הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ברחי יכ םע

קקח רופלבו לצרה

,ךוניח ישנא ,םיטסיצילבופו םיררושמ - קקח רופלבו לצרה םיחאה
םה .תכרעמל םיבתכמ תועיבקב םיבתוכ ,"היחתה"ב םיריכב םירבח
תובקעב ,עבג ודודו בינ יבוק דגנ טפשמב וכזשכ הנורחאל ומסרפתה
רפס"-ב "קפנומה דנדיווידה תשרפב קקמ םיחאה" עטקה םוסרפ
,טרפב "חותפ שאר"ל רשקב תויוגייתסה שי קקח םיחאל ."ךחוגמ
.ללכב ,םהירבדכ , 'םינלאמשה חורה ישנא' לש תילולימה תומילאלו
הבתככ ןאכ תאבומ 13 רפסמ "חותפ שאר" םוסרפ רחאל םתבוגת
.הנושלכו
1983 יאמ ,14 "חותפ שאר" : ךותמ

,םיחתפנו םיכלוה םירפתהש ונתאמ םיבר םישח םינורחאה םישדוחב
לש הרשבב ךתוח ביאכמו השק ערק .רבוגו ךלוה ונכותב בוטיקהש
םידע ונא .ונעדי אלש םידממל עיגה האנשה רטמורב ,תילארשיה הרבחה
.םינוליחל םייתד ןיב עגמה דודיחלו בקונ יתדע חתמל ,רמ יטילופ בוטיקל
תונחמה ןיב תורבדיהל ,לארשי תבהאל האירקה תעמשנ םינוש םירבעמ
תומולהמב תוקנחומ ולא תואירק .ךשוחה ונילע דרי םרטב םינושה
היה 1983 סרמב רואל אציש "חותפ שאר" .תכלוהו תרבוגה הנצקהה
.וז תורבדיהל תפסונ המולהמ
םע תחא הפיפחב יטילופה ןובשחה תא להנל ןוכנל אצמ ןקרב ןח ךרועה
לימא חצר רחאל ובתכנ םירבדהש אוה הרקמ אלו ,יתדעה ןובשחה
,ץראה) "תוחא יל ןיא" רנקנד ןונמא לש ורמאמ רחאלו גיווצנירג
הצוחה םיצרופ ,יתרבח ץחל לש תועשבש הארמ היגולויצוסה .(18.2.83
תשרומ תא אשונכ רדהתה רנקנד .תומודקה תועדהו םיפיטואירטסה
םלש רוביצ הוושה תשרומ התוא םשבו ,"יטסינמוהה םזילרבילה"
קר ןיבמ אוהה ףוקה …חפוקמ ףוק" לע בתוכ ןקרב םג ."םינובב"ל
ונתוא דירוה אוהה ףוקה .. וב בשחתהל ךירצ ..תחא הרבה תונב םילמ
םע" לש ינויצה דעיב ןימאמ ןיידעש ימ ."ונבישהל ודיב קרו ןוטלשהמ
.הז גוסמ םירבד ארקמל דער שח ,"דחא בל - דחא
,וללה םירבדה תביתכל ותוא וליבוהש תושגרהמ ץמש ףשוח ןקרב
."תורבעמל דחא ףא יתסנכה אל ינאו ךלכולמ יזנכשא אל ינא" ורמואב
םע דדומתהל ידכ :תאז לכבו .הזל ףתוש היה אל תמאב אוה ,ןוכנ
םינשב .בל םותב ושענ םא םג ,םהב ריכהל לכ םדוק ךירצ םיתוויע
ןכא ,חרזמה תוצראמ תינומהה היילעה תטילק םע ,הנידמל תונושארה
דסממה הליג , תאז םע .תיתוברתה התשרומלו וז היילעל תולווע ושענ
רש) ןילדי ןורהא היה .ולא םיגשומב ריכהל ססיה אלשכ ץמוא יטילופה
רודב וניאר רשאכ ונאטח" :1976 -ב תסנכב רמאש (רבעשל ךוניחה
הממשב םינב םילדגמ ינחור רבדמב םייחש תובא .רבדמ רוד תובאה
."תיתוברת
העיגה , תונורחאה םינשב הל םידע ונייהש , תיחרזמה תוחכפתהה
יפ לע ."םיזנכשאה" ללכ יפלכ קדצב אלש התנפוה עבצאהו ,הנצקהל
יבשהל ןקרב רחב "הפקתהה איה רתויב הבוטה הנגהה" ןשיה ללכה
םאה ."הניבמה תונלבוסל ץק םישל שי"ש" זירכמ ףא אוהו ,הפקתהב
האור ןקרב ?תובכש ןתואל ושענ ןכאש תולווע ןוקיתל וז ךרד ליבות
בטומ אל םאה ."דנליז וינל תוחשל וא ןנוגתהל :דבלב תויורשפא יתש"
ידכ תויתדעה תוטילאה ןיב תורבדיה םייקל - תישילשה תורשפאב רוחבל
?םיתוויעה ןוקיתל תפתושמ הלועפל םיכרד שפחל

תיטילופה תומילאה
וחצור אצמנ םרט דוע .חותפ שאר ןואטבה לש יטילופה דצל רובענ ןאכמ
רוגו דירש םיכ"חה .םלש הנחמ רבעל עבצאה תפנומ רבכו גיוצנירג לש
לע בתוכ ןקרב .חצרל תוירחאב הלשממב םישיא םישאהל וססיה אל
ץצופ והשימו ואב םהו" ,םינומטקה לש "םיתסומה םיבשותה" תקעזה
."ןומיר
תונותיע יעטק םיבלושמ ןויליגה ךשמהב ?תאז ובתכב ןקרב דער אל םאה
תילולימ תומילאב יטילופה ןימיה תא םישאהל :תחא םתנווכש םינוש
יפכ) ןויערהו ,םינשי םינותיעמ םיעטק םיאבומ ףא הז ךרוצל .תיזיפו
םימיב הליחתה אל התסהה" :אוה (תרבוחה ידומעמ דחאב חסונמ אוהש
."הלא
יכ ולש רושיקה יעטקב שיגדמ ,ילאיתוקי ןנרא , וללה תועדומה טקלמ
תונויסנ לע געל עיבמ אוהו ,"קומע הכ הרועפ םניבל וניניב םוהתה"
םינוש םייוליג איבהלו ךרד התוא טוקנל השק אל .תונחמה ןיב תוברקתה
.תואבה תורושב השענ תאזו ,לאמשה הנחמ דצמ תילולימ תומילא לש
זאמ" :םערב ץוביקמ להוא אלימ רפוסה בתכ (12.10.82) "רמשמה לע"ב
תרוסמה בטימכ ,דובכ תרדה לעבו בנועמ ,ןמלטנ'גכ ןיגב עדונ דימתמו
םינומההו …םויהמ אלו - םדב תולאוגמ םיידיה לבא .תיאקסיטוב'זה
ןומהה םג ,היגוגאמדב בהלושמ ןומה לככ .ךלומל םיעירמ םדוע לארשיב
רשאכ "םוהילע"ל ביהלהל רשאמ לק המו .ןיזאמ וניאו עמוש וניא ונלש
תופוג הארמל ללותשמ ןומהמ ונא םיבוט המב ?םייריחנב הלוע םדה חיר
." ?קשמדב תויולת
.ודער אל וידיו לארשיב רפוס בתכ ךכ


"חצור ןיגב" קעז וישכע םולשו ךרעמה לש יטנגיליטניאה ןומהה רשאכ
ארקש "בהלושמ ןומה" הז היה אלו היגוגמד וא םד חיר םוקמב היה אל
תיקוח יתלב הנגפה וז התיהש הדבועה םג .תופשנתמו תובוצק תואירק
ידכ טוקנל הדמע וזיא תעדל ךירצ .היטרקומדב העיגפ םושמ הב היה אל
."טסיניימוח" וא "ללותשמ" לש תיוות לבקל
:הרוחא ךלנ הבה
וליא םימיא טירסת גיצהש ךרעמה לש הלומעתה טרס חכשנ רבכש המוד
לש רסמה .ןוטלשל (!הלילחו סח) דוכילה תולע םע ורקי העווז יעורא
לארשיב ,ןוטלש יפוליח ונכתיי םלועב הנידמ לכב :טושפ היה ןוטרסה
דירשו סרפ לש םירוחשה םהיתומולח ךא !טולשל תחא הגלפמל קר רתומ
לש םינמיס ולגתנ ילארשיה לאמשב .ןוטלשל הלע ןכא ןיגב :ומשגתה
.תונותשע ןדבואו הירטסיה
:תוטטיצ .דוכילה תיילע םע ץוביק ינב חיש םסרופ (3.6.77) "םתוח"ב
ןוטלשל הלע דוכילהש הדבועה יליבשב" :רמש ןיעמ ןמסורג ישיבא
םלועה לכש השוחת שי .תודסקה תאו תופיכה תא ןיכהל ךירצ .הרורב
םיגצימ ילוא ונחנאש ,הנשיהו הבוטה לארשי ץרא .ברחיהל ךלוה ונלש
ףוס והזש שח ינא" :ןולא ילע ררושמה ףיסוה ."לזאזעל תכלוה התוא
הנידמה .ןברוח לש תאזה השגרהה תא שח ינא ,תונויצה ייחב הפוקת
שי םולכו ."תודבאתה תארקל בוש םיכלוה ונחנאש בשוח ינא .ונל הדבאנ
תא שדחמ םיקהל" זוע סומע לש תירטסיהה ותאירק תא בוש טטצל ךרוצ
רצק ןמז ?תודקירבל ,"תובוחרל האיצי" לע וירבד תאו "ח"מלפה
, ןכ .םיחרזא תמחלמ לש הברקה תוזחה תא טסילדא ןר הלעה וירחא
.זא רבכ
הדמע ךותמ חישו גישל לאמשה הנחמ לגוסמ םאה :רחא טביהל רובענ
!השקבב ?תואמגוד .דימת אל ?העדל .םיביריל דובכו תונלבוס לש
בתכ (!תיצוביקה היצנגיליטניאה בטימ תא גציימה) "תומדש" תעה בתכב
אל .הקומע םוהת העורק םניבל וניניב" : ןמרמיצ יראב ךרועה הנורחאל
."ןוכנ אל .דחיה תחטבה תא תרשת םוהתה לש התמיתס יכ הפצנ
ותפטה תא יעוציב ןפואב טרפמ אוה ורמאמ ךשמהב .(1982 רבמטפס)
העדומ םדא םסרפי אל" :ינשה הנחמה תמרחהל ארוקו דחיה ץופינל
תירב םדא םמיע תורכי אל !םדגנ ןיגפהלמ םדא ענמיי אל !םתונותיעב
המכ דע ונמצעל ריהבנ אל םא ..!םהינואטבב םדא בותכי אל !תיטילופ
אל" יולגב ארוק אוה ."ונתוא עלבתו היפ תא וז רעפת ,םוהתה הקומע
לאמשה לכש ןועטל ונתעדב ןיא ."וניסחימ םתודנל" ,"םכמע ונקלח יהי
"חותפ שאר"ב הלא ונירבד םוסרפ םצעו ,וז השיג ץמאמ ילארשיה
.תרחא השיג לע םידיעמ


יחקל חותינל לאמשה יגוח לש חיש בר ךרענ דוכילה תיילע רחאל דימ
המכוחב ןוירוג ןב גהנ הז אשונב" :םש רמאנ רתיה ןיב .הסובתה
רמולכ ,י"קמ ילבו תוריח ילב :התיה תיטילופה המכוחהו .תיטילופ
ןוכמב רוספורפ אטבתה ךכ ."היצמיטיגלה רדגל ץוחמ תוריח תא רומשל
.ןהכ לאירבג 'פורפ ,הדובעה תגלפמ םעטמ רבעשל כ"ח ,תונויצה רקחל
עשוהי 'פורפ (77 ינוי "הדמע") חיש בר ותואב רמא םימוד םירבד
ןתמ התיה םימיה תשש תמחלמ לש תועפשהה תחא , וירבדל .ילאירא
ופוריצ י"ע ,"דוכילל תימואלה תוירחאה תניחבמ ימואל רשכה"
גוח רבח ,להנרטש באז 'פורפ עיבה המוד העד .תימואל תודחא תלשממל
:רורב םירוספורפה לש רסמה ."ץראה"ב רמאמב הדובעה תגלפמב 77
."רדגל ץוחמ" ,םיערוצמ לש הנחמב דוכילה תא ריאשהל היה ךירצ
!הליכשמו הרואנ ןושלב םיבותכ וללה םירבדהו

חרזמה תודע דגנכ תונעזג
תחת חיש בר "תונורחא תועידי"ב םסרופ ,ךרעמה תליפנ ינפל הנש יצח
קינבוגרוט םירפא ר"ד םירבודה דחא ."ךרעמה לופי םא היהו" םשה
םעפ .דוכילה ומכ םידגנתמ הל שי הדובעה תעונת לש הלזמל" :םש רמא
ןלומש הדבועב רושק לארשי תנידמ לשו תונויצה לש ןלזמ יכ , ורמא
"…תימינפה הריזב םג רמול רשפא ךכ .םיברע םידמוע
ברועמ תונעזג לש קבאש תוירואית ןתוא לכל רורד הארק ךרעמה תליפנ
"תמא לש עגר :תויטילופה תוכרעמה" םשב "ץראה"ב רמאמב .ןהב
ובש ,תמא לש עגר ברקתמ יכ להנרטש 'פורפ עבק (ח"לשת הנשה שאר)
הנחמה .תונחמ ינש ידי לע םיגצוימה תונויצ יגוס ינש ןיב רורבל ךרטצנ
הנותמ תונויצה איה ולש תונויצהש בשוימהו רגובה יזנכשאה
ינועה תונוכש תייסולכואמ בכרומה ינשה הנחמהו תיביטקורטסנוקו
,תילקירלק , תינוציק ,תינפקות תונויצ" איה וכרדש ,חרזמה תודעו
."תלוזה תויוכז תא תללושה
:תונחמה לש רורב יגולויצוס ךתח "תונורחא תועידי"ב טטרש ןורבע זעוב
תא ,תיליעה תודיחי תא םישייאמ וישכע םולש תונגפהב ופתתשהש הלא"
םה - ונייה , תואטיסרבינואה תא ,עוצקמה ישנא תא ,תולהנימה
םע תוהדזה עיבהל ואבש םיניגפמה ."לארשי תנידמ תא םיליעפמה
ןיידעו ,תילארשיה הרבחב ילוש דיקפת אלימ"ש להקכ םיראותמ דוכילה
םיפיה םיבוטה םיבטוקמ ךכ .(27.4.78) "הזכ דיקפת אלממ אוה
הלהנמהו תיליעה ישנא ושעי המ .םיילושה ישנא לומ םיליעפמהו
בשחיהל ןורבע זעובמ רשכה שקבל וכרטצי םאה ?דוכילב םיכמותה
הז היהי אל ?םיילוש ישנא לש יאלט תאשל וכישמי וא "היצנגיליטניא"
דרמ" לש תונערופה יערז םיעוטנ ןורבע לש ותסיפתבש ,רמול זרפומ םג
"הפיה לארשי ץרא" - וישכע םולש תא הנכמ אוהש קר אל :"םיניצקה
רידגמ םג אלא ,(?יתוכאלמה בלה והימ) "לארשי םע לש יתימאה וביל"ו
יכמות ."ןוטלשה תוינכות תא עצבל רשפא יא םהידעלבש הלא"כ םתוא
םעבש זולה תא התוויה אל םלועמש הצובק" םה ,םתמועל דוכילה
…תלוספה ימו זולה ימ רורב רבכ וישכע ."ילארשיה
לש ןסר תחלושמה ונושלב ונל ןתינ ןורבע לש ותסיפתל רתוי סג חוסינ
תואצות עדוויה לילב ותעד עיבה אוה .ןורבע ינפל דוע ןורהא ןב קחצי
בור יוביגמ םנמא הנהנה רטשמ והז" :1978 ינויב ךכ לע רזחו ,תוריחבה
םינייפאתמה םיילארוטקלא חוכ יסיסב לע תתשומ הז בור ךא ,םירחובה
.ןתשולש לש ןכוסמ ףוריצב וא ,היופש יתלב תואנק וא תולשחנ וא תורובב
ןויושב ריכמ קוחהש רעצ לש המינ תעמשנ הלא לאמש ישנא לש םהירבדב
רובס קוינק םרוי .םיילושה שיא לש ולוק ןיבל זולה שיא לש ולוק ןיב
"רבד") חרזמה תודע לע ןעשנה "רז ןוטלש" אוה דוכילה ןוטלשש
לש וחרוכ לעב יזנכשאה דרמה" :תיזנכשא הלואגל הפצמ אוהו ,(18.8.78
ול ןיא .עווגי ןאכ התיהש רתויב הפיה העפותה אוהש וישכע םולש
."ןיגב אבא לש תונוכשב ,םיקחורמה תובוחרב םיאולימ ול ןיא .תודנוג
תונוכשה ישנאו "רתויב הפיה העפותה" םה םיזנכשאה :רורב בוטיקה
ראת ינרוגה רוספורפ ."ןיגב אבא" לש תילטנפניא הסיפת ילעב םה
הדובעה תעונת ךמות :תונחמה ינש לש הרורב היגולופיט ץראהל ןויארב
,"בורקמ תואיצמה תא ריכמה שיא ,ליכשמ ,ואצומב יזנכשא אוה
לגודו "תוילאוטקלטניאל זבה" ינרמח אוה דוכילה ךמות ותמועלו
םאה ."םיירסומ םיגייס אלל חוכ לש תוינידמב"
?והנחמב תוחוורה ולא תוסיפתמ גייתסמ וא לבקמ ילארשיה לאמשה

תינמי היטרקומדל תונמאנ ןיא
ריכמ ילארשיה לאמשה ןיא דציכ ונרשבמ וניזח " לילגה םולש" עצבמ ךשמב
ןורבע זעוב .תוינידמה תא עובקלו טולשל תרחבנה הלשממה לש התוכזב
ידכ יכ ןיבמ וניא טושפ יחכונה לשמימה " : 1978 תנשב תאז ריהבה רבכ
יא םהידעלבש הלא םע הנבה גישהלו חיש-וד להנל אוה חרכה ,ןוטלש םייקל
דירוהל רשפא ובש ל"הצ הניא הנידמה .ןוטלשה תוינכות תא עצבל רשפא
ונעדי םרט זאו ,םינש עברא ינפל רמאנ ךכ ."עצבתי לכהש תופצלו תודוקפ
םהו ,לאמשה יכינח םה עבג ילאו ענצמ םרימע .םירבדה ולחלחי ל"הצל םגש
איה " ןורבע זא בתכ "שדחה לשמימה לש החנהה" .הלא תופקשה לש רצות
ינב לש תיטמוטוא תונמאנ ול תחטבומ , הלשממ ביכרהל חילצהו רחאמש
הפירח הרוצב םירבדה תא רידגה הסכ יבצ ." הפיה לארשי ץראו םיצוביקה
"? הלודג רתוי תינויצ הווצמ שיה , ןוטלשהמ ןיגב תא דירוהל ךירצ " : רתוי
.(4.8.78 בירעמ)
הלהינש םיינידמה םיעגמהמ ותוגייתסה ריתסה אל ילארשיה לאמשה
םע םג הלשממל ליבקמב ינידמ מ"ומ להנל ןוכנל האר סרפ .הלשממה
לש תונויסנ קידצה להנרטש 'פורפ .ךכב אלפ ןיא . ןגיר םע םגו תאדאס
חורב ףיסוה ףא רומ ןילי ןתנו ,(19.7.78 , ץראה ) תינמי הלשממ תפיקע
ןהו תורתומ םיחרפ תסימרו אשדה לע הכירד" : תיאורה-ודואספ "תיתרתחמ"
לכ …הלודגה הכפהמה תא ללוחל םישקבמ םא ,ירוטסיהה חרכהה תובייוחמ
םירבד םה תימואלה תעמשמה תבוח לע וא ןיקת לשממ לע םירובידה
."םילטב
ונאו ) יטילופה ןימיב םג ? םיחאה תאנש ךשמית םאה ?םיכלוה ונא ןאל
,המרחה ) םיכרדה ןתואב לאמשה תא תוכהל םיבר םיתפתמ (ךכב םידומ
תדעור המדאה .האנשה לגעמ בחרתמו ךלוה םייתניב .( היצמיטיגל-הד ,יודינ
םיאור ונניאו , ונלוכ םירוונסב םיכומ .היפ רועפל תמייאמו ונילגרל תחתמ
םע - ברחת יכ ץרא " : שא לש תויתואב הבותכ איהו , ריקה לע תבותכה תא
"? ונמיקי ימ -ברחי יכ םע .הנמיקיקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©