הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םיפי םייחה תא תושעל

קקח רופלבו לצרה תאמ
רבוטקוא ,םינג ריע -םחנמ תירק תנוכש ןואטב "הנוכשה לכ" : ךותמ
(קקח רופלב תכירעב) 1980

.טקשו יפוי לש הניפ ךל שפחמ ,ךתאנהל הנוכשב לייטמ התא םימעפל
האור התא הפ .תרעוכמ תואיצמב , המיענ אל תואיצמב לקתנ התא
תא הז לע הז םימירמ םישנא .תוירגיס תוספוק םשו תוקורז תופילק
.ונלוכל .םהל . ךל .םיענ אל םואתפ זאו .ומצעל קר ןיזאמ דחא לכ ,םלוק
אשונב קסעתהל המ םשל ": ףיסומש ימ םג שיו .ךל םירמוא "?המ זא"
םיבצע שי ימל .תומחלמ לשו חתמ לש הריוואב הנידמב םייח ונחנא ?הזה
"?םייחה תוכיא לע רומשל
המדנש דע ,הז לע םירבדמ הברה ךכ לכ ?"םייח תוכיא" םצעב וז המ
םינטורו םיקעוצ הברה .השדח הגלפמ לש םש והז ילואש םימעפל
ונלש םייחה תומדל הנווכה .היוקל איה ץראב ונלצא םייחה תוכיאש
,הביבסלו ףונל ונסחי ,הנידמל ונסחי ,ונמצע ןיבל וניניב וניסחי :ןאכ
.'וכו הדובעל ונסחי
אמגוד היהתש הנידמ .הבוטו הפי הנידמ לע ונמלח , הנידמה תמקה ינפל
,ךכ לע רבדל הברהש ןוירוג ןב דוד דחוימב רוכז .תונידמה לכל תפומו
םא קר ":בתכ ןוירוג ןב .הרותב בותכש ומכ , הלוגס םע תויהל ונילעש
תבהא לע רומשנ ,אוה רשאב ידוהי לכ ראפתי וב רשא , הלוגס םע היהנ
רשועה ידי לע אל עבקיי םלועב ונדמעמ םג .לארשיל ותונמאנו םעה
לש רואמה ידי לע אלא ,תיאבצה ונתרובג ידי לע אלו , ונלש ירמוחה
."ונתוברתו ונלעפמ
םולח ךותמ םיטפשמ ומכ ונל עמשנ הז ,םויכ ולא וירבד םיארוק ונאשכ
רחא םיפדור םישנאה .הזה םולחה ןמ דאמ םיקוחר םויכ ונייח .הפי
םיפדור םיבר .ללכל בוט המ םיבשוח םניא םיברו ,תישיאה האנהה
, המדנ םימעפל .הנידמה לש תלוכיה יפל תויחל םינכומ םניאו תורתומ
וליפא ,םוקמ לכב ךולכל םיקרוז םישנא .ונלש אל איה תאזה ץראהש
לע בושחנ םאו .םהל ךייש אל - תיבה תלדל רבעמש המ .תוגרדמה רדחב
תא ,םוקמה תא םיאנוש םישנא :דחפ ררועמ הז ,הקימעמ הרוצב ךכ
?ונל הרק המ : שפנ ןובשח תושעלו רוצעל יאדכ ...םישנאה תא , ףונה
?רפשל םייוכיס שיה :רקיעהו ?ער הכ בצמה עודמ
והז ונלש "םייחה תוכיא" ,ונתנידמ לש בצמבש םיבשוח ונתיאמ םיבר
ץחלב ונתויה ללגב אקווד .אירב אלו ןכוסמ הז חור ךלה .בושח אל אשונ
תורטמ ונמצעל ביצהלו תוחוכה תא דכלל ונילע ,האנשו םימויא לש
האנשה ידעלב .ביואל האנשה ?םויכ ונתוא דחאמ המ .תופתושמ תוימואל
בושחל ונילע ,ונחוכ תא קזחל ידכ .הז תא הז םיניועו םידרופמ ונא ,ביואל
ןוקית ,הרבחה תומד רופיש : "הנידמה לש םייניעה" ןהש , תורטמ לע
היהי תפכא םא .רתוי םיפי ונייח ושעיי ,ךכ השענ םא .ונלש םייחה תוכיא
קופיס שיגרי םא ,ול הבורקה הביבסב םייחה ביט המ ונתיאמ דחא לכל
לכונ ילוא זא .ונלוכל בוט היהי , ותביבסב םישנאה םע שונאה יסחימ
."הלוגס םע" גשומה תא שדחמ תויחהל

םגש ונל המדנ .ונליבשב םישוע לכהש ךכל ונלגרתה .השק הז ,ןוכנ
הרבעש השא המליצ היזיוולטה .תושעל היריעה הכירצ "םייח תוכיא"
תישע עודמ" :לאש בתכה .הכרדמה לע םיניערג תופילק הקרזו בוחרב
.םיאולימ השוע לעבה ,הסנכה סמ םימלשמ" :תוטשפב התנע איהו "?תאז
,תעשעשמ העמשנ הבושתה "!וקני היריעה ידבועש ?הזמ רתוי ךירצ המ
לגרתה חרזאה .ךכ םיבשוח ונתיאמ םיבר .רמו בוצע קוחצ והז לבא
הלועפ ףותיש אלל ,הפל לכה ותוא וליכאיש הפצמ אוה .יביסאפ תויהל
.ודצמ
ונחנא םאה" .הרשע עבש ןב רענ ךיפלכ קעוצ ,"!ךכ הז הקירמאב םג"
םיבייח תידוהי הנידמב םידוהיכ ונחנא .ןכ "?רתוי םיבוט תויהל םיבייח
חכווינ ,הקירמאב םידוהיה תוליהקל לכתסנ םאו .רתוי םיבוט תויהל
םא אלפתנ לאו ,דאמ ההובג םהלש םייחה תוכיא : הצמשהב וניעטש
ךושמל וננוצר םא .ןאכ רוגל םאוב ינפל םיימעפ םיבשוח םהמ םיבר
?ןאכ םימיענו םיפי םייחה תא תושעל יוארה ןמ אל םאה ,ןאכל םילוע
ךירצו ,רפשל רשפא !אל ?ענכיהלו םיידיה תא םירהל ?ךכ םא תושעל המ
ליחתי דחא לכ .ונמצעמ ליחתנ :לכ םדוקו .ץרמבו הפונתב תאז תושעל
לכה ,רדסב התא היהת" : תמסרופמה אמסיסה םלוכל הרוכז .ומצעמ
היהי לכה ,רדסב ינא היהא " :המוד אמסיס םיעיצמ ונא ."רדסב היהי
לכ בושחי .ךמצעמ לחתה ,רדסב היהיש ןכשל םדוק רמאת לא ."רדסב
םאה ?םירחאב לזלזמ אוה םאה ?םימעפל ךלכלמ אוה םאה :ונתיאמ דחא
?םהירבד עצמאב םירחא קיספמ אוה םאה ?וירבחל תוסגב רבדמ אוה
הבה .תונטקב םיליחתמ םילודגה םירבדה לכ ךא ,םינטק םירבד הלא
אל ואוב .ונל בורקה לגעמב םירבד תונשל :הבושח המישמ ונמצע לע חקינ
ךישמהל לוכי ןייטשנייא קירא ."םלועה ןוקית" לע ההובג -ההובג רבדנ
לכ םדוק אלא ,תאז רישנ אל ונחנא ."םלועה תא הנשנ התאו ינא" רישל
רפסה תיבב ,ולש הנוכשב ,וירוגמ ןיינבב ליחתי דחא לכ .היישעב ליחתנ
תא , תילכלכה תוינידמה תא דחא הלילב ןקתל אובנ אל ונחנא .ולש
זאו ,םייח ונא הבש הרבחה תא ןקתנ ונחנא .תויותיחשהו תוירורעשה
.הבוטל לכה הנתשי
:"ןקז אלל תונויצ" רישה ןמ תורוש יתשב ונירבד םייסנ
הניפבש ךולכלה תא / חפל ךילשנ ,תעכ ליחתנ
.הנידמבש ךולכלה תא / ךכ רחא ןכ ,ךכ רחאו

.םדוק תחא תעש הפיקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©