הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

תונערופ םרטב תודחאל זוע

קקח רופלבו לצרה

יצבוק העברא ומסרפ .הנידמה תזרכהל ךומס ודלונ קקח רופלבו לצרה
ימכסה תובקעב דוכילה ןמ ושרפ .םידליל רפסו יתורפס רקחמ , ,הריש
גוליפה תדיעו ינפל םידחא םימי התיבה ורזח הנורחאלו ,דיוויד - פמק
.הז רמאמב םיפשוח םה התיבה הרזחל םיעינמה תא .הייחתה לש
1988 סרמ ,תורח יריעצ ןואטיב, (4)"ןוויכ תאירק" : ךותמ

ןמ ונשרפ .תודחאל האירק לשו שפנ ןובשח לש רמאמ אוה הז רמאמ
"הייחתה" ףינס ימיקממ ונייהו ,דיוויד - פמק ימכסה תובקעב דוכילה
,םילשורי ילעופ תצעומל היחתה תמישר שאר היה לצרה .םילשוריב
דקפית לעופבו) הצעומה תואישנ רבח תונורחאה םינשב שמיש רופלבו
.(הכורא הפוקת ךשמב הצעומה תואישנ שאר בשוי מ"מכ
תא ונלבוה ."הייחתה" תעונת ןואטב לש םינושארה םיכרועה םג ונייה
תא ונזכירו ,םינש עברא ינפל ןויצ תרשבמ תימוקמה הצעומל תוריחבה
.הכ דע םש ףינסה
םעט שיו ,תדרפנ םויק תוכז הל שי ןכאש ונמאה דוע לכ הייחתל ונמרת
ונענכתשהש רחאל .לארשי ץרא ןעמל הנטק העונת לש קבאמל קודיצו
ישארל ונעדוה ,ימואלה הנחמה תא דחאל שיו לדבנ םויקל םעט דוע ןיאש
קלח רשאב , השירפה בתכמ ןכות תא ןאכ טרפנ אל .ונתשירפ לע העונתה
הסיבכה תא תולגל יטתסא הז ןיאו תימינפ הסיבכ רדגב םה םיקומינה ןמ
.תוצוח שארב
,היחתה לש "גוליפה תדיעו" המייקתה ונתשירפ רחאל םירופס םימי
.הדיעווה יריצ ינפב ונבתכמ ןכות תא איבה לופרש ונדמל תונותיעה ךותמו
ןיא : תמא לש תוגיהנמ ךירצ" :םילמב ונמייס ונלש השירפה בתכמ תא
תופרטצה לש ןושארה דעצה תא םישוע ונא .לדבנ םויקל םוקמ דוע
ולוכ הנחמהש ונתווקתו , םידדובכ םישרופו םימק ונא :דוכילל הייחתה
"..תיבל ,דוכילל הרזח וניתובקעב אובי
הנחמה ינפל ךלוהה ץולח .וליבוהל ידכ םעה תארקל תכלל העשה העיגה
המצע האור הייחתה .וירוחאמ דוע וניא הנחמהש םואתפ תולגל לולע
.ליבומ ץולח
.ימואלה הנחמה תא לצפמ לדבנה המויקו ,תרחא איה תואיצמה לעופב
דבל ךא ,רעסה םוהיי ביבסמ" ןונמהה תא הייחתה השדיק וליאכ המדנ
שפנבו םלש בלב םעה םיכסמ תורטמ ולא םע ןוחבל ונילע ."ךסב ךלנ
רתוי תולודג תורטמ ול ביצהל םג לכונ , םעה תארקל ךלנ םא קר .הצפח
לולכתש) תימואלה תיזחל אמסיסכ תאז עיצהל שי ףא ילוא .וליבוהלו
."ונתיא ךלוה םעה ,םעה םע םיכלוה" :(ימואלה הנחמה יביכרמ לכ תא
,תבכרומה תואיצמה םע תדדומתמה תללוכ הייאר םעל ביצהל בושח
הייחתה .לארשי ץרא לש רושימב קר אלו תותיזחה לכב קבאיהל
."סרטניא תצובק"כ ןכ לע תרייטצמו ,תחא הרטמל תוחוכה לכ תדבעשמ
.םצמוצמ אוה הלש ילרוטקלאה ףרועהו תיטסיטילא איהש אלפ אל
."הייחתה"ו "דוכילה" ןיב בר קחרמ ןיא תיגולואידיא הניחבמ
ץרא תא בלה ןמ חיכשהל המק לארשי תנידמש םעפ אטבתה ןמרתלא ןתנ
.תואשונ ןהש לגדה יפ לע איה םויכ תונחמה תוגלפתה , ןכאו .לארשי
זוע סומע רמאמכ) לארשי תנידמ תא ולגד לע תרוח ביריה הנחמה
.(תמצמוצמ תונויצ) תינויצמצ איה ותשיגו ,("תדלומה איה הנידמה"
איה ותפקשה רשאב ,לארשי ץרא לגד אוה ולגד הז תמועל ימואלה הנחמה
בל תחמשל ,וננחמ תא לצפל עודמ .תחכופמה תונויצה ,"הלודגה תונויצה"
ראשה לכו ,"ץראה" ,"רבד" לש רוקיסה תא ואריק) ?לאמשמ וניבירי לכ
.(הנווכה המל וניבתו ,"הייחת"ב גוליפה לע
רדח תא םיפיצמ םימה .לארשי ץרא לרוגל הדרח ךותמ םיבתוכ ונא
ךיא תבשוח הגלפמ לכ .םירוויעכ היינאה ךותב םינופס ונלוכו ,תונוכמה
איה ןכיה .ץוחבש ןופטישל תומוטא היניעו ,תוינוטלשה היתולחנ ביחרהל
תוחוכ דוחיאל קוקז ימואלה הנחמה ?תוירחאב תופתושה ,דחיה תשוחת
םעה תא ףוחסל ידכ ("תמוצ"ו "הייחתה" לש יאמצע םויקל םוקמ ןיאו)
תא החאנ ךיא ,עורקה םעה תא ףחסנ ךיא .תחכופמה תונויצה ךרדל
?והער רשב שיא םילכואו םיעורקו םירובש ונמצע ונא םא ,םירבשה
רוא ינב ןיב תובירי איה "ימואלה הנחמ"ה יקלח ןיב תקולחמה םאה
םוהתו םינתיא תקולחמ איה אתגולפ לכ אל ימויק חוכיווב ?ךשוח ינבל
.רושיגל תנתינ הניאש
הנחמה ןיב קבאמה אוה (!יתוהמ ןכא אוהו) יתימאה ינויערה קבאמה
לע גצוימה) "שפנה יפייע" הנחמ ןיבו (דוכילה ידי לע גצוימה) ימואלה
.(ךרעמה ידי
תושעל הצרו יסרפה חאשה תא ונומראב חראש יסורה ראצה לע םירפסמ
לכ" ול רמא "םיסוס ץורימל םיסיטרכ ינש ךל גישא" .חור תחנ וחרואל
יל ןיא" :העיתפמ התייה חאשה תבוגת ."הזה ץורימל הכחמ הבקסומ
תעדל ךא ,הכוז דחא תאזכ תורחתבש רורב .םיסוס ץורימב ןיינע םוש
ימ תפכא הז ןיא םיסוס ץורימב רבודמשכ ןכאו ."יל תפכא אל ומש תא
.לארשי ץרא לרוג העמשמש תיתוהמ תקולחמב רבודמשכ ןכ אל .הכוז
.תאז שטשטל םעט ןיאו ,ךרעמהו דוכילה ןיב איה תיתוהמה תקולחמה
תוריחבב "היחתה" תנעט .הרוכבה הנחמ הזיאל ועבקי תוריחבהו
ותוכזבו דוכילב עגפת אל "הייחת"ל העבצהש (ד"משת ץיק) תונורחאה
תא רצי ךרעמל ןורתיה .הנוכנ אלכ החכוה הלשממה תא ביכרהל
םעפה .דוכילה ינפ לע תופידע ול שיו ,ליבומה אוה ךרעמהש השוחתה
!תאז עונמל שי תאזה
,רמול שי התוכזל ."ימואלה הנחמה" ץולחכ המצע האור הייחתה"
המ ךא .ןויערה רהוטו ןוזחה לגד תא תאשונ ןכא איה תינויער הניחבמש
"תמוצ"ו "הייחתה" ?ץוחב ראשיהלו ,לוכיבכ "ץולח" תויהל םעטה
הפוצ לש הדמעל התע םוקמ ןיא .תוערכהה לגעמ ךותב תויהל תובייח
םולחה .עישוהלו םוקל ידכ תוכרעמה לכ תוטטומתהל הכחמה ץוחבמ
וייוכיסש םולח אוה תוינידמה יווק תא עובקלו "םיינזאמה ןושל" תויהל
הזה םולחה תא ךפה ,הדצמ תא רפחש ל"ז ןידי לאגי .םיטעומ
ברימה תא גישהל ךיא בושחל בטומ , ץוחבמ ןנובתהל םוקמב ...ש"דצמל
,הלודגה הנידמה םויקלו ע"שיב תובשייתהל הנכסה .גישהל ןתינש
הלוכי הניא תמא תוגיהנמש ,"תורתומ" איה "ץוחבמ תננובתמ" הדמעו
- ןיב הדיעו לש השומימ תנכס חכונ םיבצינ ונא .המצעל תושרהל
רקובמ םולש" ידי לע הגרדהב לארשי תא לסחל התילכתש תימואל
."תומצעמה תוסחב
עובתל רשאמ רתוי םימתו הפי המ ."הייחת"ב ונירבח בלל םיניבמ ונא
"הייחתה" ?"תויגולואדיאה תיעווג ןדיע"ב היגולואדיאה ןובלע תא
םינייב ינווג דואמ טעמ םע השקונ תיגולואדיא היסכודותרוא לע הדיפקמ
הפיאשה לשב וערקנ תועונתו תוגלפמ םהבש םימיב םירכזנ ונא .
הליבוה ןויערל תואנקהש םירכוז םג ונא .ינויער רהוטל תיטסינויצקפרפה
,תיגולואדיא העונתכ המצע האור "הייחתה" .םניח תאנשל תחא אל
.ללכ חוקימל תנתינ הניאש תחא השקימכ היתונורקע תא הביצמ איה ןכלו
העונת .ןאמת םאו הצרת םא ,תיטילופ העונת םג איה "היחתה"
תואיצמב תדמתמ הלועפ ךות הלש היגולואידיאה לע תקבאנ תיטילופ
.תואיצמה לש תולבגמהו םיצוליאה תייארו
.תידדה תובירע לש רשק ךותמ דחי לועפל םיכירצ הנחמה יקלח לכ
וכלהמב .תמאב םלש הנחמה היהי שממתי םאו ,יחרכה אוה דוחיאה
אלו ,םירוגס היתונולח - היחתה . םרתייו םורתי דצ לכ ,גוזימה לש
- דוכילה .תונורחאה םינשב הב הלד תינויערה הקימנידהש אלפ
שי םימעפלו , המינפ רדוח ינוציח שער לכ אליממו ,םיחותפ ויתונולח
.דוכילל תיתוהמה היגולואידיאה תא ושטשטי םיינוציחה םישערהש ששח
,תיגולואידיאה הסיסתה לע ,תאזה הקימנידה לע רומשי תמא לש גוזימ
.ימצעה קוידה ןדבואו ינויער ףחס וענמיש םימלב ויהי ךא
דוכילה ירהו ,רוזחל םתטלחה ךיא" :ונתוא םילאוש "הייחת"ב ונירבח
ונתוכזב קפס ןיא :םיבישמ ונאו ?"דיוויד פמק ימכסהמ ןיידע גוסנ אל
םא ,דימ היתויוכז לכ שממל תבייוחמ הניא הנידמ ךא , לארשי ץרא לע
יטקט דעצ איה הימונוטואה תעצה .תאז םיענומה םיצוליא שי
םיטישומ ונא תונויצה לש התישאר זאמ .םולשל די תטשוה ותועמשמש
ונדיו ,םולשל די םיטישומ ונא תונויצה לש התישאר זאמ .םולשל די
םא .ףסונ ןויסנ איה הימונוטואה .וניביוא לש םתלחגב תיווכנ תטשומה
ןורתפב קפתסהל ונילע היהי הז בלשבש ןכתי ,םולשל הז ןויסנ איבי ןכא
תא שפחל םג ךא ,היגולואדיאה ןעמל לועפל תעדוי הנובנ תוגיהנמ .הז
.םולחה תא שממל הנוכנה הקיטקטה
םה) "םולשה" ידי לע םירוונוסמ (וירורגו ךרעמה) םייטילופה וניבירי
םולש לש תשופחתב דש םגו ,("םולשה הנחמ" םמצע םינכמ וליפא
.תובהלתהב םדי לע לבקתמ
ונא .חכופמ הנחמ אוה ,לארשי ץראל םינמאנה הנחמ , ונלש הנחמה
.לכל לעמ ונמויק לע ןגהל ונילעש ,םסק תלימ וניא "םולש"הש םיעדוי
רומשלו תיאניתשלפ הנידמ תמקה ריחמ לכב עונמל ונילעש םיעדוי ונא
לצפל םעט ןיא .לארשי ץרא יקלח לכב ררוגתהל םידוהיה לש םתוכז לע
הנובתה ןמ הז ןיא .הימונוטואה ןיינעב תקולחמה לשב וניתוחוכ תא
העידיב רבודמשכ רקיעב ,ע"שי ייברע לע תונובירה תא התע ליחהל
אל םאו , ע"שי ייברעל תוחרזא תקנעהב תמאב רבודמ ןיאש תימדקימ
תוחכונה תא לטבי אלש ןורתפ ; רחא ןורתפ שפחל ,הז ןורתפ חלצי
חרזא תויוכז ע"שי ייברעל קינעי אל תעב הבו ,ע"שי ילבחב תידוהיה
ףידע היהי תינדריה םתוחרזאב םתוא ריאשיש ןורתפ לכ .וננוטלש תחת
.רתוי
רופלב) רבעב "הייחת"ב ומייקתהש םינוידב ונתוברועמ ךותמ אקווד
תואישנ רבח ותויהב וללה םינוידה טווינ לע תחא אל דקפומ היה
םיששוח ונא (הצעומה תואישנ ר"וי מ"מ דיקפת תא ואלמב ,הצעומה
לש השוחתה ."הייחת"ב ונירבח ברקב תוחוורה תוינלדבה תומינהמ
(דוכילה ללוכ) תניועכ תרחא הגלפמ לכ תייאר ידכ דע תונרגתסו תונלדב
יחרזאה ירמה תמינ םג ונל הרז !ונחנא - םיחא םישנא .ונל תמרוצ
םיילוש הלא םא םיתעל רורב אלו ,"הייחתה" ךותמ תחא אל תעמשנה
הטסת תרחבנ הלשממ םא" לש המינה :תיזכרמ הדמע וא םיירורהס
תידוהיה הדמעה .ונילע תלבוקמ הניא "קוח רפהל תוכז ונל שי ,ךרדהמ
,רוביצה לע סנרפ הנמתנו ןילקבש לק וליפא" .תוגיהנמל דובכ תבייחמ
להנל םיבייוחמ ונא .(הנשה שאר תכסמ) "םיריבאבש ריבאכ אוה ירה
ןיאו ,תסנכהו הלשממה דובכב תוריהז ךותמ יגולואדיאה קבאמה תא
הנוכנ העמשמ ןיא תאזכ תימדקמ הדמע .ירשפא דרמ לש תומינל םוקמ
:םינומהל תכנחמ הדמע ךותמ ולו וז ךרד טוקנל ונילע .םירותיוול
הייטס לש ןוויכל תורדרדיהמ רמשיהל ונילע .תוגיהנמה דובכב תוריהז
.היתודסומלו הנידמל תונמאנמ
הלואגה ימעפ תא לארשי םע שיגרי וב םוי ,הלואגה םויל הפצמ הייחתה
ונתיו תויולגה לכמ םהינומהב םידוהי ולעי וב םוי ,ע"שיל וינומהב רהניו
ששחה .היגולואדיאה לגד תא דימת האשנש הגלפמל ןוטלשה חוכ תא
לבח .הלא תורטמ ןעמל לועפל בטומו ,ארד רשכא אל ןיידעש אוה ונלש
.תוחוכה רוזיפ לע
220 ינפל ץראל הלעש ידיסח גיהנמ) קסבטיומ לדנמ םחנמ לע םירפסמ
רהב רפוש תועיקת םיעמושש ול ורשיבו ואב הירבטב ותויהבש (הנש
ןיב רובעל גהנש עגושמ הז היה השעמל .עיגה חישמהש םיבשוחו םיתיזה
.תאז תעדל ידכ םילשוריל עסנ אל לדנמ םחנמ .רפושב עוקתלו תובצמה
אב אל חישמה" רמאו ץוחב לכתסה ,הירבטב ותיב ןולחל אצי אוה
שוחל הארנכ ןתינ דח הכ יוניש םירשבמה הלואגה ימעפ תא ."ןיידע
.דחי לועפל יאדכ לחוימה יונישה אוביש דעו .הריוואבו ריוואב
םיאצמנ ונא .קומע אוה תינויצה העונתבו הנידמב יגולואדיאה רבשמה
תוריפה ןמ תונהיל םוקמב םישרושב םימסרכמה שי םהבש םישק םימיב
שייבתמש הנחמ לומ השק יטילופ קבאמב םידמוע ונא .דועו דוע עוטנלו
לומ קבאמב ונא .תאז ול םיריכזמשכ שייבתמ תעב הבו ,ץראה תבהאב
.ברקב חצונמכ גהנתמ אוהו הנידמה לטנמ ףיעש הנחמ
תוירחא תשוחתל בייחמ הזה קבאמה .תוחוכ תודחא בייחמ הזה קבאמה
.תלופמה תא עונמל ידכ ימואלה הנחמה יקלח לכ לש

(1988 סרמ ,תוריח יריעצ ןואטב - 4 'סמ "ןוויכ תאירק")


קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©