הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ביואכ יברעה חאכ יברעה

קקח רופלבו לצרה
17.10.1986 ("םתוח" ףסומ) "רמשמה לע" : ךותמ

בלב ."היה קחציל חא לאעמשי" :קחצי אבס ונל רמא םידלי ונייהשכ
."םיחאכ ונל ויה םהו לאעמשי ינב םע ונייח םינש" .אבס רביד יווד
לע חא םק דחא םויו " : רמוא היה ,ולוקב קנחמה לע רבגתמ היהשכו
."ויחא
ינש וחצרנ ונתדיל ינפל םינש עבש .ונרשב לע ונעדי אבס לש ובאכ תא
גחב ואצי םה .דאדגבב (א"שת תועובש) 1941 תוערפב וירוכב
םתוא הארש דיחיה דעה .הכומסה הנוכשב םבס לצא רקבל תועובשה
.ואצמנ אל םהיתויווג ;םיעוצפ םילטומ םתוא אצמ םתומ ינפל
ןדבוא ףס לע היהו וירוסיב דבוא םינש עבש אבס בבס תוערפה רחאל
התייה היחא תומ םע) הריכבה ותבל ודלונ םינש עבש רובעכ .הנומאה
ונתינ םינב םתואש ונימאה החפשמב .םימואת םינב ינש (הרוכבל איה
.ונחנא ונייה םימואת םתואו .םיחצרנה ינש רובע יוציפכ םיימשמ

רבעה לש ותויכרע וד

ונקתינ אל ,םויה דעו ונתדיל זאמ , םיברעה םע וניסחי תכסמ לכב
לוקישל עיגהל ןתינ יכו .רבעה תונורכזמ תקנויה ,תישגר תיתשת התואמ
?םיישגיר םיעקשממ ןיטולחל םייקנ םהש תוערכהלו תעד
תוצראב םידוהיהש ,הרומה הרמא רפסה תיבב הירוטסיהה ירועישב
םידוהיכ אלש ,םיברעל תונכשב םהיתוליהקב תולגב ויח חרזמה
.תואטיגב ויחו םתביבסמ לדביהל וצלאנש ,הפוריאב
םיברעה םע תומיעהש םושמ אקווד ,זאמ קספ אל רבעה םע תומיעה
.םרופורולכ לש הייטרב ותוסכל דוע היה ןתינ אלו ילאוטקא ונרובע השענ
ודה סחיל דימת ונתוא םיריזחמ דאדגב תליהקב ונירוה לש םישרושה
.רבעב םיברע - םידוהי יסחיל :קויד רתילו ,רבעה יפלכ יכרע
הבריק ,תיתורפס - תינושלה תוברתב תופתוש :הבריק התייה םנמא
העיגהש ,תוחיתפ) הלכלכה ייחב תוחיתפו םייתדה םיגשומה םלועב
חוכשל השק ךא .(הנידמה ייחב םידוהיל לוהינ ידיקפת ןתמ דע םימעפל
אל .יוכיד היה ,רוכינ היה :ביאכמו ברוצ אוהש םושמ ,ינשה דצה תא
.םעה לש דימתמ סחי אלא ,("ראמוע יקוח") תימשיר הקוח קר וז התיה
םיברעה לש ליפשמה סחיה :רתוי בחרה רשקהה תא ריכזהל אלש השקו
םע ןבשחתהל ונל המ ,הרואכל .ללכב םייתדו םיינתא םיטועימ יפלכ
,ןאכ יברעה םע תודדומתהה .תיוושכעה תואיצמב םייח ונא ירה ,רבעה
םג ,חאכ םג ןמזה לכ עיפומ יברעה :תבכרומ הלאשה יכ תדמלמ , ץראב
.םיברעו םידוהי יסחיב דיקפת םויכ םג םיאלממ רבעה יעקשמ .ביואכ
ייברעב םירבדמ ונניאו .דימתמו זאמ ונב םייק יברעל יכרע ודה סחיהו
םהש ,ונתיאמ קלח םהש םיברעב .לארשי ייברעב אלא הזעו ש"וי
'ט התיכ ףוסב וריבעה ןוכיתב ונתויהב ,לשמל ,ךכ .הנידמה יחרזא
השולש .תפסונ הרז הפשכ תיתפרצ וא תיברע דומלל וננוצר םאה ,ןולאש
לע טלחוה ןכלו ,תיברע דומלל ושקיב הבכישה לכב דבלב םידימלת
ידומילל ונמשרנ ונמצע ונא : ונחכש רקיעה תאו .דבלב תיתפרצ דומיל
תיברע םירבוד ונא) תיברעל רתוי הלודגה ונתבריק תורמל ,תיתפרצ
.(תודלימ תרבודמ
אל ילוא .םימיה תשש תמחלמ ינפל םינש עברא ,1963 התייה הנשה
התהוז ילואו ץוחמו תיבמ םיברעה םע גולאידל תוחיתפ זא התייה
ונדומילב םינש רובעכ ונרפיכ "וננווע" לע .בייוא תפשכ תיברעה
תיברעבו תיתורפס תיברעב םיסרוק דומלל ונינפתהשכ ,הטיסרבינואב
.תרבודמ
המלידה תא וניווח ריעצ ליגמ .הפשל סחיב קר אל התיה תודדומתהה
ייברע םע רחסמ ירשקב היה וניבא :ץראב רגה יברעה םע בורק עגמ לש
,םיברע ויה וידידימ םיבר .תוקריו תוריפ רכמימב קסע אוה .םירפכה
םירוקיבב .שוג ובאב וידידי לצא רוקיבל וילא ונפרטצה םעפ אלו
ןב לצא םירוקיבה ויה וניניע דגנל .דחפ וליפאו העיתר התייה םינושארה
רוגל תושפנ תנכס וז התיה םינש ןתואב ."השמ ןימי"ב רגש ונתתיכ
.םינדריה םיפלצה תוירימ המיאה לצב ויח הנוכשה יבשותו ,השמ ןימיב
.שוג ובאב םירוקיבהמ תונהילו תומלועה ןיב לידבהל ונדמל ןמזה ךשמב
שיו "םיבוט םיברע" שיש ,ונל רמוא היה אבא תא םילאוש ונייהשכ
הנש קאריעב אלכב ומצע אוה רסאנ דציכ רפיס תחא אל ."םיער םיברע"
תמייקה ןרקה" לש תופוק ונתיבב ואצמנש ללגב ,ונתדיל רחאל יצחו
זאו ,טפשמל דע וצלחל עייס החפשמה המלישש שישקב קר ."לארשיל
םשמו ,(הירוחאמ שוכרה תא הריאשהב) סרפל החפשמה הטלמנ
.לארשיל
ךא ,תוערפב היחא ינש חצר ןורכז תחת היח איה :היוצח התייה אמא םג
,הייברע הנכשל תודוה ולצינ התחפשמו איהש , רפסל הרכז דימת
.התיבב םידוהיה םינכשה לכ תא הריתסהש
תשש תמחלמ הצרפ יאבצה תורישה לש םינושארה םישדוחב ונתויהב
תפוקתב ץראה תא הפיקהש הדרחה תא םירכוז ונדוע .םימיה
דלשכ םואתפ ףשחנ "האוש" גשומה .המחלמה ינפלש "הנתמהה"
דחפה .םיפתרמב בוש ונימטהל היה ןתינ אל .םידגבה ןוראב רתסוהש
.שוטשטל היה ןתינ אל הדמשהמ
.תיבב החפשמל ונדרח ךא ,רתוי םינגומ זא ונשח אבצב םילייחכ
םאש 'ב המוקב הנכשל אמא הרמא "הנתמהה" ןמזב הרצק השפוחב
םא" .תוירזכאב ונלוכ תא וטחשי םה ,םיברעה ידי לע תחא םעפ חצוננ
הלש ןומאה .תחא אל הרמא ,"ונילע ומוקי םה - תונמדזה םהל היהת
םיתורישה תורמל ,אוה םג לבגומ היה ץראה ייברע לש םתונמאנב
הבר דמחומ" :יברע םגתפב תאז השיגדה איהו .םהל הקינעה הנידמהש
.(וגרהו םק הזו ,םותי לדיג דמחומ) "ולטיק םק םיתי

יטבישה ןפוצה

הוולמ תיברעה תוירזכאהמ ששחה .תודלימ רכוז התא הלאכ םיטפשמ
םישחל לש ןוטב הלא םיטפשמ לע הרזחה ללגב קר אלו ,זאמ ונתוא
.תועבשהו
.הרישה תאו הקיסומה תא ,תיברעה תוברתה תא בוהאל ונדמל תודלימ
היה הז .תיברעה החפשמב םדה תמקנ לש ןפוצהמ העיתר ונשח ,םלוא
םודקה יטבישה ןפוצה .החפשמה דובכ לוליח ללגב חצרה ןפוצ םג ונל
.םייאמ הארנ
הבוחב האשנ - םהיניב תומחלמב - םיברע יפלכ םיברע לש תוירזכא
?ונב וגהני ךיא ,םיברעה םהיחאב םיגהונ םה ךכ םא :תמייאמ הרושב
."לארשי ייברע" ןיבל "םיברעה" ןיב דירפהל ונל השק הז רשקבו
ודה ןיינעבו ךוסכסה ןיינעב םיברע םע ונל ויהש םיישממה םיגולאידה
.תורשפ אלל תומיע לש יפוא הרהמ דע ואשנ םויק
,םינש ששכ ינפל :יגולונורכה םרדיסב אלו םיתומיע רפסמ ןאכ ריכזנ
אוה .ופוג יצחב קתושו וחומב םד ףטשב הקל אוהו וניבא לש ולזמ ערתיא
רפכמ יברע םע דחא רדחב םילשוריב "הסדה" םילוחה תיבב זפשוא
ארזע דחא רדחב ובכש הז דצב הז ."תאזיע" םשב יברעל ארקנ .לילגב
קותישב הקלש יברעה תאזיעו ,ינמיה ופוג יצחב קותישב הקלש ,ידוהיה
ונאצמו ,באה תטימ דיל ראשיהל ונצלאנ תולילב .ילאמשה ופוג יצחב
,השארל תפנצמ השבח םיריעצה לש םמיא .תאזיע לש וינב תא רדחב
םתוא .הכמב הרקיבש םוש לע , תי'גח איהש ונבה םינבה ירבד יפלו
,תיברעה החפשמה לש "הנבל"המ תופתושמ תומיעט קר אל ודילוה תוליל
.הלילה ךות לא תושק שפנ תוחיש םג אלא
היה השק ,ונרעצל .הרומ היה םהמ דחא .םיליכשמ ויה תאזיע לש וינב
ויה םה .דיתעה לע המכסהל , ורצונש תודידיה ירשקל רבעמ עיגהל
,םבילב קפס היה אל .המדאה לכ ,םהלש איה תאזה המדאהש םיענכושמ
תינוליחו תיטארקומד תיניטסלפ הנידמ ןאכ םוקתו אובי םויש
.ף"שא ...תושארב
רחאל) 1950 -ב ונילע , 1948 -ב ונדלונ ירהש ,ונלרוג היהי המ ונלאש
... "רופלבו לצרה" תומשה תא םיאשונ ונא "לזמה עורל"ו ,(!1917
ונילע .תורשפ ויהי אלש ,תיעמשמ דח םדי לע רהבוה ,בידנה ךויחל רבעמ
,ףיסוה הרומה ."ץוחב היהנו אובי םוי"ש ,ךכל תישפנ םינכומ תויהל
-ב רופלב תרהצה רחאל ולעש הלא לש םתקחרה ןיינעב הרשפ היהת אלש
הנידמ םיקהל ונקבאמל ועייסש םידוהיב תובשחתה היהת ילוא" .1917
.רמא ,"תיאניתשלפ

באזהו השה

בורק רשק ונל היה הב הפוקת ,הטיסרבינואב ונידומיל תפוקתל רוזחנ
ינוכיש"ב הלילה ךות לא ולהנתה תובר תוחיש .םיבר םיטנדוטס םע
."ףלאה
הנידמה לש תינויצה תילכתה םע תוהדזהל םהמ תופצל ונלוכי אל , םנמא
ייוטיב םע םילשהל השק ונל היה דימת ךא .היכרע םעו היתורטמ םע ,
םג היה השק .ותוא ןיבהל ןויסינה םע וא ,יפ"שאה רורטה םע תוהדזה
םהב תונועמה לע הרימשל םייברעה םיטנדוטסה לש םתודגנתה תא לבקל
.םדבל הרימשה תכאלמ תא תושעל וצלאנש ,םיידוהיה םהירבח םע ורג
ודוחיי לע רמאמ הפוקת התואב ונמסרפ .דחוימב ונל הרוכז תחא החיש
ןואטיבה ןמ םיקתוע ונצפה .והשלכ יטילופ ןואטיבב ידוהיה םעה לש
ונדידימ דחא דצמ יופצ אל םעזל וניכזו ,םידומילל ונידידי ברקב
.ןאנדע ול ארקנ רמאמה ךרוצל .םייברעה
האניש םילגמ םתא לבא" ,ןאנדע ןטר ,"םירואנ םתאש יתבשח"
."םיברעל
תטלחה לע גורטק היה ךא ,האניש תלימ םוש הרמאנ אל רמאמ ותואב
הגשוהש ,הטלחה .(1976 רבמבונ) תונעזגכ תונויצה תונגב ם"ואה
.ישילשה םלועה תונידמו ברע תונידמ לש יטילופה חוכה תובקעב
תונולמה דחא לש יבולה םלואב ונשגפנ ןכאו ,ןאנדע םע שגפיהל ונרבדנ
הבורקה השיג טקונה לכש ,ותנעט לע דמע אוה .הייולגו תבקונ החישל
לע רזחו ,םיברע אנוש אוה - דוכילל זא התייה הנווכה - יטילופה ןימיל
האניש םילגמ חרזמה תודע אקוודש ,לאמשה ישנאמ קלח לש גורטיקה
.םיברעל
תבכרומ המכ דע השיחמה קר יבולה ללחב תע התואב העמשנש הקיסומה
.םירבדה תגצהב ןאנדע לש וכרד התיה תינטשפ המכ דעו ,המלידה התייה
תליגמ" :ונבילל העגנשמ תוחפ אל ובילל העגנש ,תיברע הקיסומ וז התיה
.שרטא לא דיראפ לש "ייח
זפאח םילאח לודבע ,שרטא לא דיראפ לש םהיטרס לע ונלדג תודלימ
םיסמנ ונייה וידרב ןגנתמ םותלכ םוא לש הלוק היהשכו .בהאוו לודבעו
ןורכז תא ,תודליה ןורכז תא ונב הריעה הקיסומה .הלוק עמשמל ונתיבב
ןיבי אל רז ,תאז ןיבי אל רז .םויכ םג הילא םיהונ ונא םהבש תועשה
וז הקיסומ .בצעו זגור לש תועשב תיברעה הקיסומה תנתונ עוגרמ הזיא
.תיברעה הפשה לש הילילצ םג ךכו ,םסק ךילע תכלהמ
יקוספ לש םירטמוליק עמשמל םימסקומו םיאתשמ םידמוע ונא םויה דע
.ונמיא יחא ,ארזע ונדוד הפ לעב םלקדמש ןארוק יקוספו הריש
הניחבמ וניחא אוה .ןאנדעל ריבעהל וניסינש באכה שרוש קוידב והזו
תושעל המ ךא ,ימשה ,ינוציחה הארמב וליפא דואמ ונל בורקו תיתוברת
רמא ןכא ןאנדעו ?הילע תולעב תויוכז אלל הרידב רוגל הצור וניא הז חאו
ונתארקל וישכע רבכ ,תכלל םידוהיה , םכל יאדכ" :בל יוליגבו תושרופמ
היהת , םינשה תוברב , יכה ואלב .ץראה לע ןוטלשה תא ונמיע קולחלו
האור אוהש שיגדה אוה ."טועימכ ןאכ ורוגת םתאו ,ונל הלוכ ץראה
םניאש ונממ םיינוציק שיש עדוי אוה יכו ,םינותמה הנחממ דחאכ ומצע
.ןושארה בלשב הרשפל , תיטקט וליפא , םינכומ
תוכזל אל ךא ,ולש חרזאה תויוכזל םגו טועימכ ויתויוכזל יאכז ןאנדע
דימתו .ןאנדע םע גולאידה תא להנל ךיתעב םג ךישמנ .ץראה לע תימואל
תיראש ,םידירש לש םע ונאש השוחתה ונב ההקת אל גולאידה תעב
.התדלומל הבשש הטילפה

(17.10.86 ,"רמשמה לע" - "םתוח")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©