הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

הניפסה תא םירסנמ

קקח רופלבו לצרה תאמ
15.3.94 , ד"נשת ןסינב 'ג ,"הפוצה" : ךותמ

הרסש רחאל : בתכיהל תובייח ןה ךא ,וללה תורושה תא בותכל השק
העיגה איהש המדנ ,הלוגב "סואר ןדוי"ו "ןייר - ןדוי"ה תוינידמ תמיא
םה תוינידמה לגד תא םיאשונה םעפהו .םידוהיה תנידמל , לארשי ץראל
.םידוהי ...
לש ומוציעב םויכ ונא ,"ינאקירפא ירוסה רבש"ה תא רבעב ונעדיש רחאל
םא טילחהל ונילע ובש תמאה עגר עיגהש הארנ ."ינויצ - ידוהיה רבשה"
ליבויו ףירחי ונכותב עסשהש ונילע רזגנש וא ,תחא תידוהי הרבח ונדוע
.תוררופתהלו ערקל ונתוא

םילחנתמה לע "םוהילע"
תאו םירפתה תא חתפ הלפכמה תרעמב םייברעה םיללפתמה לש חבטה
לש תורצנה תוררחתשמש המדנ לאמשה יגוחב .ידוהיה רוביצב םיעצפה
.םילחנתמה רוביצב קבאמה ךרוצל ונכוהש םייובחה םינומירה
חכשנ לא ."תויולחנתההמ םכתא קלסנ" וישכעו ,ןובשחה תעש העיגה
תיברמ ללוכ ,ידוהיה רוביצה ידי לע הנוגש חבט השעמב רבודמש
.םהיגיהנמו םילחנתמה
אורקלו האנשה ימותסש תא ררחשל רשוכה תעש וז התיה תאז םע
.ע"שי ילבחב םיבשייתמה לע "םוהילע"
עיבטהל דעונש עסמ אוה םילחנתמה לש היצמיטיגל- הדהו יוסישה עסמ
הנחמל ץוחמ לא ועקוי ובש עגרה תא רישכהל ידכ םילחנתמב ןיק תוא
ראותה תא םהל וקיבדהש םיאנותיע תושעל ולידגה . םהיתבמ ושרוגיו
לשמל) םילבחמל םילחנתמ ןיב יוהיזה תא רוציל ידכ "םילבחנתמ"
רשאכ ונמהדנ .("ריעה לכ"ב םערב םייחו "רבד"ב רנ ןב קחצי
יוהיזה תא איה םג הרצי ישאר ךוניח ןיצק לש ןואטבב הרוטקירק
םירבודו הלשממ ירש לש םתאירק אוה שדחה אישה .הזה עשורמה
םה תאז םיעבותה :ןיינעמו .תויולחנתהה תא קרפל לאמשה לש םיטלוב
"רפסנרט" הלימה תא ויתפש לד לע הלעמש ימ לכ םינגמה םישנאה םתוא
.םיברעל רשקב
םא "ינעזג השעמ" והז ךא, םידוהי רפסנרטל ךירצו רתומש ררבתמ
.םיברעב רבודמ
?תימצע האנש אל םא הז המ

הניפסה תא םירסנמ
היהי םולשה ךילהתש וויקו ולסוא םכסה םע ומילשה םיבר ןימי ישנא
ונבשח .םידדצה ינש ןיב "ידנוויו סודומ" היהיש ןורתפ גישהל יעצמא
מ"ומהש ,תובשייתהה לע רומשתש הרשפל עיגהל ןויסנ השעייש םג
ואב םינורחאה םימיה .ונכותב סויפלו ימינפ םולשל תונוכנ ךות להנתי
תיברע תודחא חכונל ידוהי עסש לש השק השוחת םויה שי .ונלוכב ומלהו
םע תחא תיזחב םיבצינ לאמשה יגוחו הלשממה .ע"שי לרוגל רשאב
- םכסה יבגל תוקפס הלעמש ימ לכבו םילחנתמב תוכהל ידכ ף"שא
.ויתובקעב ומתחנש םימכסההו ולסוא
הפרמ וניאו םלש רוביצב חלתשמ ןיבר מ"הר תא תוארל םמוקמו ביאכמ
,דיחי אטוח לש גירח השעמב רבודמש תורמל , .."םתא ...םתא" חנומהמ
םהו ,םיינשל הניפסה תא םירסנמ וירשו ןיברש המדנ .םלש רוביצב אלו
עבוכ םגו םלצא הגההש ןוויכ הגלפהב ךישמהל וחילציש השוחתב םייח
?ףוחל תיגודה עיגת ךיא - היחלמ לכ ורועיי אל םא .טינרבקה
ךרד תללוס איהו ולסוא םכסהל תדגונמ םיבושייה קוריפל האירקה
גולויצוסה ,לאמשה שיא . תימואלה המכסהה תריבשלו םיחא תמחלמל
דגנכ םימעפ רפסמ הנורחאה הנשב עירתה ,קצנירפש דוהא 'פורפ
.םילחנתמה תא דדובלו תודנל תונויסנה
ידעצ טוקנל רחאי אל - ולש ותנידמב רוצמב יחו הכומו דגבנל ךפוהש ימ
תידוהיה לרוגה תופתוש הרמגנ םנמאה :תורבדיהה תעש העיגה .שואיי
?םילכה תריבש לא ונעגהו תינויצ
."ינבלצה טירסתה" יפ לע ונכותבש תוררופתהל םיפצמ םיאניתשלפה
ךכל ובייחתהש תורמל ,תיאניתשלפה הנמאה תא ולטיב אלש אלפ אל
.םתסה ןמ ,םילחנתמה דגנ קר םניא הנמאה יפיעס .ולסוא םכסהב
הפיחו ופי םג .ןיתשלפ לכ ; םמולח תא םיריתסמ םניא םיאניתשלפה
...דולו
הניפסהשכ גילפהלו ךישמהל לכונ אל ?דוע םולח ןיא ,םידוהיכ ונלו
היהת אל תימואל המכסהל עיגנו תשעתנ אל םא .םיינשל תעקובמ
.הניפסה ירבש דיל םימב ףוצי הגהה :הגהה דיל בשויה אוה ימ תובישח
)15.3.94 ,"הפוצה")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©