הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

וידחי הל הרבוחש ריעה - םילשורי לע קבאמה

קקח לצרה - תאמ

םידרפסה תדע דעו ןואטיב 2001 ילוי "לארשי יטבש דחי" ןואטב :ךותמ

םיריזחמ תיברעה הגספה תוטלחהו םילשוריב תפותה תוינוכמו םיעוגיפה
חוכשל םיטונ ונא ילוא .םילשורי :יברעה קבאמה דקומל רואה תמולא תא
קבאמה לש תינחה דוח והז ךא ,תאז ונתאמ חיכשהל םיסנמ ילואו תאז
.םילשורי לע קבאמה :יברעה

םיכפוה ונכותב תוקפסהו ,ריעה הדחוא זאמ הנש 30 - מ הלעמל ופלח
לאמשה תשלוחו "םראש" תונבה ,"דייוייד פמק" תונבה .םיעיקבל
תדעו תונקסמ לצב ךרעייש מ"ומ .םילשורי לש הדמעמ לע םימייאמ
הדמעה לשב םילשורי לש הדמעמב םסרכי תיברעה הגילה ימויאו לשטימ
ןויפירה תיזח לשב ךכמ תוחפ אל ךא ,תיפוריאה הדמעהו תינקירמאה
.הל יתורשקתה עויסהו ימינפה

דוכיללו הדובעל םודא רוא - םילשוריב הדאפיתניאה

יברע חטש" אוה םילשורי חרזמש םינש הז ןעוטו ןעט ינקירמאה לשמימה
םייאקירמא םינוגרא םילעופ םילשורי חרזמבש דוס הז ןיא ."שובכ
ימיב ושיגרהש יפכ םישיגרמ הלאו ,םייברעה םיבשותה תא םיסיסתמה
רבודמ םעפה ךא .(ונתיא הלשממה) "הנאעמ הלואד-א" :יטירבה טדנמה
ירבאס ךיישה יתפומה תקיספו םיזנתה תוליעפ .יאקירמאה לשמימב
.תובוט תורשבמ ןניא תיבה רה לע םיאניתשלפה לש תטלחומ תולעב רבדב

םודא רוא שמשל הכירצ (! המחלמב רבכ רבודמ) םילשוריב הדאפיתניאה
"יאוו" ימכסהל ותוביוחמ ריכזהל הברמ דוכילה .דוכילל ןהו הדובעל ןה
שי" הימונוטואה תינכת יפ לעש ריכזהל שי ."דיוייד פמק" ימכסהלו
שי הימונוטואה לע - מ"ומבו ,הימונוטואה חטשב םילשורי תא לילכהל
.וישכע רוקעלו שרשל שי הזה תונערופה ערז תא ."םילשורי" לע םג ןודל
"םראש"בו ( 2000 ילוי ) "דיוייד פמק"ב שדוחמה ןוידה ליבוה ןאל וניאר
.(2001 ראוני)

םיברעה יפב םילשורי לע םידב ירופיס
"תירוטסיהה םתולעב" רבדב םידבה ירופיס לע םעפ אל םירזוח םיברעה
,וענכתשה רבכ יאדו םה הז ןועיט לע הרזחה בורמ .םילשורי לע
לע קבאמהש ןיבהל ונילע ."תיברע ריע" םדקמו זאמ התיה םילשוריש
- דח ריהבהל לארשי לע .הז אשונב םגמגל ונל רוסאו ,לחה רבכ םילשורי
הגיסנ םושל יוכיס ןיאו םילשורי לע ןויד םוש היהי אלש תיעמשמ
.םילשוריב

םואניבל ונמזב םיכסה ןוירוג ןב םג וליאכ ,לאמשה יגוחמ םיאבה םיזמר
לש 17 חוכ יניצק תאו םייברעה םיערופה תא םידדועמ קר ,םילשורי
תא םדקלו םיינידמ תוריפ רוצקל הדאפיתניאל יוכיס שיש ,תאפרע
ימואל סוסנסנוק שי :ריהבהל תולודגה תוגלפמה יתש לע .יברעה קבאמה
.תחא ראשית םילשורי .םילשורי לע ןויד םוש היהי אלש

תונותשע ןדבוא לע ודיעה קרב ןוטלש ימיב לארשי הגיצהש תודמעה
וימואנ לכש לאמשל םג רורב םויה .קותמ אצי זעמ ךא ,ךרד ןדבואו
תוכז לע רתוונ אל ,השודקה סדוק לא לע רתוונ אל") תאפארע לש םינשיה
םינש ךרואל ןימאה ילארשיה לאמשה .דבלב תוצילמ ויה אל ("הבישה
ומיכסי ןיפולחל וא ,הקיתעה ריעב תונוביר לע ורתווי םיברעהש
תונוביר אלא ,םיימואל םינממס לולכת אל הקיתעה ריעה לע תונובירהש
םג ,תאפארע תא קפסי אל ןורתפ םושש רורב םויה .םידוהיה לש תיתד
.הקיתעה ריעה לע תותדה שולש לש תונוביר אל

םיברעלו םידוהיל סרטניא אוה םולשה
ינשל ףתושמ סרטניא אוה םולשהש ילארשיה רוביצה בור ןימאה רבעב
תאפארעש ונל רורב םויה .ינשה דצהמ םג תורשפל וניפיצו ,םידדצה
תא הסשמ ,תונוטיסב םיחצור ררחשמ ,סאמחל קשנ עובק ןפואב קפסמ
ןימאמ ןיידעו ,םיעוגיפ ונב עצבל וילייח תאו ולש ימואלה רמשמה
.ולש "םולשה תונווכ"ל ןימאי ןאכ והשימש

השירדהש ,ר'גנסיק ירנה עבק ,והינתנ ןוטלש תעב ,םינש שולש ינפל
"ולסוא" ימכסה תא שדחמ בצעל םילארשיה לע יכו תקדצומ תוידדהל
לועפל ןכומ וניא תאפארע ובש ,בצמ םע םילשהל ןכתיי אל יכ שיגדה ןכו
.בצמ ותוא והזו ,זאמ והשמו םינש 3 ופלח .יסאמחה רורטה תיתשת דגנכ
.התנתשה אל הזונגאידה

לארשי לש הבל בל איה םילשורי
לש םהיתונווכו םהיתונוצרל ןחבמה ,"סומקל ריינ"ל הכפה םילשורי
הבישה תוכז אשונבו םילשורי אשונב רשפתהל םתונוכנ יא .םייניתשלפה
םירוביד ויה אל הווההו רבעה ימויא לכ .תויתימאה תונווכל תותיא ןה
.דובעל הכישממ םהלש "םיבלשה תינכת" .דבלב

חוכלו ונלש תדלומה תבהאל ןחבמ איה ,םילשורי לע םחליהל ונתונוכנ
החמשב ,תדלומ ךתוא םיבהוא ונא" ןמרתלא בתכ רבעב .ונלש הדימעה
" בותכל שייבתה אל ינוציק ןלאמש היהש ןפ רדנסכלאו ,"למעבו רישב
."יתומ דע המוחר - יתמדא המדא"

:םילשורי לע קבאמה לש ובל בלה ונאו ,תדלומה לש בלה איה םילשורי
.…רוניכ ונחנא ךייריש לכל ,בהז לש םילשורי
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©