הריש רפס ,םימואת לזמב
םימואת תריש

1972 ,הריש רפס ,הבהאה תורוא רפס
בוש תאז ושע םה

1981 ,םידלי רפס ,הל המדנ הלמרכ

םידלי רפס ,הנגאלב תנוכש

םידלי רפס ,םימעפל קיחצמ רופיס הז םימואת

1975 ,יתורפס רקחמ ,יקסב'צידרב יקרפ

1990 ,םיטויפל רואיב ,טויפה תביח

1980 ,הימדה קחשמ ,הלוע הליהק

1993 ,ןושלה רופישל ןוקיסקל - רוזח תועט

2005 ,הבהאב אמאלקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©