הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

"םיילושה ישנא" לומ "זול"ה

ילארשיה לאמשה םע םירבדו ןיד

קקח רופלבו לצרה :תאמ
13.10.1978 ט"לשת ירשתב ב"י ,"רבד" :ךותמ

לע תבותכת ןאכ ונפרצ ויתובקעבו ,ותומילשב ןאכ אבומ רמאמה]
["ןותאה יפ" םיטנדוטסה ןואטיבב המסרופש הז רמאמב תולולכה תועדה

) לארשיב ןימיה לא םינלאמש םיבתוכ לש םתוסחייתה רחא בקועה
תובוגתב שי .הכובמו הדרח זחאנ (דוכילה תלשממ לא רקיעבו
ןויגיהה לעו קדצה לע תוספורטופא , תואשנתה לש לילב תוינלאמשה
.םיחא תאנש לש דחפ יררועמו םיטוב םייוליגו
ןוניכל יאמב -17ה ךפהמ ןיבש הפוקתב ילארשיה לאמשה תוגהנתה
,תויפשה גציימכ תימצעה ותימדת םע דחא הנקב התלע אל הלשממה
הוולתה תונותשעה ןדבואלו הקינאפל , הירטסיהל .הנובתהו תורואנה
תבכרה המלשנ םרטב דוע .םידש רויצ ,היגולונומד :רזומ קדייח
) בורקב המחלמ : לאמשה תויזחת םלועב וצופנ היצילאוקה
תריגס ,( !ןיגב) רטראק םע ףירח תומיע , ( ! םיטסישאפ , םיטסירטילימ
ךל ןמדירפ ןוטלימ" ) ףסה לע הלטבא ,תירבה תוצרא ידי לע םיזרבה
תדמעהו ( !ןוירטלורפ יטנא ) םיתבוש דגנ יאבצ חוכ תלעפה ,( "!התיבה
לש ב"גק ,םיטסיתראקמ ) רטשמה ירקבמ דגנ םייטסיבונד'ז םירסימוק
.( ןהכ הלואגו ןורש קירא
ןיכהל ךירצ" : ןמסורג 'א .ץוביק ינב חיש םסרופ ( 3.6.1977 ) "םתוח"ב
לארשי ץרא...ברחיהל ךלוה ונלש םלועה לכ ...תודסקה תאו תופיכה תא
ררושמה ."לזאזעל תכלוה , התוא םיגציימ ילוא ונחנאש ,הנשיהו הבוטה
לש תאזה השגרהה תא שח ינא .תונויצה ייחב הפוקת ףוס והז" : ןולא 'ע
אלו ."תודבאתה תארקל םיכלוה ונחנא ...ונל הדבא הנידמה ...ןברוח
" ח"מלפה תא שדחמ םיקהל" זוע סומע לש תירטסיהה ותאירק תא חכשנ
וקעזנ םיטעמ אל .תודקירבל ,"תובוחרל תאצל" ברקתמה חרכההו
תושרב שדחה להנמה דעווה סנכתה םרטב דוע יוטיבה שפוח תרימשל
.רודישה
.תוניגהו דובכ ,םיחא תבהא לש בוטרוק לכ רדענ הדחפה עסמ ותוא לכ
יואר דחא הנחמ קר ךא , הריחב תוכז תרתומ ןכא רוביצלש עתפל המדנ
.טולשלו רחביהל
.תיב קדב תבייחמה הסובת ,לאמשל תממהמ הלפמ היה יאמב -17ה
ןוירוג ןב גהנ הז אשונב " :התיעבמ הרבס התלעוה ( 1977 ינוי ) "הדמע"ב
רדגל ץוחמ תוריח תא רומשל .י"קמ ילבו תוריח ילב : תיטילופ המכוחב
לאירבג 'פורפ , תונויצה רקחל ןוכמה שאר לש ותעד יהוז ." היצמיטיגלה
ןתינ םימיה תשש תמחלמבש רובס אוה . ("הדובע"ב רבעשל כ"ח) ןהכ
וז השיגל ףרטצה ."דוכילל תימואלה תוירחאה תניחבמ ימואל רשכה"
ירבדמ תעמתשמה הנקסמה ."ץראה"ב ("77 גוח" רבח ) להנרטש 'פורפ
.יודינהו המרחהה תרוסמב וכישמה אלש לבח : הלאה םירוספורפה
דציכ .ויתוסיפת לא םעה תא הברק דוכילה ןמ "םיצקומ" תיוותה תרסה
וא ץראב םיברע יפלכ יטילופ יעצמאכ יודינ רשכוה ול ,לאמשה ביגמ היה
ןיבק העשת ךכב םיאור ויה אל םאה ? תירבה תוצראב םידוהי יפלא יפלכ
? תוימשיטנאו תונעזג לש
םייתד" : תימשיטנא טעמכ ןושלב םינומא שוג ישנאל סחייתמ עשוהי ב"א
) "םהמ םג ררחתשהל לכונ םיחטשהמ ררחתשנ רשאכ" ,"םתומכש
.םהמ רטפיהל ןוצר :יודינמ רתוי .( 23.1.1976 ,"ץראה"

יאנג תויוות
דוכילה תיילע תא וושהש תולוק םג וז תירטסיה הלהקמב ורסח אל
, םזישאפ לש תויוות וקבדוה ילג שירב .םזיצאנה תיילעל לארשיב
ש"הר ) "ץראה"ב ןומלט 'י : רתוי םינותמ םג ויה .ב"ויכו תוילקירלק
."םעוזו רגתסמ טבש לש ןודקיפ...תשפוטמו תרעבנ תונמואל" : (ח"לשת
טסוגוא - הלועה היגולאנאה" :( 1977 ינוי , "הדמע" ) להנרטש 'פורפ
הז סיסב לע םזישאפה לא ...תינמיה היגולואידיאה תבוטל הייטנ ...1914
תילקירילק, תינפקותכ תינמיה תונויצה תא להנרטש רידגה "ץראה"בו ."
םיסחי ידימלתש ,האילפ עיבה עלס 'א 'פורפ ."תלוזה תויוכז תא תללושו
) ןלציל אנמחר דוכיל יכמות ,"םייטאנאפ" תויהל םילגוסמ םיימואל ןיב
.(1977 ינוי,"הדמע"
סשוב הדה .ףוליסמו תויתמגממ םייקנ םניא םייאנותיע םירוקיס םג
ןיינעב ןיל 'א כ"חל דירש 'י כ"ח ןיב ינויזיוולטה חוכיווה תא תרקוס
יפל .תואטיסרבינואב ף"שא יכמות לש םהידומיל ךשמה רבדב קוחה
האיבמ איה ."ןויגיההו קדצה םשב...יופשה ולוקב" דירש רבדמ הרואית
הרידגמ איה םתואש , ןיל כ"ח יקומינ תא הטימשמ ךא ,ויקומינ תא
ןיל רמ " : הפיסומ איה ."םייגוגמד םיעצמא" ,"םייביטימירפ םינועיט"כ
.( 24.7.1978,"ץראה" ) "לארשי תנידמב דיתע םויכ שי םזישאפלש עדוי
ןיידתהל רשפא היה םא" :סשוב הבתכ ןכל םדוק םישדוח השולש
תקבדה ילב , יניינע תעד לוקישו בל בחור ךותמ טקשב ונלצא חכוותהלו
"ץראה" ) " ירי תודמעב תינוציק תורצבתה ילבו ,תועישרמ תויוות
.( 21.4.1978
םישנא" : דדלא 'י ר"ד לע תבתוכ ,ןויגההו קדצה תנכוס, סשוב הדה
קוחה תא תחקל םילולע םהלש ידעלב לופונומ אוה יטולוסבאה קדצהש
איה ינוליש המלת לע תדהואה התבתכ תא םלוא .(13.8.1978) "םדיל
םיקוח רחא אלמל אלש שורדה בלה ץמוא יל היהיש" :טפשמב תמייסמ
.( 6.9.1978 "ץראה" ) "םימיוסמ
'א ר"ד .יחצנ אוה ךרעמה ןוטלשש ,הסיפתה החוור תוריחבה ינפל
הדובעה תעונת לש הלזמל" :( "תונורחא תועידי"ב חיש-ברב) קינבוגרוט
רושק לארשי תנידמ לשו תונויצה לש ןלזמ...דוכילה ומכ םידגנתמ הל שי
".תימינפה הריזב םג רמול רשפא ךכ .םיברע םידמוע ןלומש, הדבועב
ןיב הימוטוכידו תונעזג קבאב םקלחב םיפוטע הלפמה תובקעב םירבסהה
יגוס ינש ןיב בוטיק האור ( "ץראה" ) להנרטש 'פורפ .םיערל םיבוט
הייסולכוא" לש "החותפו הנותמ ,תילרביל" תונויצ אסיג דחמ : תונויצ
ססובמו דואמ יברעמ יזנכשא" הייפואש ,"רתוי הליכשמו רתוי תרגוב
, תילאקירלק , תינוציק , תינפקות תונויצ " ,אסיג ךדיאמו - "דואמ
אל רוביצ .חרזמה תודע ידי לע תאשינה "תלוזה תויוכז תא תללושה
ש"הרע ,"ץראה" ) "הקוצמה תובכשו תונוכשה" רוביצ אוה הז יזנכשא
.( ח"לשת
לש ישונאה בכרהה תא םכסמ אוה ךכ .הז בוטיקל עדומ ןורבע זעוב םג
םולש' תנגפהב ופתתשהש הלא" : "חוטב םולש" ו "וישכע םולש" תונגפה
, עוצקמה ישנא תא , תולהנימה תא ,תיליעה תודיחי תא םישייאמ 'וישכע
ותואו .לארשי תנידמ לש םיליעפמה םה - ונייה ,תואטיסרבינואה תא
) "תילארשיה הרבחב ילוש דיקפת דימת אלימ 'חוטב םולש' סנכב להק
וידי לע םירדגומ ףא לאמשה ישנא .( 27.7.1978 ,"תונורחא תועידי"
םייתדה לע ."לארשי םע לש יתימאה וביל" ,"הפיה לארשי ץרא"כ
התוויה אל םלועמש הצובק וז " : רמוא אוה "חוטב םולש"ב םיכמותה
וכרטצי "םיפי אל" םילאוטקלטניא תובבר ."ילארשיה םעבש זולה תא
."םיליעפמה"... לעו תיליעה לע תונמיהל ידכ רשכה
ןורהא ןב קחצי .טולשל יואר וניאש ,בור ןוטלש ינפמ ששח עבומ םיתיעל
םינייפאתמה םיילארוטקלא חוכ יסיסב לע תתשומ הז בור" :בתכ
םרוי .( 23.6.1978 ,"ץראה תאז" ) "היופש יתלב תואנקו תולשחנ ,תורובב
אוהו ( 18.8.1978 "רבד" ) "רז ןוטלש"כ הז יטרקומד ןוטלש רידגמ קוינק
הפיה העפותה אוהש, 'וישכע םולש' לש יזנכשאה דרמ"ב הווקת הלות
אבא לש תונוכשה" תודמוע רעוכמה ידגנה בטוקב ."ןאכ התייהש רתויב
ןורבע זעוב .( תיביטימירפ תיטילופ תוקבד שיגדמ ןיגבל יוניכה) "ןיגב
דוכילה ןוטלש" :בתוכ ןניק סומעו "רז ןוטלש" הרדגהה םע המכסה עיבמ
) "הנידמל רכונמ דוכילה ןוטלש...הנידמל רכונמה טנמלא לע ןעשנ
גורטיקלו גולטיקל םיחמומה רשאכ , הנידמב ונמוקמ המ .( 8.9.1978
?"רכונמ טנמלא"כ ונורידגה
ינרוג 'פורפ רורב יוטיב ול ןתונו יתדע בוטיק אוה תונחמה ןיב בוטיקה
,ואצומב יזנכשא"כ רדגומ הדובעה תעונת שיא :"ץראה"ל ןויאירב
ךפוההו תוילאוטקלטניאל זבה סופיט...ינגרוב ריעז" - ןימי שיא ,"ליכשמ
חוכ לש תוינידמב לגודה ינמואלה טסיוויטקאה....ןורקיעל תונרמוחה תא
ןיב , םירעוכמל םיפי ןיב רורב תומיע והז" .םיירסומ םיגייס אלל
חור ישנאש, ןימאהל ברסמ בלה .םירעבנל םימכח ןיב .םייופשל םיפרוטמ
רעצ לש המינ םירבדהמ תעמתשמ .הלאכ תוללכהל םיספתנ םירוספורפו
שיא לש ולוק ןיבל "זול"ה שיא לש ולוק ןיב ןויוושב ריכמ קוחהש לע
."םיילוש"ה
.היטרקומד ןיינעב לופכ דרדנטס םינלאמש םיבתוכלש םימעפל המדנ
,ןוטלש םייקל ידכ יכ ןיבמ וניא יחכונה לשמימ"הש ריהצמ ןורבע זעוב
."ןוטלש תוינכות עצבל רשפא יא םהידעלבש הלא םע הנבה גישהל חרכה
שיחממ אוהו .יפלקב העבצה תוכז קר אל ,וטו תוכז שי תיליעה ישנאל
...שדחה לשמימה לש החנהה" :וטווה יליטמ לש םחוכ תא םויאב
." הפיה לארשי ץראו םיצוביקה ינב לש תיטמוטוא תונמאנ ול תחטבומש
ןכו וירבד תובקעב האבש ,ןברסה ןרסה לש ותעדוממ עתפומ וניא ןורבע
בשחתמ וניא" ןיגב יכ בתכנ האמה בתכמ ,וירבדל ." -100ה בתכמ"מ
בשחתה םייניבה םכסה תמיתחב םאה .( 23.8.1978 ) ויבתוכ לש "םתעדב
ול ונקידצמ ןורבע היה םאה ...?קקח רופלבו לצרה לש םתעדב ךרעמה
?סויג תונברס זא ונזרכה
תא דירונ" :םייא "וישכע םולש"מ ףשר ילצ .םיפסונ ירמ ייוליג ורסח אל
יאלג לאגי ."התוינידמ תא תונשל הלשממה תא ץלאנ...תונבלה תוצלוחה
היהתה .תיברעמה הדגב תרשל תונוכנ יאב וילא ףרטצהל האירק םסריפ
יאדכ ?ןוטלשל י"לש הלעת רשאכ ירמ תוכזו וטו וכז "םינומא שוג"ל
סרהל הנכס" : "םינומא שוג" תונגפהל סחיה תא הז רשקהב רוכזל
העיגפ" ,( 22.8.1975 "בירעמ" , "הדובע"ה ל"כזמ) "היטרקומדה
תונמאנה .( ם"פמ לש הריעצה הביטחה) "םייטרקומדה םיכילהתב
רטשמ והז רשאב ,יאנת לע ונמאנ אופיא איה תינמי היטרקומדל
.לאמשה רשכהל הכז אלש ,"הצקומ"

ינמי ןוטלש ילהנ רפהל רתומ
מ"ומ לוהינו , תינמי הלשממ ידי לע מ"ומה לוהינב חטוב וניא לאמשה
עיצמ( 19.7.1978 "ץראה" ) להנרטש 'פורפ .ויבגל יעבט אלא וניא ליבקמ
תרתחמה חורב בתוכ ( 20.7.1978 "ץראה" ) רומ ןילי ןתנ .תושרופמ תאז
ןהו תורתומ םיחרפ תסימרו אשדה לע הכירד" : רזה יטירבה ןוטלשה דגנ
הכפהמה תא ללוחל םישקבמ םא .ירוטסיהה חרכהה תוביוחמ
- תימואלה תעמשמה תבוח לע וא ןיקת לשממ לע םירובידה לכ...הלודגה
לכ תא ללחל ריתה יבצ יתבש םגש רוכזל יאדכ ."םילטב םירבד םה
ןוטלש תא לישממ ןורבע זעוב .חישמה תומי ועיגהש םושמ ,תווצמה
."קקפה תא ףוקעלו תוסנל םיחרכומ" : ותנקסמו , העונת קקפל דוכילה
ףקות שי יכ , עמתשמ הלשממה ירקבממ םידחא לש םירבד תאירק ךותמ
םעה עייס דוע לכ .לאמשב ךמות אוה רשאכ קר םמודה בורה תערכהל
.יאבלפה ןומהב לזלזל רתומ התה .בוט היה - תילאמש הלשממ תמקהל
םלשל ךרטצנש ריחמה לע הבשחמל רמוס רעישה ":ןורבע זעוב ירבדכו
ישנאל .( 21.7.1978) "ילארשיה רחובה לש תינידמה ותורגב רסוח דעב
.םיילושה ישנאל תורגב תודועת קינעהל תוכזה זולה
םעה בור יכ "חיכוה"ו סייו חבש םק ןאכ .הלש רוספורפה הירואית לכל
רוביצמ םיזוחא 20-15 קר הווהמ "תוריח" ירהש ,לאמשבו ךרעמב ךמות
םירחובה
דוכילהש, תצרחנה הדבועה ףא לע תאז . ( 20.7.1978 "תונורחא תועידי" )
.רחובה ןומאב הכזו ףתושמ עצמב ךלה ולוכ
תאנש לש הממחב לדג םלש רוד .הדרחו באכ ךותמ בתכנ הז רמאמ
לע ( !ןבומכ, תיזנכשא ) "הפיה לארשי" לש תונוילעב הנומאו םיחא
ונאב .רבעה יעצפ תא חותפל ונאב אל .("היינשה") "תרעוכמה לארשי"
ינש ןיב גולאידב חותפל ונאב .ואטוחיש ידכ ,הווהה יעצפ תא ףושחל
םהיתועדש , םיבתוכ המכב העיגפב אוטחל ונצלאנש ןכתייו ,תונחמה
ןיב שפנ ןובשחלו סיזרתקל חתפ אלא הז ןיא .םודא רוא ונלצא וקילדה
.תונחמה ינש

( .13.10.1978 ישיש םויב ,רמז הנח לש התכירעב "רבד"ב םסרופ רמאמה)

.ןורבע זעוב ןיבו וניניב "ןותאה יפ " ןותיעב תבותכת ןאכ םיפרצמ ונא
,ןורבע זעוב יאנותיעב תודקוממ הז רמאמב ויתונעטמ לודג קלחש ןוויכמ
וילא וניבתכמ תובקעב . וינפב ויתונעט תא ונחטשו בתכמב וילא ונינפ
ינש הזב םיפרוצמ . "ןותאה יפ" םיטנדוטסה ןותיעב חיש-וד ומיע ונלהינ
:חיש-ודה יקלח

ןורבע זעוב / םולשה הנחמו םולשה לע

12.12.1977 , "ןותאה יפ" :ךותמ

,בר םולש ,קקח רופלבו לצרה ה"ה דובכל
- יא קלסל , לכ םדוק יתיצר .הכ דע םכל בישהל יתינפתנ אל ירעצל
הארנכ .םהילא םיסחייתמ םתאש יירמאמ ידי לע ,ירעצל ,ורצונש תונבה
.יתנווכ תא םלה אלו ,וכרצ לכ רורב היה אל םחוסינש
םע לכבכ ,ילארשיה םעבש ךכל יתסחייתה ירה - "זול" לע יתבתכ םא
םייושע הלא םירזגימ .םילבומ םירזגימו םיליבומ םירזגימ ויה ,רחא
םעפ היה הלוגה תודהיבש םשכ) ןמזה תצורמב תונתשהלו ףלחתהל
, הינמרגב ךכ רחא ,דרפסבו סנאבורפב ךכ רחא ,לבב ליבומה רזגמה
בושייבו לארשיב .(תירבה - תוצראב םויכו ,היסור - ןילופב ךכ רחא
רכינה הקלחב תיתדה תודהיה הכייתשה אל ,הנידמה םוק ינפל ירבעה
ץוביקה"ו "יחרזמה לעופה" .תימואלה תוליעפה הניחבמ ליבומה רזגמל
.תובשייתההו תינויצה העונתה לש ישאר אשונכ אל ,דהכ ומק "יתדה
ויה וב םיקלחש ,ויאצאצמ בגא ינאש ,ןשיה בושייה יכ ריעאו ףיסוא)
לע אפקו ךכמ הגרדהב לדח ,הרבעש האמה ףוסב ליבומ רזגימ תניחבב
ןמצע לע ולטנ ליבומה רזגימה דיקפת תאש דועב ,הבורמ הדימב וירמש
,תישילשהו היינשה היילעה רקיעבו ,ןילופמו היסורמ תויצולחה תוילעה
יתדה רוביצהמ קלח .(הנידמבו בושיב תוגיהנמה תא וספת ףא ןהו
,הזה םויה םצע דע הנידמה יפלכ תניוע ףא וא השידא הדמע םייקמ
תורישמ רוטפב םג אלא ,אתרק ירוטנ לש םתדמעב קר אל אטבתמ רבדהו
ויהי ."תאטוחה תינויצה הנידמ"ב תופתתשמה תוגלפמה וגישהש יאבצ
םישנא לש תוילאוטקלטניאהו תוישיאה םהיתולוגס ויהי רשא
םיליבומ םירזגימכ םירידגהל רשפא יא ,הלא םירוביצל םיכייתשמה
.הנידמב תירוביצ הניחבמ
הרבחב ןרקיעב יביסאפ דיקפת ואלימ התע דעש ,תורחא תובכש םג ןנשי
איה םהלש תינוציקה תונמואלה םצע יכ המוד םיתעל .תילארשיה
ןתוהזבו ונלש תיתרבחה תרגסמב ןמוקמב ןוחטיב רסוח לש םוטפמיס
ןיגפהל ןויסינב הז ןוחטיב רסוח לע תופחל תוסנמ ןה וליאכ ,תיתוברתה
טרפבו ,רוביצ לכב טלחהב םייעבט וללה םירבדה לכ .רתי תוכייתשה
הצרא ועיגהש םילועמ בכרומ ונממ בר הכ קלחש ,יאצומ בר רוביצב
עבטמ הרבחה ייחב הלאכ םילוע לש םתוברועמ .ןורחאה רודה תצורמב
ללכ וז ןיא .ץראה ידילי וא םיקיתו לש וז ומכ תיזכרמ הנניאש םירבדה
תדימב לקשמ הלכשהל שי יכ קפס ןיא יכ םא ,הדעו אצומ לש הלאש
בבוסה רוביצה לע עיפשהל ותלוכי תדימלו ,ץראב םדא לש תורעתהה
תירבה תוצראבש םי'צאלאפאה ירהמ רוב רכיא :תינוציק אמגוד .ותוא
-ה האמב םשל ועיגה ויתובא תובאש םגה , וצרא לע העפשה לכ רסח אוה
טרבלא שדחה הלועה לבא .טנאטסטורפו יסכאס ולגנא ,ןבל אוהו 17
עגרמ תירבה תוצראב לשממהו עדמה לע העפשה לעב היה ןייטשנייא
המרונ תניחבב איה םיוושו םימוד ונלוכש העיבקה .היפוחל עיגהש
תדימב תוצובקו םידיחי ןיב םילודג םילדבה שי השעמל ךא -היוצר
.המודיקו הרבחה ייחב םתופתתשה
איה םייניעב לוח תיירז :םמצע םייאבצ - םיינידמה םינועיטל רשא
לכ ילב תיברעמה הדגה חטש לע רתוול ןווכתמ םולשה הנחמ יכ ןועטל
לכל םיכסמ תאדאס םגש הדבועו ,ןוכנ וניא טושפ הז .תוינוחטב תובורע
.הילע תוטלתשהלו החופיסל טרפ ,הדגב עובקל הצרנש ןוחטבה ירודיס
ןכש ,ללכו ללכ תינוחטב הניא הייעבה .העד התואב תירבה תוצרא םג
חתות וא קנט םושש וחיטביש םימיאתמ םירודיסו תויפצת ןנוכל ןתינ
תודבוע רואל ,ררחתשהל השק .ברעמל חרזממ ןדריה תא הצחי אל דבכ
תונווכ תורתתסמ הלא לוכיבכ םיינוחטב םינועיט ירוחאמש דשחהמ ,ולא
הנידמ .ותמדאמ יאניתשלפה - יברעה םעה לושינ לשו חופיס לש
.דמעמ קיזחת אלש הפוס - סמחהו לושינה לע תדמועה
אל ,ימצעשכל ,ינא -המואמ ורתיו אל םדיצמ םירצמהש הנעטל רשא
1967 ינויב 4 -ה תולובגל דחא רטמ וליפא לש תפסותל םלועמ יתפאש
רחאל דימ ומואנב ,ןייד ףא ךכל ףאש אל ,ןובאית לביקש ינפל , הליחתבו)
תולובגב םימיאתמ ןוחטב ירודיס םע םולש יכ ינרובסו ,(זא החלמה ץורפ
םשב אלו ימצע םשב קר ןבומכ רבדמ ינא ךכב .ילאידיא בצמ אוה הלא
אוה בושחש המ .הנידמב תרחא הצובק לכ וא "וישכע םולש" תעונת
.ןאכל וא ןאכל םירטמוליק המכ אל ,רצווייש םולשה לש והנבמו ויפוא
תקזחמ הניא ונל אל היסולכואו םיחטש תקזחה יכ חוטב ינאש ןוויכמו
תיתרבחה התמקיר תא תררופמו ןטרסכ הב תמסרכמ אלא הנידמה תא
.ןברוק תניחבב ללכו ללכ ייניעב ונניא םהילע רותיו ירה - תירסומהו
.ךפיהל
םתוריסמש םישנא א"לביו ל"ז ןובל סחנפכ טוירטפ םג ורבס ךכו
ימו ,'ץיבובייל והיעשיו ןורהא ןב קחצי ומכ קפסב הנותנ הניא הנידמל
דעו לילגהמ ,הלוכ התוא בהוא ,ץראה תבהא םשב וז השיג דגנכ ןעוטש
תא :שממ תיזיפ הבהא אלא ,תיטסיחופיס ,תטשפומ הבהא אלו , תליא
,ולש ונונגס םע דחא לכ ,םיברעו םירבע ,היפוח ,הירפכ ,היקמע , הירה
,םירבע לש ספיספ התויה תא ,התוינוגססו הנוויג תא דחוימב בהוא ינאו
תא רקבלמ ענמנ ינא תאז הבהא םושמ אקוודו .אל ימו םירצונ ,םיברע
אל ,יוצר חרוא היהא רשאכ קר םהב רקבא ינא .עורזב ונשבכש היחטש
.םינודיכ חוכב היופכ יתוחכונש שיגרא רשאכ
.ול םיספורטופא ,הליחמב , םתא ןיא - "ותומלשב ינויצה ןויער"ל רשא
תמאבש הלא ,רתויב םייביטקורטסנוקה .תונויצ לש םינימ הברה שי
תמאב ויה - תוקירו תוינשגר תוזרכהב וקסע אלו ץראה תא ונב
םירידגמ םתאש יפכ ,"םיידוהיה םיביטומהו הקילובמיסהמ םירעוגמ"
ןב ,בוכורוב ,ןמציוו לש םסחי .תודהי לע המואמ עדי אל לצרה .תאז
היה תידוהיה תרוסמה לש ינויצה שעמה יגיהנממ םירחא םיברו ןוירוג
יתחכש) םירומג םיטסיאיתא ויה םלוככ םבורו ,דואמ יטנלוויבמא
איה הדבועו .("רומג יוג" ומצע תודעכ היהש ,יקסניטוב'ז תא סינכהל
אל תיתדה תודהיה .ושעש המ תושעל םהל רשפיא הז קותינ אקוודש
הנש 2000 ךשמב דואמ הפי הרדתסהו תונויצל םלועמ הקוקז התיה
ימ לכו .תינוליח העונת איה ,התוהמבו הדוסימ ,תונויצה ןכש ,הידעלב
ןייעיו הז ןיינע ביבס םקרנש םירקשהו תוצילמה לפרע תא רעניש
.דימ תאז הלגי תורוקמב
תא םכילא חלוש ינא ,יתדמע לש תוטרופמה תויטילופה תוקמנהל רשא
ינא .רואנ הירא הלשממ ריכזמל יבכרה טפשוהי רוספורפ לש ותבושת
רתוי תיתטישו תענכשמ הרוצב םירבדה תא גיצהל לגוסמ יתייה אל ימצע
יניינעל וצעוי שמיש ףאש ,המימי םימימ עודי "ץנ" ,הז שיא רשאמ
.יחכונה הלשממה שאר לש ןיעידומ

(12.12.77 "ןותאה יפ")

לצרה לש םתבוגת המסרפתה (12.12.1977 ) ןותאה יפ לש ןוילג ותואב
: םהילא ןורבע זעוב לש ובתכמל קקח רופלבו


קקח רופלבו לצרה /ןורבע זעובל הבושת

,ןורבע זעובל
.םולש
לכונ יתימאו יולג גולאיד ידי לעש םיווקמו , ךתבושת לע םיחמש ונא
.המיע םימלש ונניא - ךתבושתל רשאבו .םירבד ןבלל
ךסחי :ךמיע םיקולח ונא םהבש םיאשונ העבראל סחייתהל וננוצר
"תינענכ"ה ךתוהז ,תויתדע - תוידמעמה ךיתונחבא ,תיתדה תונויצל
.תיאבצ - תינידמה ךתסיפתו


םיילושו זול
תורמל .הכרוצ לכ הריהב הניא ןיידע "םילוש"ו "זול" ןיב ךלש הנחבאה
תינויצה העונתהש ונמיע םיכסת יאדו ,תינויצה העונתה לש תוינכפהמה
ץראב תידוהיה הייחתה לש תודוסיה לכ .ינויצה ןויערה תא השדיח אל
םיוסמ בלשבש אוה ןוכנ ,תאז םע .תידוהיה תשרומב םילולכ לארשי
איהו ,ולא תונויער לש תיעוציבה העונתה המק ,ידוהיה םעה תודלותב
ןיא .(ינוליח רוביצ :ירק) הכלהה םלועל ץוחמש םישנא ידי לע הגהנוה
תונורחאה םינשב ןמתסמ ונתכרעה יפל ךא ,ולא תודבוע לע תקולחמ
יבויח סחי םייקמה הנחמל דיפלה תרזחה :ןיינעמ יטקלאיד ךילהת
.הז ךילהתל יטילופ יוטיב היה "ךפהמה" .תידוהיה תרוסמל
וא השידא הדמע םייקמ"כ הנידמב יתדה רוביצה תא רידגהל םג ןוכנ אל
,תונמאנב הנידמה תא תרשמ יתדה רוביצה בור ."הנידמה יפלכ תניוע
ז"שתב צ"הושה ומכ טעמכ) יתובשיתההו ינויצה הנוזח םע םלשו
הלגמ (רמטאסמ יברה ידיסחו "אתרק ירוטנ") ןטק טועימ .(ח"שתו
.תוניוע
"לארשי תא עיבשה ה"בקה"ש רמאנ םש ,שרדמב תנגועמ םתסיפת
םה ןיא .אטח איה (תונויצה : ירק) העובשה תרפהו ,הלואגל תוכחל
הלואגה ברקל רוסא םמעטלש אלא ,םעל ץראה תוכייש לע םיקלוח
הפוקתה" ורפסב) רשכ םחנמ ברהש ,תעדל יאדכ .םייביטקא םישעמב
,וירבדל .יתכלה רוקמכ שרדמ םישוע םהש ךכ לע םחיכומ ("הלודגה
תביש" ןעמל תינויצה תוליעפה םע דחא הנקב הלוע תידוהיה הכלהה
ילכ תינוליחה תונויצב הארש קוק ה"יארה תא םג ריכזנ זמרבו ."ןויצ
."הילע ךרוצל הדירי" ,הלואגל
לש רשק אוה תודהיהו תונויצה ןיב רשקהש ךתשיג םע םימלש ונניא
...ו "אתרק ירוטנ" :םידגונמ םיגלפ ינשל תינייפוא וז השיג .םזינוגטנא
ןה תונויצו תודהיש ןועטל אובנ אל .(ברוקמ התא םהילא) "םינענכה"
תונויצה ןיב בורק סחי שי ,ונתעד יפל .םירחא םינעוטש יפכ ,ךה ונייה
דרמ איה תונויצה .יתייעב תאז םעו ,ףעוסמו הרופ סחי והז .תודהיהו
ןויער .תודהיה ךשמה םשל (תמיוסמ תירוטסיה היצאוטיסב) תודהיב
.תודהיה ןמ בואש - לארשי ץראל םעה תקיז - תונויצב יסיסב
וידדצמ תא גיצהל תוועמ ךא ,"תויתד תונבל רוטפה" םע םימלש ונניא
."הנידמה יפלכ תניוע וא השידא הדמע" ילעבכ

רתוי םיוושו םיווש
םולש"ו "וישכע םולש" יכמות לש יתדע ןוימ תושעל ךרוצה ונל רורב אל
לש תויטילופ תודמע לש היצזיגולוכיספ לבקל ונל השק רתויו ,"חוטב
םולש"בש םשורה קזחתמ ךירבדמ .םימייוסמ םייתרבח םירוטקס
תוחפה תובכשה תא םיווהמה ,חרזמה תודע ינב םיכמות "חוטב
.ץראב תורועמ תוחפה ךכל יאו ,תוליכשמ
,םירוספורפה ,תולהנמה ישנא) "םיליעפמה" לומ םיגצומ םה רשאכ
יכמות לש הלועמה רוביצל הווש לקשמ ןיא :טושפ רבד עמתשמ .('וכו
הלשממה תוינידמ יכמות לש ילושה רוביצה תמועל "וישכע םולש"
תועונת לש ןנולשיכ תא םג ריבסהל וז הסיפת האב ילוא ."חוטב םולש"ו
לש המינ ולא םירבדמ תעמתשמ .ןוטלשל עיגהל תויטסיטילאה לאמשה
שיא לש ולוקו "זול"ה שיא לש ולוק ןיב ןויוושב ריכמ קוחהש ,רעצ
ידכ ?הז ןוימו ולא םינוירטירק םיצוחנ המ םשל ...."םיילושה"
ינא , זול ינא" :םכשה לע םמצעל חופטל ולכוי וישכע םולש ישנאש
.דואמ הומת ?"רתוי הווש ינא ,ליכשמ
לש םינוירטירקב לוספל היהי השק ,ונומכ םיבר דועו , לשמל ונתוא
ךרדב ונרחב ."תוכייתשה רסוח" וא "המוגפ תוברועמ" ,"הלכשה"
,ונמצע תא ונשפיח .יוקל ידוהי ךוניח ונלביקש תורמל ,אקווד תימואלה
.(תרחא תוהז םוש אלו) תידוהיה ונתוהז תא

תינענכה תוהזה
תא םינמסמ ךיחוסינו ךתסיפת .ןורבע רמ ,ךתוהזל םיעיגמ ונא ןאכו
םעה" ,"םירבע"ה לומ "הלוגה תודהי") "תינענכ"ה השיגל ךתוכייש
חנומב תויבקעב שמתשמ תאדאס םגש , אלפ ךכב הארת לא .("ילארשיה
."ילארשיה םעה"
לש תוהז איהש) תידוהיה תוימואלה לש הדוחייב ריכהל תונוכנה רסוח
םעה ןיבו וניניב תמא לש תוברקתהל םילושכמה דחא אוה (םואלו תד
.יברעה

תנידמ .דבלב תוחרזא איה "תוילארשי"ו ,אצמנב וניא "ילארשי םע"
איה ןיא .הצרא הלועה ידוהיל שדח ימואל דמעמ הנקמ הניא לארשי
.ידוהיה םעה לש ויתויעב ןורתפל דבלב תיביטרטסנימדא תרגסמ אלא
לבב ,סנבורפ) היתורודל תידוהיה הירוטסהה תא ראתמ התא רשאכ םג
תודהיהש ןעוט התא תאז לכבו ."ילארשיה םעה" לע רבדמ התא ('וכו
..."ילארשיה םעבש זולה" תא (!) םלועמ התוויה אל תיתדה
תשרומה ןיב רשק שיה ?תודהיל ךסחי המ .ההימת ונב תררועמ ךתוהז
תועידי") "הנומאו תרוסמ" ךרמאמב ?"ילארשיה םע"ל תידוהיה
,ךיתובא תובא תא היגלטסונב רייצמ התא (12.7.74 ,"תונורחא
יתימאה החור תא ריכמ ינא" :ןעוט התאו ,דומלתבו הנשמב םיקסועה
םעה" םנמאה ?ידוהיה םעה ןמ התא םלעתמ עודמ ,"תודהיה לש
?הלוגבש םעה קר אוה "ידוהיה

?ריחמ לכב םולש
םייניעב לוח תיירז" :הריהז ןושל טקונ התא תינידמה ךתסיפת חוסינב
ילב תיברעמה הדגה חטש לע רתוול ןווכתמ םולשה הנחמ יכ ןועטל איה
תילארשי תיאבצ תוחכונ" בותכל אלש תדפקה ."תוינוחטב תובורע לכ
- םיכסי םא ףאו ,ךכל םיכסי אל תאדאסש (קדצבו) חינמ התא ."הדגב
התא תאז םע .יניתשלפ אבצ תמקה עונמל תושר ילבו ,תמייוסמ הפוקתל
הצרנש ןוחטיב ירודיס לכל םיכסמ תאדאס" :זרפומ ןוחטיבב רמוא
ךכב הארת םאה - ךכ הז ןיאש ררבתי םאו ?םנמאה "...הדגב עובקל
?"ריחמ לכב םולש" דעב התא אמש וא ?"ילב סוזאק"
םיקהל תיניתשלפה הנידמל רתומש ,םלועה םיכסי רחואמב וא םדקומב
לש תאז תירטנמלא תוכז ענמי ימ .הלשמ םיחתות קיזחהלו הלשמ אבצ
לכ תא דימעה רבכ אשונב ןייד לש לק זמר ירהו ?ל"הצ ?תינוביר הנידמ
!?םיילגרה לע "םולשה הנחמ"
תאזו ,תירבה תוצרא לש "תוינוחטב תובורע"ב םויכ םג ףנפנל רזומ
תמאה !האלפומ תויביאנ וזיא .ןטסיקפו םנטאיו לש תונויסנה רחאל
לש ב"הראב .תונירטקוד יפוליחו םיסרטניא יפוליח שיש איה הרמה
תדמעה :תאזמ הרתי ."עגמ קותינ" איה תטלשה הנירטקודה םויה
ונל ףיסות אל יאדו ,תירבה תוצרא םע תיאבצ תירבל תקקזנכ לארשי
.תינקירמאה להקה תעדב םידהוא

תודמעה תא וחותינב "ץנ" ןכא אוה :יבכרה 'פורפ תבושת ןיינעלו
, (?ךילע לבוקמ יבכרה תרותב הז קלח םג םאה , בגא) ןרושאל תויברעה
תיבלשה הסיפתהשו ,םולשב תמאב םיצור םיברעה ןיאש ךכל עדומ אוה
םויק םע תטלחומ המלשה יא לע תססבתמה ,תיטילופ תינכות רדגב איה
תא עיצמ יבכרה .(15.10.76 ,"בירעמ") לארשי ץראב יאמצע ידוהי
ךוסכסה םאש וניניבמ הנומאה ינטקל חיכוהל" ידכ "תינווי"ה הקיטקטה
,"בירעמ") "לארשי תמשאב הז ןיא ,המחלמה שדחתת םא וא דימתמ
תא ףושחלו ונתוניתמב להקה תעד תא שוכרל ידכ םג ךכ .(12.7.74
הנותמה הקיטקטה תועצמאב הצור יבכרה .םיברעה לש הדמשהה תונווכ
- םיילארשיה םירותיווה לבקל ליבוהל לולע אוה ךא ,תימינפ הלחמ אפרל
.תרשפתמ - יתלבכ רייצמ אוה התוא ,תיבלשה תינכותה תמשגה םשל
,םולשל וננוצר תונכב הנומא ינטק םילארשי לש תינמז העגרה התוא םאה
?הלילחו סח ,םלשנש יפוסה ריחמה תא הווש
רתוי בר ינוחטב ןוכיסל עלקינ תגלפומ תונרתו ילבש ,ששוח יבכרה
םזימיספ אלא הניא וז הנעט .םיסוטמו קשנ תלבק יא :םיחטש ןדבואמ
םיסרטניאה לע דומענ םא ונריקפת תירבה תוצראש חכוה םרט :קומע
תדעומו השלח לארשי .ונתנבה יפל ,וניכרצ יפל ,ונלש םיינוחטבה
רוזחל בטומ תאזו ;םילייחב תינקירמא תוברעתה שורדת הדמשהל
םיידי םירהל יאדכ ,םיסוטמ ןדבוא לש דחפ ללגב .ב"הראב ריבסהלו
?םכחותמ "ימאלאס"ל םיכסהלו
שממל "קוריה וקה" ייברע וצריש הרקמב השעת המ תינע םרט :םויסלו
ץימחהל" ןכומ היהת םאה ;לילגה תא ררחשלו תיניתשלפה םתוהז תא
םוימ ךרמאמב בתוכ התא ?םירטמוליק המכ לשב "םולשה תא
םירטמוליק המכ לש םישדע דיזנב" םולש ץימחהל םילולע ונאש ,16.6.78
."םיניוע םיברע ןוילמ חוכב קיזחהל" ןוצר לשבו ,"...המדא
לשב וא םיילילג םירטמוליק המכ לשב םולש ץימחהל ןכומ היהת םאה
ךנוצר םלבנ ןכיה ?"קוריה וק"ב םייברע ןוילמ יצח חוכב קיזחהל ןוצר
וק" שי ,תאז לכב אמש וא ,םיצורפ םולשה תולובג םאה ?םולשב זעה
?םולשב ןוצרל "םודא

(12.12.77 ,"ןותאה יפ")

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©