הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ןמציוו רזע לש וילולעת לכ

קקח רופלבו לצרה
ד"משת לולאב 'א 29.8.1984 , "הפוצה" : ךותמ

.םייטילופה םהייחל םידרח ץיבורוה לאגיו אריצחובא ןרהא ,ןמציוו רזע
הנומאה ישנא םא איה הלאשה .תוישיא המקנ תופיאש םג שי רזעל
ותדמע לשב קר חור ךרומו םייכרב קיפ זחאיהלו ןוויכ תונשל םיכירצ
ןמצייו לש וכרד .דוכילה תושארב הלשממ דגנ ןמצייו רזע לש תצרחנה
ונחכונ תונורחאה םינשבו תיטסיוויטקאה תונויצה לש הכרד הניא ןכא
ןכתיי םאה .ןיטולחל התבכ יכ דע הכעד לארשי ץראל ותקיז םג יכ תעדל
םיביתכתל העינכ לש ינתסובת וקב תכלל הזה שיאה לש ותוצרחנ יכ
?תעתעתמה וכרד רחא יבש תכלל םירחא םג ליבות םיינקירמא - םיירצמ
םולשל מ"ומה ךלהמ לכב :תונורחאה םינשב ןמציוו רזע והימ וארו ואצ
דצה תא ךכרל םינקירמאלו םירצמל עייסמה ןכוסה דיקפת רזע אלימ
הידעצ דגנ תויבמופ תוינורט עימשהו תכל קיחרה ףא םעפ אלו ילארשיה
.לארשי תלשממ לש םישקונהו םילישכמה
םייוניש סינכהל ינקירמאה לשממה שקיב 1978 ינוי תליחתב : לשמל
תראשה ךות םייניב דעצ קר היהת הימונוטואהש ךכ הימונוטואה תינכתב
תוכזהש ושרד םינקירמאה .םיברעל תונובירה תרבעהל הרורב היצפוא
.תימוקמה היסולכואה ידיב הנותנ היהת ש"וי לרוג לע תיפוס עירכהל
אוה דחאה) .1 דגנ 14 לש בורב הלא תושירד התחד לארשי תלשממ
.(!ןמצייוו רזע ןבומכ
15 ףא יסוטמ רוכמל לשממה תונווכ ביבס הרעסה הצצשכ :הינש המגוד
להקה תעד הממוקתה 1978 ראוניב הידועסלו םירצמל 16 ףא יסוטמו
זאד ןוחטיבה רש . (1975 רבמטפסמ) םכסה םינקירמאה ורפה ךכב ןכש,
תאו, ול "תנבומ" םירצמל םיסוטמה תריכמ יכ רמאש דיחיה היה ןמצייו
שיאה .השולק הרוצב עיבה הידועסל םיסוטמה תריכמל ותודגנתה
איצוה וילע תלטומ ןוחטיב יניינעב הרישיה תילאירטסינימה תוירחאהש
.לשמימה דגנ ל"וחבו ץראב םיקבאנה לש םהישרפממ ריוואה תא
תוחיש תא םירצמה וקיספה 1978 ראורבפב רשאכ :תישילש המגוד
לארשי תא ופיקתהו יתורירש ןפואב תירצמ - תילארשיה הדיעווה
םירצמהו, הלשממה שאר יפלכ זוב תואלמ תורעה ןמצייו רזיפ , השקונה
תא םישאה ,םירצמה לש יבבלה םסחי לע רפיס ןמצייו .תאז לצנל ועדי
םירצמה םינכומ ותיאש והשימ תוחפל שי" :ברברתהו ןואפיקב לארשי
.ילארשיה דצה תארקל מ"מ וליפא וזז אל םירצמה רשאכ הז לכ ."רבדל
רשאכ , ש"ויב תובשייתהה דגנ קבאמה לש ומוציעב : תיעיבר המגוד
'וכו תויולחנתהה לש ןתויקוח יא דגנ להקה תעד תא ןווכמ לשמימה
רשאכ .ןיגב םע השיגפה ינפל רטראק םע שגפיהל ןמצייו עיתפמב ןמזוה,
תיבב תובשייתהל הנכה תולועפ קיספהל ןמצייו הרוה השיגפל ןיגב עיגה
ןוטלש ימיב דוע ורשוא הלא םיבושייש תורמל (ףוצ הונ) חלאצ יבנבו לא
היה הז) םיאנותיע תוחכונב ןמציו ךא ,ןמציוול רשקתה ןיגב .ךרעמה
.רטפתמ אוה וקספוי אל תודובעה םא יכ ןיגב לע םייא (קרוי וינב ןולמב
תא קזחל ואב ויכלהמ לכו אוה "ירצמ שיא" יכ שיאה חיכוה בוש
תויטרפב תינידמ החיש להנל םוקמב .מ"ומב םהלש חוקימב םירצמה
.רבח היה הבש, הלשממה לש התומדל ער תוריש שיאה השע,
השוע הלשממה ןיא יכ תונויאר רזפל ךישמה 1978 סרמב :תישימח המגוד
והשמ תצקמב ךכרל תאדאסמ שרוד וניא עודמ רמולמ ענמנ ךא, םולשל יד
לכ ןוויכ ןמצייו .(םיבושיי תפירשל ותשירד דע) תוינוציקה ויתועיבתמ
בירעמ) ,רתוי םיבוט םירדסה גישהל התלוכיב עגפו ותלשממ דגנ ויצח
.(21.4.78 תועידי ;24.3.78
תוכזב תועיד רבעב עימשה הזה שיאה .הגועה ןמ םירוריפ קר הז לכו
תא םישאהל הלא םימיב םג ךישממ הזה שיאה .ף"שא םע רישי מ"ומ
ירצמה דצהש תורמל, םירצמה םע םולשב רצונש ןואפיקב לארשי תלשממ
:תואמגוד) תיברעה הגילב שדחמ תובלתשהל הליבומ וכרד יכ זאמ חיכוה
הציק לע האובנ תאדאס לש הלשממה שאר ןגס ימהות עימשה 80 ראורבפ
הימונוטואה יכ ןועטל וכישמה םירצמה ,"לארשי היורקה תנונידמה" לש
םירצמ (.49 יווק יפל לארשי דיל תינוביר תיברע הנידמל ליבוהל תבייח
לארשי יביוא םע תוהדזהל הפיסומ איהו לארשי דגנ התלומעתב הכישמה
םירצמ תויובייחתה לע הנגהה רש יוואדב תרהצה ,ם"ואה ןוגראב םג
.דועו דועו תויברעה היתויחא יפלכ
קבאיהל הסני בוט םש - דירש - סרפ תלשממב ץוח רשכ ןמצייו רזע םאה
םאה ?םולש םכסה אלל ש"וי לש זוחא 70 -ב תוכזל םינדריה תונווכ דגנ
?תיאניתשלפ הנידמ תמקה ענמי רזע
ןמציוולו ךרעמל ונת :בלהמ םילמ המכ תויתדה תוגלפמה ישארלו
םע הלשממב תבשל םהל ונת ;יבוט קיפותו יראעימ םע מ"ומב תוזבתהל
"תיכוכז רבש" תויהל םיצור לארשיב םיברעה יכ בתכש דאיז קיפות
; ונלש ןורגב
חוטיבו תויולחנתהה יפסכ ריבעהל שרודה יראעימ םע תבשל םהל ונת
תבשל םהל ונת ;לילגב יברעה בורה תא קזחלו םיברעה םירפכל ימואל
סוניכ לש "תימואלה הנמאה" תא ורביחש ח"קר ישנא םע אתווצב
תדלומ םהל ןיאו וזה ץראה ילעב םה םיברע"ש ךכ לע הרבידש, םערפש
תוריחבבו , תאפרע לש ויגיצנ םע ץובב וססובי םה םישדוח המכ ."התלוז
םתוא דמלי םעה .תויתדה תוגלפמהו ימואלה הנחמה לכ קזחתי תואבה
"ונרמגו גנבז" תסיט הניא תואנידמש ןיבהל ןמציוול ונת .יפלקב חקל
תואסיכו תובישיל םיקנעמ םיצורש םירחוס קר םניא םייתדהשו,
תא המירש ,הזה שיאה תא אפרל םכירצ םתא אל, לכה ירחא .םידפורמ
.תיטילופה ותוביצי - יאמ ,וירחוב
תא ועישוהו םכחוכב וכל .וירחא ררגיהל םיכירצ םתא ןיאש יאדווב
.לארשי

(ד"משת לולאב 'א ,29.8.84 ,"הפוצה")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©