הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ינוכית םיה ספיספב תילארשי תוברת

קקח רופלבו לצרה

תאצוה , ןרוג ונזמרוג קחצי תכירעב, (5) "חרזמ ןוויכה" :ךותמ
.51-49 'מע ,2002 ץיק , ביבא לת ,םדק תמיב
לש הרפסב םויסה תרוש - "שדחמ ןאכ ליחתהל לוכי לוכה"
"שמש חרזממ" בונהכ ןילק'ז
תוהז התוא םע ראשית לארשי םאה ,ףלח לבוימ רתוי תצק"
רפכה לש תוקזחה תורעסה םאה ?אבה לבויב םג ,תיתוברת
םירגרובמהה ,קבאה יננעל תחתמ ונתוא וריתוי אל ילבולגה
"?הלוק הקוקהו

ישיאה לוקהו חרזמה .א
תאטבתמ המב" :הלאשה תא םעפ אל עמוש התא םיריעצ םעו רעונ םע םישגפמב
ןוצר ךותמ תולאשנ תולאשה ."?ונחנא םידוהי דוע םאה" ,"?ונלש תוילארשיה
התייהש "ונחנא"ה תעדות הצפונ ןהבש םינש רחאל ,תיצוביקה תוהזה תא רידגהל
.הנידמה םוק זאמ תילארשיה תוברתב תטלש
תויתוברת תויוהז לש ךותיה-רוכ לעו יתוברתה םזילרולפה לע זאמ רבדל םיברמ
הפוריא תוצראמ ועיגהש םירגהמ לש ןהו םירבצה ץראה ידילי לש ןה ,תונוש
תינוכית-םי תוברת התוא לש המוקמ המ איה התע הלאשה .ןוכיתה םיה תוצראמו
?רישעה םזילרולפה ךותב תדכלמ הקיז שי םאה ,םלשה לולכמה ךותב
אצומ הזורפהו הרישה לש טבמ תדוקנמ תילארשיה תוברתה רחא בקועש ימ
ריצמ הענ היווחה .היגולואידיאה לש הדמעמב תוחיפ לח םינשה ךשמבש
.ישיאה לוקה ,טרפה תטלבהל רתוי הנפש ריצל ירוטסיהה ןעטמהו םיסותימה
דואמ ,תידילי דואמ דחי תשוחתו תירבצ תילארשי היווח ביבס דחי תוצבקתהה
לע ולע ובש עגרה היה הזו ,םירחא תולוקל הנזאהל םג םוקמ התניפ תיגולואידיא
ואטיבש םייטרפ תולוק לאכ ךכל וסחייתה הליחת .חרזמה ןמ תולוק םג המיבה
לש תולוק ןאכ שיש ןיבהל ולחה טאל-טאל ךא ,תונוש תוילאודיבידניא תויווח
תינונקה תוברתה ךותב הל יוארה םוקמה תא לבקל תבייחש תוברת ,תרחא תוברת
ןיאש ןיבהל ולחה .השדחה תילארשיה תוברתה ןמ ימיטיגל קלחכ ,תילארשיה
תומלשה תויפרגויבה לכ תא הכותל בואשל ילב תיתימא תימואל היפרגויבל םוקמ
.חרזמה ידוהי לש
שי ,רבעל רתוי דובכ תתל ןויסינ רבכ שי םויכ .בוש ומוקמ תא שבכו סנכנ חרזמה
םיבתוכש םירפוס שיו ,ירבע לילצ וב ןיאש תורמל םדוקה םמשל ורזחש םירפוס
רקחל תדרל לחה םינורחאה וירפסבש עשוהי ב"א אמגודל ,םהישרוש לע רתוי
ןדכ םירפוס לצא ךכו ,וכלומ לש ורופיסב ,"ינאמ רמ" רפסב ןה ,םייחרזמה וישרוש
.םירחאו סלב ןועמש ,ןזח לאיזוע ,ן'צוב בקעי ,ןרוג ונאזמרוג קחצי ,ירס הינב

רבשו תויחישמ - יחרזמה לוקה .ב
תוליהק לש ןהייח וריאהש ,םהירפס תובקעב בר טידרקל וכז םייחרזמ םירפוס
ימס ,"םינויה חירפמ" ,"תורפכ לוגנרת" וירפסב רימע ילא ךכ .חרזמב תוידוהי
תיווזמ הריאהש הרישה ןבומכו "הירוטקיו"ו "לפרע לש ןפוח" וירפסב לאכימ
רפסה םע הרקיעב הלחהש הריש ,תינוכית-םיה היווחה תא תיגולואידיאו תישיא
רודל הפל התייהו לודג לג הירחא הפחס וז הריש .ןוטיב זרא לש "תיאקורמ החנמ"
התייהש הריש ,תיחרזמה תוברתה לש דוחייה תא ורשש םיררושמ לש םלש
,ץראל היילעב רבשמה רואיתל הפ ,יתימא רעשל ,תובבלה לש "רודיש תנחת"ל
חרזמ ןיב ערקה תשגרה ,תובאה רוד רבשמ ,הצפנתהש תיחישמה היווחה תשגרה
.השדח תילארשי תוהז רחא שופיחהו ברעמל
,קאריעב תידוהיה הליהקה תא ראיתש רפוס ,לאכימ ימס תא המגודל חקינ םא
הפוסב םייתסמ אוהו ,"םילקדה ןיב הפוס" ארקנ רעונה ינבל בתכנש וירפסמ דחא
הפוסה תא ושח יירוה םג .לארשיל רגהל םיליחתמ םידוהי רשאכ ,דדגב תובוחרב
ץראל ,ינאו ייחא ,םהידלי םע דחי םתוא איבה ץראל דחוימ רשק ותואו ,וזה
,קתרמ דומיל רמוחל ובתכנש םירפס תובקעב וכז חרזמה תוליהקב םייחה .לארשי
בלח תליהק לע שומש ןונמא לש וירפס לשמל ךכ ,תולועמ היזיוולט תורדסל
ארפס ארזע לשימ" רומש לש ורפס סיסב לע ןייד םיסינ לש תחכשנ-יתלבה הרדסה)
רפסב לע עשוהי ב"א ידי-לע ןשיה ידרפסה ידוהיה בושייה לש ורופיסו ,("וינבו
ימסו רימע ילא לש םהירופיס .תילארשיה היזיוולטל טרסוה אוה םגש ,"ינאמ רמ"
ךכב שיו - תילארשיה םידומילה תינכתל וסנכנ ןוטיב זרא לש ויריש םג ךכו לאכימ
תויוברתה לכמ רבעה יסיסר לכ תא טולקי שדחה ילארשיה רעונהש הווקת ילוא
-םי תילארשי המזירפ ,השדח הארמ םיסיסרה לכמ ומצעל בצעל לכויש ידכ
תוחיר ,ימוקמ עבצ םג הב היהיש תילארשי תורפס ונמצעל בצעל לכונ ךכ .תינוכית
.חרזמה ידוהי לש הקיטאופב םג וצצורתהש תובשחמו תוסיפת ,הדעו הדע לכמ
הזורפב .הרישהו הזורפה ילכיה תא ראפמ חרזמה תוליהק ינב םירצוי לש שדח רוד
בקעי ,ןרוג ונאזמרוג קחצי :םיפסונ םיטלוב םירצוי המכ דובכ לש םוקמ םהל ושבכ
ןד ,עשוהי צ"ב ,ישי ןויצרוא ,ןאילאומש יבא ,ןאיניבר תירוד ,ןזח לאיזוע ,ן'צוב
דקש ארזע הנורחאלו ,תירטש םולש ימס ,שארה-ןב השמ ,סלב ןועמש ,ירס הינב
.ןרלא ןהכ ףסויו
,ויבא המלש לש םהיריש תעה-יבתכבו תורפסב דובכ לש םוקמ םיספות הרישב
,יליבש ןימינב ,ימדק לאקזחי ,קייח באוי ,רורחש יפיצ ,קמוס ינור ,בתכ םולש
וז תורפס .םירחאו ןתיא ילח ,קקח רופלבו לצרה ,רימז המלש ,לאירומ לאקזחי
הינכתו םידחוימה הינווג תא הפיסומ תילארשיה תיחרזמה תוהזה בלמ תחמוצה
.ץראב רצונה יחה יתוברתה םקרמל םייטויפה
העודי אל תואיצמל ילארשיה ארוקה תא ופשחש חרזמה ןמ םיררושמהו םירפוסה
םייחל ךרדה תא וללסש םיצולחל םימיה ןמ םויב ובשחיי תורחא םייח יכרדלו
רתוי הבר הברקל ךרדה תא לולסת תויוברתה ןיב הברקה .אתווצב םייתימא
ימואל טקילפנוק ללגב ונל םיביוא ךא תיתוברת הניחבמ וניחא םה םבורב .ונינכשל
.תינידמ םגו תיתוברת םג רתוי ברקתהל לכונ דואמ בורקבש םיווקמ ונא .ךשמתמ
תשוחת תא לסחל ינש דצמו הווחא לש וז השוחת קימעהלו םיחא תויהל ךישמהל
לכ לש ףתושמה ןוצרה תניחבמו תיתוברת הניחבמ םירבחו םדב םיחא .תוביואה
.םולשב םימעה

יתוברת בוליש - דוחייל יוכיסה .ג
לבויב םג ,תיתוברת תוהז התוא םע ראשית לארשי םאה ,ףלח לבוימ רתוי תצק
יננעל תחתמ ונתוא וריתוי אל ילבולגה רפכה לש תוקזחה תורעסה םאה ?אבה
?הלוק הקוקהו םירגרובמהה ,קבאה
טבמב .תונורחאה םינשה האמב ןאכ רצונש שי ותוא תונבל ליכשנ אבה לבויב םאה
קבאיהל ,תויוברת ץבקל ,תויולג ץבקל רגתאה הז ןאכ ונתוא ריזחהש המ ,רוחאל
?אבה לבויב הז לכמ רתוויי המ .שדח יתוברת יכרע ןכות לע
?ףלחש לבויה םע וירגתאבו ילוגסה ולקשמב תורחתהל אבה לבויה לכוי םאה
תא הנפמה הזמ לקשמ דבכ תוחפ ,תויהל ץמאתיש לככ ,היהי אבה לבויהש הארנ
לש םידקת תרסח הכפהמב ,הריציב ,הירוטסיהב רישע טושפ םדוקה לבויה .ומוקמ
םעה יקלח ןיב ריעסמה שגפמה תא לקנב קוחמל ןתינ םאה .תיתימא הביש
?דחי בוש וצבקתהש
םיצבקתמה םילוג לש תואלת ,םידילגמ האוש יעצפ :קתרמו לודג ףלחש לבויה
,הפוריאב הלואגה ילבחו תויחרזמה תוליהקב תוררועתהה ,ןמיתמו ןופצמ
רבש יעגר ,לילגבו שיכלב הטילק ילבח ,ךותיה-רוכ ירוסיי ,םויק תומחלמ
?הז לכל הוושי המ ,תוימואל תוחמש ,םיימואל
הראשנ לארשי וזיא רייצלו תבשל םיבושיחה יבשחמ ולכוי אבה לבויה םייתסישכ
רתוי הברה .לבח ךכ לעו - תידוהי תוחפ ,תילארשי רתוי היהת יאדווב איה .ונל
תונידמ םע םולשה .לבח ךכ לעו - תיאידיאו תיכרע תוחפ - תיגולונכטו תילטיגיד
תוחפ היהת וזה תירורפאה תורעתהה לבא - והשמ ריבש ,ילוא ךירפ היהי ברע
,םידחוימ םידוק םתוא םטאל ומלעיי םוקמ והשזיאב .תלמשחמ תוחפ ,תקתרמ
והשמו - ורשיקו ורשיג הכש תוגותו תולהצ ןתוא ,םידחאמ םיכיראת םתוא
םתס ,תורצ םתס .ילושו בולע האריי תוילאנבו תוילמרונ םתסל וזה הריתחב
.םלענ םעל ךופהל לולע "םלוע-םע" ,תונטק תוחמש םתס ,םיסעכ
רשפא םא בושחנש יאדכ ,רחא לבויו רחא םלוע תארקל םיכלוה ונאש ינפל עגר
לבל .רתוי אלמ ,רתוי לולצ ,רתוי ךז ביתנב םימ-לבויכ הזה לבויה תא ליבוהל
.ונמויקל קודיצה ןמ םיקוחר ,רוחש רוח םע ,בלב ערק םע ונתוא ריתוי
רבעמ תוליהקה ןיב ףתושמ הנכמ שיש ,תובהאו תומולח הלוכש וז הבוהא ץראב
תורומתה לכל רבעמ ,יתימאה ןכותה לע רומשנש בושח ,יתוברת ינוש לכל
.תויונתשההו םידוגינהו
םינכת ונמצעל קוציל איה ,ולשמ רתסלק לעב םעכ אבה לבויה תא דורשל ךרדה
יתימא "ךותיה-רוכ" קר .ברעמל חרזמ ןיב תידדהה הירפהה לע קבאיהלו ונלשמ
ילטיגיד םלועב ונמלצ לע קבאמב השדח חורו םישדוחמ תוחוכ ונל ןתיי ,הזכש
ילוגס םע תויהל הלוגס םע תויהל רמייתהש םעה עדי ךכ קר .עתעתמו ףרוטמ
.ילבולגה רפכב עלבינ הזה יתימאה בולישה ילב .ידוחייו
אל בושח .לארשי-הצוח שיבכו תויתחת תובכרו םיפלחמו םירשג םינובש הפי
.ונלש הריציהו תוברתה תוזוחמ לכב לארשי-יצוח םיביתנ דחי תונבל תוחפ

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©