הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

הצמחוהש תיחישמה תונמדזהה

םייח ףסוי ברה יבתכב ולשמנו דחא לשמ יפ-לע
קקח רופלבו לצרה

הנש םיעשת תאלמב) ןויעו רקחמ יקרפ - םייח ףסוי ברה" :ךותמ
'מע , 1999 הדוהי רוא ,לבב תודהי תשרומל זכרמה תאצוה, " (ותריטפל
.40-35

בתכש יתכלהה רמוחב ןה ,ויבתכ לכב םירוזפ םייח ףסוי ברה לש וילשמ
יבהוא םע דסח השע ןזח יכדרמ ןויצ-ןב ברה .ינשרד-ינשרפה רמוחב ןהו
'לשמנו לשמ' םשב וארקו דחא ץבוקב ברה ילשמ תא ץביק רשאכ ברה
.(ג"ערת תנשב םילשוריב הנושארל ספדנ)

םייח ףסוי ברה יבתכב תויחישמהו הלואגה תסיפת לע בותכל אבש ימ
והז ,ולשמנו דחא לשמב דקמתהל ונפדעה .הדבכ המישמ ומצע לע חקול
ח"ירה איבמ ,םיבר םילשמב וכרדכ .'לשמנו לשמ' טקלב ינימשה לשמה
לשמנה חותינ תא םידקנו ויתובקעב ךלנ ונא םגו ,לשמה ינפל לשמנה תא
.ותרוצכ ונרמאמב אבומ םייח ףסוי 'ר ירבד לש בותיכה .לשמב ןויעל
ךילע ינא לבוק חישמל ה"בקה רמא' :בותכ (א"ע בי ףד) הליגמ תכסמב
.''וכו שרוכ לע
חישמה ינפל שרוכ לש וניד איבמ ה"בקה המל אלפי רבדה'
רואיבב קחדנ ל"ז א"בשרהו .םלועה תומוא יכלמ לכמ רתוי
ביתכ ינש תיב לע 'ב יגחב וניצמ יכ ד"סב יל הארנו .הז רבד
לעו ,"'ה םואנ ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ יהי לודג"
ןוויכ ישילש תיבל הוקת ןיא םולשו-סח רמול םיאלפתמ ןכ
םיצרתמו .דוע וירחא שי אל הנמ עמש ,ןורחאה הז תיבל ירקד
ןינב דוע וירחא הנבי אלש ,םדו רשב ןינבב ןורחא אוה תמאהד
השעמ אוה וילא םיפצמ ונחנאש ישילש תיב ךא .םדו רשב
דועו ."ךידי וננוכ 'ה שדקמ" םיה תרישב ואבנתנ וילעש םימש
אלש ,ןורחא היהי ינש תיב הזש יואר היה ימנ יכה יא םיצרתמ
,'ה תאמ הווטצנ רשאכ השוע שרוכ היה םא .םייק ראשיו ברחי
לכ ויה יכ תויולגה ץבקי םגו תיבה תונבל אוה הלעיש
לארשי לכ תולעל תלוכי ודיב היהו ודי תחת תוכלממה
היה אלש ןורחא אוהה תיבה היה זאו ,םיקוחרהו םיבורקה
הדמעהו םויק כ"חא ול השוע ה"בקה היהש .םלועל ברחנ
תאמ תוחילשב שרוכ י"ע השענ וניינב היה יכ ןעי םלועל
ןויכ ךא .םימש ידיב השענ ולאכ בשחנ היהו ה"ב םוקמה
תוחילשה הלטב כ"חא הז תיבב ךרבתי ותוצמ םייק אל שרוכש
אצמנו ותוחילש הלטב חלשמה ירבדמ הנישש חילש לכד ולש
החטבה םג זאו ,ךרבתי ודי-לע הנבנ הז בשחנ אלו דיבע והיא
אלו ברחי אלש ,ןורחא הז היהיש ת"ישה חיטבהש ןורחא לש
ת"ישה םייק זאו ברחנש הלטב ,ומוקמב רחא תונבל ךרטצי
בשוימ הזבו .םייק ראשיש םימש י"ע הנביש ישילש תיבב וירבד
הז קוספ לש האובנ ועמשב חישמהש רשפא יכ בטיה רמאמה
בושחיש רעטצי כ"חא ברחנש האורו ןורחא ינש תיבל ירקד
ךכל ,ו"ח ישילש תיב ןיינב לש הוקת הדבאו אטחה םרג
ול הארמש ,'וכו שרוכ לע ךילע ינא לבוק ול רמוא ה"בקה
ןורחא לש וז החטבה הלטב ךכלו תוחילשה הניש שרוכד
ידי השעמ וניינב בישח אלד ןויכ .ןורחא תיבה הז היהי אלש
ותחטבה םייקש רבדה ראשנ ןיידע כ"או ,תוחילש ןידמ ת"ישה
.םלועל םייק היהי זאש ,ישילש תיבב ודי לע תיבה ןינבב
ךלמ לש הלודגו הלעמ לש תוחטבה לכ םייקתי ןמז ותואבו
ידכ חישמל רמאש ולא םירבדב ךרבתי ותנוכ אצמנ .חישמה
אל ןיידע ךרבתי י"ע ק"מהיב ןינב לש החטבהש ןיביו עדיש
ינש תיב לע הרומאה ןורחא לש החטבה התואו ,המייקתנ
הנביש ישילש תיב אלא ןורחא הז היהי אל התע יכ ,הלטב
.'ןורחא יהי א"בב

?הלואגל יוכיס שי םאה
הירוטסהב שרוכ לש ודיקפת תשרפל םייח ףסוי ברה סחייתמ ולא וירבדב
ןתינ שרוכ ןיינעב ןוידה ןמ ךא ,םירבדה יטרפל סנכינ אל ,תידוהיה
היעבה םצעב המ .תיחישמה תוליעפה לש תויתייעבה תא תולעהל
?ח"ירה תא הדירטמה

איבנה יגח לש דודיע ירבדבו ,ידוהיה םעל תיב תונבל שרוכ לע הוויצ 'ה
, וירבדל .לוכסת שוחלו םהידי תופרל םהל לא יכ ןייצמ אוה ,תיבה ינובל
יגח לש וירבד חסונ .ןושארה תיבה ןמ ודובכב לודג היהי ונביש תיבה
םואנ ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג' :תוישוק ררועמ
םאה ,ישוקו הכובמ יגח לש הלא םירבד וררוע ינש תיב ןברוח רחאל .''ה
תיב' ינשה תיבל איבנה ארק ירהש ישילש תיבל הווקת ןיא הלילחו סח
?'ןורחא
:הז ישוק טשפל םיצורית ינש איבמ ח"ירה
תיבה לבא ,םדו רשב ידי-לע הנבנש ןורחא תיב הזש אוה ןוכנ םנמא .א
'ה שדקמ' םימש ידי השעמ תיב היהי םייניעה תואושנ וילאש ישילשה
.( 17 , ו"ט תומש) 'ךידי וננוכ
תאזו ,'ה ןווכתה ןכא ךכלו ןורחא תיב היהי ינש תיבש יואר היה ןכא .ב
תא םילשמ היהו הנושלכ 'ה לש ותארוה רחא אלממ היה שרוכש יאנתב
ודי לאל היהו לארשי תויולג ץבקלו תיב תונבל הווטצנ שרוכ .הכאלמה לכ
ךכ ןכא םאו ,ודי תחת ויה תוכלממה לכ ןכש ,תומילשב הז וצ רחא אלמל
אלמ אל שרוכ רעצה הברמל .םלועל ברחנ ינש תיב היה אל הרוק היה
שרוכ ידי-לע השענש תיבכ בשחנ תיבה ןיא ןכל ,ה"בקה תוארוה לכ רחא
שרוכש ךכמ אצוי .םימש ידי השעמ תיב וב תוארל רשפא יאו 'ה תוחילשב
לכד ולש תוחילשה הלטב' ח"ירה ירבדכו תוחילשה דמעמ תא דביא
והיא אצמנו ותוחילש הלטב חלשמה ירבדמ הנישש חילש
לש החטבה םג זאו ךרבתי ודי לע הנבנ הז בשחנ אלו דיבע
אלו ברחי אלש ,ןורחא הז היהיש ת"ישה חיטבהש ןורחא
ת"ישה םייקי זאו ברחנש ,הלטב ומוקמב רחא תונבל ךרטצי
.'םייק ראשיש םימש י"ע הנביש ישילש תיבב וירבד

תא גיצמ ח"ירהש יגח תאובנ לעו שרוכ תוחילש לע הזה ןוידב ןיינעמה
ותוא .ללמואה לארשי םע לש אלו לכסותמה חישמה לש טבמה תדוקנ
ונובצע בורבו ברחנש ינש תיבב טיבמה חישמה לש הייארה תיווז תניינעמ
.('ה תוחילשב יגח אבינ ךכ ירהש) ןורחאה תיבה היה הז ןכאש ששוח אוה
תוליעפל םוקמ לכ דוע ןיאש ירה איבנה אבינ ךכ םאש ענכושמ חישמה
.ישילש תיב ול תונבלו לארשי תא לואגל התעמ עונמ אוהו ,חישמכ ולש

'ה .'שרוכ לע ךל ינא לבוק' :חישמל 'ה רמוא 'תושמש ןיב' לש הז עגרב
תלטומ ,חישמה לע ,וילע התע יכו העקפ שרוכ תוחילשש חישמל ריהבמ
לכ רחא אלמל דיפקהל וילע םעפה ךא ,ןורחאה תיבה תא תונבל המישמה
תיבה הז היהי תמאב זאו םימש ידי השעמכ בשחיי תיבהש ידכ וצה
חורב תמייקש תומד ,'זונג חישמ' אוה וז הסיפת יפ-לע חישמה .ןורחאה
חוכה ןמ תומדה לש התאיצי איה הלואגה .הלואגה לש תונמדזהל הכחמו
לכוי וז העש עיגתשכו ,שדקמה תמקהב ןאכ תכרכנ הלואגה .לעופה לא
.הלואגה תא שממל חישמה

הצמחוהש תיחישמה תונמדזהה

. ןיטישה ןיב זמרנכ ותוא תוארל רשפאש םלענ בלש שי הזה ןוידה לכב
:םיפסונ םירבד ינש ןיבהל ןתינ חישמה לש ושואייו ורעצ רואית יפ-לע
שרוכל תירקיעה המישמה הרסמנ רשאכ דצב דמעוהו לרטונ חישמה .א
וילעו בלש ותואב ףדעוה שרוכ .םלועה תומוא יכלממ ךלמ ,רז ךלמ אוהש
ךא ,חישמה זא שח דציכ שחנל השק אל .השודקה המישמה הלטוה
הבושח ח"ירל .ח"ירה לש וירבדב םילוע םניא בלש ותואב ויתושגר
התע לולעש היינבהו הלואגה לעפמ - ץמחוהש לעפמה יפלכ חישמה תשגרה
.לילכ ןוימטל תדרל
תיינב - תירקיעה תיחישמה תוליעפה תא אלמל זפ תונמדזה התיה שרוכל
שרוכ לש ותדיעמ קר .הצמחוה תונמדזה התוא לבא ,תויולג ץוביקו תיב
ותוא הריתומו ,בזכואמהו ליבסה הפוצה תדמעמ חישמה תא 'הליצה'
.תרחא תונמדזהב םלשה יקולאה וצה עוציב תארקל קוניז תדמעב
לש לשוכה הלצהה לעפמ לכש ןכתיי םאה :ץימחהל השקש תחא הלאשו
ןולשיכב תופצל חישמל רשפאהל דעונש יקולא דעצ אלא היה אל שרוכ
ךא ,לשכיהל רתומ םלועה תומואמ ךלמל - בושחה חקלה תא קיפהל ידכ
?לשכהל היהי רוסא חישמכ ול
הערפ לש ובל תא דיבכה 'ה יכ ונדמל םירצמ תאיצי לש הלואגה קרפב
לש וביל תא 'ה דיבכה ןאכ םג ילואו .הלואגה קחשמב ילכל וכפהל ידכ
ויניעב יואר שרוכ היה אלש םושמ ,תמלשומ הלואגמ וענומל ידכ שרוכ
.זונגה וחישמל השעמל דיעוהש דיקפתה הזו ,יתימאה לאוגה תויהל

לש הדימ ךכב שי 'שרוכ לע ךילע ינא לבוק' חישמל 'ה רמוא רשאכ .ב
ישעמ לע חישמה דגנכ לבוק 'ה ,עטקה יפל ?דציכה ,חישמב םג הפיזנ
ןיבהל ןאכמ ןתינ םאה ? וז הנלבוק לש התביס תויהל הלוכי המ .שרוכ
לש הצמחהל אוה םג ףתוש חישמה תא 'ה האור וליאכ 'ה תנלבוק תא
'ה הצור 'שרוכ לע ךילע ינא לבוק' הרימאה יפ-לעש דאמ ןכתיי ?שרוכ
לש הצמחהל ףתוש התא םג ,'שרוכ ןולשכ לע ךילע ינא לבוק' :רמול
.שרוכ
ןיידע :רמול ךירצ ךא .תיחישמה הצמחהה לש היינש הייאר ךרד וז
תא דמל חישמה ןכש ,האבה תיחישמה תונמדזהב הווקת הרתונ
.שרוכ לש ןולשיכה

לכסותמה חישמהו בוצעה יפוסאה

תנבה תא קימעמו דדחמ אוה םא ןחבנו לשמב ןייעל הז בלשב רובענ
רושיקה ,לשמה םותב ח"ירה לש וירבד רחא בוקעל ןיינעמ .לשמנה
.לשמנה םע השוע אוהש
םותי ותיבב לדגו ,דאמ הפי הדיחי תב ול היהש רישעל לשמ'
ונוצרש םותי ותואל רישע ותוא זמרו דאמ הפיו םכח אוהש דחא
חלש דחא םוי הנהו ,דאמ חמשיו .השאל ותב תא ול תתל
איבהל דאמ הפי דחא רוחב רחא ריעמ רישע ותוא לש ופתוש
בתכמ ול בתכו ,ןודקפב רישעה הז לצא ול היהש רקי ץפח ול
רישעה לצא בשוי היה םותיה הנהו .רוחבה הזל ץפחה רוסמיש
רישע ותוא ףתוש ןמ בתכמ איבה רוחבה הזש הארו ונודא
רוחבה הז תא חלש ףתושה יכ ותעדב בשח אוהו ול ורסמו
רישעהו .וינפ ומכרכתנו ,ותב תא ול ןתיש ידכ רישעה ותואל
,השע המ ,וינפ ומכרכתנ ךכלו םותיה הז בשח ךכש שיגרה
רוחבה הז ,ול רמאיו ובבל חמשל המכחב ןינעה ול עידוה
ינאו ,יתא דקפומה רקי ץפח ול רוסמאש ילא יפתוש וחלש
זאו ,השעא המ רחא םוקמל חרביו ץפחה לכאי הז ןפ ששוח
םגו רישעה תב חקיל אב אלש עדי יכ םותיה לש וינפ ובהצ
אהד דאמ הפי היהש פ"עא רישעה יניעב ןח אשנ אלש עדי
.'ץפחה לוזגי ןפ ששוח

לע ? ונתוא הדירטהש תיחישמה היעבה לע ח"ירה לש ולשמ שבלתמ דציכ
תייעב תא לשמה לש תישונאה תואיצמה הריאמ דציכ ? לשמה רפסמ המ
?ךובנה חישמה
דלי ,יפוסא ותיבב לדיג ןכו הפי תב ול התיהש רישע לע ןאכ רפסמ ח"ירה
רישעה זמר הקריפל תבה העיגהשכ .הפיו םכח היהש םאמו באמ םותי
לשמה לש הז בלשב רוצענ .השאל ותב תא ול תתל ץפח אוהש םותיל
םילשמב קוסעל אבש ימ) לשמנהו לשמה ןיבש המאתהה תא תוארל הסננו
זמור םהבש טרפו טרפ לכ אלו םיירוגלא םירופיס םניא םילשמש עדוי
.(לשמנב ליבקמה טרפל
: איה הלבקהה ינטשפ ןפואב
לשמנ לשמ
ה"בקה רישע
הלואגה ,שדקמה-תיב תב
זונגה חישמה םותי
(שרוכ) םלועה תומואמ חישמ רז חילש

תאש שדקמה תיבלו 'הל רבדה ליבקמ תואיצמב ,האנ תב שי רישעל
איה הפיה תבה :ןיחבהל שי ןאכ .והשימ לע ליטהל הצור אוה ותיינב
רדגב איה תיבה תיינב תאז תמועל ,רופיסב םייק רבכש ישחומ והשמ
ןיינועמ חישמה :לשמנהו ,רישעה לש ותבב ץפח םותיה .דיתעל המישמ
.שדקמה תיב תא םיקהל

לא רישעה ופסא עודמו וירוה ויה ימ רורב אלו רישעה לצא רג םותיה
ירהש ,רוחבה לש ורקיב ץפח רישעהש לשמה יפ-לע ןיבהל רשפא ,ותיב
ינפ לע זונגה חישמה תא ףידעמ ה"בקה :לשמנהו ,ותב תא ול דעיימ אוה
.שרוכ םלועה תומואמ חישמה

ףרטצמ ,(רזחמה / םותיה ,ותב ,רישעה) םעה ירופיסב רכומה שלושמל
רזומה .רזחמה דיקפת לע ,תישילשה עלצה דיקפת לע הרחתמה ףסונ םרוג
היולגה תואיצמב אל תוחפל ,לשמב שממ תמייק הניא וז תורחתש אוה
אבש חילשהש ששוחה םותיה לש וידחפב קר םייק הז לכ .רייצמ לשמהש
לש וידחפמ .הז אשונב הרושק תוחילשה יכו ,תבה תא הצור רישעה לא
.בוצעה םותיה תובשחמ תא שחנמה רישעה תובשחמל םירבוע ונא םותיה
תוחילש ודיב שיש םימתה חילשה תובשחמב ללכ םוקמ ןיא הז לכל לבא
.רישעה תבב ללכ קושחל ילבמ תונמאנבו בל םותב אלממ אוה התואשו
ןיאו ,הזב הז ןיינע לכ תבלו חילשל ןיא לשמב תרייטצמה תואיצמב
.ןיטולחל רשק םהיניב

ול ריבעמ ,לבוסה םותיה תקוצמ תא שחה ,רישעה : לשמה לש וכשמהב
וניא ,רישעה - אוה :רורב ונכות ךא הפיקע הרוצב רבעומ רדשה . רדש
ח"ירה רשוק דציכ .ופתוש ידי-לע וילא חלשנש רזה ריעצה לע ךמוס
תא דבאל דרחה בהואמ םותי תקוצמ ביבס בסנ ולוכש הז לשמ לש ורופיס
חישמה תויעבל וזה תישפנה תכובסתה לכ ןיב המ ? ונניינעל הפיה ותרענ
ןיב המ ,לכסותמה חישמל בוצעה יפוסאה המוד ןכא םאה ? שרוכו זונגה
ןיב המ ,ירוטסיה ךלהמ אלמל חישמה לש ותהימכל םותיה לש ותבהא
םייקל ןוצרב ,ימעפ דח ךלהמב הרושקה הפיאש ןיבל עובקו ךשמתמ שגר
?וב לשכנ רחא והשימש ךלהמ

םע .לשמנהו לשמה יביכרמ תאוושהב קויד שפחל ןיאש ליעל ונרעה רבכ
:לשמנב תורתסנ תוניפ ריאהל לשמה לוכי ,תאז
ףקיה ,ותוחילשמ קלחכ הפיה תבה תא האור וניא רזה חילשה .א
וריזחהל ידכ (רישעה ןמ) ןודקיפ תלבק .ויניעב םצמוצמ תוחילשה
עדוי וניא שרוכש רמול ןתינ הלבקהב .(רישעה לש ופתוש אוהש) וינודאל
םג ןכו םירחא ידי-לע אלו וידי לע שדקמה-תיב ןיינב) ותוחילש ףקיה תא
.(תויולגה לכ ץוביק
רישעהו ,רזה חילשה לש ואוב ינפל דוע רישעה תברקב אצמנ םותיה .ב
תא ןחוב רישעהש לשמב זמר וליפא ןיא .חילשל אלו םותיל ותב תא דעיימ
:לשמנהו ,השאל תבה תא תאשל אוה יואר םא קודבל ידכ חילשה
אוה .ול הדעונ הלואגה תמישמו ,זונג אוה חישמהש הסיפתה תקזחתמ
לשמה יפ לעש ,ליעל ונרעה רבכו) שרוכ לש הלואגה ןויסנ תעב םג םייק
לש המישמ וילע תלטומש עדוי וניאו חישמ אוהש עדוי וניא ומצע שרוכ
.(הלואג

הבהאל יוכיס שי ,הלואגל יוכיס שי

אצמנ ,לשמנה תוצקל לשמה תוצק תא רשוק ח"ירהש ךרדב ןנובתנ םא
:לשמנה לש ורקיע םג ןכא איהו לשמה לש ורקיע איה םותיה תקוצמש
רחאל ישילש תיב דיתעב הנביי אל אמש ששוחה חישמה לש ותקוצמ
שרוכ ןיב רשק היה רבכ לשמנבש ךכב אוה ןבומכ לדבהה .יגח תאובנ
היהו םיבאשמה תא ןתנ ,תיבה תא ןנכת שרוכ) תיבה ןיינב ןיבל (חילשה)
ןיא : םינוש םירבדה לשמב תאז תמועל .(הזה ךלהמה לש ירקיעה םזויה
יפוסאה-םותיה לש ונוימדב אוה רשקה .תבה ןיבל חילשה ןיב רשק לכ
- לשמב :לשמנהו לשמה ילגלג תא תרחא וא וז הרוצב עינמ ןוימדה .דבלב
,םותיה לש ונוימדב םייק תבה ןיבל 'רזחמה' - הרחתמה ןיב רשקה
וכרד תאו יפוסאה תכובמ תא) ישפנה קמועה תא רצוי הז ןוימדו
- לשמנב .( ונוגימ לכסותמה ריעצה תא ץלחל רישעה לש תיגולוכיספה
חישמה שפנש יוזח ךלהמ ,ינוימד ךלהמ רדגב ןיידע אוה הנבייש תיבה
.וילא ההמכ בוצעה

קלדה אלל 'זוזל' תולוכי ןהיתש ןיאו וזל וז ןכא תומוד הבהאו הלואג
ול ןיימדמ יפוסאה .םירחתממ דחפה ,ההימכה ,ןוימדה :ןהל דחוימה
קר ףדעומ הרחתמה .התומצעתהב הבהא לש הכרד ונדמלל ידכ תורחת
תא ןיימדל ידכ וינפ לע ףדעוהש הרחתמב הפוצ חישמה .ולש ונוימדב
עובקל תיבה תא ךופהל ולש ותלוכי תא ,תיבה תא תונבל ולש וכרד
ח"ירה ?תומילשל ,אלמ שומימל יוכיס שיה ,הלואג לומ הבהא .םלשומו
הדוקנה וז השעמל .לשמנל לשמה ןיב רשק אוצמל וז הדוקנב אקווד הסנמ
:(לשמה תאבה רחאל) ךכ לע בתוכ אוהו ,דקמתמ אוה הבש
תיב רואיב לש הזה רבדה ול שרפל ת"ישה הצר אל ןאכ ןכו'
רבדה ןיבי הזמש 'וכו ינא לבוק ול רמא אלא שוריפב ןורחא
.'ןורחאה היהי אוהש ישילש תיב ןינבב ותוקתב קזחתיו חמשיו
רופיסב רתוי תוטלובה ןוימדה תודוקנ לכמ םלעתמ ח"ירה ,תרמוא תאז
ץפח וניאש םותיל זמור רישעה הבש ןיפיקע ךרדב אקווד דקתמתמו
אוה ןיאש חישמל וזמורב ה"בקה לש וכרדל תאז הוושמ אוה .רזה חילשב
הווקתה תא קזחלו שיגדהל בושח ח"ירל .שרוכ לש ותוחילשמ הצורמ
תיחישמה תונמדזהה אמש שואיי תבשחמ לכ ריסהל ידכ תיבה ןיינבל
.שרוכ לש הצמחהה רחאל חצנל הפלח

הדרחהו הווקתה : יחישמה חתמה

םג ,תיחישמה הלואגה לע ח"ירה לש ותפקשהל רהוצ שמשל לוכי הז לשמ
זמרמ אמש :תפסונ הייהת הלוע ,ןניקסע הלואגב םאו .דבלב לשמ והז םא
?תונויצל ח"ירה לש וסחי לע לשמה
(זונג חישמ רדגב אוהש) דעוימה חישמה ןיב רורב דוגינ ביצמ ח"ירה
ידי השעמ הלואג איה ותלואגש שרוכ ןיבו ,םימש ידיב הלואג השועה
התיה הסיפתה .'ה לש ןוצר תעשל לארשי-םע הפיצ תורוד ךשמב .שונא
אוה חישמהו תיצרא איה התושחרתה ,'ה דסחב היולת הלואגה םא םגש
תוחילשה תא שמממ היה שרוכ וליאש זמרנ לשמנב ןכאו .םדו רשב
.ןיררוע אלל חישמ בשחנ היה האולמב
שדקמה-תיב לשו ה"בקל בורקה 'זונג חישמ' לש םיביטומה תאז םע
.תישונאה הריפסהמ הלואגה גשומ תא םיקיחרמ שממ 'ה ידי-לע הנבייש
הלואג ןיבו (שרוכ) םדא ידיב תלשוכ הלואג ןיב לשמב גצומה דוגינה
ובוחב ןפוצ (דעוימה חישמה לש ותעש דיתעב עיגתשכ) םימש ידיב תיחצנ
תננע תא רכז ח"ירהש םיחינמ ונא .םייח ףסוי ברה לש הדבכ הדרח
ןולשכ .אבכוכ-רב דרמ לש ונולשכ רחאל לארשי-םע לע הצברש תובצעה
תיצרא הלואג לש הנולשכ יבגל תוקפס םימכחה ןמ קלח בלב ררוע דרמה
תודוסיה לע ןיטולחל ורתיווש םימכח ויהו הירוטסיהה תמיב לע
םיכילהת ךותב ךליאו ןאכמ התוא וצבישו הלואגה השעמבש םיילאירה
.הירוטסהה תוסירה לע - תואיצמה תוסירה לע הז לכו םייעבט-לע

הלואגה ןולשכ חכונל םעב החוורש שואיה תבוגת תפחרמ לשמל רבעמ
ומק תורודה ךשמבש חכשנ לא .אבכוכ-רב ימיבו שרוכ ימיב תיצראה
לש םיעותעתה ןוזח היה םלוכמ ףירחה רבשמהו ,םיבר רקש יחישמ ולפנו
ינדשח סחי הרציש (1666 תנשב) ותומלסאתהו (1676-1626) יבצ יאתבש
.הלואג לש ןויסנ לכ יפלכ
םעפ אל התיה תולגה רשאב ,הגפ אל הלואגל הפיאשהש עדי םייח ףסוי 'ר
יפ-לע ףאו' :ותייפיצו ותנומא עיבהל ךישמה ידוהיה .השקו הרמ
תא תאשל היה השק .'אוביש םוי לכב ול הכחא הז לכ םע ,המהמתיש
שי הרהנמה הצקבש הנומאה אלל ,תולגה לש הכושחה הרהנמב םויקה
םידוהיה .רוד לכב ומכ הלואגה תפיאש המעפ ח"ירה לש וימיב םג .רוא
ראותמ ןאכ לשמב .חישמל יוכיס שיו הלואגל יוכיס שיש דימת ונימאה
תא ,'יחישמה חתמה' תא אטבמ אוה .הלואגל ךורדכו לבוסכ חישמה
ביטומה עודי ל"זח ירמאמבש רוכזל ונילע .תורוד ךשמב הלואגל הדרחה
רמוא ךכ ) תיחישמה תונמדזהה לש האובל ךורדה ,לבוסה חישמה לש
אלד אניעבמ אמליד " : א"ע, ח"צ ןירדהנס תכסמב שרדמב חישמה
יפוסאכ לשמב חישמה תא ראתמ ח"ירהש ןכ-לע אלפ אל . (" בכעיא
.םותיו

תונויצל סחיה

רעשל ןתינ ,תינויצה העונתל ח"ירה לש הרורב הבוגת ונידיב ןיא םא םג
.ינויצה ןויסנל וסחי היה המ הז לשמ יפ-לע
רשא ,('ג קלח) 'עדיוהי ןב' ח"ירה לש ורפסב ורוקמב עיפוה הז לשמ
ינפל הנש .(1904-1898) ד"סרת-ח"נרת םינשה ןיב ועיפוה ויקלח תשמח
טסוגוא) לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקה ךרענ ,ןושארה קלחה םוסרפ
לש התלועפ המדק לצרה לש ותוליעפל .לצרה רודואית לש ותמזויב (1897
קפס ןיא .לארשי-ץראב םייאלקח םיבושיי תמקהו 'ןויצ תביח' תעונת
הלוהנב רפס-יתב תמקה :ח"ירה לש וינזאל עיגה תינויצה תוליעפה עמשש
הלכשההו תובחרתהה ךילהת תא הזרז -1864מ לחה דאדגבב ח"יכ לש
'דאדגבמ םייח ףסוי ברה' היפרגונומה ןמ .ידוהיה םלועל תוחיתפה תאו
רחא בקע ח"ירהש רוריבב הלוע ,(1984 א"ת ,בקעי-ןב םהרבא תאמ)
תוליעפהש ןכ-לע הארנ .םלועב תידוהיה תונותיעבו ידוהיה םלועב השענה
תקולחמה לע עדיש םג הארנו ,ח"ירה לש ותבשחמ תא הדרט תינויצה
םיגוח דצמ תופקתהה תא זמרב ריכזנ .תונויצל סחיב םייתדה םיגוחב
,רשילאק שריה יבצ ברה תמגודכ) תונויצב וכמתש םינברה לע םייתד
.( תונויצה ירשבממ היהש
יביסאפ ראשיהל ךירצ םעהש התיה םיינויצ-יטנאה םיגוחה תשיג
םא' התיה הנעטה .חישמה ידיב ומע תא לאגי ה"בקהש דע ךכב דימתהלו
תונויצל תודגנתהה .(א ,זכק םילהת) 'וב וינוב ולמע אוש תיב הנבי אל 'ה
קלח .םינוליח ידי-לע תגהנומ תינויצה העונתהש הנעטב התוול
שולש לע (א"ע , איק ףד) תובותכב עודיה שרדמה לע םג ןעשנ םידגנתמהמ
רוסאש התיה תועובשה תחא .לארשי תא ה"בקה עיבשהש תועובשה
ברקל ןתנווכבש תויחישמ תולועפ תושעל רוסא ונייהד ,ץקה תא קוחדל
הלבב' קוספה תא טטצל וגהנ םידגנתמה .חישמל תוכחל שיו הלואגה
העונתל תורבחתהה .(22 ,זכ הימרי) 'םתוא ידקפ םוי דע ויהי המשו ואבוי
ברל בתכ שריה ברה) הריבע ירבועל תורבחתהכ הספתנ תינויצה
אל הריבעל בשוח ינא ,הלודג הווצמל בשוח ודובכש המ' :רשילאק
.('הנטק

יטנא הדמע ןאכ טקונ אוהש הארנו תקולחמה לע עדי ח"ירהש קפס ןיא
ידיב הלואגמ ותוגייתסהו םימש ידיב הלואגה תא ותפדעה .הרורב תינויצ
'ה שדקמ' וירבדב עיפומה קוספה םג .תויעמשמ דחו תושרופמ ןה םדא
אל 'ה םא' קוספה תא העיתפמ הרוצב ריכזמ (חי ,וט תומש) 'ךידי וננוכ
.'וב וינוב ולמע אוש תיב הנביקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©