הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

םיווקה תא הצוח ימ

קקח רופלבו לצרה
(12.12.90) א"נשת ולסכב ה"כ ,"ןדריה" : ךותמ

ןב דוהאו רואל קחצי לש סרפה תודועת לע הלשממה שאר לש המיתחה יא
הרעסה .האחמה תוכזו רובידה שפוח לש הלאשה תא בוש הררוע רזע
,חורה ישנא לש םיאירב םישוח לע הדיעמ עוראה תובקעב המקש
םייקל הרומאה הרבחבש הומת ,תאז םע .םתוריח םוצמצמ םיששוחה
.הז אשונב תינויער תויביטקלוק לארשי ירפוס וליג ינויער םזילרולפ
םירפוסל קר םירפוס יניעב הרומש האחמה תוכזש רתוי דוע הומתו
.הררשה ישנאמ תללשנ איהו םיררושמו
ןבו רואלל םתוח היה הלשממה שאר וליא הליחתכלמ היה בטומ ,ונתעדל
.החותפ הרבחב םייח ונאש ןיבהל ונילע , תאז םע .תודועתה לע רזע
ויתופקשהל ןמאנ תויהל הלשממה שאר לש ותוכז תא דבכל שי דבעידב
ויפלכ תרוקיבה ירבד .ותוא םיממוקמה םירבד דגנ תוחמלו ויתושגרלו
םה "םעטמ הביתכ לע קרו ךא יתכלממ דודיע קינעמ אוה" ךכב וליאכ
הנחמ םע םינמנ סרפה תודועתב םיכוזה ןמ רכינ קלחש ןוויכ , םיירקש
שארש ראב םייח לש הנעטה .םהיתודועת לע םתח רימש מ"הרו ,לאמשה
ימ :תיביטקלס הייאר לע תדמלמ והשעמב "םיווקה תא הצח" הלשממה
לירפא) "האירק ןמיס"ב וירישב רואל קחצי אוה םיווקה תא הצחש
םג םה ;תורפס תוריצי קר םניא םיריש .(1982 ףרוח) "םירדח"בו (1983
תוכז שי .תינויער םג םיטפשנ םה אליממו ,תונויערו םינכת םיעיבמ
איה העבטמ תורפס ירהש ,תוחמל תוכז שיו םינוש תונויער עיבהל
ימ ,ןאכ ידוהיה םויקל היציזופוא תויהל םקש ימ ךא .דסממל היציזופוא
שיאל תוכזה תא ריתוהל ךירצ ,םידוהי דגנ םד תולילע בותכל םקש
,יתימא טרקומד אוה ןכא םא ,סרפה תדועת לע ול םותחל אלש ןוטלשה
"יודינ" השענ ךכש תרוקיבה םג ההומת .האחמ לש טקאב רבודמ ירהש
םירענ םד"ב תולובט תוצמ תליכאב םילחנתמה תמשאה .רואל קחציל
,"םדה תא הקיקשב קנוי"ש ימכ הלשממה שאר תמשאהו "םיאניתשלפ
ונארק :רזע ןב דוהא ןיינעב .הזמ עורג ףאו "יודינ" לש טקא שי הב םג
האוושהה תורמלש םירובס ונאו ףצקה אצי וניגבש ורמאמ תא
תואיצמל זא לש "םישרופ"הו "ןגרואמה בושייה" ןיב תיטסינורכנאה
.הדועתה לע ול םותחל היה ןידה ןמ ,ונימי לש
העיגפה ןינעב םירפוסה תדוגא לש תעדה יוליג םע ,אופיא , םימלש ונניא
תוכז הרומש הלשממה שארל ."היטרקומדה תונורקעבו הריציה שפוח"ב
אל היטרקומדה .האחמה תוכז הרומש םירפוסה תדוגאל םגו האחמה
לא רבדל ידכ עוריאב ושמתשהש םירפוס םתוא תאז תמועל .ךכמ העגפנ
תוברתבו היטרקומדב ועגפש םה םה ,םיבילעמ םייוטיבב הלשממה שאר
.לארשיב חוכיווה
(12.12.90 ,א"נשת ולסכב ה"כ ,"ןדריה")קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©