הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

?תיתרבח תוררופתה ףס לע םנמאה

קקח רופלבו לצרה תאמ
ונמויק לע קבאמה לש ומוציעב םיאצמנ ונאו רומח רבשמב היורש לארשי
עדנו תופייעה חור ונילעמ גופת תמאה לאו םיכרעה לא בושל עדנ םא *
הנובתבו תעד לוקישב ונמויק לע ןגהל
1978 יאמ ח"לשת רייא ,(209 )"הכרעמב" : ךותמ

א
ונא הנש םישולש ךשמב . םישולשה תואמצעה םוי ברע םיאצמנ ונא
ונא םיבצייתמ תינויצה תובשיתהה תישאר זאמ .ךשוממ קבאמב םינותנ
ונילע ופכנש תולודגה תומחלמה דבלמ :חכשנ לב .םיברעה תביא דגנ
תופיטח , םילבחמ יעוגיפ תומדב תופוכת תומולהמ ונגפס ,םינש ךשמב
חוצחצל המודמ העיגרמ ,םיימואתפה םיגולידה .םינוש םימרחו םיסוטמ
תא ךכל ףרצנ םא .תוקלצ ונפוג לע ותרח םהו ,םינשנו םירזוח ,תוברח
ןיבהל ליכשנ ,תונוש תוצראמ תוילעה בקע הרבחה לש םיימינפה םיישקה
.ןויצב םיבשויה לש םויקה תסמעמ הלודג המ
לש תוירחאו לרוג תופתוש לש תושגר םיררועתמ ,הלא רבשמו לפש תועשב
תמחלמב היה ךכ .ונרוסל םירזוח ונא הרהמ דע םלואו .תידדה הרזע
םזיאוגאה ורזח ,רבשמה םלה רחאל םירופס תועובש .םירופיכה םוי
תופייעתהו תושדאתה לש םיעגנ ונברקב ושפ יכ רכינ .וננועמל תונרמוחהו
.(אדירג "תולגתסה"כ תאז ורידגי יאדו םיגולוכיספ)
יהוז םא ןיב : ןוילכל ליבומ אוה ףירחמ אוהשכו ,יטאטס וניא ןווינה עגנ
ךלרוג לע הטילשה ןדבוא ורקיעש יביסאפ ךיבסת - "תימואל תודבאתה"
ךיבסת - ןאכמ "הדירי" יהוז םא ןיב ; ריקה לע תבותכה ןמ תומלעתהו
.ראשיהל ןוצר רסוחו ןאכ תויחל ןוצר רסוח ורקיעש יביטקא
םילגמ ונייה ,תילארשיה הרבחה לש ריוא םולצת ךורעל ונלוכי וליא
תונקירו המודמ עפש לש םייח :ןווינו לודלד לש םיכשמתמ םיכילהת
תומילא ,הדובע לש םומינימ ול שיו רסומ ןיא "הדובע רסומ"ל , תלאונ
.חור תוסגו תויתפכיא רסוח ,רשוי רסוחו תואמר ,תונוירבו
חרכהב ומגפו הרבחה תא ורערע רוצמהו ץחלה יאנתש םינעוטה שי
היוקלה םייחה תוכיאלש ךכב איה בצמב הרמוחה .ונלש םייחה תוכיאב
ונמקהש לעפמה לש ותוכיא תדירי :ונמויק לע תורומח תוכלשה
תא רורגל הלולע - (תינחורה ותוכיאב ןהו תיסיפה ותוכיאב ןה רבודמהו)
.דרומל ונלש םויקה תלגע
תומכ ןיבו תיתרבחה תובאתסהה ןיב רשק שיש , לשמל , חכשנ לב
יטבמ תא תוארל היה יד .ונתוא םיזיגרמ םירבדה םא םג ,ץראל היילעה
ידכ ,ןורמיש תדעו ח"וד עמשמל תירבה תוצראב םידוהי לש המהדתה
אוהו ,ונלש תיסיפה המצועל הכמ איה היילעב הדיריה .ךכב חכוויהל
םא םג) הקירעבו הדיגבב םיאטוח םידרויה .הדיריב היילעה יבגל ןידה
םישנאל חולסל השק : (תויטפשמ וא תויטילופ תויועמשמ ךכל ןיא
לעפמ .לארשי לש רומחה הבצמל םיעדומ םה יכ ףא ןאכמ םירקועה
וחלסי אל - וב לבחנ םאו ,תימעפ דח תירוטסיה תונמדזה אוה ןויצ תביש
.םיאבה תורודה ךכ לע ונל

ב
.םויל םוימ תואוג תותיבשהו "לרטוינ"ב םויה תועוקת םולשה תוחיש
.תועמשמ תרסח הדוזיפא וניא ונתרבח תא דקופה ילארומה רבשמה
םיטונ ונאש המדנו ,ונכותב הקומע הזיחא הל התנק וז םיאכנ תפיגמ
תא חיכשהל ידכ , הנידמה לש םייאבצ םיגשיהב רדהתהל םיתעל
ינחורה רבשמה תא תוסכל אבה - הלע והז .ונבלב קומעה ןואכידה
תופפורתה ,"ילארשיה םולחה" תוררופתה לש ךילהת :ונתוא דקופה
בזכאמ .תיתוברתהו תיתרבחה ונתריציב ןווינו ,םיכרעו םילאדיא
,תינויצה היגולואידיאה לש הביטקפסרפב תאז לכ ןוחבל םייתעבש
שמשיש , ירסומ - ינחור זכרמ רוציל ונחלצה אל יכ חכוויהלו
.הלוגל "תיתוכיא הביטנרטלא"
טירסת"ב רכזנ התאשכ . הדער םיררועמ תיתרבחה הזורלקסה ינמיס
םיגיהנמ םע תונויאירב ארוק התאשכו ,תיברעה הירואיתה לש "ינבלצה
:דרחנ התא םידיגו רוע תשבול הירואיתה יכ םינימאמ םהש םייברע
םיגוליפ ,יכרע ירסומ לודלד לש םיכילהת ומדק תינבלצה הנידמה תליפנל
םישפחמ םיברעה .תישונאה תרובגתה תקספהו תיאבצ הימנא ,םיימינפ
.הלאכ םייוליג דדועל םיחרוטו תילארשיה הרבחב הלא םינויפיא
חוכ תומצעתה םע תרבגתמ םיבר םילארשי ברקב תימינפה השלוחה
,םירלודורטפה לש ךושחה םרזב "רואנ"ה םלועה תופחסיה םע ,טפנה
, התע הפוצ יברעה םלועה .תונויציטנא- ורטפה ,תוימשיטנא - ורטפה
םיענכושמ םה) ןורמושו הדוהיב "תיאניתשלפ הנידמ" םקותש רחאל יכ
ררופתת ,(ךכל תואיתו ימואלניבה ץחלה בקע טא טא ףפורתת לארשי יכ
תושארב "תינוליח תיטרקומד" הנידממ קלחל היהתו לארשי תנידמ
.ף"שא

ותוארל שי רבשמה תא םלואו .רומח רבשמב היורש לארשי ןכא
.ונמויק לע קבאמה לש ומוציעב םיאצמנ ונא .חווט תכורא הביטקפסרפב
לש םייובח תוחוכ ומצעל סייגל םעה עדי דימת .רבעב םג םירבשמ ונעדי
תוררופתה שי .ןחבמ לש עגרב התע ןותנ ונמויק .וייח לע םחליהלו הנומא
המ ןיא יכה ואלב יכ" סורהל ךישמנש תרמוא תאז ןיא ךא ,תימינפ
ךותמ ךלש םויה תא סרוה התאש דע" :רמוא ידיסחה םגתפה ."תושעל
לכ לע ."לומתא תלקלקש המ ןקתל ץמאתה , רחמ היהי המ דחפו הגאד
תבייח ילכלכה רושימב .תיתרבחה הריואה רוהיטל לועפל ונתיאמ דחא
םידעיל םעה תא ליבוהלו םורח לש רטשמ לע זירכהל הנידמה תגהנה
.בחרמל תאצל ידכ םישדח
"תוינימשה ידימלת" לש םתקעז בקע הכובמב םינותנ ונייה הנורחאה תעב
לש תבקונה הדרחה תא ולעה םהיבתכמ ."םיאולימה יניצק" לשו
תולאש םע שדחמ דדומתהל ונילע .ךכמ םלעתהל ןיאו .םמויקל םיריעצה
ונילע םלואו .םיקדסה תא חייטל אל ,וניתוכובמ לומ דומעלו ,דוסיה
ץראה לע הנגהה רגתאו ,ןימוי תקיתע הלאש איה םייחה תלאש יכ רוכזל
- ונל רסחש המ .ךשמתמ םיחילש ץורימב רודל רודמ רבועה דיפל אוה
ינויצה לעפמה לע לולע ,םימחלנ ונא המ ןעמל עדנ אל םא ,הבר הנומא
ןאכ םיקהל ונתרטממ הטסנ םא ."ןודבא לרוג"ל "ןודא לרוג"מ עונל
. ןברוקה תקדצב הנומאה תא דבאנ , הב תויחל יאדכש הבוט הרבח
לא בושל עדנ םאו ,םיכרע רבשמ לש היצקנופ אוה ילארומה רבשמה
ונמויק לע ןגהל עדנו תופייעה חור ונילעמ גופת ,תמאה לאו םיכרעה
.הנובתבו תעד לוקישב

)209 ןוילג - ח"לשת רייא , 1978 יאמ , "הכרעמב")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©