הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םינוקיסקלב םיכרע


: םינוש םינוקיסקל ךותמ טקל

" לארשי ץראב לבב ידוהי" ךותמ .א
,סמ ןבואר תאצוה ,לארשי ץראב לבב ידוהי , בקעי ןב םהרבא ר"ד)
(434-433 'מע ,1980 םילשורי

- קקח ארזע ינב לצרהו רופלב
דע בהלנ ינויצ היה באה .(1948 ) ח"שת ןסינב דאדגב ידילי םימואת םיחא ינש
אוה .ל"קק תספוק ותיבב האצמנש םושמ יקאריעה אלכה תיבב שבחנ יכ
.סרפ ךרד לארשיל החפשמה התלע (1950) י"שתב .דחוש תרומת ררחוש
םינבה ינש .םילשוריב רוגל ורבע ךכ רחאו דיל תיב תרבעמב ונכוש הליחתב
לש רפסה תיבב וכנחתה (רופלב) דדימו (לצרה) דדלא תומשב םינוכמ ויהש
ןוכיתה רפסה תיבבו םרכה תיב רפסה תיבב , (םירבח לארשי לכ) ח"יכ תרבח
ליגמ .ך"נתל הבהא םבלב עטנ קחצי 'ר םבס .תירבעה הטיסרבינואה די לעש
תא םסרפל ולחה הווצמ רב ליגמ ,םיריש רבחל םהינש ולחה םינש רשע
.םינוש תע יבתכב ךכ רחאו םמצעב וכרעש רעונ ינותיעב ףתושמב םהיתוריצי
ימלועה ך"נתה ןודיחב .לארשי לוקב רדושש ישלב תיכסת ובתכ םהינש
ףולאל רופלב רחבנ יתלשממ סקטב ה"כשת תואמצעה גחב םילשוריב םייקתהש
הטיסרבינואל וסנכנ םהינש .ונגסל רחבנ לצרה ויחאו רעונל ימלועה ך"נתה
םג ומייס םה .ארקמו תירבע תורפסל םיגוחה תא תונייטצהב ומייסו תירבעה
םהינש םויהו תירבעה הטיסרבינואה די לעש םירומ תרשכהל רפסה תיב תא
תוינכות תביתכל הדעווה רבח רופלב .םיידוסי לע רפס יתבב הארוהב םיקסוע
.תוברתהו ךוניחה דרשמ לש םידומיל תוינכותל זכרמב דומיל ירפסו דומיל
.םינב ינש םהמ דחא לכלו םיאושנ םהינש
: הריש ירפס ינש ףתושמב ומסרפ םהינש
.ל"שת ביבא לת ,"םימואת לזמב" .א
.ב"לשת םילשורי ,"הבהאה תורוא רפס" .ב
תבהלש תאצוה ,םירופיס השולשב ןויע - "יקסב'צידרב יקרפ" ומסרפ ןכ ומכ
הנורחאב .תירבעה הטיסרבינואה םעטמ יתורפס סרפב וב וכזש ,1975 םילשורי
, קקח רופלב תאמ " תולולכ רעי" :םיפסונ הריש ירפס ינש דרפנב ומסרפ
.1978 םילשורי , קקח לצרה תאמ ,"טקשה ןמ חקלינ םא" .1978 םילשורי

ןייצש םייפרגוילביבה םוקמה יארמו םיילושה תורעה אלל ןאכ עיפומ ךרעה
.בקעי ןב 'א ר"ד רקוחה


"םידלי תורפסל קפוא ןוקיסקל" ךותמ .ב
תאצוה, (כ-א םיכרע) א ךרכ, םידלי תורפסל קפוא ןוקיסקל ,קפוא לאירוא)
.274 'מע , 1985 ביבא לת , ןתיב הרומז

(1948) רופלבו לצרה ,קקח
ודלונ .ףתושמב םהיתוריצי בור תא םיבתוכה ,םימואת םיחא ,םירבע םירפוס
לע רסאנש ,תוריפ רכומ באל (26.4.1948) ח"שת ןסינב ז"יב (קאריע) דדגבב
םייתנש לש תוהש רחאל .לארשיל םהירוה םע ולע 1950 -ב .תינויצה ותוליעפ
דילש ןוכיתה רפסה תיב תא ומייס .םילשוריב ועקתשה דיל תיב תרבעמב
ך"נתה ןודיחב םינושארה תומוקמה ינשב וכז 1965 -ב. תירבעה הטיסרבינואה
ובתכו תירבעה הטיסרבינואב ארקמו תורפסל םיגוחה תא ומייס .רעונל ימלועה
לע רפס יתבב הארוהב וקסע .לבב תודהי לש תינחורה הריציה לע רקחמ תדובע
ינואטיב תא וכרעו םיבר םירמאמ דחי ובתכ .חופיט ןועט רעונ ךוניחבו םיידוסי
.(תונוב תוינויצ תורובח) ב"צח תעונת
םימואת קר ,ונתעדל" :ובישהו , קקח םיחאה ולאשנ "?דחי בותכל רשפא ךיא"
תומילש םתויה םצעמ ךכל םילגוסמ םהו , תמא לש תופתושב רוציל םילגוסמ
ינועובשב םירישו תומישר לש תפתושמ הביתכב ונלחתה רשע ליגב .תחא
וז תופתוש .'רעונל בירעמ' ןועובשה לש רעונ יבתכ ונייה ךכ רחאו ,םידליה
ןושאר חסונ בותכל םיגהונ ונא .התוא הרישעמ םגו םידליל הביתכה לע הליקמ
שוטילל תרבוע איה ךכ רחאו .דוביעל ונתיאמ דחאל תרסמנ הטויטה .שממ דחי
דחאה : תופתושב איה םג תישענ יפוסה חסונה תספדה .רחאה םואתל ףסונ
."ןורחאה עגרה לש םייוניש םיסנכומ זא םג .ףדה רחא בקוע ויחאו סיפדמ
תאו םידלי ינותיעב םירישו םירופיס .םיפתושמ תורפס ינויע ומסריפ םיינשה
הלמרכ" ,(1980 ,"ךמע תא עד" תרדיס) "ןאטסידרוקו קאריע ידוהי" :םירפסה
ןוימד ןיב הניחבמ הניאש הדלי לע םיזורחב רופיס- (1981) "הל המדנ
יצבוק ומסריפ ןכ .חקל תדמולו תועשעשמ תוכובסתל ךכ לשב תעלקנ ,תואיצמל
.דרפנב םגו ףתושמב ,םירגובמל תיריל הריש


"1995-1994 לארשיב ימו ימ" ךותמ .ג
ימו ימ תאצוה,רטידנב - ןב קחצי תכירעב , "1995-1994 לארשיב ימו ימ")
.(96 'מע ,1995 ,ביבא לת ,מ"עב לארשיב

דדימ- רופלב קקח
.םילשורי ,ךוניחה דרשמב תורפסב םידומיל תוינכות בתוכ .טסיצילבופו ררושמ
: םידומיל .1950 הלע .דאדגב ,26.4.1948 דלונ ."קרפה לע ךוניח" ךרוע
םהינש - .א.מ ,.א.ב) תורפסו ארקמ - םילשורי תירבע הטיסרבינוא
תרגסמב חופיט ינועטל םידומיל ןונכתו הקיטקדידב הרשכה ןכו ( תונייטצהב
ימלועה ך"נתה ןתח .םינב 3 .יבר תיבל הקבר תראפת :החפשמ .ךוניחב .א.מ
רפס" ,"םימואת לזמב" :יתורפס רקחמ ןכו הריש ירפס השיש .1965 , רעונל
,"ןיסחויה ץקב זאו" ,"תולולכ רעי ,"יקסב'צידרב יקרפ" ,"הבהאה תורוא
הצעומה תלהנה רבח ,דוכילה זכרמ רבח ."רמה שבדה תדגא" , "תדלומ יריש"
הקיטסיצילבופ ירמאמ .םירבעה םירפוסה תדוגא תלהנה רבח .לארשיב תינויצה
ןוקיסקל .1981 ,"הל המדנ הלמרכ" םידליל רפס םסריפ .תכרעמל םיבתכמו
.1993 ,"רוזח תועט" ןושלה רופישל


דדלא - לצרה קקח

דלונ .ראודה תושרב שונא יבאשמ חותיפ רודמ להנמ .טסיצילבופו ררושמ
ארקמ : םילשורי תירבע הטיסרבינוא : םידומיל .1950 הלע .דאדגב ,26.4.1948
:החפשמ .דחוימ ךוניחב הרשכה ןכו (תונייטצהב .א.מו .א.ב) תירבע תורפסו
םואתה ויחאו אוה וכז -1965ב .תחא תבו םינב 3 .ף"לרח תיבל תיאלפ-הציד
5 םסריפ .רעונל ימלועה ך"נתה ןודיחב םינושארה תומוקמה ינשב - רופלב
יקרפ" ,"הבהאה תורוא רפס ,"םימואת לזמב" : יתורפס רקחמ ןכו הריש ירפס
,"הל המדנ הלמרכ" םידליל רפס ,"טקשה ןמ חקלינ םא" ,"יקסב'צידרב
תועט" ןושלה רופישל ןוקיסקל ,"רעוב ריק לע תבותכ" ,"תחכשנ הדועת"
תלהנה רבח .תכרעמל םיבתכמו הקיטסיצילבופ ירמאמ םסרפמ .1993 ,"רוזח
תדוגא רבח ."הרתי הביח" ךרועו "ןדריה"ב בתוכ .לארשיב תינויצה הצעומה
.הדוגאה לש תרוקיבה תדעו ר"ויו םירבעה םירפוסה


"םילשורי ירפוס ןוקיסקל" ךותמ .ד
,קקח לצרה סופדל איבמ , קקח רופלב תכירעב "םילשורי ירפוס ןוקיסקל")
(63-62 'מע , 1996 ו"נשת ,םילשוריב םירבעה םירפוסה תדוגא תאצוה

קקח דדימ- רופלב
רפוסו ררושמ
.1950 -ב הלעו 1948- ח"שתב (דאדגב) קאריעב דלונ
.תירבעה הטיסרבינואה םעטמ (תונייטצהב םיראתה ינש) M.A -ו B.A
השולשל בא .עבג ץוביקמ יבר תיבל הקבר-תראפתל יושנ , ארזעו הדיעס וירוה
םע) רעונל ימלועה ך"נתה ןתחל רחבנ 1965 -ב .רודינאו דעירנ , רואלהי : םינב
םיקה .(1966-1964) רעונל בירעמ לש רעונ בתכ היה .( לצרה םואתה ויחא
םירפוס לש תובדנתה ישעמ המזיש "םיינויצה םירפוסה תצובק" תא -1988ב
תינויצה הצעומה תלהנה רבח .הקוצמב תוחפשממ םידלי ירפכבו חותיפ ירעב
ןואטיב "הרתי הביח" תא רבעב ךרע .לבב תודהי תשרומל זכרמה תלהנהו
תדוגאב הלהנה רבחו דעו רבח .קאריע תודהי תשרומ תלצהל ,"הביח" תעונת
, םינש רפסמ הרומכ דבע .םילשורי ףינס ר"וי םג 1992 זאמו .םירבעה םירפוסה
ירפסו םידומיל תוינכות רוביחב ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאב דבוע
.1995 זאמ "רחא שארב" ךרוע ,1986 זאמ "קרפה לע ךוניח" ךרוע .דומיל

:םירפס
:הריש ירפס
זאו , (1978) תולולכ רעי, (1972) הבהאה תורוא רפס , (1970) םימואת לזמב
.(1993) רמה שבדה תדגא ,(1992) תדלומ יריש , (1987) ןיסחויה ץקב
(קקח לצרה םע ףותישב) :םידלי ירפס
קיחצמ רופיס הז םימואת, (1994) הנגאלב תנוכש , (1981) הל המדנ הלמרכ
.(1994) םימעפל
(קקח לצרה םע) :ןויע ירפס
םירואיב - טויפה תביח , (1993) ןושלה רופישל קקח ןוקיסקל - רוזח תועט
.(1975) יקסב'צידרב יקרפ ,(1990) שדוק יטויפל
:םיסרפ
(1976, 1973 ) ןושרה ירה סרפ
.(1991) הרומ רפוס ןרק סרפ

קקח דדלא - לצרה

רפוסו ררושמ
.1950 -ב הלעו 1948 ח"שתב (דאדגב) קאריעב דלונ
.תירבעה הטיסרבינואה םעטמ (תונייטצהב םיראתה ינש) M.A -ו B.A
יושנ .תירבעה הטיסרבינואה דילש ןוכיתבו "סנאילא" רפסה תיב ךנחתה
רוניל ,דוהיל ) םינב השולשל בא .ףלרח םרימע ד"וע לש ותב ,תיאלפ-הצידל
ימלוע ך"נת ןתחו רעונל בירעמ לש רעונ בתכ היה ותורענב .(תבהל) תבו (םוריל,
"ןדריה" ,"המואה"ב תועיבקב בתוכ .(רופלב םואתה ויחא םע) רעונל
תדעו ר"וי שמשמ .'ג ינוריע ןוכיתב ךנחמו הרומ 1989 דע שמיש ."םיקיפא"ו
"םיינויצה םירפוסה תצובק" תמקהל ףתוש .םירפוסה תדוגא לש תרוקיבה
תוחפשממ םידלי לש םירפכבו חותיפ ירעב םירפוס לש תובדנתה ימי המזיש
רבח ." הריתי הביח" תא ךרעו "םילשורי תוריח" תכרעמ רבח היה .תוסורה
םויכ .ן"אפבו םידלי ירפוסל ן"וילמוס ןוגראב םג רבח .תינויצה הצעומה תלהנה
.ראודה תושר ןואטיב "ראודה תושדח" תא ךרוע
:םירפס
:הריש ירפס
,(1978) טקשה ןמ חקלינ םא ,(1972) הבהאה תורוא רפס ,(1970) םימואת לזמב
.(1992) רעוב ריק לע תבותכ ,(1987) תחכשנ הדועת
(קקח רופלב םע) :םידלי ירפס
קיחצמ רופיס הז םימואת , (1994) הנאגלב תנוכש , (1981) הל המדנ הלמרכ
.(1994 ) םימעפל
(קקח רופלב םע) : ןויע ירפס
םירואיב - טויפה תביח ,(1993) ןושלה רופישל קקח ןוקיסקל - רוזח תועט
.(1975 ) יקסב'צידרב יקרפ , (1990) שדוק יטויפל
םיסרפ
(1976, 1973 ) ןושרה ירה סרפ
(1980 ) דורנלו סרפ
(1987) תורפסל א"ת ןרק סרפ
.(1989) הרומ רפוס ןרק סרפ

: הריש ירפס ינש רואל ואצי 1998 -ב :רתאה תכרעמ םעטמ תומלשה
"חורה בצמ רמוחה בצמ" קקח רופלב לש ויריש רפס
." תדלומ איה הבהא" קקח לצרה לש םיריש רפס

:קקח םימואתה לש תויטרפ תובותכ
90805 ןויצ תרשבמ 82932 ד"ת , קקח לצרה
.99875 הסדה רוצ 10081 ד"ת ,קקח רופלבקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©