הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

NFC רתאב קקח לצרה לש גולבה 
NFC רתאב קקח רופלב לש גולבה 
וגמיא רתאב קקח םימואתה לש םירמאמה 

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©