הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

"תידוהי הנידמב ריכמ וניא סאמש"

קקח רופלבו לצרה
(1986 רבמצד) ז"משת ולסכ , 6-5 "םיינזאמ" :ךותמ

ימס ,עשוהי ב"א) םינשנו םירזוחה ויחוכיווב ,שקעתמ סאמש ןוטנא
תצבשמה תחת :םואלכ תוילארשיה תרדגהל השירדה לע ,(לאכימ
- םיינתאה םיטועימה ןהו םידוהיה ןה) לארשי יחרזא לכ ועיפוי "םואל"
.תוימואל ןיבל תוחרזא ןיב הפיפח היהת םצעב ךכבו ,(םהינימל םייתד
לארשי ןיב רשקה לע ותסיפתל שיש תוכלשהה תא ריתסמ וניא סאמש
.תוצופתה ידוהי ןיבל לארשי ןיב קותינ :תוצופתהו
תדכ תודהיה תא האור סאמש .תיסיסבה ותמשאהב קדוצ עשוהי ב"א
תדכ תודהיה םיאור םמצע םידוהיה וליאכ סאמש לש וגעל .םואלכ אלו
:תוממתיה וא תומימת לע הדיעמ (ןורבע םר ירבדמ ולש אמגודה)
םואל ןיבל תד ןיב תוהזה .םואל םגו (תד קר אלו) תד םג איה תודהיה
וז הסיפת קרפל ןויסינו) תידוהיה תימואלה הסיפתה לש דוחייה איה
דלווסוא לאינד חאה לש ותריתע האר .הפי הלע אל יטפשמ חרואב
.(הנש םירשעמ הלעמל ינפל ןזייאפור
ודכ הארנ (לאכימ םעפו עשוהי ב"א םעפ) סאמש םע םילהנמש חיש- ודה
תידוהי הנידמכ לארשיב ריכמ וניא סאמש דוע לכ .םישרח לש חיש
גולאידה הארנ ,(דיתעב ךכ ראשיהל הנווכ ךותמו הווהב ידוהי בור תלעב)
,"ילארשי םע"כ לארשיב םיבשויה רידגהל עבות סאמש .םעט רסח ותיא
תלבוקמ השירדהשו ץראה ייברעל המוד השירד עימשהש ונעמש אל ךא
ריינה לע םייקה ,יפרומא ,יתוכאלמ רצומ אוה "ילארשי םע" .םהילע
אשונ ץראה ייברע םע שגפמה ,דחיב םייח ונילע ורזגנש תורמל .דבלב
.ימואל טקילפנוק לש דמימ םג ומיע
םירבחש) "ילארשי םע" לש ותמוקת לע הזרכה ,ידוהיה םעה תניחבמ
ךילהתל ,ידוהיה רבעל תושחכתה השוריפ (תונוש תוינתא תוצובק ינב וב
תבישל .ןויצ תביש םולח ,ןשיה םולחה שומימ תא לישבהש ירוטסהה
םג הקספ אלש תידוהיה תימואלה היווחה חוכמ קר תועמשמ שי ןויצ
1948 -ב םא ,"תונויצ" חנומלו "הביש" חנומל תועמשמ ןיא .הלוגב
,שדח םע הב םק םא ,לארשי תנידמל תועמשמ ןיא .שדח םע רצונ
ול םיקהש םע ונא .םרובע המקוה הנידמהש וללה תא הנממ קיחרמה
הניאש םלועב הדיחיה הנידמה וז .םע הל המיקהש הנידמ אלו הנידמ
להנתי לארשי ייברע ןיבל וניניב יתימא םויק - וד .היחרזאל קר תכייש
תאו י"אל לארשי םע ןיב רשקה לש ודוחיי תא םיברעה ולבקי רשאכ קר
.תוצופתה ידוהיו לארשי תנידמ ןיב תדחוימה הקיזה
התוהז אשונב תיעמשמ - דח הדמע םיעמוש םניא םיברעה ,ונרעצל
ללכ ךרדב) המעל תרכונמה הטילאה ןמ קלח .הנידמה לש תימואלה
תא תלבקמ ןטול לעי .סאמש לש רגתאל השש (לאמש ישנאב רבודמ
לע רבד יצחו רבד הריעמ הניאו "ילארשי םואל" ןינעב ותדמע
לארשי יסחילו ידוהיה םעה תודחאל הסיפתה לש תויועמתשהה
אוה שדחה ילארשיה םואלה םא :תורשפ ןיא הז ןינעב .תוצופתהו
תוצופתה םע רשקל םוקמ ןיא ,תידוהיה תירוטסהה העדותהמ קתונמ
שובלב לבא ,"תונויצ" םנמא יהוז .("תובשה קוח"ל םוקמ ןיא אליממו)
תא הצוחה החדו "םע"כ ומצע לע זירכה ןושאר ןאכל עיגהש ימ :יניצ
רתוול ןתינ אל ,תירוטסיה העדותל םוקמ שי םא ....הלוגב רתונש ויחא
!ידוהיה םעה תודחא לע
ץראה ייברעל תונפל ןוכנל תאצומ הניא איה םג (סאמש ןוטנאכ) ןטול לעי
.ילארשיה םואלה לש תיגיגחה ותמקה ןעמל תירוטסהה םתעדות לע רתוול
תימואלה םתוהז תא הוואגב תאשל וכישמי םהש ,יאדווב החינמ איה
(ללכב םא) ץראה ייברע לש םתמכסה .תיניתשלפה תיברעה ,תמדוקה
"ץוציפ" ךרוצל קר ןכתית "ילארשי םואל"כ תשדוחמ הרדגהל
- תירוטסהה - תדחוימה הקיזה "ץוציפ" אליממו ;תידוהיה ונתוהז
אנמחר ,םיטסילאינולוק) ואב קוחרמ םירזכ ונתגצה אליממו ;י"אל
.(ןלציל

)1986 רבמצד , ז"משת ולסכ 5-6 ,"םינזאמ")



קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©