הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ןוילע םדאכ אפורה

קקח רופלבו לצרה
6.12.1972 "ןותאה יפ" :ךותמ

םיבר .הז רוביצ לש ושפנ לא קד רהוצ ונל החתפ םיאפורה תתיבש
.ושארב דומעי ימ ,לשמל ביתכהל הצור םידבוע רוביצש ,עומשל ועתפוה
ויה יאדו םה .לכה רתומ הז רוביצל יכ ,השגרהל ולגרתה םירחא
ידכ התיבשב םימייאמ ויה למשחה תרבח ידבוע וליא ,רתוי םימהדנ
.הרבחה להנמ היהי ימ עובקל
רוביצ לש ופוצרפ תא ףושחל תוסנלו ,ךסמה תא ריסהל ,ךרוצה ררועתמ
.הז ינסחיו אשנתמ
העצוהש הרשמה ןמ וחרבש םימכח ידימלת ינש לע ,ל"זח תדגא העודי
תוהמ לע םדימעה לאילמג ןבר .דובכו הלודג יונימ הב םתוארב ,םהל
."םכל ןתונ ינא תודבע ,םכל ןתונ ינא הררשש םתא םימודמכ" :דיקפתה
.םדיקפת תא ןיבהל םיאפורה םיבייח המוד ןפואב .(א"ע ,י תוירוה)
רוזעל לדתשאו םילוחב לפטא" :סטארקופיה תעובש תא וחכשי לאו
ךותמ םלועל תאז השעא אל לבא ,יטופיש בטימ יפלו יתלוכי בטימב ,םהל
."ער לועפל וא קיזהל הנווכ
:ונרמאמ ךשמהב סחייתנ םהילא ,וז העובשמ םיפסונ םיעטק ריכזנו
וא ןודזב עוגפלמ רמשאו ,םילוחל רוזעל ידכ אובא ,וב אובאש תיב לכל"
רבג - יילוח תופוג תא יתוגהנתהב בילעהלמ רמשא , דחוימב .ער תושעל
."ןירוח ינב וא םידבע ,השא וא

ינצחשו רק
,םילקתנ םה ובש ,ינצחשהו רקה סחיה לע םנויסנמ םיעדוי ונתיאמ םיבר
הענכהב אפורה ינפל דומעל ךרוצה לע .אפור לש ותורישל םיקקזנ םהשכ
םהש תורמל תאז לכו .הלחמה ביט לע עדוויהל ידכ ,הלפש שפנבו
,הנומתה תלבקתמו ,וקל רבחתמ וק .םפסכ בטימב לופיטה לע םימלשמ
קזח חוקימ ףלקב שמתשמ אוהש ךות ,ונלוכ לע טלתשמ םינסחי טועימש
.ונתואירב -
ןעמל םיאפורה לש םקבאמ תא םיקדוב ונאשכ ,רתוי קזחתמ הז םשור
עסמה ןמ םידה וננורכזב םירומש ןיידעו .תוומה רחאל החיתנה
לש הנוצר דגנ - תיגולותפה החיתנה לש הקודיצל ןגרואש ,יתלומעתה
תאו גולותפה לש רוהטה ובל תא סנ לע ולעה םיאפור .רטפנה תחפשמ
ןתינ דציכ ?לשכנ חותינה עודמ" :תבאוכה ושפנ תא ,הפורצה ותוירסומ
?"ליצהל היה
סוארק .ש ר"ד לש ותעד תא עומשל יאדכ ?ןאכ שי רוהט בל םנמאה
וז היעבל" : (1.2.72) "האופרה" תעה בתכ תכרעמל ובתכמב ,רטנ רפכמ
הקלחמה להנמש ,ןורקיעה לבוקמ םלועה לכב .רחא טקפסא םג שי
וניא הרקמה םא ,םירחא תועוצקמל םיחמומ םיאפור םע קר ץעייתמ
םע ימינפ אפור ,לשמל) עוצקמ ותואב אפור םע אל םלועל לבא .רורב
הלוחהש ןמז לכ :קדצב דיגהל הלוכי החפשמהש ,הרוק .(ימינפ אפור
?"גולותפה םע ץעייתהל םיצור םתא וישכע . םתצעייתה אל םייחב היה
?עדמה תא ונלצא תופוגה תחיתנ תמדקמ הדימ וזיאבו" :ףיסומ אוה דועו
תא .הקלחמה יאפור קר החיתנב םיפתתשמ ,וישכע םייקה גהונה יפל
ןטק רפסמ קרש ,הזמ אצוי .םימסרפמ םניא ,בורל ,תונולשיכה תואצות
םע תוצעייתה רחא הלוחה תמ היה ול ... החיתנה ןמ דמול םיאפור לש
לכב ומכ - תונולשיכה תא םג םסרפל םילוכי ונייה זא יכ ,םימרוגה לכ
לש וטעמ האב הז בתכמל הבושתה ."לארשי ץראל טרפ תרחא ץרא
םירבדב היה אלוליא ,הקיחצמ עמשיהל הלוכי התייה איה .ןמלוו 'פורפ
רשא תואיגש בושו בוש םיברב םסרפל יאדכ אל" : םעז ררועל ידכ
תובר תוחיתנש ,רבדל ךמסומ לש האדוה וז ירה ."ומסרפתנ רבכ ןהימוד
...תואיגש ןתוא דומלל ידכ ,תוכרענ
םיעוט םיבר םיאפור ,יכ עודי .תואיגשה תובר הז םוחתב קר אלו
יכ ,19.1.68 -ב "בירעמ"ל ןויארב רסמ אביש 'פורפ .תולחמ תנחבאב
ונא ?המהדת ררועל ידכ הלא םירבדב ןיאה .%50 אוה תויועטה זוחא
םע ,"אפורה לש תיאדו העידי יא" :המשש ,וז הלולג עולבל םיצלאנ
, םידרוסבאה דחא והז ."לזלזמו אשנתמ סחי" - תפסונ הרמ הלולג
.הז רוביצ ידי לע ונלגרוה וילא
ןיבו ,םיתמה תחיתנב םיאפורה תכימת ןיב סחיה אוה , רחא דרוסבא
םיאפור תונמל ןתינש ,רבתסמ .עדמל םתפוג םימרותה םיאפורה רפסמ
םתשירדל רתוס ונתאמ םיברל הארנ הז ןיא ,תאז תורמל .תועבצאב ולא
תובר תוחיתנש ,דוס הז ןיאו .ןומהה תופוג לע םידיחיה םילעבה תויהל
,ללכב םיאפורהש ,המוד .ץוח תונרקמ םינמוממה םירקחמ ןעמל תוכרענ
תעובש תא םג וחכש .יתימאה םדיקפת המ וחכש ,טרפב םיגולותפהו
- התע םהיניע דגנלו .ותשלוחב םלומ דמועה הלוחה תאו ,סטרקופיה
.ןוממו דובכ תוואת
,הרקוי יכרוצל םיכרענ םירקחמה ןמ םיבר יכ ,הדבועל ולגרתה םיבר
...םיפסונ םירקחמ ןומימל תוכזל הווקת ךותמו
,רמושה לת ח"היבמ םתור בקעי ר"ד לש וירבד וננורכזב םיקוקחו
לש תחדק שממ יכ ,ךכל םידע ונא" :12.9.66 -המ "ץראה"ב ומסרופש
חכשנ רקחמה תלומה ךותב ...יאופרה עוצקמה ישנא תא הזחא רקחמ
תא אפרל - םילוחה תיב לש תירקיעה הרטמה תחכשנ ...טנייצפה
לע השענש המ לע הרזח אלא וניא ,רקחמ הנוכמש הממ הברה .הלוחה
לופיטה דוס יכ ללכה חכתשמ טאל טאל ...רחא םוקמב רחא והשימ ידי
."הלוחה ןעמל הגאדב אוה ,הלוחב

םיטובורה

.תודליה ליגמ רבכ ,הברה הכ ונינפב םיפנפנמ ותוא יאופרה רסומה והזו
לופיטהו תיבה ירוקיב תא םיאפורה תייאר - הז "רסומ" לש ורקיע
.רקחמה :תילכתל לפט אוהש ,"יחרכה ער" הזיא ,םילוחב
לש םיעבשה תונשב , ונצראב יאופרה רסומה לע תויודע תורסח אלו
'ש ונל רפסמ ךכ ."בירעמ" יבתכ לש תויודע יתש טטצנ .םירשעה האמה
תיב לא הלוחה יתשא תא חלוש אפור" :11.2.72 -המ ורמאמב ,רצינש
?םילוח תיב .ופיב יתלשממ םילוח תיב אוה ינרותה דסומה .םילוח
ןוחרס םיציפמ םילקלוקמ טפנ ירונת ...הוורואכ םיארנ ולש ןוימה ירדח
םניא םדא ירוסיי ...םהמ ץמוקל קר תוטימ שיו ,םיבורמ םילוחה ,ךימס
םה ,םימוטא םהינפ ...םיסומע םיאפורה ...בל תמושת ןאכ םיררועמ
ךיא ,האופרל רפס תיבב םעפ ודמל םאה .שגר ירסח םיטובורכ םיארנ
םדא ןאכ ונניא הלוחה .ינקפוסמ ?טנייצפל סחייתהל אפורל ול האי
,הרעגב איה הלוחה לא היינפה ...דרטימ אוה .הרזעל קוקזה ןכסמ
"...לכב םשא אוה ולאכ
תיישמ לע רפסמה ,(14.10.71) ןייטשדלוג בד לש וטעמ ,תרחא תודעו
אוהו ,דימ הסוע ובל .הייחש ידכ ךות בל ףקתה רחאל ,םיהמ םדא
:אבס רפכב 'ריאמ' םילוחה תיב לא ךרדב סנלובמא לע הלעוה
וילא ךרדבש ,םילוחה תיבל ,ולש רשקה רישכמב ,גהנה עידומ יתשקבל"
ןוסא ירקמל רדחה תא וניכישו ,בל ףקתה םע ,םיב עבטש םדא אצמנ
ונינפ תא לבקמ ...רשקה רישכמב ונעדוהש תורמל .ידימ הלצה לופיטל
,ול רמוא ינא ,לפטת לא ...תושעל המ עדוי וניאש ,ךובנו ריעצ ר'זאטס
אוהש ,הזכ הנק לבא ,אצומ אוה ןולב ...הנקו זג ןולב תופיחדב קר אבה
,םילוחה תיבב הזכ רזבא יוצמ ילוא .ול ןיא הז - שיאה תלצהל יחרכה
."רטפנ שיאה .ןכיה ול עודי אל לבא
ןעמל ךפשנה ברה ללמה רוקמ המ המת התא ,הלא םירבד ארוק התאשכ
ןוימה ירדח דועב ,םייגולותפ םינוכמ תמקה ןעמלו ,םיתמה תחיתנ תרבגה
.שיבמו דורי בצמב םיאצמנ
שארמש ,ךכ לע יונב יאופרה תורשה" יכ ונל ררבתמשכ , לדג ןוהמיתה
ךמצעל השרמ ךניאש עגרבו ,הלוחה תא קודבל ןמז ןיא אפורלש רורב
הלגתש ןכתיי אל , הכלהכ והקדבתו וידגב טושפי הלוחהש וזכ הקידב
רואל אצוי אלא ,ןמזב הלגנ וניא אצממה זאו .ותלחמ יאצממ לכ תא
אלא ,יאנותיע לש וטעמ האצי אל וז העיבק ."שפנ דע םימ םיעיגמשכ
-המ בירעמב ,"אפורה ףסא" ח"היבמ ןורו יכדרמ ר"ד :אפור לש וטעמ
.13.8.71

דמוע ,(ליעל 'ר) "ריאמ" ח"היב שארב יכ ןייצנ הינוריאה תמלשהל
תיבב יכ ,דוס הז ןיאו .לארשיב םיגולותפה שאר םג אוהש ,לפירג .י ר"ד
...דואמ יביטקא יגולותפ ןוכמ שי הז םילוח
ותורעבב ,תיגולותפ החיתנל תודגנתהה תא רושקל הסנמ םיאפורה רוביצ
רוביצה םא קפסו ,ףוליס והז ךא .םייתד םיאנק רוביצ לש ותויטנפבו
תועידי) רשיפ ר"ד ונל הליג רבכו .וז החיתנל םיכסמ ינוליחה
תורמשמ תדמעה ,תמ תפוג תחיתנל תודגנתהה" יכ (30.1.72 ,תונורחא
םיגוח דצמ םג םיאב ,הלא םיעגרב םיאפור לע םימויא ןכו ,ססוגה דיל
,תויגליבירפ ילעב לש דמעמ ץראב שי יכ ,הלגמ אוה דועו ."םיינוליח
ךכ .םתחפשמ בורק תפוגב תיגולותפ החיתנל תודגנתה עיבהל םילוכיה
תגלפממ רש" לשו "אפור" לש הרקמ ימינונא ןפואב ריכזמ אוה
םילרבילה לש םפוצרפ והז .הענמנ החיתנהו ,דבוכ םנוצרש ,"לאמש
.תישיא םהילא עגונ רבדהשכ ,םילודגה
םאה ; וז השרפב יקוחה דצה תא ריכזהל אלש רשפא יא :תאז דועו
דחיינו ,תורומח תוכלשה שי וז הלאשל ?קוחה לעמ םיאצמנ םיאפורה
,החיתנ לכ רשאל ידכ יכ םדגנכ םינעוט .םיגולותפה יבגל רקיעב ונרבד
םיאפורה םימתחומ םהילע ,"וקנלב יספוט" שארמ םיניכמ םה
לוזלזב םה םימשאומ ךכ .תוומה םרט דוע ,החיתנה תא םירשאמה
תוריבע 874 -ל תויודע שי יכ עבק הנידמה רקבמ .ב"ויכו תויווגה יפלכ
.היגולותפהו הימוטנאה קוח לע ,םיאפור לש
.תילילפ העיבת םיאפורה ןמ שיא דגנ השגוה אל תאז תורמל , הנהו
לש ןידל םתדמעהל רשא" :יטפשמה ץעויה בישה ,השגוהש הנולתל
- הנידמה רקבמ ח"וד עיבצה םהילעש םייוקילל םיארחאה םיאפורה
ועציבש םיאפורה ימ עובקל ןתינ אל יכ ,הנידמה רקבמ דרשמ יל עידוה
.(1505/7/5 'סמ ובתכמב) "םיחותינה תא
יכ ,רתויו רתוי ררבתמו ."די תצחור די" לש הריפחמ הנומת יהוז
.םיאפורה רוביצ לש ויללעמ לע הפחמ לשממה
לש דמעמ ץראב רצונ םאה :הלאשה ,התמצוע אולמב ןאכ תררועתמ
לש "ושנועו אטחה"ב ךכ לע ונארק ?קוחה לעמ םידמועה םינסחי
וניניע דגנל .ןיול ריאמ לש "הייפכה"ב ךכ לע ונארקו .יקסבויוטסוד
הרכה ךותמ ,םהידיל קוחה ולטנו ועשפש םישנא לש תויומד ובצוע
:הנומתה תא ףירחהלו דדחל האב וז תאז תינוציק היגולנא .םתונוילעב
?םיאפורה רוביצ לש ופוצרפ והז םאה

(6.12.72 ןותאה יפ)קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©