הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ימואל סרטניא - בולישה

קקח רופלבו לצרה
(1980 ) ם"שת טבשב ו"כ "הזה םלועה" : ךותמ

בוליש" הנוכמה ןוחרק לש והצק תרושקתה יעצמא לא חיגמ תחא אל
הרדסה תובקעב הז היה הנורחאל ."חרזמה תודהי תשרומ
.וקורמ יאצוי סנכב ןוחמיש ןב לואש לש וירבדו ,תונויצה לע תינויזיוולטה
דומצב ילוא ,תובר םימעפ אשונה הלע תונורחאה םינשה שולשב
רזעילא רמ ךוניחה דרשמ ל"כנמ רזוחב אשונה לביקש היצמיטיגלל
םינשל תיתוברת - תיכוניחה תוינידמב דעיכ "בוליש"ה תעיבקו ,ילאומש
.תואבה
:והוחימצהש םירמה םישרושהמ םלעתהל לוכי וניא אשונב יניצר קוסיע
דוד ןושארה הלשממה שאר ויה היללוחמש ,ךותיהה רוכ תוינידמ התוא
תוינידמ לש םישואבה תוריפה .רוניד ןויצ ןב זאד ךוניחה רשו ןוירוג ןב
,ןילדי ןורהא ,םדוקה ךוניחה רש ךכ לע דומעל ביטיהו ,אובל ורחא אל וז
.רבדמ רוד תובאה רודב וניאר רשאכ ונאטח" :הז אטח לע יולגב הכיהש
תדעווב ."תיתוברת הממשב םינב םילדגמ ינחור רבדמב םייחש תובא
ץחל ריס לש ,ךותיהה רוכ לש ךרדה" לש הנולשכ תא שיגדה ףא ךוניחה
וכלה חור יסכנ"ש ךכל האיבהש ",תומרונ לש תידדצ דח הייפכ לשו
."אוושל דוביאל
ואיבהש ,תונושה תויתוברתה תושרומה תא ריכהל ךרוצל םיבש ונא םויה
הז ךרוצש ,שיגדהל םיששה שי .תונוש תוליהקמ ואבש םידוהיה םמיע
יצחלל העינכ אלא הניא וז תוינידמשו ,ירוביצ חור ךלה תובקעב הלע
ילאוטקאה טביהל רבעמ רשאב ,לוספ לכ ךכב ןיא , השעמל .בוחרה
ןאכ רבודמ ןיא .הז אשונב קוסעל ינויע - יניינע ךרוצ םג םייק ,הזה
בושייה תא ראתל ןויסינ לכ .ימואל סרטניאב אלא ,יתדע סרטניאב
דסמה" רואית לע קרו ךא ססבתהל ול רוסא ,םויה לש הווהתמה
תללוכו המלש הייאר .חרזמה ןמ תוינומהה תוילעה םרט לש "יפוריאה
םג המ ,חרזמב ידוהיה םויקה תא ןובשחב איבהל תבייחמ ונישרוש לש
.לארשי תנידמב בור םיווהמ חרזמה ידוהיש
***
ךא ,לארשי תנידמב תונושה תוליהקה ןיב יתוברתה ינושהמ םלעתהל ןיא
םה רבודמ םהבש םילודגה םיצוביקה ינש .ןוימדה דצ תוארל םג בושח
רבשמ ורבעו (םיבולש םילכ תויהל םידיתעש) םירובש - םילכ תניחבב
ןאכו - ןוימדה ןאכ דע .תיטמוארטו השק תורקעיה לש המוד ירוטסיה
תוברתל שגד ןתינ ,תוירוטסיהה תוביסנה ללגב :יתועמשמה לדבהה אב
תוברת"ל "החוכש תשרומ"ל התיהש ,התוער ינפ לע "תיזנכשא"ה
תוברתב ללובתהל ווטצנו םתשרוממ וקתונ חרזמה ידוהי ."הדובא
ךכ .הפוריאב תידוהיה תוברתה לש הכשמה התיהש ,ץראב החוורש
.םהלש םתדלומ ךותב תולגב םייחה םישנא לש רוד ונל רצונ
ןיב טקילפנוקה .תוחפ אל תורומח םיריעצה רוד לע תויכוניחה תועפשהה
םירומ ןיב הנבה - יאל םרגש קר אל רפסה תיב תוברתל תיבה תוברת
ןיא רשאב ,רפסה תיב לש ויכרע יפלכ רוכינל איבה ףא אוה ; םידימלתל
הרצק - ןאכמ .חרזמה תוליהקמ ריעצה לש ותוהזלו ותוברתל יוטיב וב
תאז ראתל ביטיהו) תוברתבו אצומב השובל .תימצע תורכנתהל ךרדה
.("הדיקרב ךלוה" ורופיסב ,ןובנ קחצי
חופיט לש תובישחה ונטלבהו ךותיהה רוכ תלילש הכ דע ונשגדה
ךירצ וילא דעיהש , ךכ לע ןיררוע ןיא ,תאז םע .תונושה תויוברתה
תא עבט ןוירוג ןב .תחא תילארשי תוברת אוה יחכונה םזילרולפה ליבוהל
שי הז דעי לע .םעל - תודעמ :רמאנ ונאו ,"םעל דמעממ" המסיסה
.ושממל דציכ איה הלאשה ךא ,ימואל סוזנסנוק
םישרודהו חרזמה ידוהי לש םתוברת תא םילטבמה הלא םע ונקלח ןיא
ןמ םיעתרנ הלא םימרוג .תוללובתהו הייפכ לש תוינידמב גוהנל
תואטג" לע ןוירוג ןב רביד ,לשמל ,ךכ .ותחצנהמ םיששוחו םזילרולפה
."יתרבחה ןויוושה תברקה" לע ןייטשנקנרפ לרקו ,"םידוהיה
***
הדוחיי תרכה ךותמ קר חמצת האירב תילארשי תוברתש ,הארנ ונל
איה תויתוברתה תורוסמה לש תוינגורטהה אקווד .הדע לכ לש יתוברתה
דח דעצב ןאכ רבודמ אל .תוינויחלו תושדחתהל הנשדו הירופ עקרק
תויתוברתה תורוסמה ובלושי ובש ,ךשוממ יתוברת ךילהתב אלא ימעפ
"גוזימ"ב תוארל ןיאש ןאכמ .הווהתמה תילארשיה תוברתב תונושה
אמה םזילרולפה .חרכהב הז תא הז םירתוסה םירבד "םזילרולפ"בו
ןמ תומלעתה .הנורחאה תילכתה איה תגזוממ תוברתו ,םייקה בצמה
םיעצמאב וקחמל ןויסינו ,הנעי תב לש השעמ איה יתוברתה םזילרולפה
קזחלו יתוברתה רשועה תא חפטל שי .בוטיקה תא ףירחי קר םייתוכאלמ
סיסבה רשאב ,גוליפמו לוציפמ ךכ לכ שושחנ לא .ףתושמה תא דבב דב
.ינויצ , ילארשי , ידוהי :םידבר השולש וב שיו דואמ בחר ףתושמה
םינכת לש רבעמ אוה הנידמה תישאר זאמ ןמתסמה ךילהתהש חוכשל ןיא
ןתינ םויה דע .תפתושמה תילארשיה תוברתל תויתדעה תויוברתהמ
אצומה תוברת לש תועבצאה תעיבט תא םינוש םייתוברת םינכתב ריכהל
.םהלש
יא תמייק ,ןאכ יתוברתה בולישה ביבס ,ץראב ומייקתהש םינוש םינוידב
,הז אשונ ךרוצל .תוברת גשומה לש ותלוכתלו ותועמשמל רשאב תוריהב
םדאה רתומ תא תוברתב תוארלו רתויב הבחרה הרדגהה תא ץמאל בטומ
ותשיג ונילע תלבוקמ .םדאה לש םייתריציה םיטקפסאה תא ,המהבה לע
:תוברתב םימוחת תת השולשב ןיחבמה ,לאטש םהרבא ר"ד ונרומ לש
יכרד , תונומא ,םיכרע) םינויפיא ,(היצזיליביצ ,היגולונכט) תוקינכט
:םיינחורו םיירמוח) םינכתו ('וכו םייתרבח םיסחי ,תומרונ ,הבישח
תוריצי ,םיירוטסיה םירואית ,םע ירופיס ,תושרד , השודק ישימשת
בוליש לש ותועמשמ תנבהל הבושחו הפי וז הנחבה .(תוילקיסומ
.תויוברתה
תיגולונכט תוברתב חרכהב שגנתמ וניא חרזמה ידוהי תוברת בוליש
רשאב ,תיתרוסמה תוברתהמ תוקינכט לש בולישב רבודמ ןיא .תיברעמ
.תיברעמה היגולונכטה ץומיא לש אוה יעבטה ךילהתה הז םוחתב
,תורפס , הבשחמ ומכ םימוחת) םינכת בולישב רקיעב רבודמה
םירבדה םירשק םינויפיאה רושימל רשאב .(ב"ויכו רולקלופ ,הירוטסה
.רתוי םיבכרומו
ךכב היה אלו םייחרזמה םיכרעב עגפ תיברעמה תוברתה יסופד ץומיא
תיברעמה תוברתה לש תילילשה ןתעפשה .חרכהב ,הבוטל רופיש
םירקוח ידי לע הרקחנ םדאה לע תיגולונכטה תוחתפתהה לשו תינרדומה
היה ןתינ וליא ,ונתוברתל התיה הכרב .הז ןיינעב ביחרנ אלו ,םיבר
םיכרעב םבלשלו חרזמה תוברתב וחוורש םיכרעה תצקמ בואשל
.םינכת לש קר אלו םיכרע לש הזתניס רוצילו םייבויחה םייברעמה
םע םיחרואה תסנכהו םייחה תחמיש ,תונכה ,תוינטנופסה תא בלשל
השק וז הזתניס .טרפה תוריחו תונקפס ,קויד ,תוילנויצר :ומכ םיכרע
ךנחל ןתינ תאז םע .םייכרע םיכילהת ןווכל השק רשאב שומימל רתוי
חרזמה ןמ םייח תוחרואלו תושיגל ,הבישח יכרדל ילאיצנרפיד סחיל
תוסנכהב תובידנה ,תוומלו לבאל סחיה ,תילכראירטאפה הסיפתה)
.('וכו תוגיגחבו םיחרוא
תילארשיה תוברתב םינכת בוליש לשו יתוברת ינוש חופיט לש וז המגמ
בוליש וא תויתוברת תורומש תריצי ןכ םא ,התועמשמ ןיא - הווהתמה
ךכל ךרדהו ,תפתושמו הרישע תוברת - איה המגמה .םינכת לש ילאטוט
.םינכת לש יביטקלס בוליש -
םהילאמ םיבלתשמ םיבוט םינכת ?היעבה המ :םת תלאש תררועתמ ןאכ
חנומה העטמ הז רשקהב .ךכ לכ םיטושפ םירבדה ןיאו .ונתוברתב
תררועמ ("השורי" ןושלמ) תשרומ רשאב ,חרזמה תודהי תשרומ
לש התובישח לע םויכ קלוח ןיא .דבלב רבעה תשרומ לש היצטונוק
,םיטויפה ,םינואגה תורפס ,דומלתה :חרזמב הרצונש רבעה תשרומ
.ב"ויכו הלבקה ,הבשחמה תורפס
לש םייסאלקה םינכתה ןמ קלח איהו תורודה ןחבמ תא הרבע וז תשרומ
םינכתבו תונורחאה םינשה תואמב ורצונש םינכתב אוה ישוקה .ונתוברת
םינכת הלאש איה היעבה ,ןושארה גוסל רשאב .ונרודב ורצונש
.יתמ , המכ ,ךיא :םבוליש ןפואב ישוק םייקו ,םרקיעב םייתרוסמ
אלו ותוכיא תניחבמ אל ,ובולישב ישוק לכ ררועמ וניא ינשה גוסה
.וב םיגצומה םיכרעה תניחבמ
,ויבא המלש) םקלחב םירכומ ןיידע םהירצויש ,תוינרדומ תוריצי ןה הלא
היבוט ,לאכימ ימס ,בתכ םולש ,ישי ןויצרוא ,עשוהי ןויצנב ,ןוטיב זרא
שיש ךכ לע קלוח ןיא .(םירחא םיברו שומש ןונמא ,לטרס השמ , ימלוס
לש הירוטסיהה רפסה יתבב תדמלנ םויכ .חרזמה ידוהי לש םג בלשל
ירבד םיקספנ ךליאו םינואגה תפוקתמ .14 -ה האמה דע חרזמה ידוהי
סוזנסנוק ןיאה .ץראה רודכ לש לפאה קלחב םינכוש םהו םהלש םימיה
יאשר וניא ,ולש תיצוביקה היפרגויבה תא ריכהל רתוחה םעש ךכ לע
?וז היפרגויבמ םיקלח עוטקל
***
םא ןיבו ירוטסה ףצר הז םא ןיב -ףצרה ןמ קלח לש הריזג לכ ,ונתכרעהל
אליממו ,תוברתה תומלשב ,תירוטסהה תמאב תעגופ - יתוברת ףצר הז
ךריקוהל ידכ" :רמוא הראכוב ידוהי לש םגתפ :דועו .םעה תודחאב -
םיילילשה היחיפס תא ריכזהלו שיגדהל ךירצ ."ךריכהל יילע ,ךכירעהלו
?חרזמה ידוהי לש םתוברתמ תומלעתהה לש
חונ :אלפ אלו ,רולקלופה םוחת אוה בוליש השענ ובש ידיחיה םוחתה
םג תחא אלו ,הז םוחתב םילזלזמה שי .ינוגסס - ילאוזיווה דצב זחאיהל
תמאה .יחרזמה רולקלופה לש הטלבהמ םיעתרנ חרזמה תודע יליכשמ
- ונממ םלעתהל ןיאש ,תוברתה לש םינפה דחא ןכא אוה רולקלופש איה
קוסיע .תוברתה לש םינושה םיביכרמה תייארב ןוזיא לע רומשל שי לבא
פיטוארטסה קזחתמ רשאב ,תונכס אשונ ןכא דבלב רולקלופב
."רולקלופ שי םהל" ?םייחרזמל !םיזנכשאל שי "תוברת"ש
,תונותיעה) םיינומהה תרושקתה יעצמא המשאב םיאשונ הז ןיינעב
םהב גצומה רולקלופה .('וכו ןורטאיתה ,עונלוקה ,היזיוולטה ,וידרה
םידמוע ונא רשאכ .םיתוועמ םיפיטואירטס לע טרופו רחסוממו לוז אוה
:םוקע יאר ינפל םיבצינכ תחא אל םישח ונא ,תאז סאקרוב תוברת לומ
הרישע :איה הנוש ונל תרכומה תוברתה .אלו אל ?ונינפ הלא םנמאה
.יפויו המכוח האלמ ,םירוסייו רדה היוטע ,תבכרומו
רסוח לש סחי חוור .וז תיתוברת תשרומל תומיטא םויכ תמייק ,ונרעצל
תורוסמ :תקעוז המגוד .תונושה תויתוברתה תורוסמל תונלבוס
אליממו תידדה הרכהל םוסחמ םושמ ךכב שיש קפס ןיאו !תוילקיסומ
.תידדה הנבהל

***


וירבד .ירמאקה לבמסנאה ץעוי ,וירב ונאי'צול רמאש םירבדב םייסנו
, םיפקת םה ךא ,חרזמה ןמ תוילקיסומה תורוסמל תונלבוסה לע ובסנ
:גוס לכמ תויתוברת תורוסמל םג ,ונתעדל
תוארל םישנאה תא ץלאל הצור ינא ךא ,חרזמה תא תופכל הצור אל ינא"
תוצראב םגו לארשיב תוברתה תורוקמ תא שפחל ,םייח םה הפיא
תולגל תרשפאמ תיברעמה תילקיסומה הבשחמה יכ ענכושמ ינא .רוזיאה
שדח ןונגיס חתפל ידכ ,ןאכ םימולגה תורצואה לכ תא דחי ףרצלו
."ינגומוה

,"אעדרהנ" :תינשב ספדנ .ם"שת טבש ו"כ ,"הזה םלועה"ב םסרופ)
(א"משת ויתס
תשרומו הליגרנה" :תיתכרעמ תרתוכב רמאמה רתכוה "הזה םלועה"ב
."חרזמה


קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©