הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םחרה ןמ הריש

קקח רופלב תאמ
2001 יאמ א"סשת ןוויס ,(5) "םיינזאמ" : ךותמ

תירבע) תינושל -וד הרודהמכ עיפומ קורוש -ינאילא הנינפ לש היריש רפס
םימותחו דאמ םייתיווח םירישה .םינוש םילהקל תדעוימה (תילגנאו
לע דיעמ -"םחרמ הבהא" - ומצע ץבוקה םש .קהבומ ישיא םתוחב
השא : רעשה רויצב תאז טילבמ יפארגה בוציעה םגו , ישנה שגרה תמצוע
.םיידש תפושח הרה
ןכאו ,תומילשב ןיבי אל םלועל רבגש תוישנ תויווח ןועט ןכא רפסה
תא ןיבהל תונרקס ךותמו היתפמא ךותמ תישענ רפסב תירבגה האירקה
םיריש םה הדילה יריש ,לשמל , ךכ .םינימה ןיב חיש -ודב ישנה דצה
העיפומ הנב תדלוה לע רישה חתפב .דאמ םיינפשוחו דאמ םייתנומת
ההונ / .יל הרק אלפומ והשמ / יכותמ תצרפש עגרב" :תיעמשמ וד הנומת
, תורצוי ךופיה שי וז הנומתב .(5 'מע) " ילדה רחא לבחה ומכ ךירחא
ילדה ..ילדה ךותמ ( רובטה) לבח ומכ הצוחה ההונ דלונה םגש ןוויכ
יתומד האור ": רובה םג רישה ךשמהבו , ישנ ינאדיורפ למסכ ןאכ עיפומ
הדילה ."יב דהדהמ הלועו עקובה לוקהו / רובה / ךותמ ךיניעב תפקשנה
הדילכ םג אלא , הפוג ךותמ תיזיפ החימצכ קר אל היניעב זא תספתנ
.םדו רשבכ אלו הפוג ךותמ עקובה לוקכ ספתנ דלונה ךרה .תינחור

יארקמה ןפוצה
ינשה טלובה ביכרמהש ןיוצי ,הז רפסב דאמ יטננימודה ישנה דצה דבלמ
תויומדו ןושל-ירכז תבאוש תררושמה .םייארקמה םיזמראה אוה רפסב
הדיל רישב .םיבר םירישב תרכינ תיארקמה העפשההו ,ארקמה ךותמ
והילא ": הבכרמה שאב הלועה והילאל דלונה ןבה המודמ הז ץבוקב רחא
תרהנמב רוהדל בשוח .התא /םגו הבכרמה / שאב המימשה הרעסב הלע
.(6 'מע) "ןמזה
, םימעה ןיב םולשה ןעמל הדמע תעבהל סיוגמ ריש אוה "םולש" רישה
ינב ןיב םולש ררש ןיידעשכ האירבה תישאר ימימ ותארשה באוש אוהו
הלאשמ תאטבמ תררושמה .םיישונאה םיעזגה לש םיפיטיכראה ןיב ,שונא
תיעזגהו תינתאה תושתכתההש רחאל ,תחא החפשמ תויהלו רוזחל הסומכ
יד / .תפי תא ריכהל אנ/ .םח ינא ,םש םולש ": םד בוז דע המצע התצימ
.(10 'מע) " םח ומעט / םודא ועבצש וניאר / רבכמ םדמ ונל
לפנש לייחל .יגארט וליפאו ינוריא ןפואב םימעפל אבומ יארקמה זמראה
,םייניע הפיו ינומדא היהש ךלמה דיודל ותוא הוושמו ריש תבתוכ איה
הפיו ינומדא אוה םג לייחה יוושכעה רישב .תילוג דגנ ברקל אצי ןבומכו
/ חורו םייניע הפי / רעיש םודא דיוד ומכ...":רחא ופוס ךא , םייניע
.(12 'מע) " ןיאב ןאכ ונחנאו / תכלהו תלבוה
, היבאומה תורל התוא הוושמ איה , ץראב הנב תא הלכשש םאל רישב
לרוגב המצע הרשקו רכנ ץראמ האב םא התואש ךכל הזימר ךותמ ילוא
ךדלי םד תתתוש / ץראב ךלרוג תרשק / היבאומה תור ומכ ":ידוהיה םעה
.(14 'מע) " הכישממו /
תור ובש , רחא רישב הכופה הנומתל תררושמל תשמשמ תור לש התומד
הכבמ היידוהיה ימענו , םידוהיה תודשב הייברעה תלעופה איה היבאומה
ןגעממ ערוז ימענ לש התומד ןאכ תזמרנ ילואו ) םיטוחשה הינב םד םש
םויה היבאומה תור... " : ( לארשי תוברקב הינב ינש הלכשש לאכימ
לע / תלאוש הומכ אמא ינאו / הינודאל םיתות וב תפטוק /הייברע
'מע) "...םיטוחשה םיתותה םד האור / הינב ינש הכבמ ימענו , העובשה
.(16
יחלשת אנ לא , דליל יחינה ") הדיקעה סותימ לע תנעשנ איה רחא רישב
'מע) לבהו ןיק סותימ תא תרכזאמ איה יטנמור רישבו ,(24 'מע , "די וב
תויומדל תרזוח איה וקורמב הרדוטה קמעב תודלי לע רישב .(21
איה ונבר השמ לא .(31 'מע) השמו בקעי ןאצה יעור לש תויארקמה
.(39 'מע) "ובנ רהל" רישב םג תרזוח

התדלומ ףונ תינבת
םיררושממ םיזמרא לע תונעשיהה אוה הז רפסב רחא ןיינעמ ןוויכ
יתיצר / ינאו , רבשנ עלס וליפא" הרימאב : תומגוד יתש איבא .םייוושכע
הילד לש "הוואג" רישה םויסל הזימר שי (7 'מע) " ץע תויהל ךדמלל
."םישנא םג המו/ העתפהב הרוק הז םירבשנ םיעלסשכ" : ץיבוקיבר
/ זעמו םדא ול םק םייחה עצמאב ": רמאנ "הבהא רשג" רחא רישב
": ךז ןתנ לש ורישל הרורב הזימר ןאכ שי .(13 'מע) "בכוכל די חולשל
."זעמ דבל דחא בכוכש הז ךיא
הירפס ינש זאמ תיריש תוחתפתהו החימצ תרכינ "םחרמ השא" רפסב
דאמ םיילארשי םירישה ."הבושק השא"ו "תוארמ תרצוא" םימדוקה
וקוספ תא הירישל וטומכ האיבהש אלפ אלו, ץראה יפונ םתוחב םימותחו
לש התריש ."ותדלומ ףונ תינבת אלא וניא םדאה" יקסבוחינרשט לש
.התדלומ ףונ תינבת איה קורוש- ינאילא הנינפ


'לט : 99875 הסדה רוצ 10081 ד"ת 12 םיסכר , קקח רופלב : בתכ
02-5343342קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©