הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תירבעל קבאמה

קקח רופלבו לצרה
םיעדמ דמלל רשפא םאה :ץראב ףירח קבאמ ץרפ 1913 -ב
?תירבעה הפשב
1991 לירפא , לומתע : ךותמ

רפס יתב ומק ,ירבע ךוניחל תודוסיה וחנוה הנושארה היילעה ימיב
תורבח לש רפס יתבב םג הצופנ הטישהו ,תירבעב - תירבע ודמילש
ינמרגה "למל" רפס תיב ,יתפרצה "סנאילא" - תורזה תוידוהיה הקדצה
הטישה הצופנ םילשורימ .ילגנאה דלישטור הד הנילווא רפס תיבו
ופיב 1906 -ב המקש "הילצרה" היסנמיגל ,תושדחה תובשומל
םיישק ויה הליחת .1908 -ב םילשוריב הדסונש תירבעה היסנמיגלו
תועוצקמל םירומב רוסחמ היה יכ ,תירקיע ןושלכ תירבעה תסנכהב
- םילשורי ינב םיליכשמ ומעו הדוהי ןב רזעילא .דומיל ירפסבו םינושה
ושע ,םירחאו , ץבעי באז ,סחוימ ףסוי ,סניפ לאיחי ,ןילי דוד ,רכב םיסינ
תאו דומילה ירפס תא ורביח ףא םהו תירבעב הארוהה תצפהל הברה
.םינושארה תוארקמה
ודמע םימי םתואבש ןוינכטב תירבעה תארוה לע קבאמ ץרפ 1913 תנשב
תוברעתהמ ררחתשהל ןוצר בושייה הארה הז קבאמב .הפיחב ותמקהב
תירבעה לש התוכז לע קבאנו תימואלה ךוניחה תכרעמב םירז םימרוג
.תיזכרמה תימואלה הפשה תויהל
,םידוהי םיכרצנל רוזעל ידכ הינמרגב 1901 -ב הדסונש , "הרזע" תרבח
,םיסדנהמ ורשכוי ובש הובג רפס תיב - ןוינכט הפיחב םיקהל הדמע
"הרזע" תלהנה הסנכתה 1913 רבוטקואב .תילאיר היסנמיג ודילו
םידומילה ןושלל רשקבו ,ןוינכטב הארוהה תונורקע לע הטילחהו ןילרבב
ויפוא םע םכסהב ,תדחוימ בל תמושת שדקות תירבעה ןושלל" :הרמא
הפשב םידמלנ ויהי עבטה יעדמ" :העבק לבא ,"ןוינכטה לש ידוהיה
רשג שמשל לכות , רתוי תיתוברת איהש ,וז הפשש רחאמ תינמרגה
."השדחה תעה לש עדמה תוחתפתהל
רוביצ ישיאו םירפוס , םידימלת ,םירומ ברקב בר םעז הררוע וז הטלחה
זכרמ .ןתנ לואפ ר"ד "הרזע" ר"וי דגנ רקיעב ןווכמ היה םעזה .ץראב
תטלחה לע האחמב םינוש תומוקמב תופיסא לש הרוש םייק םירומה
,םייעדמה תועוצקמה ללוכ ,ןוינכטב תועוצקמה לכ דומיל עבתו "הרזע"
.ותבשוה "הרזע" לש רפסה יתבו דרמל התיה האחמה .דבלב תירבעב
לע תועידי ועיגה םירומה זכרמל .תומילאב םימויא םג ללכ קבאמה
יפלכ םימויא לע ןכו האחמה תופיסאב ופתתשהש םירומ יפלכ םימויא
ןיב רמאנ ובש תעד יוליג םסריפ זכרמהו ,"הרזע" םע והדזהש םירומ
:ראשה
םיכמותל םיכיישה ,םיריכמ ונא ןיאש םידחא םישנאש ונתעידיל אבוה"
חוכב שומישב םויא יבתכמ חולשל םמצעל ושרה ,ונידגנתמל וא ונב
עידוהל םמצעל הבוח םיאור תירבעה הפשה לע םיניגמה .היפכבו
.תוברת לש קבאמ אוה ונלש קבאמה :תויטלחהבו השגדהב ,םיברב
...יתוברתה םלועה תלחנ םהש םיעצמאב קר םישמתשמ ונא הז קבאמב
.הייפכו תומילא ישעמ ויהי אל וז התיבשב ,תיוויספ איה התיבשה
...םנעמל ףסכ ףוסיאו םיירבע רפס יתב תחיתפ םה םייבויחה םישעמה
םיארמ ונא .םישלחה יעצמא םה תומילאב שומיש ישעמ , םיקזחה ונחנא
יתוברתה קבאמה תולובגב ראשיהל םיצור ונא .םיקזחה ונאש ונידגנתמל
."םחליהל םייתוברת םיעצמאבו
םג תירבעה םוצמצ לע הטילחהו היתודמע תא הניצקה "הרזע" תרבח
תירבעה היסנמיגב עבטל הרומ , ןתיא לארשי .הלש םירחאה רפסה יתבב
השגרה ול שי םילשוריב ידוהיה םירומה רוביצ" :זירכה ,םילשוריב
ןוירוטרוקב םינודאהש ונמאה ונחנא .םיילגרב םיסמור ונלגד תאש
תארוהב םיקפקפמ ילוא ןכלו םיישעמ םישנא םה ("הרזע" תלהנה)
לבא .תונויסנ תושעל םיצור םניאו םוקינכטב תירבעה הפשב תועוצקמה
תימואלה ונתפש תא םצמצלו תוחדל וזעי ולא םישנאש ,ונתעד לע הלע אל
."ןוכיתה רפסה תיבב
ונייצ ,הינמרגב הרבחה תלהנהל ריכזת ושיגה םילשוריב "הרזע" ירומ
רחסמה ירשקב ונתוא רשקתש" תיפוריא הפש תעידיבש תובישחה תא
הפשה תייחת" :לבא ,"לודגה םלועה םע הלכשהה ירשקב דוחייבו
ונירפס יתבו ונייח ןכותמ לודג קלח תאלממה האידיא איה תירבעה
ונינב .הזה לאידיאה תגשהל םיבושח רתויה םירזועה תויהל םיכירצ
תירוטסיה הפש ול שיש םע ,וננה ירוטלוקו ירוטסיה םע יכ תעדל םיכירצ
יכ בושחל ונינב תא תתל רוסא .ולוכ רואנה םלועה יניעב תדבוכמ איהש
יתבו ,ול םיקקזנ םהש ינחורה ןוזמה םהל תתל תימואלה ונתפשמ רצבנ
םא יכ תירבעה הפשה תוחתפתה דעב רוצעל םיכירצ םניאש קר אל ונרפס
םיאור וננהש תירבעה הפשה תמדקב הנושארה הרושב דומעל םהילע
".וניניעב

ולידגה לגעמה ,וליג ,וליג
םהינועיט לכ תא הלטיבש הרצק הבושת םירומל בתכ ןתנ לואפ ר"ד
בתכמה םזוי .יוויטקלוק תורטפתה בתכמ הלהנהל וחלש "הרזע" ירומו
םעו ,"הרזע" לש םירומל שרדמה תיב להנמ ןגס ,ןילי דוד היה
,ןילביר לאוי ףסוי ,סחוימ ףסוי ,איזמ .א ר"ד םירומה ויה םימתוחה
לש תונבל רפסה תיב תלהנמ ,רבו'ציפ התירגרמו אלרוב הדוהי רפוסה
ןכו םייאמצע רפס יתב תמקה לע וטילחה םירטפתמה םירומה ."הרזע"
.ןילי דוד לש ותושארב יאמצע ירבע םירומל שרדמ תיב תמקה לע
תומוקמבו ופיב ,םילשוריב םירחאו "הרזע" רפס יתב לש םידימלתה
ידימלת וטלב םהב ,ץראב םירחאה רפסה יתב ידימלת ןכו ,םירחא
םה ."הרזע"ב םיצרמנה םימחולה ןמ ויה ,תיביבא לתה "הילצרה"
םג וזירכה םילשוריב "לאלצב" ידימלתו ,תונגפהל ואציו תופיסא וסניכ
ואב ביבא לת ידימלת ,השער ץראה .םיתבושה ןעמל "ףשנ" לע
:דחוימ ריש םמע ואיבהו תואחמב ףתתשהל ידכ םילשוריל
וליג , וליג
!ולידגה לגעמה
,ןוכנ החמשל ונל הז םוי
!ןוחצינ הגישה תירבעה
:ועבתו זורכ ומסרפ "הרזע" לש רפסה יתב ידימלת
םייעדמה תועוצקמהו תינמרגה הפשה תארוה ןיב רשקה תא ריתהל .1"
תפשכ דמלית תינמרגה .תועוצקמה ינש תערל אוה הז רשק .םייללכה
".תידוסי העידי הב שרדיתו דבלב תיפוריא תוברת
לכ ,ןכ לע .אלמ ירבע יפוא אשיי לארשי ץראב ידוהיה רפסה תיב .2"
.תירבעה הפשב קרו ךא הנדמלית תינמרגה הפשב ודמלנש תונילפיצסידה
דעש ךוניחה תודלותו הקידותמ ,היגולוכיספ ,היפרגואיג ,הירוטסיה
ךא תויהל תבייח ,תודחא תותיכב קר תירבע קר התייה םתארוה וישכע
."תוניחבהו תורזחה ןכו תותיכה לכב תירבעה הפשה קרו

תירבעב לכה : הדוהי ןב
ועיבהו חוכיווב םה ףא ופתתשה ץראל ץוחבו ץראב םיבר רוביצ ישיא
רבחמ רותב “ :עידוה הדוהי ןב רזעילא .הז דצל וא הז דצל תועד
לכל רשאמ רתוי תוכזה יל שי 'השדחהו הנשיה תירבעה ןושלל ןולימה'
,אל וא תירבעב םיעדמ דומלל רשפא םא טפשמ איצוהל ,יתלוז םדא
םעו !תירבעב ירשפא עדמ דומיל םנמא :רמואו הזב ריהצמ יכונאו
- הכרצ לכ ןיידע תללכושמ הנניא םיעודי עדמ יפנע ליבשב היגולונימרטה
הזה ןמזה ךשמבו ,תחא הנש לש רתויה לכל ,איה ןמזה תלאש ךא אולה
."הז ןורסיח םג אלמל רשפא
תחאבו ,ץראב רפס יתב תמקהב "הרזע" לש הקלחמ םלעתה אל הדוהי ןב
םהב םידלי ינג תשר ומיקה 'הרזע' ילהנמ" :רמא םילשוריב תופיסאה
תוריש השענ םהב רפס יתב תכרעמ ומיקה םה .תירבעה הפשה החפוט
םישנא אקוודש רתויב ביאכמה רבדה הזו ...הפשה לש המודיקל לודג
אל םה ךא ...ילאירה רפס תיבבו ןוינכטב תירבעל תודגנתהל וספתנ הלא
ירבע רוד רבכ ץראב ונל שי .ידמ רחואמ ואב םה !םתרטמ תא וגישי
לכב הדיחי הארוה תפש אהת תירבעה הפשה ...תירבע הוואגב רבדמה
."ןוינכטב םגו רפסה יתב לכב עדמה תועוצקמ
אב אוה .הרבחב קבאמה ןמ דואמ עגפנ "הרזע" להנמ ןתנ לואפ ר"ד
,הינמרגל בששכ .ליעוה אלל ךא ,"דרמ"ה תא עיגרהל הסינו ץראל
םינויצה" תא םישאהו ינמרג ןותעב רמאמ םסריפ ,1914 ראוניב
'הרזע' תא חצנל ידכ המיאו רורט תולועפל םיארחאכ הניתשלפב
"הרזע" לש רפסה יתב ןיב לידבהל שי יכ רמא אוה ."הז קבאמב
"תורז תופשל םיקוקז םניאו םתמדא לע םייחה םירכיא"ל םידעוימה
.תיפוריא הפשב עדי שורד םהלש ,םירעה ינבל םידעוימה רפסה יתב ןיבו
םירעב ןכ ןיאש המ ,תירבעב דומלל ןתינ ץראב םינטקה םיבושייב
ירפס ןיא ןכש ,תינמרגב ןוינכטב דמלל טלחוהש הביסה וז .תולודגה
.המיאתמ תירבע היגולונימרט ןיאו תירבעב םיינכט דומיל
אוה םלוא .בר ץרמב ידוהיה םלועבו ץראב ךשמנ "הרזע"ב קבאמה
היקרוט ,םלועה תמחלמ הצרפ 1914 ץיקב :"ינוציח" םרוג ידיב קספוה
ךוניחה תודסומ בורו השק היהנ ץראב בצמה ,ינמרגה דצל הפרטצה
ףוסבו ץראה םורד תא םילגנאה ושבכ 1917 -ב .םתוליעפ תא וקיספה
,המחלמב ודיספה הינמרגו היקרוט .םהינפל ץראה לכ השבכנ 1918
לדג בושייה .רופלב תזרכה תא ומסריפש ,םילגנאה וטלש ץראב
תייעב תא ותעד לע הלעה אל שיא .תראופמ ךוניח תכרעמ המק ,תוריהמב
תירבעהו םהירעש תא וחתפ הטיסרבינואהו ןוינכטה .הרזה ןושלה
.תויעב לכ ילב םתפש התייה

(1991 לירפא ,"לומתע")
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©