הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םהילע ובתכנש םירמאמו קקח רופלב לש םירפס

1978 ,תולולכ רעי
(רתאה תכרעמ םעטמ) הריקס
הנידמה םע ודלונש םימואתה

1987 ,ןיסחויה ץקב זאו
םימואת חיש
םימואת םירפס
םיברה תושרל דיחיה תושרמ
החכשה ןמ םירבד הליצמ ונלש הרישה
םדב הריש
ימואלה הנחמב תמא תריש
םימואת םיריש ירפס ינש
יתורפס ברע
לבסל דובכ תישונא האחמ
המואת הרישב תקעוז האחמ
םימואתה תרישב תוהזו הנומא יטבל
םיסותימו תרוסמ
תחכשנה תוהזה לא עסמ
תורודה תרוסמ חכונל הכובמ
קקח תיבל הגאסה
תומואת תוניק
תוחילשהו האובנה

1992 ,תדלומ יריש
םייטילופ םימעט
קקח רופלבו לצרה לש תינויצה םתריש

1993 ,רמה שבדה תדגא
םיריש תומלשו םייחה תומלש
רמה שבדה ירישו קקח תדגא
שבדהו רומה לא זוגא םנימ לא
םייטילופ םימעט
רמה שבדה תדגא

1998 ,חורה בצמ רמוחה בצמ
םימואתה תרישב ןילוחה שודיק
םימואת יריש
םימואתה תריש
שמש לש ןועש ,תות לש ץע
ןמזהו םוקמה
חורה בצמ רמוחה בצמ
יטסינרדומטסופה ןדיעב חורה בצמ
דחא אוה ידוהיה לרוגהש ררבתמ
הפשה ףצר לרוגה ףצר

2003 ,םינמזה ןיב החירזקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©