הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

לאמשה ןמ ריעצל תרגא

קקח רופלבו לצרה
30.9.83, ד"משת ירשתב ג"כ ,"םתוח" ףסומ "רמשמה לע" :ךותמ
(רמאמה תובקעב תובוגתה םג ןאכ ופרוצ)
, רקי ריעצ
ונא .ךייש התא הנחמ הזיאל םיעדוי ונא ךא ,התא ימ םיעדוי ונניא
התא םג תשח יאדו .ךתיא רבדיהל ונל בושח יכ ,ךילא םיבתוכ
ךלוה ונניב בוטיקהש ,םיחתפנו םיכלוה םירפתהש ,םינורחאה םישדוחב
.תילארשיה הרבחה לע הרשבב ךתוח ביאכמו השק ערק .רבוגו
תעמשנ םינוש םינוויכמ .ונעדי אלש םידמימל עיגה האנשה רטמורב
דריי םרטב ,םינושה תונחמה ןיב תורבדיהל ,לארשי תבהאל האירקה
תרבוגה הנצקהה תומולהמב תוקנחומ ולא תואירק .ךשוחה ונילע
,"בוטיקה תוכזב" םינעוטו םימק ךלש הנחמב םיטעמ אל .תכלוהו
."לארשי תבהא לש הקיבדה הכימש"ל םיגעולו
,תבחרתמו תרעפנה םוהתה תא ונתוארב רמ ונבל : תמאה תא רמאנ
תא קימעהלו תורבדיהה תא קיספהל תואירקה תא ונעמשב םיבאוכ ונאו
ידכ ןאכל ונבשש ןימאהל תומימת וז ןיא ןיידעש םיווקמ ונא .םוהתה
.דחא םע תויהל
ךלש הנחמב םיטעמ אל ,ג"לש תמחלמ תובקעב ,םינורחאה םישדוחב
לש תוימיטיגלה ןדבאל ךרדה תא הללסש איה וז המחלמש ןועטל םיטונ
לש תויואטבתה רחא םיבקוע ונא םינש הז ?םנמואה .דוכילה ןוטלש
ןימיה לש תוימיטיגלה תא ןיטולחל םיללושה לאמשה יגוחמ םישנא
.תוינידמ עובקל יטילופה
ךא תרעסנ ונחור ,ןכא .החכות ירבד ילב רשפא יאו ,ךמע רבדיהל ונאב
השקש םידומ ונא .הלוקשו תיניינע הרוצב וניתונעט עימשהל לדתשנ
ראותמ ןהבש תויואטבתהב םילקתנ ונא רשאכ חורה תוולש לע רומשל
תורבדיה להנל רשפא יכו .תישונא אלו תינומד הרוצב יטילופה ביריה
?תומיטאו האנש ךילא רדשמה יטילופ בירי םע
בנועמ ,ןמלטנ'גכ ןיגב עדונ דימתמו זאמ" :אבה עטקה תא ,לשמל ,ארק
םיידיה לבא .תיאקסניטוב'זה תרוסמה בטימכ ,דובכ תרדה לעבו
.ךלומל םיעירמ םדוע לארשיב םינומההו ...םויהמ אל - םדב תולאוגמ
וניאו עמוש וניא ונלש ןומהה םג , היגוגאמדב בהלושמ ןומהה לככ
הלוע םדה חיר רשאכ "םוהילע"ל ביהלהל רשאמ לק המו .ןיזאמ
תויולת תופוג הארמל ללותשמ ןומהמ ונא םיבוט המב ?םייריחנב
"?קשמדב
רפוס בתכ ךכ .(12.10.82) "רמשמה לע"ב להוא אלימ רפוסה בתכ ךכ
.ודער אל וידיו , לארשיב
"חצור ןיגב" קעז וישכע םולשו ךרעמה לש יטנגילטניאה ןומהה רשאכ
"בהלושמ ןומה" הז היה אלו , היגוגמד וא םד חיר םוקמב היה אל
אל הנגפה וז התיהש הדבועה םג .תופשנתמו תובוצק תואירק ארקש
הדמע וזיא תעדל ךירצ .היטרקומדב העיגפ םושמ הב היה אל ,תיקוח
."טסיניימוח" וא "ללותשמ" לש תיוות לבקל ידכ ,טוקנל
גיצהש ךרעמה לש הלומעתה טרס חכשנ רבכש המוד .הרוחא ךלנ הבה
(הלילחו סח) דוכילה תיילע םע ורקי , העווז יעוריא וליא םימיא טירסת
ונכתיי םלועב הנידמ לכב :טושפ היה ןוטרסה לש רסמה .ןוטלשל
!טולשל תחא הגלפמל קר רתומ לארשיב ,ןוטלש יפוליח
הלע ןכא ןיגב :ומשגתה דירשו סרפ לש רתויב םיעורגה םהיתומולח
ןדבאו הירטסיה לש םינמיס ולגתנ ילארשיה לאמשב . ןוטלשל
ינותיע .םידש רויצ :היגולונומדה ףנע לאמשב קזחתה התע .תונותשע
היהת :לאמשה יגיהנמ לש תורוחשה םהיתויזחת תא ומסריפ םלועה
אבצ לעפוי , הלטבא היהת ,הפוריא םעו ב"הרא םע תומיע היהי ,המחלמ
ב"גק םקוי ןבומכו ("תופנרקתה") באתסת הרבחה ,תותיבש תריבשל
.םהימודו ,("םייטסיטראקמ - םייטסיבונד'ז םיראסימוק") ילארשי
רמא .דוכילה תיילע םע ץוביק ינב חיש םסרופ (3.6.77) "םתוח"ב
ןוטלשל הלע דוכילהש הדבועה יליבשב" רמש ןיעמ ןמסורג ישיבא םש
םלועה לכש השוחת שי .תודסקהו תופיכה תא ןיכהל ךירצ .הרורב
םיגציימ ילוא ונחנאש ,הנשיהו הבוטה לארשי ץרא .ברחיהל ךלוה ונלש
."לזאזעל תכלוה ,התוא
.תונחמה ינש ןיב חיש וד בייחתמ אליממו ,םייק תונחמה ןיב תומיעה
ךותמ תויהל ךירצ יטילופה חיש ודהש בשוח התא םגש םיענכושמ ונא
ןימאהל םיצור ,תוחפל ,ונא .העדל םיביריל דובכו תונלבוס לש הדמע
.השקבב ?תואמגוד . דימת אל ?ךכל לאמשה הנחמ לגוסמ םאה .ךכב
"תומדש" תעה בתכב
ךרועה הנורחאל בתכ ( תיצוביקה היצנגיליטניאה בטימ תא גציימה )
יכ הפצנ לא .הקומע םוהת העורק םניבל וניניב" :ןמרמיצ יראב
,רבמטפס) ."ןוכנ אל .דחיה תחטבה תא תרשת םוהתה לש התמיתס
תא ישעמ ןפואב עצבל רשפא דציכ טרפמ אוה ורמאמ ךשמהב .(1982
העדומ םדא םסרפי אל" :ינשה הנחמה תמרחהל ארוקו דחיה ץופינ
תירב םדא םמיע תורכי אל !םדגנ ןיגפהלמ םדא ענמיי אל !םתונותיעב
דע ונמצעל ריהבנ אל םא ..!םהינואטיבב םדא בותכי אל !תיטילופ
ארוק אוה ."ונתוא עלבתו היפ תא וז רעפת ,םוהתה ,הקומע המכ
ידכ דע ,ןכ יכ הנה ."וניסחימ םתודנל" ,"םכמיע ונקלח יהי אל" יולגב
!טלחומ ערקלו םרחל האירק :םירבדה ועיגה ךכ
להנל םויה םיגהונ לאמשה יגוחב םיטעמ אל יכ ,רקי ריעצ תנחבה םאה
רנקנד ןונמא ?יתדעה ןובשחה םע תחא הפיפחב יטילופה ןובשחה תא
יל ןיא" ורמאמב ,גיווצנירג לימא חצר רחאל הטוב הרוצב תאז השע
לש ורמאמש םיפסונ םיבתוכ וררגנ וירחא ,(18.2.83 ,ץראה) "תוחא
."תיתדיחי" הוואגו ברק חור םהב חיפה רנקנד
הצוחה םיצרופ ,יתרבח ץחל לש תועשבש הארמ היגולויצוסה
.תומודקה תועדהו םיפיטוארטסה
םשבו ,"יטסינמוהה םזילארבילה" תשרומ תא אשונכ רדהתה רנקנד
ךרוע ,ןקרב ןח ."םינובב"ל חרזמה תודע תא הוושה תשרומ התוא
ןיבמ אוהה ףוקה ..."חפוקמ ףוק" לע בתכ (1983 , סראמ) "חותפ שאר"
דירוה אוהה ףוקה .וב בשחתהל ךירצ ...תחא הרבה תונב םילמ קר
."ונבישהל ודיב קרו ןוטלשה ןמ ונתוא
רורב יגולויצוס ךתח (27.4.78) "תונורחא תועידי"ב טטריש ןורבע זעוב
תא םישייאמ וישכע םולש תנגפהב ופתתשהש הלא" :תונחמה לש
תואטיסרבינואה תא ,עוצקמה ישנא תא תולהנמה תא ,תיליעה תודיחי
עיבהל ואבש םיניגפמה ."לארשי תנידמ תא םיליעפמה םה - ונייה
הרבחב ילוש דיקפת אלימ"ש להקכ םיראותמ דוכילה םע תוהדזה
םיבוטה םיבטוקמ ךכ ."הזכ דיקפת אלממ אוה ןיידעו ,תילארשיה
הלהנימהו תיליעה ישנא ושעי המ .םיילושה ישנא לומ םיליעפמה םיפיה
בשחיהל ןורבע זעובמ רשכה שקבל וכרטצי םאה ?דוכילב םיכמותה
?םיילוש ישנא לש יאלט תאשל וכישמי וא "היצנגילטניא"ל
תודע לע ןעשנה ,"רז ןוטלש" אוה דוכילה ןוטלשש רובס קוינק םרוי
דרמה" :תיזנכשא הלואגל הפצמ אוהו , (18.8.73 "רבד") חרזמה
רתויב הפיה העפותה אוהש ,וישכע םולש לש וחרוכ לעב יזנכשאה
תובוחרב םיאולימ ול ןיא .תודנוג ול ןיא .עווגי ןאכ התיהש
."ןיגב אבא" לש תונוכשב ,םיקחורמה
ליטקוקה " (11.2.83 ,"םתוח") :דוכילה ןוטלש לע בתוכ ןיקרמות לאגי
לש תותיחנ ישגר םע דחי ...ינלופ יטסינויזיוור רדה לש שודק אלה
הז - רזכאו ןואג בידנ עזג ונל רצי ...תילכלכו תילכש תולשחנ תובכש
."ןיווראד לש הילוחב רסחש
ילארשיה לאמשה ןיא דציכ ונרשב לע וניזח "לילגה םולש" עצבמ ךשמב
זעוב .תוינידמה תא עובקלו טולשל תרחבנה הלשממה לש התוכזב ריכמ
וניא טושפ יחכונה לשמימה " :ובתכב 1978 -ב תאז ריהבה רבכ ןורבע
םע הנבה גישהלו חיש וד להנל אוה חרכה ,ןוטלש םייקל ידכ יכ ןיבמ
הניא הנידמה .ןוטלשה תוינכת תא עצבל רשפא יא םהידעלבש הלא
ינפל רמאנ ךכ ."עצבתי לכהש תופצלו תודוקפ דירוהל רשפא ובש ל"הצ
םרימע .םירבדה ולחלחי ל"הצל םגש ונעדי םרט זאו ,םינש עברא
.הלא תופקשה לש רצות םהו , לאמשה יכינח םה עבג ילאו ענצמ
,"ץראה") תינמי הלשממ תפיקע לש תונויסינ קידצה להנרטש רוספורפ
- ודואספ "תיתרתחמ" חורב ףיסוה ףא רומ ןילי ןתנו ,(19.7.78
תובייוחמ ןהו תורתומ םיחרפ תסימרו אשדה לע הכירד" :תיאורה
לכ ...הלודגה הכפהמה תא ללוחל םישקבמ םא ,ירוטסיהה חרכהה
םירבד םה תימואלה תעמשמה תבוח לע וא ןיקת לשממ לע םירובידה
."םילטב
ץוביק יריעצ לש "הטוס לכ" ןותיעב :םייפארג םייוטיב םג שי האנשל
ושאר הילעו תחלצ תאשונה תצלפמ רעש רויצב העיפוה ,אישנה רפכ
ירז רוטע איבצמכ ןורש הארנ רחא רעש רויצב .ןיגב םחנמ לש תורכה
דעב תומל בוט" :בותכ התיתחתבש ,הטרדנא לע ולגר ןיעשמה הנפד
.(24.6.83 ,"רבד") ."ונצרא
קבאנ ךניאש ,יגולותימה קבאמה לש ותועמשמ ,לאמשה יגוחמ קלח לצא
חצר ליבוה , לשמל , ךכ !ל"צא ...ב קבאהל ךישממ אלא םויה דוכילב
ל"צאה לש יבויחה וסחי ןיב שקיה תושעל רדא וקנב תא גיווצנירג
:םידוהי יפלכ ונימיב ידגנ רורט ןיבו םיברע יפלכ ידגנ רורטל
,תיטסינויזיברה היגולואדיאב תנגועמ יטילופ יעצמאכ תומילאה"
תא רוריבב תוהזל רשפא ...הלחתהה קר איה ןומירה תקירזו
חצר רשפאתה הבש , הריוואה ירצוי תאו םייגולואדיאה םיארחאה
םייטילופ תונובשח ילוסיח - ךכל רישי ךשמהכו ,הליתאשו הרבאס
םגש םיהדמ ."םידגנתמ לוסיחו ןומיר תלטה ידי לע ידוהיה בוחרב
היגולואידיאל רשקנ תוגנאלפה ידי לע עצובש הליתאשו הרבאס חצר
הווסומ ןפואב חרזמה תודע םירשקנ וירבד ךשמהב .תיטסינויזיוורה
ירחא עוזעזהמ האצותכ ףולחת תומילאהש ןימאמ ינניא" :וז תומילאל
,םיירוטסיה םישרוש תלעב היגולואידיאב תנגועמ איה .ל"ז לימא חצר
גיהנמ ידי לע הצואת תלבקמ איה ,תיתדעו תידמעמ תורירממ הנוזינ איה
.(18.2.83 ,"רמשמה לע") ".ויכישממו ל"צא
ונגצהש תועדה םאה ?םיחאה תאנש ךשמית םאה ? םיכלוה ונא ןאל
לע .םיעדוי ונניא ?לאמשב חורה יכלה תא תופקשמ ןכא הז רמאמב
תואית םאה ?ךכ לע ךתעד תתנ םאה .ךמע רבדיהל ךילא ונאב ,ןכ
ונאו) יטילופה ןימיב םג ?אהיש לככ בקונ הז אהיו ,שפנ ןובשח תושעל
םיכרדה ןתואב לאמשה תא תוכהל םיבר םיתפתמ (ךכב םידומ
.האנשה לגעמ בחרתמו ךלוה ,םייתניב .(היצמיטיגל הד ,יודינ ,המרחה)
םיכומ .היפ תא רועפל תמייאמו ונילגרל תחתמ תדעור המדאה
הבותכ איה .ריקה לע תבותכה תא םיאור ונניאו ,ונלוכ םירוונסב
ימ - ברחי יכ םע .הנמיקי םע - ברחת יכ ץרא" :שא לש תויתואב
"?ונמיקי
(30.9.83 ,ד"משת ירשתב ג"כ ,"םתוח" - "רמשמה לע")
ןמ ריעצל תרגיא" רמאמל רמשמה לעב ומסרופש תובוגתה ןלהל
: "לאמשה"לאמשה ןמ ריעצל תרגיא" לע תובוגת
14.10.83, ("םתוח") "רמשמה לע"מ תובוגת ץבקימ
!?םתא םתייה הפיא
לאמשה ןמ םיריעצל םכתיינפ תא יתארק ,םידבכנה קקח םיחא
.(39 "םתוח")
תונלבוס לש הדמע ךות יטילופ חיש וד להנל לגוסמ לאמשה םא םתלאש
וצצופ לאמש ישנאש םתעמש םאה !ןכ טלחהב ?העדב םיביריל דובכו
"דוכיל" שיאמ וענמש ךכ לע םתעמש םאה ?"דוכיל"ה לש תופיסא
?וירבד תאשל
:ומכ "לארשי תבהא" לש םירדש "קר" יתטלק ינא ?םכלצא עמשנ המו
ריקל דימעהל" ,"!לערה תא דימשהל" , "!דירש יסוי תא תולתל ךירצ"
םיעקות ,םידגוב ,םיטסיפ"שא םלוכ םה ,שפנ יפיו םיקינכרעמ ינימ לכ
קר אל .הפ לובינו תוללק הברה .(תונותעה יעטק) "!המואה בגב ןיכס
תופסא םיצצופמ םיתרשמ םתא ותוא הנחמה ינב דציכ יתיאר ,יתעמש
םיקרוי ךיא יתיאר .םתדמע תא גיצהל ךרעמה ישנאמ חוכב םיענומו
םירוסיה ךרד תא יתיאר .יטילופה ביריה לע תורעוב תוירגיס םיבכמו
םתעמש םתאו .גיווצנירג לימא חצרנ הפוסבש הכולהתה הרבע הב
?םתשייבתה אלו םתיארו
לע תרוקיבה לכ םעש ,תוטטיצ המכ לע םיכמתסמ םתא תאז לכ רחאל
םתא .םכלש הנחמב השענהו רמאנה תמועל וניבלי גלשכ ,ןהמ קלח
האנש רדשמה בירי םע חיש וד להנל" ולכות םא םכמצע תא םילאוש
."תומיטאו
, םכלש "לארשי תבהא"ב יפוד ליטהל אל יל השק ,בוטה ןוצרה לכ םע
.רבדיהל םכתלוכיבו
.םיסנ םיסנ

םייניע עבשב םיקדוב
ריעהל הבוח ,קקח רופלבו לצרה םיחאה םע ללוכ חוכיוול סנכיהל ילב
וליאכ הנעטה איהו ,הביד תצפה ידכ העיגמה םבתכמב תחא הדוקנ לע
."חצור ןיגב" תואירקב "וישכע םולש" ישנא ודעצ םעפ יא
תעב "וישכע םולש" ישנא םניאש םישנא ידי לע ף"שא לגד ףנוה זאמ
ובברתשנ אל םא םייניע עבשב קודבל "וישכע םולש"ב גוהנ ,הנגפה
רשוא אלש המ לכ .העונתה הטמ ידי לע ורשוא אלש תואמססו םילגד
.דימ דרוה
םע ,ןיגב רמ לש ותיב דיל הנשה שארב תינאטנופסה הנגפהה תעב
םע תחא הלוכש םא העיגה ,הליתאשבו הרבסב חבטה רבד עדוויה
.הבריסו , ותוא דירוהל השקבתנ איה ."חצור ןיגב" - ישארה טלשה
רשאכ ,ראשנ טלשהו הדגנ חוכ ןבומכ וניגפה אל "וישכע םולש" ישנא
םיצבקתמ תיז ריב תטיסרבינוא םע תוירדילוסה דעוומ םישנא המכ
םלועמ היה אלש ,הז ןפוד אצוי טלש לע הדקמתה היזיוולטה .וביבס
ימ יניעב תוחפל - םירבדה וחצנוה ךכו ,"וישכע םולש" תואמסיסמ
.ךלכלל אלא םירבדה תותימא תא קודבל ןיינע ול ןיאש
לכ םדוק אובל בייח ,קקח םינודאה ונורגב םעה תודחא תוממורש ימ
אלו עדוי וניאש םירבד דומלל ןכומ םג תויהלו ,חוכיוול תויקנ םיידיב
.דומלל חרט
םילשורי , רפוע איג

םלוע תפקשהב ץוענ לכה
ןעמל .(3.9.83 ,"םתוח") קקח רופלבו לצרה לש תרגיאה לע יתחמש
ינא .המסרפל ןוכנל התאר "םתוח" תכרעמש ךכ לע רתוי יתחמש תמאה
םגו םכלש םירישה ןיב ינשה טוחכ רבועה ,םכלש עינמל תינחור ףתוש
,הז ששחל םרוגהו ,חטבומ אל חור ראש לעב םעכ ונמויק .םכתרגיאב
.הרבחכ ונחנא אלא ,דיב קשנ םע ונדגנ םימקה םיבייואה ידיב אל הז
"תישונא אלו תינומד הרוצב תיטילופ תורבדיה להנל רשפא יכו"
תעדה תוקמעו הבשחמה רשאכ הרקי ךכו הרק ךכ ,(םכירבדמ טוטיצ)
ינא ןאכ .םירבדל תוביסה תא ןיבהל ותונרקס תא ליבוהל תולדח
םייתרבחה םיכילהתהו םירבדה ןיאש ןיבהל ונילע .וקנב םע ההדזמ
יפכ .והשמ תובקעב ומק תונומאו תויוברת .םהילאמ םישחרתמ
."הדעב תויחל בוט" רמול רשפא ,"ונצרא דעב תומל בוט" ורמאש
דציכ" :לואשל רשפאו "ונל ןתינ ךכ יכ ילש וז ץרא לבח" רמול רשפא
םישעמבו תואמסיסב תונעל רשפא ילכלכ קחדו ינוע לע ."תרחא אלו ךכ
דוסיה ןמ םירבד הנשתש תיתימא היישעב רשפאו ,םיינועבצו םיצצונ
המחלמ ינפ לע םולש ףידעהל רשפא .תורודו םימלש םייח ךרואלו
.ותוא םוזיי םחולהש יאנתב ,םולשה תא לבקל רשפאו
:חונימ שי וללה תוביסלו תוביס שי ,דואמ םירקי םידידי ,הלא לכלו
הינפלמש הנומא וליפאו (היגולואדיא) "תינויער םלוע תפקשה"
.שרושו הביס הל ףאש ,תוברת ,הירחאו
תג , ןצינ קחצי

?"תוריח" לש ןואטב
"לארשי תבהא"ו תויביטקייבוא םשב ?לכל ץורפ "םתוח" םאה
תצמשה ךות ,יטסינויזיוורה ןימיה לע ןגהל םיאבה םירבד ןאכ םיאבומ
ןמ ריעצל תרגיא"ב 39 -ה ןוילגה תא חתופה רמאמב תאז לכ .לאמשה
ינניא םא בושו בוש ןוחבל יתיצר ,אורקל יתכשמהש לככ ."לאמשה
יבתוכ םה ימ עדוי יניא .יתלחלחתנו 'תורח' לש ןואטבב ןייעמ
רשפיאש והימ ךא ,תונעט יל ןיא םהילא ,עגרכ בושח םג הז ןיא ,רמאמה
וא ,תויצסנס רחא תוטיהלה העיגה ךכ ידכ דע םנמאה ?וז הינסכא םהל
רבודמ הילע ,'םינפבמ תונגראתה' לש שדח וק ונל םירשבמ אמש
?םינושארה םיטפשמב
םנמאה ?הז גוסמ רמאמ םוסרפ קידצמ המ ימצע תא יתלאש הליחת
?ינויצה לאמשה דגנכ ללכבו העונתה יריעצ תא תיסהל והשימ ןיינועמ
אמש וא - ומצע "ינויצ לאמש" ותוא תא אל םא "םתוח" גציימ ימ תא
?ךרוצה יד ןכדועמ יניא
תורבעמ , ימדש םחנמ

ימואל סויפל הדוסח היינפ
רבדל סרפ ןועמשמ וענמ דוכיל ישנא רשאכ לארשי תבהא התיה ןכיה
יבתכמ רואל תורגא רופלבו לצרה םיחאה ובתכ ימל ?הנומש תירקב
ישנאו ינולא תימלוש ,דירש יסויל םירקבל םישדח םיחלשנה הנטישה
םימויאה ,םתחונמ תא דירטמה םינופלטה לוצלצל וא ,"וישכע םולש"
םעטמ יונימ לע וא םהלש תורגא לע םתעמש םתא ?יאנגה תולימו
המו .יתעמש אל ינא ?םעה תודחאו לארשי יבהוא ,דוכילה יגיהנמ
םיניגפמה "וישכע םולש" ישנא רשאכ לארשי תבהא לע ובתכ םה
םינבא וליפאו הצאנ תואירק ,תוקירי ,תוללק וגפס םילשורי תובוחרב
לארשי בהואה תאו ןומירה תא ריכזהל םיכירצ םאה ?תוירט תוכמו
ןימיב םג" :םיחאה םיבתוכ ךיא ?הזה םויה םצע דע ישפוח ךלוהה
."םיכרדה ןתואב לאמשב תוכהל םיבר םיתפתמ (םידומ ונא) יטילופה
.ןותעב םירמאמ םיבתוכו םיבשוי הלאו
תוחיש הברה םכל שי ,"החיש" להנל םיאב םתאש ינפל ,רופלבו לצרה
ןובשח" ותוא .םכיניע ןיבמ תורוק הברה לוטיל םכילעו ,תיבב להנל
ןורש תא קקח םיחאה ועמש םאה ".היהיש לככ בקונ הז אהיו שפנ
טלש םירהל זיעהש ריעצה רוחבה תא ואר םאה ?םילשוריב בוחרדמב
תא וערק ןורש לש םיטושה וידיסח ךיאו ,"ןורש אל קר" - דחא דדוב
הרטשמה אלוליא ,ומצע רוחבב םיטפש םישוע ויהו םירזגל טלשה
לע ןיגב תא םירכוז ?ח"וד ול םושרל התצרו הצוחה ותוא הכשמש
?"םיאשנתמה םיצוביק"ה
תועטהל דעוימה יגוגמד קשנ איה תודחאל האירקה םהב םינמז םנשי
.םיליסכ
ידכ ,תודעה ןיב סויפו לארשי תבהא ,תימואל תודחא םיצור ונא םג
אלא .היינבו םימע תווחא , םולש לש הפי לארשי ץרא בוש תונבל לכונש
גשות איהו ,םויה לש םיאנתב תולקב הארנכ גשות אל ,וז תודחאש
.קבאמ ךרד אקווד
רוצח ,יראב לאומש
: 21.10.8 , ("םתוח" ) "רמשמה לע"מ תובוגת לש ינש ץבקימ

םהירבדב קדצ שי
יכ ,אוה ןוכנ םא .בל תמושתל קקח רופלבו לצרה לש םהירבד םייואר
ינשב תועמשנ םאו ,"ונעדי אלש םידממל עיגה האנשה רטמורב"
םאו ,"םוהתה תא קימעהלו תורבדיהה תא קיספהל תואירק" תונחמה
םאו ,(!ושע ךכו) הלוקשו תיניינע הרוצב םהיתונעט ונעט קקח םיחאה
"לאמש ישנא" לש םהיפמ םדי לע וטטוצש עלבה ירבד ורמאנ םנמא
.וניתובוגתב שפשפנו רוצענש ןמזה עיגה זא ןימיה דגנכ
ץלפתהלו "ןימי דצמ" תועורפ תותסה לע ןנולתהל םילוכי ונא ןיא
תפומו המגוד ןימיל תתל ןמזב ובו - וניפלכ תוינללוכ אווש תומשאהמ
רשא ןיגב ישעמ לע ייתועד ויהי .תרוויע האנשלו תוינללוכ תוצמשהל
תא הזח םא םג) ,"םדב תולאוגמ וידיש ...ךלומ"כ ותוא ראתא אל ,ויהי
םידליש לילא היה ,יתובר ,ךלומ .(ץחומו ריהמ לויטכ ןונבל תמחלמ
.םוניה ןב איגב שאב ורבעוהו ונעמל וברקוה םינטק
,העווז ירואית לש םחוכב לארשיב הרבחה בצמ תא רפשל לכונ אל
ךרדב יכ , רובסש ימ .תצלפמל ישארה יטילופה ביריה תא םיכפוהה
תועט העוט - ,ונתקדיצב רוביצה לש ךלוהו לדג קלח ענכשנ תאז
םיאמר וב שיש ,לודג יחרזא הנחמ בצינ ונלומ יכ רוכזל ונילע .תנכוסמ
.םנוזחב םינימאמו םירשיו םימימת וב שיו ,הצמישל םיעודי םיאנקו
רבעה יחקל .תונוש תויצרופורפב ילוא ,"הדובעה הנחמב" םג בצמה הז
הנכסה ,הפי התוא דמלנו יאוולה ,הרהזא םילעמ קוחרהו בורקה
הלש םירוויעה םיאנקה ןמ לארשי םעל תפקשנ רתויב הלודגה תימינפה
."לאמשמ"ו "ןימימ" -
םירוונוסמ יתלבה ןיב תנגוהו תינויגה תורבדיה לכל די טישוהל ונילע
ימ .יתוברתהו ינידמה ,יתרבחה , ילכלכה רזגימב .םידדצה ינשמ
רבכ ,תחא המוגפו הנטק הניפסב םיבשוי ונלוכש ,הדבועב ןיחבמ ונניאש
.ףנרקתהו רוונתסה
דובכ לע םג ,תלוזה דובכ לע תידדה הרימש ילב תורבדיה ןויסנ ןיא
"םייתדה" לכ אלו ,ןורש קירא םע ההז הניא "תוריח" .דגנכש הנחמה
"םירוטרט" ליעפהל רשפא יא תיטרקומד הרבחב .ןמקורד םה
תלפשהו תמדקהש רחאל ,ךתעד תא לבקל םינומה רישכהל ידכ םייאבצ
תלחומ הניא "לארשי תבהא" םנמא .םתעדות תא תסמרו םדובכ תא
העווזו תועשיר םתוח עיבטהל דואמ תרהזנ איה ךא .םירומג םיעשרל
,"הבושת" לש החוכב הנימאמ איה .הרושה ןמ םינימאמו םידוהי לע
םישקומה הדשב וליפא ,םיריבסמ םינפ לשו תודבוע לש םחוכב
.יטרקומד ראשנ אוה דוע לכ ,יטילופה
ץרפמה ןיע , גניר לארשי

?קקח םיחאה רבדיהל םיצור םתא המ לע
לצרה םיחאה , םיחש םתא תורבדיה וזיא לע וא לארשי תבהא וזיא לע
וללה םיגשומה תא ירמגל הנוש הרוצב םיניבמ ונחנאש ינששוח ?רופלבו
תא בוהאל" םכידי לע ארקנ תמאב ינא םולכ (?המ ,תיטנאמיס הייעב)
תימשרו תיגיגח החיטבהו 67 -ב םיחטשה תא השבכש - וז "לארשי
רבכ איה םויהש אלא , דוע אל ?םהב הקיזחמ םויה דעו - םריזחהל
.(וטאקפ הד חופיס) הלחנו קלח םהב האור
תוריל וילע הדקפו םייברע םירפכלו םירעל ינב תא החלשש הנידמ
,םדב שבוכל ותוא הכפהש אלא ,דוע אל ?תוניגפמ תורענו םישנב
.הנקת דוע ול ןיא טעמכש
,תיטאנפ ,תיתד , תיחישמ העונת הדדועו העייסו הכמתו הענכנש הנידמ
ךורב שודקה לש ויפמ רשייה ,ןוילע וצ יפ לע תלעופ איה יכ , הרובסש
אלא , דוע אל ?(םדמ וידגב ץומח ,לארשי תואבצ 'ה שובלב) אוה
.תפומלו לגדל : ונימי לש תיגולואידיאה תויצולחל התוא הכפהש
הרבחה לש תיסיסבה המקרה תא הסמרו הררופו הרעריעש הנידמ
שדוחמה ונמויק תקדצה לש תאשונה המקרה התייהש ,תילארשיה
שוב ינאש דבלב וז אלש , בצמ ידיל יתוא האיבהש ?תאזה ץראב
.ימצע יניעב לכתסהל םלכנו שוב ינא אלא ,יתלוז לא טבמ רישייהל
םלוע תפקשהכ יטסינויזיברה "לזרבה ריק" תא הל הצמיאש הנידמ
"לזרבה ריק םע הייומס תירב התרכ"ש אלא ,דוע אל ?םייח ךרדכו
.םיניינועמה םידדצה ינש תבוטל דגנמש
- תרחא המוא וא תרחא הרבח לש םדא ינבב האורש הנידמ
, םייד םיבוטש לבא ,"תוילגר וד תויח"ו ,"םיקו'ג" ,"םישובארע"
תוברל) םימה יבאושו םיצעה יבטוח ונליבשב שמשל ,תאז תורמל
םה"ש הזמ הנושמ האנה תינהנ איהש אלא ,דוע אל ?("תבש לש םייוג"
."ץראה תא םינוב
םיטיזראפל ךופהל םדא ינב לש תובר תובבר הידי ומב הדמילש הנידמ
הפינחמ איהש אלא ,דוע אל .םהיפכ עיגי לע תויחל םוקמב הסרובה לש
תורתומל ןוסא הרה רוזיפ ידי לע ,טעמכ ,ויתובכש לכ לע רוביצל
.ימואלה בוחה לש תררחסמ המלסהו
ץראה לש תראופמה תואלקחב הבוט הקלח לכ הררופו הסרהש הנידמ
לוח תורזל הכישממ ןיידע איהש אלא ,דוע אל ?הלש היישעתבו ,תאזה
."הנוכנה הלכלכה" וז יכ שקעתהל תרמייתמו ונלוכ יניעב
,הרז ץרא לש תרתוימו תירזכא שוביכ תמחלמל ינב תא החלשש הנידמ
בירקה רשא ,תוברק ףאוש לאשראמדליפ לש תפרוטמ הינאמולאגמ ללגב
םירוהט םיזנכשא) ונינב יבוטמ תואמ , אוושל ,ךלומה חבזמ לע
הכישממ איהש אלא ,דוע אל (!בל ומיש - דחי םג םירוהט םידרפסו
(דחי םג םירוהט םידרפסו םירוהט םיזנכשא) םינומהה תא םמסל
.התלוויא תקדיצב
ידוחשו ,היהולא אוה אבצהש , התמסיס איה חוכה תוינידמש הנידמ
רעונה תא הליערמ איהש אלא ,דוע אל ?רהצומה הדיתע םה םינודיכה
.רתויב "םילענה םיכרעה" םה וללהש םלוע תפקשהב תאזה ץראב
ינאו ,קקח םיחאה ,םתא ,רבדינש םיצור םתא םשה ןעמל המ לע
?רשפתנש םיצור םתא לארשי תבהא וזיא לע ?"דגובה ינלאמשה"
םה לארשי תאנש םה ,יתינמ אלש םירחאו ,יתינמש םירבדה לכ יליבשב
אלו םמיע םילשהל אל ,םלבקל אל הצור ינניא .ןברוחה ערזו ןטשה ערז
הניחבמ אל ,תימואל הניחבמ אל ,תירסומ הניחבמ אל - םהילע רבדיהל
תילכלכ הניחבמ אל ,תיתרבח הניחבמ אל ,תינוחטב הניחבמ אל ,תינידמ
םתא המ .איהש הניחב םושמ ,םצעב .תיגולואידיא הניחבמ אלו
?םעזא אלש ?עירתא אלש ?ריהזא אלש ?קעצא אלש :םצעב םיצור
היה אל םג םאו ?רבדיהל ילו םכל שי המ לע ?ומשב דליל ארקא אלש
ךכ ידכ םיטוש םתא תמאב םולכ - "ץיבוניבר" אלא "קקח" םכמש
- םכניה הלאכ ןכא םא ?המינה אולמכ יל הנשמ היה הזש ןימאהל
.דוע רוזעל ידיב ןיא .בוטה לאה םכרזעי
םערב ,להא אלימ

: : ישילש קלח
,41-42 - "םתוח" ,"לאמשה ןמ ריעצל תרגא"ל תובוגתל הבוגת
(21.10.83 ,14.10.83: םיביגמ קקח רופלבו לצרה
גוליפ וא תקולחמ
11.11.83, (םתוח) "רמשמה לע" : ךותמ
ןמ ריעצל תרגיא" ונרמאמל תובוגתה לגל בישהל םא ונטבלתה הברה
לע קר תושעיהל הלוכי תורבדיהל די תטשוה .(39 םתוח) "לאמשה
רשאכ תורבדיהל יוכיס ןיאש התיה השקה ונתשוחתו ,תוידדה לש סיסב
ףא (תורבעממ ימדש םחנמ) םיבתוכה דחא .הרק ףתכב החדנ התא
,לאמשה ןואטבב עיפוה הז ונרמאמש (קוידב ךכ) לחלחתהש ריתסה אל
ללכב םיריעצו העונתה יריעצ תא תיסהל" הנווכ ךכב שיש ששח עיבהו
."ינויצה לאמשה דגנכ
הנחמב תובושק םיינזא ןיידע שיש ונתוא הענכש דבלב תחא הבוגת
ריתסה אל אוה :ץרפמה ןיע ץוביקמ גניר לארשי לש ותבוגת - דגנמש
תועפות ףשוח ונרמאמש הדוה ךא ,תויטילופה וניתודמעל ותודגנתה תא
םיביגמל תודחא םילמ בותכל ונטלחה .שפנ ןובשחל תובייחמה לאמשב
.תודחא דוסי תולאש תגצה אלא וז איה הבושת אל ; ונתרגא לע
יריעצ לש תוירחאה שגרל היינפ ךותמ תמדוקה ונתרגיא תא ונבתכ
ןיאשו ,"תפתושמ תוירחא" לע םג רבדל רשפאש םיווקמ ונאו ,לאמשה
ושוריפ יתימא שפנ ןובשח ,ונתכרעהל .תונחמה ןיב םימלוע םוהת
םישדוחב הלעה לאמשה .תלוזה ימגפ קר אלו ךלש ךימגפ םג תוארל
הנחמ לש תילולימהו תיזיפה תומילאה יפלכ תבקונ תרוקיב םינורחאה
הארנ ךא .הז םוחתב ובתכנש םירבדה תיברמ םע םיהדזמ ונאו ,ןימיה
ומוחתב הרוקש הממ שפנה לעוג תשוחת טא טא דבאמש הנחמש ונל
."שפנ הפי" ראותב רדגתהל דוע לכוי אל ,ולש
תמאב הז .תופקשה ילדבה תורמל דחי תויחל דומלל הלק אל המישמ וז
אל ,שאר באכ ללגב" ?ןקזה ןיקנבט רמא ךיא , ךא .שאר באכ
,ידוהיה םעב תוקולחמ ויה תונוש תופוקתב ..."שארה תא םיכתוח
לכ ,תופקשהב דוריפמ םידחפמ ונניא .םעה תא גלפל ומייא םהמ קלחו
ונלש ששחה .ונא דחא םע לכה תולככש םינושה תונחמה םירכוז דוע
תא טא טא סורהת וז תקולחמש (ונלש תרגיאה תביתכל עינמה היה הזו)
.לארשיב ימואלה ונמויק לש אליממו ונתופתוש לש הרדשה טוח
יהוז ךא .השעמבו העידב ךל םימודה םע קר חיש וד להנל חונו לק
.תמא לש תודדומתהמ החירב
םניאש דע םהלש תמאב ךכ לכ םיענכושמה םישנא שי תונחמה ינשב
םה הלא םישנא םא .תורחא תותימא לש ןתואיצמ לבקל םיצור
וניניב חוכיווה טהלתי ,תונחמה ןיב תורבדיה ןוט תא עובקל וכישמיש
וללה תובוגתה תא ונארקשכ ונשגרה ךכ .לחוימה גולאידה םייקתי אלו
.ונתרגיא תא ופקתש
יגוגמד קשנ איה תודחאל האירקה"ש תוצרחנ עבק ףא םהמ דחא
ךרדב אקווד גשות ...תודחאה" ותעדלו ,"םיליסכ תועטהל דעוימה
.(רוצח ,יראב לאומש) "קבאמה
ןיאו לדג רוכינה רשאכ ,תכלוהו תרבוג הנצקהה רשאכ הקימאנידה יהוז
.תדחאמה תרגסמה תא םיאור
:תומגיטסהו תואמסיסה קוליסלו תינויער תורבדיהל העשה העיגה
,"םיטסישאפ" לומ "םיטסינמוה" ,"םיאנק" לומ "םייופש"
.'וכו "רעוכמה ילארשיה" לומ "הפיה ילארשיה"
הנומתה תוויע םושמ ךכב שיו ,םיערו םיבוט שי תונחמהמ דחא לכב
.ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ ןאכ תוארל
לע רומשל ידכ תוחפל , האנקהו האנשה לגלג תא רוצעל העשה העיגה
וא "םע" לש רשק ,תודחא לש רשקב ונתוא םירבחמה םיקושיחה
תיבה איה לארשי , לכה תולככ .ץלמנ עמשנ הזש המכ דע ,"החפשמ"
.ןורחאה

םילשורי , קקח רופלבו לצרה

(1983 רבמבונב 11 ,רמשמה לע- 45 "םתוח" ,תובוגתל הבוגת)קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©