הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ןוטרשב םוטרחה עגי םרטב

הנידמל 53 תאלמב םירוהרה
קקח רופלבו לצרה :תאמ

םידרפסה תדע דעו ןואטב 2001 ילוי "לארשי יטבש דחי" ןואטב :םסרופ

תאזה הדליל םאה" :ונלש הנידמב םיטיבמ ונלוכו ,ףלח לבוימ הלעמל
םיבזוע ,םילכה תא עגרל חינהל םיסנמ ונא רייצ וא לספ ומכ ."ונללפתה
:ררבל ,תולגל ,קחרמ סופתל םיסנמ ,תרמגומ אלה הדובעה תא ןיע ףרהל
?לוסיפה תישארב ונל התיהש תירוקמה הסיפתה התיה וז םאה

,ינוחטב ינידמה םוחתב ןהו יתרבחה םוחתב ןה ,רבע לכמ םיאוג םילפמה
ונל רורב ,וגצוהש תונורתפה לכ ,םייוסינה לכ ירחא .רתוי רעובה אוהש
.ןוטרק לש םירכסב םילפמ רוצעל ןיאש

תאז לכו ,תוגיגחהו הירופואה תא רכוז "קינטיט" טרסב הפצש ימ לכ
תוחיפטה .םייאמה ןוטרשה לא טא טא הברקתה הרידאה הניפסה רשאכ
הלא לכ ,"רבשמ לכב דומעל לכונ" ,"םיקזח ונחנא" :םכשה לע תורידאה
לש תונורתפ שפחלו החוכנ תוארל םיסנמ ונניא רשאכ םיקיפסמ םניא
.תמא

םויה ךא ,ידוהיה םעה לש ומויק תייעב תא רותפל ידכ הנידמ ונמקה
.ונתולכל ונילע םידמוע ןיידע יכ ,תימויק הנכס תפחרמ ןיידע יכ ,ונל רורב
לע ךומסל קר םיביוחמ ונניאו ,תונובירהו חוכה ונל שי ,דיחיה לדבהה
.םירז םינורטפ לש םבל בוט לע וא תלוזה ידסח

יקוח ןכש ,םירחא םימע לש תוינוחטב תויעבמ הנוש ונלש ןוחטיבה תלאש
לש ויתודלותמ הנוש ונלש הירוטסיההש יפכ ןיטולחל םינוש ןאכ קחשמה
תימואל הקיז לכמ הנוש תובאה ץראל ונלש הקיזהש יפכו ,רחא םע לכ
רחא ירוטסיה ךילהת לכמ םינוש ץראל הבישהו ץראה בושישו תרחא
.םירחא תוזוחמב

דעב ריזחהל ונל םירשפאמ םניא ןלוגה ןמ םירוסה לש תולכנתהה תונויסנ
שי דימ התואבו ,המרל םירוסה ןוירשהו םיחתותה תא םלועבש ןוה םוש
תורדש לע תומגרמה .םכשל וא הללאמרל םיחתות ברקל דבכ ששח ונל
.חקלה תא ונודמיל זוע לחנ לעו

ונתוא םיבייחמ ,תככוש הניאש תיברעה הביאהו דימתמה םויאה בצמ
םירכוז ונלוכ .תוימינפה תויוביריה תקספהלו תוחוכ דוכילל לכמ רתוי
.םיטירבב קבאמה ימיב ירבעה בושייה תא תימינפה האנשה התפיר דציכ
.ונמצע לא בושלו תויפוטוא ינימ לכמ ררועתהל ןמזה הז

ונקרז המשב ןכש ,וניניע תא התהכה ילוא "היצזילמרונ"ל הפיאשה
,תדלומ ילבחל רוכינ לש סחי תמיוסמ הדימב ונחפיטו םיידוחיי םילמס
לש לדומ םמצעל ונב תילארשיה הרבחב םירכינ םיקלח .תידוהי תוברתל
םישדקמ םהש ךות ,רחא ךרע לכ וקחש ומשבו תינוליח תיברעמ הרבח
.טרפה שפוח תד ,םולשה תד ,הדובעה תד :םישדח םינחלופ

,םוי תושק תויסולכואב ,םידבועב םינש ךשמב ונעגפ םינחלופ םתוא םשב
תויאר .טרפה תא ונקחש םזילרבילה םשבו ,תמא םולשל עיגהל תורשפאב
ילארשיה תומד לש ידמ תויברעמ תויאר ,אוביש םולשה לש תויחישמ
תחכופמ הייאר ונתאמ וענמ הלא לכ ,תיגשיה הלכלכ רחא הפידר ,שדחה
לש ,םינוש םיכרצ לש רתוי הלודג הנבה הב שיש הייאר ,תיתימאו
.תילארשיה הרבחב תונוש תויוברת

יסופד תונשל תמא לש ךרוצ ןיידע ונל שיו ,תווהתהב הרבח ןיידע ונחנא
תועד .תועטומ תויצפצנוק ועבקש םיגיהנמ לשו םידסיימה רוד לש הבישח
רובש ימ .רויס סוטממ לדבנ ברק סוטמש םשכ תורובמ תולדבנ תומודק
תנבהב לשכנ טושפ המודק העדב קיזחמש ימו ,עדיה תשיכרב לשכנ טושפ
תא אורקל ,תומודק תועד ץפנל ,תורוב ץפנל תעה וז יכ ,םוקל ונילע .עדיה
לש דוסיה תורטמ תא םולהיש ןפואב תיתרבחהו תינוחטיבה הפמה
םיינידמו םייאבצ םיעצמאב ףחוד יברעה םלועה ,תרהוד הלגעה .תונויצה
םע ונלש תוררגיהו המלשה לכו ,ויתורטמל םיאתיש ןורתפלו המלסהל
םאש ,התוא טוונלו הלגעה לע תולעל ונילע .ונתוא ונכסי ונל ורחבש ביתנה
.היתחתמ סרדינ ,ןכ אל

הביאה םע תודדומתה :תודדומתה לש םינש הנייהת תואבה םינשה
הגרדהב קוחמל םישקבמה תוחוכה םעו ונתוברת םע תודדומתה ,ביבסמ
.ונברקב דוחיא לע םירמושה םירשגה תאו ונלש דוחייה ינמיס תא

תמאה תנבהב ,ונויסינב ,םעה לש ותמכוחב היה תורוד ךרואל ונחוכ
יפדב יוצמ לכה .הדבכ תוירחא תלטומ דיחי לכ לש ויפתכ לעש תיסיסבה
תלוכיב ,םרזה דגנ םיחוש ךיא םיאיבנה לש המגודב ,ונלש םימיה ירבד
תונוזח תמיקרו בלה ךרומ .ריחמה תא םלשל דחפ ילכ החוכנ תוארל
ונל ןיאו ,הלחנ ונל שי .קינטיטל הכחמה ןוטרשה לש וידידי םה םייפוטוא
הלואגל דע ךלנ דחיו ,ונלוכ ןיב רבחל לוכיש ףתושמ הנכמ ונל שי ,החונמ
.אובתש


קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©