הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ברע תוצרא ידוהי לש תימיטיגלה םתוכז

קקח רופלבו לצרה תאמ
םידוהיה םיטילפה לש םבושיי לע לארשי תא תוצפל ברע תונידמ תבוח
.ולזגנש םהיתומדאו םשוכר לע םמצע םיטילפה תא תוצפלו ברע תוצראמ
1979 ראוני ט"לשת תבט ,"הכרעמב" : ךותמ

חרזמב םיטילפ לש םמויק לע עודי ונלוכל . תועט לכ ןיא וז תרתוכב
. ברע תוצראל לארשי ןיב תומיעהמ האצותכ ודדנש םיטילפ לע ,ןוכיתה
ובזע וז המחלממ האצותכ .י"אל תיברעה השילפה הכרענ 1948 -ב
וארק םהיגיהנמש רמול רקש הז היהי אלו ,ץראה תא םיברע 590,000
ףא םיאמיכלאהו ,"תיאניתשלפ היעב" לע םירבדמ םויה .תאצל םהל
םא תמאה שוטשט םושמ ךכב היהי ,תאז םע ."תיאניתשלפ תושיי" ורצי
ותואמו השילפ התואמ האצותכ .התומילשב הנומתה תא הארנ אל
.ברע תונידממ ושרוגש םיידוהי םיטילפ 600,000 ץראל וסנכנ ךוסכס
עובתל םיברעה וקספ אל ,תוטילפה לש ימויקה בצמב הירטמיסה תורמל
וז הלומעת .שוריגו לושינ לע םייוציפו םהיתבל םיטילפה תרזחה
.1967 זאמ םייקנע םידממל המצעתה
םיידוהיה םיטילפה רשאב ,הירטמיס םושמ ךכב ןיאש , ןעטיש ימ היהי
: איה אלו .םיטילפ לש םיאנתמ ואציו ןאכ וטלקנ ברע תוצראמ
הקחמנ אלש םשכ ; תוטילפה תוכז תא תקחומ הניא לארשיב םתובלתשה
םג ןיא .הינמרגמ םייוציפל םתוכזו האושה ירוקע לש תוטילפה תוכז
ןדריל טרפ) םהיחא תא וטלק אלש ברע תונידמל תונייטצה סרפ קלחל
.(..."תיאניתשלפה הנידמה"
ריכזהל תבייחמ תוניגההו ,םעפ אל הז אשונ ולעה לארשי לש ץוחה ירש
יפכ ,בקונו ףירח הכ ןפואב םירבדה וגצוה אל םלועל ,תאז םע .תאז
תא זא רידגה אוה .תסנכב תרופ ןב יכדרמ כ"ח י"ע 1975 ביבאב וגצוהש
ןפואב ךכב היהו ,"ברע תוצרא ידוהי לש תימיטיגלה םתוכז"כ אשונה
."םיאניתשלפה לש תוימיטיגלה תויוכז"ל ידגנ ןועיט גיצהל ןוצר רורב
גצות םא ,"גנרמוב" תויהל הלולע איהש ךכב ,וז הדמע הפקתוה ונמזב
תויוכזה רושיאל איבהל הלולע איה :ירק .םיימואלניב םיפוגב
.םיאניתשלפה לש תוימיטיגלה
לש ולא תויוכזמ ונתומלעתה תורמלש ,תירוטסיה הינוריא םושמ ךכב שי
לש תוימיטיגלה תויוכזה" דיוויד פמקב ורכוה ,ברע תוצרא ידוהי
תוימיטיגלה תויוכזה ללכ ונודינ אל דיוויד פמקב מ"ומב ."םיאניתשלפה
אשמל םיפתוש ויה אל םהיגיצנ : הזמ רומחו ,ברע תוצרא ידוהי לש
הכ מ"ומב םגש ררבתה .יטילופה גוצייב רעפל אמגוד וז התיה .ןתמו
ילרוטקלא רגאמ תשמשמ איה ."היינשה לארשי"ל םוקמ ןיא ילרוג
.מ"ומה תואצותב רבדה לביח ,ונתכרעהל .דבלב

רז עטנ
םעפ אל וחרט םיברעהש ,יגולוכיספ ץיחמ םימלעתמ ונא מ"ומה ךרוא לכל
חרזמב "רז עטנ" איה לארשיש תומשאה ונעמש םעפ אל .ושיגדהל
היהי ילוא .הפוריאמ םידוהי לש "םזילאינולוק" איה תונויצהש ,ןוכיתה
םילולע םירבדה ינפ השעמל ךא ,ףורגא תמולהמ םושמ רמאנש םירבדב
הלשממה שאר .התוא שטנ אל יאדווש ,וז הסיפת תאדאס יניעב רשאל
יטילפ תא (תאדאס לש ורוקיב תעשב) תסנכב ומואנב ריכזה ןיגב םחנמ
םיכ"חה םעו תונושה תועיסה םע תאדאס לש םינוידב .דבלב האושה
.ברע תוצראמ םיידוהיה םיטילפה אשונ תא שיא הלעה אל , םינושה
ולו רכזוה אל ,(!םימואנ 80) דיוויד פמק ימכסה לע ינותארמה ןוידב
המו .(!ברע תוצרא יאצוי םיכ"ח ידי לע אל םג) הז אשונ תחא הלימב
םה םידוהיה דצמ םינתונהו םיאשונה :תיברעה תוגיהנמה יבגל עירכמש
.רזה עטנה תא םהל םישיחממה וללה
תראפתל תשרדנ הניא םיידוהיה םיטילפה תויוכז לע תושקעתהה
ידוהי :"רזה עטנ"ה תנעטל רתויב בוטה ידגנה לקשמה והז .הצילמה
תוצראמ קלחב , רבעב ןכו םויכ ת"הזמה יבשותמ קלח םה ברע תוצרא
ובשי םה :רמולכ . םינש 2,500 - 2,000 ךשמ םידוהיה וררוגתה ברע
ןיאה .םולסיאו בורעיש לש ךילהת ורבע הלא תוצראש ינפל דוע םש
?תכשוממ הכ תוהש רחאל םישרוגמל תויוכז
ךרוצה רכזוה ןכא 242 הטלחהבש ,ןייוצי תודבועה תגצהב קוידה ןעמל
ןויסנ זא לשכנ .םולש רדסה תרגסמב "םיטילפה תייעב" תא רותפל
םיטילפ" לש םמויקו ,"םייברע םיטילפ"ל הרדגהה ליבגהל יטייבוס
השמ לש ומואנב םג ןתינ ךכל ףסונ סוסיב .רורבו םכסומ היה "םיידוהי
םייוציפ לע ןויד לכב" : רמא רשאכ , 10.10.77 -ב ם"ואה תרצעב ןייד
תוצראמ םיידוהי םיטילפל םייוציפה תלאש תא לארשי הלעת ,םיטילפל
םכסה תרגסמ ךותב ורדסוי השוריה תועיבת לכש ךכ לע דומעתו ,ברע
ריינ"ב םג ללכית וז הנעטש ,ךכ לע דמע ףא ןייד ."יפוסה םולשה
.1977 רבוטקואמ םסרופמה "הדובעה
ידי לע הגלטוק םאה ?דיוויד פמק ימכסהל ךרדב וז העיבתל הרק המ
םיגוחמ תחא אל ונעמש ןכא ?"סומיסופ ןונ" לש ןויכראב הלשממה שאר
עודמ" .תיטפשמ הניחבמ הירוטירט העיגמ אל םיטילפלש אקווד םירחא
תא הרזחב ברע תוצרא ידוהי ולבקי םאה ?רבעה תא ריכזהל ןכ םא
"?םשוכר תאו םהיתומדא
,תושקעתמ ברע תולשממ :וז הנעטב תימצע האנוה לש הבר הדימ שיו
תאז תושוע ןהו ,םהיתבל םייברעה םיטילפה ריזחהל ןתעיבתב ,תאז לכב
.הדמתהב
יחה (רבעשל ילארשי) יאניתשלפ לאוטקלטניא אקווד יכ ןייצל יואר
ןומויב ןעט סירי'ג ירבס .ידוהיה ןועיטה תרמוח לע דמע ןונבלב
לכסל לולע ברע תוצראמ םידוהיה שוריג יכ (15.5.75) "ראהנ לא" ינונבלה
רבכ וכרענ רשאב ,תיאניתשלפ הנידמל ףואשל םיאניתשלפה ןוצר תא
םה הבש ךרדל התע סחייתהל ךרוצ ןיא" :וטקאפ הד ןיסולכוא יפוליח
ךשמב ויח םא ; םהיתונידממ ברע תוצרא ידוהי לש םשוריג תא ועציב
תאזו ,רתויב רעוכמה ןפואב םתוא םישרגמ םהש ךות ...םינשב תואמ
תוצראמ םידוהיה תייעבש ,רמול ךרוצ ןיא ...םשוכר תא ומירחהש רחאל
המכ דע תוחפל ,ירמגל תיטרואית הניא לארשיל םתרבעהו ברע
הייעבה דיתע לע תישעמ הכלשה רבדל שי .רבעל םיעגונ םיאניתשלפהש
."תיניתשלפה

"ןובשחה לכ תא"
תועיבתה םע תאדאס לא אובל אוה ןובנ השעמ םנמאה ; הלאשה תלאשנ
קפתסהל בטומ אל םולכ .ברע תוצראמ םיידוהיה םיטילפה לכ לש
תוביסנב הצוענ ונתבושת ?ושרוגש םירצמ ידוהי לש םהיתויוכז תאלעהב
ירצמ גיהנמכ קר אל עיפומ תאדאס .תאדאס םע מ"ומה לש תודחוימה
םירנטראפה ראש רובע םולש שקבמה "תויברע ןאפה ןהוכ"כ םג אלא
ונל גיצמ תאדאס .התדבתנ דרפנ םולש םכסהל ןיגב לש ותווקת .ךוסכסב
תויוכז תא םג אלא יניסב טפנה תביאש ןיגב קר אל תועיבת ללוכה ןובשח
.ןוזיאה ןעמל קר ולו ,"ןובשחה לכ תא" ול גיצהל שי .םיאניתשלפה
םיידוהיה םיטילפה לש םבושיי לע לארשי תא תוצפל ברע תונידמ תבוח
םשוכר לע םמצע םיטילפה תא תוצפל םתבוחל רבעמ תאזו םתטילקו
.םהיתומדאו
אלו ,ולוכ םעה לש תועיבתה ןה חרזמה ידוהי לש הלא תועיבת
.דבלב םהיתועיבת
60 .לארשי תנידמ ידי לע גצוימ לארשי םעו ,לארשי םעל םיכייש םה
םתוכזו ,ברע תוצרא יאצוי םה הנידמב םיבשויה םידוהיהמ םיזוחא
חוכב ולעה התוא הלשממה ידי לע , םהיתועיבתב םיגצוימ תויהל
.םהיתולוק
)1979 ראוני ,ט"לשת תבט ,"הכרעמב")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©