הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

...תומש הלאו

םימואתה תומש רשפ 
םימואתה תושנ תומש רשפ 
םידליה תומש רשפ  


םימואתה תומש רשפ .א
לע תואמצעה תזרכה םרט תועובש השולש דאדגבב ודלונ קקח רופלבו לצרה
באה .קאריעב תינויצה תרתחמב ליעפ היהש באל ודלונ םה .ןוירוג ןב דוד ידי
: תועמשמ לש רשק םהיניב שיש ,םיילמס תומש וימואתל קינעהל רחב ארזע
לצרה .רטרא'צה תא ןתנש הז היה רופלבו רטרא'צה תא לבקל םלח לצרה
עיצה הלשממה שארכ רופלב דרולה רשאכ, -1903ב שגפיהל ודמע רופלבו
אלא , רופלב תא שוגפל הכז אל אוה לצרה לש ונמוי יפ לע .הדנאגוא תא לצרהל
םימואתכ רופלבו לצרה תא שיגפה קקח ארזע באה .ןילרבמ'צ תובשומה רש תא
.םיהז
םיירבע תומש םיינשה םיאשונ , "רופלב"ו "לצרה" םיינויצה תומשה דבלמ
,ארזע באה לש ויבא , (יכדרמ) דרומ בסה השעמל ."דדימ"ו "דדלא" : םיפסונ
הלא םהו וחצינ םיינויצה תומשה .םיירבע תומש ואשיי םימואתהש שקיב
םע והדזה םה 10 ינב רופלבו לצרה ויה רשאכ ךא .ודלונש םימואתל ועבקנש
.רפסה תיבב תורבחמה לכ לע תומשה תא ובתכ זאמו , בסה ןתנש תומשה
קקח רופלבו לצרה .תוהזה תדועתב תימשר תומשה תא ופיסוה תורגבל םעיגהב
ןויאירה תא ואר) תונויצה ןיבו תודהיה ןיב רשקה לע לשמ הז רופיסב םיאור
-1950ב הצרא היילעה רופיס םג עיפומ םש ,"םיברה תושרל דיחיה תושרמ"
.( תיקאריעה תשלובה ידי לע באה לש ורצעמ בקעםישנה תומש רשפ .ב
איהו ,הקבר אוה הדילמ המש .תראפת- הקבר תארקנ קקח רופלב לש ותשא
רבמבונב ט"כ :תילארשיה הירוטסיהב יתועמשמו ילמס ךיראתב הדלונ ןכ םג
חוורש גהנמ לע רופלבל עדונ ,רופלב םע הלש ןיאושינה דעומל ךומס .1947
"הניח"ה סקט לילבש היה גוהנ םש : הצרא היילעה םרט (קאריע ) לבב תודהיב
הנגהכ , שדח םש הלכל ןתחה תחפשמ הקינעה (תולולכה ינפל םירופס םימי)
תראפת םשה .תראפת- הקבר התעמ תויהל הקברל עיצה רופלב .םיקיזמ ינפמ
תוריפסה הנבמב תיזכרמה הריפסה תא גציימ אוהו הלבקה ךותמ רחבנ
רוכזיאכ 1971 רבמבונב 2 םויב ילמס ןפואב וכרענ ןיאושינה .תויהולאה
.1917 רבמבונב 2 : רופלב תרהצהל
הנווכה הליחתבש תורמל ,יטננימוד םשל תראפת םשה ךפה, ןיאושינה םע
הקבר" יתורפסה יוניכב תראפת תמתוח היריש לע .ילמס םש הז היהיש התייה
."תראפת
ינש םש לע , הציד - הדילמ המש .תיאלפ- הציד תארקנ קקח לצרה לש ותשא
םש והז ןכאו , תיאלפ ילמסה םשה תא הל קינעה לצרה .קחציו דיוד םידוד
:תוחפ אל יתועמשמ ךיראתב ואשינ םה .םוימויה ייחב התוא שמשמ וניאו ילמס
.יקסניטוב'ז באזל ןורכיזה םוי , ב"לשת זומתב ט"כםידליה תומש רשפ .ג


קקח רופלבו תראפת לש םינבה תומש


- הדילה לש יותיעה יפ לע ועבקנש םיינויער תומש :ןורקיעה

ריאי - רואלהי : ןושארה ןבה
ד"יה ןרטש ריאי לש ורוא להי : תועמשמה

ןוני - דעירנ : ינשה ןבה
.דעל ורנ תא חירזיו (חישמה) ןוני ונילא הלגיי :תועמשמה
תא ומשב רשבל דלונ דעירנ ."םימע תהקי ולו הליש אובי יכ דע" : קוספה יפ לע
.הלואגל ההימכה תאו הלואגה

תובא - רודינא : ישילשה ןבה
.תובאה רוד לש ךשמהה ינא :רמולכ ,תובא רוד ינא : תועמשמה
זאו" יעיברה ייריש רפס תביתכ ךילהתב זא יתייה : רפסמ רופלב : יותיעה
תאו תובאה רוד לש תוהזה תא יתורפס ןפואב דעתמש רפס ," ןיסחויה ץקב
" ארקנ רפסב םירישה דחא .תיתליהק - תיתחפשמה תוהזה םע תודדומתהה
ינש לש הגיזמכ ,דליה םשל רישה םש תא ךופהל יתטלחהו ," תובא רוד ינא
תובא תוכז לש םוי , רופיכ םוי ברעב דליה דלונ , הרקמב אל .הריציה ישעמ
.(1980) א"משת םירופיכה םויב דלונ רודינא .תובא ןורכזו

קקח לצרהו הציד לש תבהו םינבה תומש

- (רהוזה רפס) הלבקה יפ לע יטסימ ןפואב ועבקנ םלוכ תומשה :ןורקיעה
חצנ -דוהיל : ןושארה ןבה
, דוה - תוהולאה לש הנבמב תוריפסה יתש תא וכותב אטבמש םש : תועמשמה
: לצרהו הציד םירוהה תומש לש יטסימ רוביח אטבמ םג םשה . חצנ
לצרהצידוהיל
י
י
ילצרה
הצידוה
ו
ו
הציד
דוהילצר
ה"לשתב דלונ דוהיל .קקח רצנ = ח"צנ :ןוקירטונ םג אוה חצנ ינשה םשה
.1974

זוע - רוניל : ינשה ןבה
םג זמרמ זוע .(זוע) הרובג תריפס לש רוניד רהנ תא אטבמ םשה : תועמשמה
. ז"לשתב דלונ .ל"ז ארזע וניבא לש ומשל

רתכ - םוריל : ישילשה ןבה
.תוהולאה הנבמב הנוילעה הריפסה ,רתכ תריפסל זמרמ םשה : תועמשמה
תירישעה הריפסה איהו , רהוזה רפס יפל תוריפסה לכ םורב תאצמנ רתכ
.תוליעה תליעל הבורקה

רהוז - תבהל : תבה
תאטבמ איהו , יטסימה לגעמה תא תמתוח תיעיבר הדלונש תבה : תועמשמה
.תומשה לכ ובאשנ ונממש , רהוזה רפס לש תבהלה תא

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©