הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ב"הרא יצחלל ענכיהל אל

קקח רופלבו לצרה
.1978 ילוי , ( דוכילב ם"על תעיס ןואטב ) "ןיינע לש ופוגל" : ךותמ

לש "ינידמ אל"ה רוקיבה לש ונקנק לע תוהתל וחילצהש םינושארה ןיב
ישנא ךרדכ אלש .ןיבר קחצי ,רבעשל הלשממה שאר היה לידנומ רטלוו
אלל יאקירמאה לשמימה לש ויתונווכ תא ןיבר רייצ ,םירחא היציזופוא
םג - םורדה תיזחב העצוהש הגיסנה םושייל הכחמ לשממה :קרשו לחכ
םילבקמ 'תושו רטראק , לידנומ .(ןורמושו הדוהי) תיחרזמה תיזחב
םיפקות םונעמש אל םג םכל .תיללכ הגיסנל תאדאס תינכת תא םצעב
.242 -ל ינוציקה יברעה שוריפה תא
םימאותמ יאדווב ויה הבנ'זל הרזחה תורשפא ןיינעב רטראק לש וירבד
אל וליאכ "לידנומל םיברוקמה תורוקמ"מ םירופיסה לכו ,ונגס םע
,שודיח רטראק ירבדב ןיאש רמול עדי לידנומ .םיכחוגמ םה ,עתפוה
רטראק - תאדאס תינכת תא ונילע תופכל ןנוכתמ יאקירמאה לשממה ןכש
.הבנ'ז תועצמאב וא ידדצ תלת מ"ומ תועצמאב וא (!!תינכת התוא וז)
רבד לכ :בצמה תרמוח תא תוארל אלש םיפידעמ היציזופואה תוגלפמב
וירבד רחאל .ןהיניעב רשכ הארנ התריבשלו הלשממה תלפמל םרותה
ר"וי ,סרפ ןועמש לש תוקלחה ירבד תא ונעמש ,לידנומ לש םישקה
."הדובעה"
רבודמ ןיבהש לככו ,ירסומ ץחל היה לידנומ לש וירבדב ץחלה וירבדל
ששוח סרפ רמ .םולש תארקל תכלל תונוכנ תרומת תונוחטב תעצהב היה
םישנא תולשהל ידכ ילוא ,תוינוציקה תויאקירמאה תועיבתה תא רייצל
.בצמה תא ליצהל הלוכי ותושארב הלשממש , הזה םעב
תרימש ךות) תאדאס םע מ"ומ להנל הסנמ סרפש הדבועב שי רזומ שודיח
עוגפל ןוצרב רבודמהש רורבש העש) ףסונ שגפמל רתעיהלו (!תודוס
.(הלשממה שאר דמעמב
, לארשי יגיצנל רמאש , גרבדלוג רותרא תא טטצל יאדכ םיצחל ןיינעב
.הלהבל וספתית לא" :םייניבה םכסה ינפל ,יאקירמא ץחלמ דחפה תעב
אלא , םיעובק םיביוא וא םיעובק םידידי ןיא תונידמל .זפחיהל המ ןיא
.םיעובק םיסרטניא
ןיא םא םג ,הצרא לש םיסרטניאה בטימ יפל לועפל תבייח הלשממ לכ
"...רז גיהנמ יניעב ןח אשונ רבדה

םולשל הפיאשה לע ןילופונומ .ב
לע) "םולשל הלהב" לש הנחמ םק , םולש גישהל הלשממה יצמאמ דגנכ
,לאמשה תוגלפמ , "וישכע םולש" ,ןתנ יבייא :("בהזל הלהב" לקשמ
.םולשה הנחמ
תינלוק הזרכה ןיא םאה .םולשל הפיאשה לע םיסופורטופא ושענ הלא לכ
'פורפ םעפ ךכ לע בתכ ?םולשב ץפח וניא וליאכ םעה ראשב תעגופ תאז
.םולשל לחיימ וללכב ידוהיה רוביצהש ענכושמ ינא" : יבכרה
השיגדמו םולשלו הרשפל התפיאש לע תורצוצחב הצובק וזיא תעקותשכו
להקה ראש תא הצימשמ ןיעדויב אל וא ןיעדויב יהירה , ךכב הדוחיי תא
לארשי תדמע ,יבכרה) "...םולש רחוש וניא יכ םתכה תא וילע הליטמו
.(35 'מע ,ז"כשת , ריבד ,ךוסכסב
יעקות םע םויה הנמנ יבכרה 'פורפ םירבדה בתוכש ,ףיסוהל רתומל
.("וישכע םולש") םישדחה תורצוצחה
לש תונוכנה יאל הדחה תועדומבו םיחכופמה ויחותינב עודי יבכרה 'פורפ
.לארשי ץראב םידוהי לש והשלכ יאמצע םויק םע םילשהל םיברעה
.לארשי לוסיחל "םיבלשה תרות" םוסריפב םירצוי תוכז יבכרה 'פורפל
ינטקל חיכוהל" ידכ "תינויה" הקיטקטהו םירותיווה תא עיצמ יבכרה
הז ןיא ,המחלמה שדחתת םא וא דימתמ ךוסכסה םאש וניניבמ הנומאה
להקה תעד תא שוכרל ידכ םגו .(2.7.74 בירעמ) לארשי תמשאב
הצור יבכרה .יברעה לש הדמשהה תונווכ תא ףושחלו ותוניתמב
ליבוהל לולע אוה ךא ,תימינפ הלחמ אפרל הנותמה הקיטקטה תועצמאב
התוא , תיבלשה תינכותה תמשגה םשל , םיילארשיה םירותיווה תלבקל
םילארשי לש תינמז העגרה התוא םאה .תרשפתמ יתלבכ רייצמ אוה
סח ,םלשנש יפוסה ריחמה תא הווש , םולשל וננוצר תונכב הנומא ינטק
?הלילחו
השיגה יגוח דגנ רבעב אוה בתכ המ יבכרה 'פורפל ריכזהל יאדכ ילוא
רמולכ , טקילפנוקה ןמ הדרח וז הסיפתב תחנומ דחא דצמ" :"הכר"ה
דוגינהש הווקתו הנומא ,רחאה דצה ןמו ... ותכרעהו ותבשחה אקווד:
.(25 'מע ,םש) "...וקמוע תכרעה יא רמולכ ,רושיגל ןתינ טקילפנוקב

הניגפה "וישכע םינומא" תעונת רשאכ .ג
לאמשהו ם"פמ םיעיפשמש , תירמוחה הכימתהו הברה הדהאה לומל
רבעב םסחי תא קודבל ןיינעמ ,"וישכע םולש" תעונת לע ילארשיה
םכסה ינפל שוגה ידהוא וניגפה רשאכ לשמל הנה .םינומא שוג תונגפהל
יטנאה ץחלה דגנ ילארשיה לאמשה קעז , ירצמ - ילארשיה םינייבה
.תרחבנה הלשממה לש היתוטלחה לע "בוחרה" לש יטרקומד
ותגלפמ תכשלב הדובעה ל"כזמ ימרז ריאמ רבחה זירכה אמגודל ךכ
סרה לש הנכס" - ןתועמשמ בוחרה תונגפה יכ (22.8.75 בירעמ)
שי ךא , ותעד תא עיבהל יאשר דחא לכ" יכ רמא ןכ ."היטרקומדה
".תילארשיה היטרקומדה תלעופ הבש , תירטנמלרפ תרגסמ
דגנ התסהה תולועפ" יכ זא הריהצה ם"פמ לש הריעצה הביטחה םג הנהו
."!הנידמב םייטרקומדה םיכילהתב תועגופ םירצמ םע םייניבה רדסה
דגנ היטרקומד רחוש וא שפנ הפי הזיא לש הבוגת והשימ עמש םאה
הבוגת םתעמש םאה ?"וישכע םולש" תונגפהב "היטרקומדה רסוח"
ונחנא" : רמאש "וישכע םולש" ישארמ דחא לש ףצוחמה ומויא דגנכ
?"התוינידמ תונשל הלשממה תא חירכנ ...תונבלה תוצלוחה תא דירונ
.ךופה השעמ וניאר אלא ,היטרקומדה לרוגל הדרח ונעמש אלש קר אל
ידכ" יבייא לש םוטמיטלואל תונעיהל הלשממל ונפ לאמשה ןמ םיכ"ח
םג וחכשו תיטרקומד הערכה לש הרשיפ וחכש הארנכ ."וייח תא ליצהל
וייח ליצהל אלו - ונוחטב לע ןגהל , םע - ייח ליצהל הלשממה דיקפת יכ
!םייאמ דחא חרזא לש

ןמז םינוק .ד
טפנה תודש תא ריקפהל ונצלאל דעונש , דרופ לש "שדחמ ןויעה" תעב
:רמאנ ובש ,תכרעמל בתכמ יאקירמא חרזא בתכ , םירבעמה תאו
חוכה דגנ יאבצה החוכ תא תונבל ידכ , ןמז הילגנא התנק רוד ינפל"
הנטק המוא לש הייחב הזה ןמזה דעב המלישו רלטיה לש םוצעה יאבצה
התקפסא תא תונבל ידכ , ןמז ב"הרא הנוק םויכ .היקבולסוכ'צ -
תמלשמ איהו ,ברע ימע לש םוצעה טפנה חוכ דגנ היגרנאב תיאבצה
לע רוזחל ךרד שי הירוטסיהל .לארשי תנידמ - הנטק המוא לש הייחב
."המצע
.רוזחל םירבדל ןתינ לא . הלא םירבד ןנשלו רוכזל יאדכ

)1978 ילוי ,"ןינע לש ופוגל")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©