הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םהילע ובתכנש םירמאמו קקח לצרה לש םירפס

1978 ,טקשה ןמ חקלינ םא
(רתאה תכרעמ םעטמ) הריקס
הנידמה םע ודלונש םימואתה

1987 ,תחכשנ הדועת
םימואת חיש
םימואת םירפס
םיברה תושרל דיחיה תושרמ
החכשה ןמ םירבד הליצמ ונלש הרישה
םדב הריש
ימואלה הנחמב תמא תריש
םימואת םיריש ירפס ינש
יתורפס ברע
לבסל דובכ תישונא האחמ
המואת הרישב תקעוז האחמ
םימואתה תרישב תוהזו הנומא יטבל
םיסותימו תרוסמ
תחכשנה תוהזה לא עסמ
תורודה תרוסמ חכונל הכובמ
קקח תיבל הגאסה
תומואת תוניק
תוחילשהו האובנה

1992 ,רעוב ריק לע תבותכ
קקח רופלבו לצרה לש תינויצה םתריש

1998 ,תדלומ איה הבהא
םימואתה תרישב ןילוחה שודיק
םימואת יריש
םימואתה תריש
שמש לש ןועש ,תות לש ץע
ןמזהו םוקמה
תדלומל םיעוגעגה
לצרה לש וחורב םילשורי
2003 ,זונגה ןמזהקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©