הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םימשו ץרא ןיב היולת ריע

עשוהי ןויצ -ןב תאמ "םילשוריב ילגנא הת" לע

קקח רופלב תאמ
1999 טסוגוא ט"נשת בא ,( 11 ) "םיינזאמ" :ךותמ

ללש םע השיגפ ונל תנמזמ "םילשוריב ילגנא הת" םירופיסה תפוסא
ןמ הנומש . םילשורי םע השיגפ יהוז רקיעב ךא , תולילעו תויומד
הלוגב םירוק השולשו , םילשוריב םישחרתמ ןכא ץבוקבש םירופיסה
יתוא הנרקיס ,הב םירויס ךירדמ ףאו םילשוריב לייטמש ימכ .הקוחרה
םע הרבצ םילשוריש ררבתמ .וללה םירופיסב םילשורי לש התומד
לע ונל םירפסמ םישרדמהש אלפ אלו , יזיפאטמ - ינחור ןעטמ תורודה
םילשורימ קתניהל דוע לוכי וניא םילשוריב יחש ימ .הלעמ לש םילשורי
.למס איהש םילשורימ , םולח איהש

םילמס לש ריע
ה ד י ק ע ה דמעמו הירומה רה אוה םילשוריל רתויב יתועמשמה למסה
עמושש ימ .היתורודל תידוהיה תוברתב המצוע בר סותימל היהש ,
ריעב רפושה לוק תא עמושש ימל המוד וניא רפושה לוק תא םילשוריב
רפושב עקותש ימו , ךבסב זחאנש ליאה ןמ דלונ רפושה .תרחא
חישמש םג עדוי אוה .הדיקעה תמדא לע בצינ אוהש עדוי םילשוריב
.הלואגה לע רשבל ידכ םילשוריב רפושב עקתי דוע ונקדצ

ארקנ ץבוקב ןושארה רופיסה : הדיקעה סותימב יתחתפ הרקמב אל
,( " ךבסב זחאנ ליא" םשב רבעב םסרופ רופיסהש יל רוכז) "ליאה"
ריעצה דמוע רופיסה תישארב .וכרוא לכל ותוא ךתוח הדיקעה ביטומו
ריעהל חכוש וניא רפסמה .העיקשה לא הפוצה ויבא לומ רפסמה
באהו . הדיקע חבזמ ותואל זמרכ , "חבזמ לש ןשע התלעה הליגרנה"ש
אובתש דצ לכמ .רשפ אלל ריע .תפרוטמ ריע , םילשורי תאז" : רמוא
תדומל םילשורי …םימשו ץרא ןיב , קפואב היולת התוא אצמת הילא
םיחירמו ינומדאהו לודגה המחה רודכב םיפוצ ונא הנה .םד לש תועיקש
הדיקעה .( 9 'מע ) " קחצי תדיקע לש םדה תוחיר תא העיקשה םדואב
וניא רפסמה : רופיסה ךלהמב תשממתמו תכלוהה הרופאטמכ העיפומ
סקט .היחצנ לש הימסקב טא טא דכלנו , היבצ ולש תודליה תבהאב הכוז
ךפוהה םירוהה תוגוז לש ירקמ שגפמכ ראותמ היחצנ ןיבל וניב תירבה
גוז . הדיקע סקטל ךפוה ןיסוראה סקט .ןיסורא סקטל עיתפמב
לש רידב הקיתעה ריעל ךומס םשו , םילשורי יפונ לא אצוי םיסרואמה
.( 22 'מע) "שוטנ חבזמכ םיחנומ ויה ןשי ריצח לש תוליבח" העמו'ג
רחאל : רופיסה ףוסב המלשהל העיגמ הרופאטמה לש היצזילאירה
םיברועה םיאב ,םילותבה םדב םילבוט םהינשו ותסורא לע אב רפסמהש
לא רשיה ודריו הערה הצעה רה לא וקסנ ,החשמה רה תא ופיקה" םהו ,
.( 23 'מע ) " הדיקעה רשב תא ושקיב ומכ ,םירתבה ןיבש םוניה -ןב איג

תא הפיקמה ה מ ו ח ה אוה םילשורי ירופיסב עיפומה ףסונ למס
םילשורי לש ןויפיאל תורודה םע ויה ריעה תומוח .הקיתעה םילשורי
תא , םישבוכו םישלופ ינפמ הדחפ תא , התוריגס תא אטבמה למסלו
הנח תטלמנ "הרקע" רופיסב . תנפוצ איהש ןירותסמה תאו הקזוח
התומח .המחלמב לפנש הלעב תומ לע "העבשה" סקט רחאל , לצרה רהמ
.הלכה לש התורקע לשב הנבל ךישממ רתונ אלש לוקב התוא המישאמ
ריעה תומוח ןיב רותסמ השפיח איה" : הנגה תשפחמ העוגפה הנח
ריעל ווישו תופילח ןהב וקחיש לצו רוא .םימסק הטעמ ושבלש הקיתעה
המינפמו םילשורי לעמ תאשנתמה המודק הריט לש הארמ תומוחה ןיבש
תוצחב לענ יומס תומוח רמוש .ושממתה אלש םייוואמו תומולח הברק לא
'מע) "תוומ דע התוא תקבוחו תכלוהה המוחב השח איה .בלה ירעש תא
והזש ררבתמו , תפלוח תינוכממ התצורמב תסרדנ טעמכ איה . ( 113
לואש םע חיש-ודה .התוריעצב התבהאב הכז אלש םירוענמ רזחמ ,לואש
בשמל הקוקז ינא" : תרמוא הנח . תומוחה ביטומל בוש ונתוא ריזחמ
ומכ ,יתוא תוקנוחה תומוחה ןמ תאצל תבייח ינא .ריווא טעמל .חור-
, תררחשמ היווחכ העיפומ הקיטוראה ".ןורגה תא תותפולה עבצאו ןהוב
לא לואשו הנח תא הליבומה תיזזתה חור תא םיאטבמ םיפונהו ,הלואגכ
םימוסק םיצונצנב הקלד םילשורי" םהיניב החישה תעב .םירציה תרעס
ןב איג לש לואשה ןיבש ךרדב .הזל הז וקשנש ץראו םיימש יבכוכ לש
'מע) "הלש קפואה וק תא םילשורי הדביא החשמה רה תגספו םוניה-
: היתובקעבש תירציה הרעסה תא תרשבמ ףונב תאזה תיזזתהו .(114
דסחו ןח ,ףוריט לש חור .תרעוסה ה חור לומ ההובו ההות דמע אוה"
הלטרעתה איה .הרעסה ןיעב ולברעתה םישוח- ןדבואו םימחרו
רשבל ויהש דע תורוצבה ויתומוחב שא החליש איה יח דיפלכ …ןיטולחל
תורוצבה תומוחה תומדב עיפומ ינימה שומימה .( 120 'מע) " דחא
.שאב תולועו תולפונש

ימלשורי יווה
לשמל ךכ .הישנאמו םילשורימ קלח םהש יווה יחתנ םיריאמ םירופיסה
ןיב חתמ : םישגפנש תווצק לש םקרימ אוה ףקתשמה ישונאה םקרימה
םירופיסב םירזשנ הז ךותבו .םיזנכשאו םידרפס ןיב , םיינוליחו םייתד
תונבב םהיניע םינתונה םיטירבה םילייחה יפלכ םיחתמה טדנמה ימימ
.םהבש םיינויצ אלה םייוליגב םירופיסב םיעיפומ םידרחה .תוידוהיה
םירעש האמ תנוכשמ ןוזפלוו רסיא תא תוקלסמה תועינצה תורמשמ ךכ
ןיב ושארשכ ,ותיב חתפ לא ושפנ לע חרב רסיא " : .תבשב ןושיע לשב
תואספוק , םינבא ,שא הדשב ומכ ,ורבעל וסט רבע לכמ .וידי יליצא
תא הדש ןיד תיב שרד תלפונה תלדה דיל …םיילדו םיאטאטמ ,תוקיר
" 'שודק ךנחמ היהו ' תניחבב הנוכשה ןמ רסיא תא דעל קלסל עבתו ומד
ימ לע הטובה תולפנתהה תא תיטסלפ הרוצב ראתמ רבחמה .( 49 'מע)
םוקמ ןיא האמוט ירעש ט"מ ומצעל ץמיאש ימל" : ךרדה ןמ הטסו חרסש
רסיא לש אתביתמה שאר , םלוש 'ר קעז , ' השודק לש םירעש האמב
ולרוג תא רזגו, 'אתמש , םרח, יודינ - 'ש"חנ ונכשי רדג ץרופו' : זירכהו
ימש תא ערק רפוש לוקו וקלדוה םירוחש תורנ .םימלועל רסיא לש
הקיסומב הפרט לע תטעושה םיברוע תקהלכ ,םירבש תעיקתב הלילה
עדוי ידרחה םלועב השענל ברוקמש ימ .( 51 'מע) " לואשה ןמ תעקובה
לע םיקבדומה םיליווקשפה ךרד הרקיעב תלהנתמ תידרחה תרושקתהש
תוצח ינפל " : רסיא לש ולרוג םג ןכא והזו .תורצחהו םיתבה תוריק
םיליווקשפו רתסלפ יבתכ תיבה חתפ לעו הנוכשה יבחר לכב וקבדוה
ומע ואובי לבל תומרחה יגוס לכב ועבשוה הנוכשה יבשות .םיררמצמ
ןמ המכ…וינפל ורגסנ תסנכה תיב ירעש םג .והשלכ רשקב ותחפשמ םעו
גוהנכ .( 52) " 'הצוחה אצ , אמט ' : האירקב ומייתסה תועדומה
ויתונב םג :דיחיה לש ואטח לשב הקול החפשמה לכ ,םרח לש םירקמב
( 56) שאב תילעומ ותשא לש התונחו (55 ) הרבחה ןמ תוצקומ רסיא לש
" : םירעש האממ העדוה החפשמה תלבקמ , רסיא לש ותומ םע ךא .
.התיבה ובוש , תודוסחו תורשכ לארשי תונב - הדניהו הלייק ,הצנירפש
ךייתונב םע ךריזחהל רקובה טילחה תידרחה הדעה לש קדצ ןיד-תיב
ובשת םש , ןכתושרל הליהקה הדימעה האנ הריד םג .םירעש האמל
.( 80 'מע ) " העבש

םג שיו , םיזנכשאו םידרפס ןיב ברה ינושה אוה ימלשוריה יווהב רחא דצ
תמועל תרשפתמ יתלבהו תיטאנפה תיזנכשאה תויתדה לש עשעשמ רואית
תויחרזמה תונוכשה יווה רומוהב ראותמ ךכ .השימגה תיחרזמה תויתדה
ורמג " : םילשורי ר"תיב יקחשמל תירחש תליפת רחאל םיכלוה םש ,
תא ריעסהל וכלה דחא שיאכו תבש לש החנמ ללפתהל , ךרבל , לוכאל
תורוחש תומילגב הנוכשה ינבר , אקמיאב לגרודכ קחשמב םחור
ןבומכ ר"תיב .( 27 'מע ) "תולכ םהיניעו זילעה ןומהב םיטיבמ תופנצמבו
אוה ר"תיב םע תוהדזהה לש ימוקה אישהו , םלש רוביצ לש ולמסל הכפה
םילמסה ןמ קלח תויהל תכפוה ר"תיב : תומלועה ינש ןיב בולישה
טלקמ ול אצומ ידרחה הנחמה ןמ שרוגש , יזנכשאה רסיא .םייתדה
תווצמ ןיב בלשל הזה גהונה לע רבסה לבקמ אוה םשו .םירכובה תנוכשב
ג"ירת" : ול ריבסמ םימחר . ר"תיב קחשמב רוקיב תווצמ ןיבל תדה
,דחא רסח ג"ירת אוה אירטמיגב ר"תיב ; 613 אירטמיגב םה תווצמ
תחא טעמל תווצמ ג"ירת לכ תא םייקל ןכומ יוצמה ידרפסה .612 רמולכ
.( 58 'מע) "ר"תיב לש לגרודכ יקחשמל הכילה לע רתווי אל אוה -

תא , תורודה ןיב חתמה תא ימלשוריה יווהה ירואיתב בלשמ רבחמה
" השמ ןימיב הבהא" רופיסב םייח םכח ךכ .םינבו תובא יסחיב רבשמה
, התמה ותשא תבצמ חכונל הדוותמ אוהו הינרופילקל הדרי ותבש
אל םייח םכח לש םינינהו תוירכונ םישנל ואשניי םתסה ןמ" וידכנש
השמ םכח לש תבה .( 41 'מע ) " םהלש ןיסחויה ןליא חמצ ןכיהמ ועדיי
יוגב תבהאתמ רסיא לש ותבו (84 'מע ) ילגנאה רטושה ןו'ג םע תעעורתמ
סילקרב קנב לש תופסכה רדחב ותא תבכוש איהו , יר'ג ילגנאה רטושב,
תיריע הנכש ובש ןיינבה אוה סילקרב קנב :יטנקיפ טרפ .( 67 'מע )
היריעה רובע ןיינבה תא התנבש וז איה םצעב סילקרב תרבחו , םילשורי
תא םג היריעה השכר םינשה םע . הנושארה המוקה תא ךכ בקע הלביקו
,רפסה רבחמ עשוהי יצנב םש דבע םינש רפסמ ינפלו ,הנושארה המוקה
םינש רפסמ ינפל ודרשמב יתרקיבש רכוז ינא .תופסכה רדח דיל שממ
קנב שמיש ןיינבהש הפוקתהמ ודרשש תופסכה תא הוואגב יל הארה אוהו
וישכע בתוכ ינאש , םירופיסה דחאב יתוא שמשמ הזה םוקמה" .סילקרב
יתלוכי אל , תופסכה רדחב תיטוראה הנצסה תא יתארקשכ .יל רמא , "
.שממ ייניעב תוארל יתיכז ותואש, תופסכה רדחב רכזיהל אלש

תיתרבח האחמ
לש תיתרבח האחמ םעפ אל תעלבומ היתונוכשו םילשורי ירואית ךותב
רוביג , םייח םכח לש וירואית ."השמ ןימיב הבהא" רופיסב ךכ .רפסמה
.השמ ןימי תנוכש לש הינפ יוניש חכונל ובאכ תא םיפשוח ,רופיסה
רחאל הרקוי תנוכשל הכפה 1967 דע רפס -תנוכש התייהש וז הנוכש
רבכ ויה .םוקמל תיתרבח הטילא תאבהו םידיליה םיבשותה יוניפ
ועיבהש ימ םג ויהו , העפותה תא ורקחש םיגולויצוסו םיגולופורתנא
םיחתות -רשב תוכומנה תובכשב האורה ההומת תוינידמ חכונל תרוקיב
התייה םילשורי דוע לכ םירנויגילה ירודכ לומ אוה יוארה ומוקמש
רוגל םייואר הלא םיבשות ןיא , ריעה רורחש םע דימ ךא , תקלוחמ
תא עילבמ רפסמה , ןכאו .ריעה תומוח לומ יביטקרטא הכ םוקמב
התבצמ דיל , הנולל םייח םכח רמוא ךכ .רופיסה לכ ךרואל וז ותאחמ
,זא ומכ הפי ייהתו םיתמה תייחתב יבושת םשה תרזעב" : תורבקה תיבב
וכפהו ויבשות תא ושריגש םדוק ,השמ- ןימיב 'םיאנת'ה לש הלילב ומכ
" : רמוא אוה רחא רוהרהבו .( 25 'מע ) "…םייח -רסח ןואיזומל ותוא
ובישיו התיבה ורזחי השמ ןימי לש םייקוחה הינבש םיניתממ יאדו םה
לע תפלוחה חורהו ,הסינכב יולת םימה דכשכ ,םהה םימיה חור תא הילא
שוחל אלש השק .( 40 'מע ) "אמצ לכ הוורמו םימה תא תננצמ וינפ
םייח האלמו תססות הנוכשל הניק ריש ,באכ לש המינ הלא םירבדב
רפסל ידכ םיריית הילא םיאיבמש , תיטתניסו תילירטס הנוכשל הכפהש
לש המינ איה רפסמה לש וירבד תמינ ןכאו .םינמא לש הנוכש יהוזש םהל
וקלוס השמ ןימי לש םיחרואה יסינכמ .רכנ ץראל יתעגה ": הניק
וחתפנ אל םירעשהו םימ סוכל יתקעז .םירזל התיה ונתמדא .םתמדאמ
.( 40 'מע) " םייח רסח תוריית רתאל השמ ןימי התייה הכיא …יינפל

םיתבו תונוכש
לקתנ םירופיסה תא ארוקש ימ .רפסה לכ ףיקהל וז הריקס תרגסמב השק
תדעסמ ךכ .דוע םניאו ויהש תומוקמב םגו , םילשוריב םיתבו תונוכשב
,סילקרב קנב , ( 77 ) רולסנ 'צ בוחר, ( 37 ) הניו הפק , (106) סולברט
תונחו (36 ) בוטל רוכזה ןויצ עונלוק , ( 67 ) םילשורי תייריעב ןכשש
לש השוחת םינתונ םירכומה תומוקמה םג .( 67 ) O/B/G לש םידגבה
ךכ .םהב תעגנש , םתוא תיווחש םירבדב עגמ לש , םילשוריב טוטיש
81) רלנש לדגמ , ( 132 ) הטנס הרט , ( 108 ) העבש תלחנ לש רוכזיאה
ארוקה .דועו ( 138 ) םרכ ןיע , ( 95) לארשי תיב, ( 77) בוטש ןיעמ ,(
אוהשכ לבא .תיצראה םילשוריב עגונ אוהו תורצחהו םיתבה ןיב ךלהמ
שי יכ .עגונ אלו עגונ אוהש עדוי אוה םירופיסהו תורושה ןיב ךלהמ
ינחור והשמ ,יצרא אל ךכ לכ והשמ ,קמקמח והשמ תימלשוריה היווהב
לש עגר ול שיו םילשוריב יחש ימ לבא .םיליגרה םישוחב ספתנ ונניאש
.הלעמ לש םילשורי ךל תילגנ םהבש , הלאה םיעגרה תא שח הראה
םיחיצנמו הזה קמקמחה עגרה תא םיספות עשוהי ןויצ -ןב לש םירופיסה
שוחל אלש לוכי וניא , עשוהי לש םירופיסה תא ארוקש ימ .םילמב ותוא
אוה זאו . הלאה םיראומה םיעגרה תא תירצייהו תיצראה םילשורי ךותב
.הלעמ לש םילשוריב םג עגנ אוהש עדויקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©