הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימואתה תאמ םירחבנ םירמאמ

הקיטילופ 

תורפס 

תילארשיה הרבחה 

תוברתו תוהז 


הקיטילופ
םיווקה תא הצוח ימ
ןמציו רזע לש וילולעת לכ
תירבה תוצרא יצחלל ענכיהל אל
הליג תנוכשל הדוהי הנחמ ןיב המ
הניפסה תא םירסנמ
לאמשה ןמ ריעצל תרגיא
ןוטרשב םוטרחה עגי םרטב
םילשורי לע קבאמה
חאכ יברעה
תונערופ םרטב תודחאל זוע
םימיב לודגה אובי אוב אובי אוה
דומעה שארל הרזח


תורפס
טסק זועי רמתיא
יאנט המלש לש ריש לע
םחרה ןמ הריש
הבהא עיבהל ךרדכ הקיתשה
ןוטיב זרא תרישב יתוברתה רבעמה
םינבו תובא
םושלש לומת תובקעב רויס
םידשכ רואמ ךרדב ןלדמ
םייח ףסוי 'ר לשמנו לשמ
םילשוריב ילגנא הת
היגולותנא םירצוי האמ
הרוחשה המילגהו קוריה רהה
תימדת ןוקית רישב ןויע
ןוטיב זרא לש ןורוויעה יריש
ינוכית םי ספיספב תילארשי תוברת
דומעה שארל הרזח


תילארשיה הרבחה
ןוילע םדאכ אפורה
ברחי יכ םע
םיילושה ישנא לומ זולה
תיתרבח תוררופתה ףס לע םנמאה
ברע תוצרא ידוהי לש תימיטיגלה םתוכז
םיפי םייחה תא תושעל
הלטבאה םוצמצ
דומעה שארל הרזח


תוברתו תוהז
תירבעל קבאמה
ימואל סרטניא בולישה
תידוהי הנידמב ריכמ וניא סאמש
ידוהיה םעה תאוש
העוסש ץרא
הצמחוהש תיחישמה תונמדזהה
ינוכית םי ספיספב תילארשי תוברת
דומעה שארל הרזח


קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©