הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םילשוריב םימואת

קקח רופלבו לצרה
(ןוסגרב ןושרג תכירעב) 1998, 100 -ה ןוילג "רעונו םידלי תורפס" : ךותמ

תוטמשה אלל םלשה חסונה אוה ןאכ עיפומה חסונה

ח"שת תואמצע - חיתפ
תרתחמב ליעפ היהש וניבאו , 1948 -ב הנידמה תדלוה ינפל םייעובש ונדלונ
.רופלבו לצרה :ינויצה םולחה תא ואטיבש תומשב ונל אורקל רחב תינויצה
.רופלב תרהצה :ןבומכ ,ונ : ותוא ןתנ רופלבו ,רטרא'צה תא לבקל םלח לצרה
ךומס 1903 -ב שגפיהל ודמעש תורמל ,ושגפנ אל רופלבו לצרה לזמה עורל ךא
,"הדנגוא תעצה" תא לצרהל זא עיצה רופלבש ןוויכ ,יששה ינויצה סרגנוקל
אוהש רפסמ ונמויב לצרה .הינטירב לש מ"הר זא היה רופלבש םיעדוי םיטעמו
ןקתל טילחה ילש אבא .ןילרבמ'צ תובשומה רש תא קר אלא רופלב תא שגפ אל
ונל קינעה אוה .םיהז םימואתכ רופלבו לצרה תא שיגפה אוהו "תוועמה" תא
ונל קינעה אבסה ךא ,דאדגבב תינויצה תרתחמב ליעפ ותויה בקע , הלא תומש
.דדימו דדלא :םיירבע תומש

רחאל ."תינויצ תוליעפ ןוועב" רצענ וניבאש ןוויכ ,1950 -ב הצרא ונילע
הטלמנ ,ותיבב חספה תא גוגחל שישקב תרומת וררחשל החילצה החפשמהש
הטילק ישדוח רחאל .לארשיל םשמו סרפל (1950) י"שת חספב ונתחפשמ
רדח תרידב ףסוי ןורכז תנוכשב םייתנש ונרג .םילשוריב רוגל ונרבע הרבעמב
תא וניליב םש , ףודייס יתב תנוכשב רוגל ונרבע ךכ רחאו ןוקריה בוחרב הנטק
.הרשע םיתש ליג דע ונתודלי

םילשוריב ףודייס יתב

ךומס ופי בוחרב תדמוע איהו הראכובמ ידוהי ידי לע 1911 ב התנבנ הנוכשה
ןיקפיל קחצי ידי לע הדסונש) "לסב ובא" תנוכש לומ "םירוטה" קלד תנחתל
הנוכשה .ויטפכ היונב התיה "ףודייס יתב" .(קחש ןיקפיל ןונמא לש ובס,
הפיקהש תיכשמה תספרמ התיה הלעמלו ,תשק יצחכ היונבו תיתמוק-וד התיה
ינש ויה הבו ,הלודגה רצחל ךומס הנותחתה המוקב ונרג ונא .הנוכשה לכ תא
םידלי ירופיסב ונרפיס הנוכשה לע .םילעו םיפנע עפוש הברע ץעו םימ-תורוב
לש תושחרתהה רוזיא םג איהו , םידלי ינותיעב תונורחאה םינשב עיפוהש
תאצוהב ונמסרפש " םימעפל קיחצמ רופיס הז םימואת" ץבוקה ירופיס תיברמ
.1994 , ןלוג ןורי
תא הלודגה רצחב הנוכשב ווח םלוכ .יתליהק דאמ היה ונתנוכשב יווהה
לש תועש וניאר דחי :"הלודגה החפשמה" לש החותפה ןיעה תחת ,םהיתויווח
ךותב ,דחיה ךותב ושענ תויתחפשמה תוחמשה לכ .בצע לש תועשו החמש
ונעמשו ,הנוכשה רצחמ האצי איה ,ונילע אל ,היוולה התיהשכ םגו .הליהקה
.תוננוקמה לש ןתריש תא ןהו תמה תא דיפסמ תסנכה תיב יאבג תא ןה דחי

ונלש הברעה ץע
.הנוכשה לש םיתורישה הנבמ היה ול ךומסו , הברע ץע דמע הנוכשה בלב
בושחש המ ךא .םיתוריש את היה החפשמ לכלו ,שומיש יתב ויה אל םיתבב
חמצ הנוכש לכב אלש ןוויכ ,םולב רצוא ,םידליה ,ונרובע היה הברעה ץע : רתוי
ןיעמ וב רתסיהל רשפאש "הנחמ" םש ונמקהו ץעה לע ונספיט .הברע ץע ול
.םידליה - ונלש םגו ,הברעה ץע לש לודגה גחה היה תוכוס ?תוכוסבו .םיאור
תיב"מו "לסב ובא"מ םידלי ואובי אלש ,הנוכשה ירעש ינש תא םירגוס ונייה
םידגאמו ,ץעה לע םיטשופ ונייה םידליה ונא .ונלש רקיה ץעב ובנזיו "בקעי
,קושה יבחרב םש ונרזפתהו הדוהי הנחמ קושל ונכלה .הברע ילע לש תומולא
היווח התיה וז .גחל הברע-ילע תריכממ רתוי חיוורי ימ תורחתהל םיסנמ
ימוגב תורושק הברע תומולאו ,קושה תפצר לע ונבשי :חוכשל השקש
תוטורפה תא ונפסא ."תוכוסה גחל הברע" ,ונקעצ "הברע ,הברע" .וניתולגרמל
לש "רישעה" היה ימ ונקדבו ,הנוכשה ידלי לכ ,ונפסאתה ברעבו ,ורבטצהש
.םוי ותוא

םירוגמה רדח
תודע ינב קר ורג הנוכשב .םיינע ויה םלוכ םישימחה תונשב םינש ןתואב
תיב םושב .תוינע תוחפשמל םירוגמ םוקמ התייה הנוכשה .םידרפסו חרזמה
תיבה ירועיש תא .(תיגיג) הלייפ התייה ונלש היטבמאה .רונת וא ררקמ היה אל
ולוכ תיבה היה הלילבו .הביתכ ןחלוש ונל היה אלש ןוויכ ,ןולחה ןדא לע ונכה
.(ןבומכ , תולפוקמ תוטימה ויה םויה ךשמב ) תוטימב םוסח
רדחה זכרמב .רדח תרידב תויחא יתשו םיחא העברא ,םירוה גוז :ונלוכ ונרג
םג ,אמא רובע לושיב-ןחלוש םג :םיכרצה לכל שמיש אוהו ,דחא ןחלוש היה
.הביתכו םיקחשמ ןחלוש םג םימעפלו ,יתחפשמ לכוא-ןחלוש
.וניצרש הדימה יפל ,בלחה תא םיריסל אמאל גזומו ןבלחה עיגמ היה רקובב
.שדוחה ףוסב הפקהב המליש אמאו ,סקנפב יפוק ןורפיעב םשור היה ךכ רחא
םילכה ןיבלמ ,םיניכסה זיחשמ :םינוש עוצקמ ילעב הנוכשל םיעיגמ ויה ךכ
.ב"ויכו הנתוכה ץפנמ ,גגזה ,(ךאלסק ןסייו)
ר"שנ תצובק
המל ,םצעב) ?"רשנ" המל ."רשנ" םשב םידלי תצובק ונמקה רשע ינב ונתויהב
.ה"במסח תצובקל םידליכ ונתצרעהב התיה הצוענ "רשנ" םשל הביסה (?אל
ונצרעה .טלחהב טלחומ דוס תרובח :תובית ישאר עודיכ אוה ,ה"במסח םשה
.םהל תומדיהל וניצרו ,רציש הרובחה תאו ל"ז ןוזניסומ לאגי רפוסה תא זא
יתשל הצובקה תא ונקליח .זר ירמוש םירענ :ר"שנ ונארק ונמקהש הצובקל
םגו תוגרד ונקנעה ,רבח יסיטרכ םהל ונספדה .הגולפ לע דקיפ דחא לכו ,תוגולפ
רפסמ" היה אוה :דחוימ דיקפת היה רופלבל .ברע ידמ תיתרבח תוליעפ ונמייק
םילויטל דחי ונאצי .רופיס רפסל וילע היה ברע לכ .הצובקה לש "םירופיסה
אתפילל תחא תבשב ונאצי ךכ .תומודמ תואקתפרה םרובע ונמייב םגו ,םיילגר
ולחז םידליה .יברע רפכל לובגל רבעמ לא םיאצוי ונאש הנוכשה ידליל ונרפיסו
.םיעלס ירוחאמ ורתתסהו םיבשעו םיצוק לע ןייעמה רבעל

.הדשה בלב דדוב תיב םש וניארו םילשוריל הסינכה רבעל ונאצי תרחא םעפב
רוסמלו לגרמ תאכל עיגהל דמוע ברעהו ,םילגרמ לש סיסב הזש ,םהל ונרפיס
.םירמושה ופלחתה תועש המכ לכו ,תורמשמל םתוא ונקליח .םיברעל רמוח
אלש ןבומ .לגרמה עיגמ יתמ עידוהלו עלס ירוחאמ רתתסהל םיכירצ ויה םה
.תיבה רבע לא ופצו דחפמ ודער םידליה ךא ,לגרמ םוש עיגה

"םילגרמ תדכול ר"שנ תצובק" רופיסה תא ונמסרפ הרשע שולש ינב ונייהשכ
רופיסהש רחאל .קפוא לאירוא לש ותכירעב ,"םידליל רבד"ב םסרופ אוהו
בוחרב "לארשי לוק" ידרשמל ונכלה .וידרב רדושי אוהש דאמ וניצר ,םסרופ
להנמ זא היהש ,דראדוג יסוי רמ םע שגפיהל רעושהמ ונשקיבו הכלמה ינלה
ןאכ שי" : םוקרטניאב דראדוגל רמא ךא םיכסה אל רעושה .רעונל תוינכתה
סינכת" :ול הנע דראדוג ,ונתעתפהל ."ךתיא שגפיהל םיצורש םימואת ינש
"םידליל רבד" ןויליג תא ול וניארהו דראדוג יסוי לא ןפלואל ונעגה ."םתוא
הנוכשה ידלי לכ תא ואיבת" :רמאו דאמ שגרתה דראדוג .רופיסה םסרופ ובש
."םכרופיס לע תיכסתב וידרב ועיפוי םהו
הנוכשה ידלי םע "לארשי לוק" לש וידרה ןפלואל ונעגה :היה ךכ ןכאו
ונמצע ונאשכ ,עצוב ולוכ תיכסתה ןכאו ,רופיסה בתכנ םהילעש ,םייטנתואה
ונרופיס לש קרפל קרפ ןיב .םיישארה םידיקפתה תא םיקחשמ הנוכשה ידליו
רמתיא :םשב וידרה לש ריעצ בתכ היה ןייארמהו ,ונינש םע ןויאר עטק רדוש
וזו רפסה תיבבו התיכב םידליה לכ יניעב דאמ ונל ףינחה םוסרפה .רחובלא
."לארשי לוק"ב ונלש הרוכבה תעפוה התייה םצעב
תדבוע סופדה תנוכמ
דמע , ( ןוינקוש) שדחה ספירגא קוש םויה דמוע ובש םוקמב , ונתנוכשל ךומס
םיטיבמו רפסה תיבל ונכרדב םוקמב םירבוע ונייה רקוב ידמ .ןטק סופד תיב
םה סופדה ילעופש ,םידלי לש תומימתב זא ונבשח .האנקב סופדה ילעופב
תידיב םיכשומ , תונוכמה דיל םידמוע טושפ םהו , םיררושמהו םירפוסה
םהב ונאניקש המכ .תוספדומ ריינ תועירי תוטלפנ הרידאה הנוכמה ךותמו
לש תוספדומה תועיריב וטיבהו םיחיופמו םירוחש םידגבב ודמע םה : םילעופב
, סופדב דובעל לכונ ונא םגו אובי םויש זא ונללפתה ! ובתכ התע הזש תוריצי
םהו , סופדל ונאב םוי ידמ ךכו .הנוכמה ןמ דימ תוטלפנ וניתוריצי תא תוארלו
.םש ונישעמ המ וניבה אל
םתא המ ? ןמזה לכ ןאכ םישוע םתא המ , ודיגת" :ונתוא ולאש דחא םוי
."לדגנשכ סופדב ןאכ םירפוס תויהל םיצור ונחנא" : ונרמא השובב "?םיצור
הנה ,זא דע םייתניבו .ןאכ םוקמ םכל רומשנ , בוט" : ורמאו וקחצ םילעופה
ישוקבש , טלב סופד לש תוצירטמ ונל ונתנ םהו ."סופדה ןמ תוצירטמ םכל
, ונלביקש תוצירטמב ונייה םיאג הכ .בשחמה ןדיעב םויה הלאכ תוארל ןתינ
הכופה 'א !תוכופה ויה תוצירטמב תויתואה לכ .בושח ןורקיע םהמ ונדמל םגו
תנוכמ תונבל : ינואג ןויער ונשארב הלע ,םימי רפסמ ירחא .'וכו הכופה 'ב ,
תא םהמ ונפליגו ,םיקחמ העבשו םירשע ונינק ?דציכה .ונלשמ תיטרפ סופד
הרוחש וידב הלובטה תומתוח תירכ תרזעבו ןתרזעב .תיבפלאה תויתוא לכ
שדחמ קתוע לכו , תוא תוא ןותיעה תא ונספדה טושפ .יתנוכש ןותיע ונספדה
, יתנוכש ןותיע סיפדהל ךירצ למע המכ םכשפנב ורעש .תוא רחא תוא ספדוה
! דרפנב קתוע לכ סיפדהל רמולכ
תחת אציש ןותיע לכ .טלחהב תמלתשמ ךא , השקו תכרפמ הדובע וז התייה
ויה םלוכו ,ותוא ושכר הנוכשה ידלי .דחא גניליש לש ריחמב רכמנ ,ונידי
ונל שיש ונרפיסו ץחלב דומעל ונלוכי אל .סופדה תנוכמ ונל ןינמ תעדל םינרקס
תא תוארל וצר ה'רבחהו ,רבג ץחלה .הקירמאב דודהמ ונלביקש הנוכמ
רשפא לבא , תוארל רשפא יא הנוכמה תא , ה'רבח" : ונרמא זאו .הנוכמה
רבעמ ודמעו הנוכשה ידלי לכ ופסאתה ,ונתשקב יפ לע ,ךכו ."התוא עומשל
ונתיב ןולח םג ןכ ,םילשוריב םיבר םיתבב תונולח ומכ .ונלש תיבה ןולחל
הקזוחב הכה - תיבה ךותב דמע רופלב . לצרה דמע םש - בחר ןדאב ךרבתה
!תדבוע סופד תנוכמ" :ןולחל רבעמ ארק לצרהו ,םעפ רחא םעפ ,ריס לע גלזמב,
"! תדבוע סופד תנוכמ ! תדבוע סופד תנוכמ

עונלוקה תולילע
ריעצ ליגמ .םינעונלוק םג ונייה ,םיאנותיעו םירפוס קר אל ונייה ונתודליב
ךסמ לע םיאורש יתימא עונלוק טרסב רבודמ ןיאש ,ןבומ .עונלוק יטרס ונרציי
ונבקינ ,םיילענ-תספוק ונחקל ,טושפ :םיילענל קיטובב רצויש עונלוק היה הז .
ונקבדה הלא םילילגלו ,הספוקב ץע ילילג ינש ונלחשה .הספוקה הסכמב חתפ
קיבדהל םימו חמקמ דחוימ קבד ונרובע תרציימ התיה אמא .םיכורא תוריינ
עונלוקה תולילע רוביחל םירסמתמו םדקומ םימק ונייה רקוב לכ .תוריינה תא
טרס דחי ונבתכו ונרייצ ךכו ,תולילעה רבחמ רופלבו רייצמ היה לצרה .ונלש
וזב תועדומ הנוכשה לכב ונמסרפ ,המלשנ הנושארה הריציהשכ .םלש סקימוק
:ןושלה


םליש דלי לכ .ונתיב רצח דיל תואסיכב ובשי םידליהו העשו םוי ועבקנ ךכו
-טרס תא ונדמעה ונאו ,(ונלש הספדהה-תנוכמב אוה םג ןכוהש) סיטרכ רובע
,הלילעה ףטש תא ונרפיס זאו ,ץעה ילילג תא ונלגלג .ןטק ןחלוש לע עונלוקה
לש לוק ,סוטמ לש לוק ,פי'ג לש לוק :םילולעפה לכ תא םיעימשמ ונאש ךות
.ב"ויכו זגפ לש לוק ,תבכר
,םיטרס ונרציי הנשל הנשמ ךכו .ונבו ןזרט :טרסה תא ונרייצ ךכ-רחא דימ
טרסה ירצוי ןיב ונרכזוה אל עודמ הזה םויה דע םיניבמ ונניאו ,ופלח םינשהו
בד ןב בקעימ תוחפ אל ,ירבעה טרסה תדלוהב הלחנו קלח שי ונל םג .ירבעה
...יתדגא ךורבו

יתנוכשה רפסה
רוקיבה לע אוה " םימעפל קיחצמ רופיס הז םימואת" ונרפסב םירופיסה דחא
ןהכ קחצי םשב רפס היה ,"ףודייס יתב" ונלש הנוכשב .תיתנוכשה הרפסמב
אוה .הנוכשל ךומס ופי בוחרב (תדמוע ןיידע ,השעמל) הדמע ולש הרפסמהו
.םימואתכ וניניב ןיחבה אלו ינוהמת היה
דרחנ אוה . רופלב עיגה העש רובעכו ,רפתסהו הרפסמל סנכנ לצרה דחא םוי
חותיפל התכז וז תעשעשמ הנצס . "?רעישה ךל חמצ רבכ ?הרק המ" :שממ
( רופלב, רמולכ) דדימ תא רפסמ רפסה בותכה רופיסב .הרופה וננוימד עויסב
אוה : וילע םעוז רפסה (לצרה , רמולכ) דדלא עיגמ רשאכו .וכרדל הנופ הזו
רשאכ .ותוא רפסל ברסמ ןכלו רעישה ול חמצ רבכו ףושיכ ול ושעש בשוח
דדלא תא ךושמל הסנמ אוה הרפסמל ךומס םימואתה ינש תא רפסה האור
.םיטלמנ םהינש ךא , הרפסמל הרזח
.דוע םיטלמנ ונניא ןהכ קחצי לש הרפסמל ךומס םעפ אל םירבוע ונאשכ םויה
תופייע ויניעש ןקזה רפסב הווארה ןולחל דעבמ םיננובתמו םירצענ ונא .ךפיהל
ךרד םיסנכנ ונא םימעפל .םיעיגמ ישוקבש תוחוקלל םייניע ןוילכב הכחמ אוהו
.בשש ימל םיחותפ - עודיכ - םירעשהו ,הנוכשה לא םיחותפה לזרבה ירעש
לא םיעוגעגה םירזוח דימת . תרחא םירבדה תא םיאור תרחואמ הבישב דימת
"חיפס" ורופיסב קילאיב בתכ רבכו .תודליה תוארמ לא , םידלי ונייהש םימיה
:
תוארמה .ותודליב : תחא םעפ אלא גישמו האור םדא ןיא , ורמא תמאב"
יפוג םה םה , רצויה די תחתמ םתאצ םויכ , םהילותבב םדועב , םינושארה
תוינשה םהיתורודהמ ךא - םהירחאלש הלאו ,םתיצמת רקיע , םירבד
ירשבמו .שממ םה אלו , םהל םישולק םיזמר ,םינושארה ןיעמ .ןה תומוגפהו
ונוזינ אל ,ייח ימיב םהילע ךרבמ יתייהש ץראו םימש תוארמ לכ :תאז יתיזח
." הנושאר הייאר חוכמ אלא

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©